Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

st. wiz. Czesław Stawikowski Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "st. wiz. Czesław Stawikowski Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy"— Zapis prezentacji:

1 st. wiz. Czesław Stawikowski Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Sposób prowadzenia przez szkoły publiczne dla dorosłych  dokumentacji przebiegu nauczania od 1 września 2010 r. st. wiz. Czesław Stawikowski Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 II 2002 r. (Dz.U. Nr23, poz. 225, zm. Dz. U. z Nr 107, poz.1003 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 977) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji zostało zmienione od 1 września 2010 r. przez: z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej (Dz. U. nr 156, poz. 1047) (Dziennik Ustaw z dnia 26 sierpnia r. ) Uwagi wstępne. 1. Kolejna istotna zmiana rozporządzenia wchodzi rok po poprzedniej, istotnej zmianie. 2. Zmiany te są konieczne ze względu na zmiany w innych przepisach.

3 Zmiany dotyczące dokumentacji ważne w szkołach dla dorosłych
Obowiązek wpisywania numeru PESEL lub numeru paszportu do księgi uczniów. 2. Uchylenie obowiązku wpisywania danych osobowych rodziców dorosłych słuchaczy. 3. Obowiązek wpisywania do dziennika w szkole kształcącej w formie zaocznej semestralnego planu zajęć. 4. Obowiązek odnotowywania obecności na poszczególnych zajęciach. 5. Wprowadzenie zapisów dotyczących kształcenia modułowego. 6. Uchylenie obowiązku wpisywania oznaczeń programów nauczania. 7. Uchylenie obowiązku odnotowywania hospitacji. 8. Wprowadzenie odrębnego dziennika dotyczącego zajęć z art. 42 Karty Nauczyciela. 9. Usprawnienie wydawania odpisów arkusza ocen. 10. Doprecyzowanie przepisów dotyczących dziennika elektronicznego. 11. Wpis w arkuszu ocen na podstawie protokołu sprawdzianu lub innych dokumentów. 12. Skreślenie przepisów, które są także w innym rozporządzeniu .

4 1. Obowiązek wpisywanie numeru PESELU do księgi uczniów
2. Uchylenie obowiązku wpisywania danych rodziców słuchaczy pełnoletnich Od 1 września 2010 r. §4. 1. Szkoła prowadzi księgę uczniów. 2. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. 2a. Do księgi uczniów prowadzonej przez szkołę dla dorosłych wpisuje się wyłącznie dane rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy niepełnoletnich. §5a. W przypadku gdy dziecko, uczeń lub wychowanek nie posiada numeru PESEL, do księgi ewidencji, o której mowa w § 3a ust. 1 i § 3b ust. 1, księgi uczniów i księgi wychowanków zamiast numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5 Z rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2010
§ 2. W terminie do dnia 1 marca r. szkoły i placówki uzupełnią księgi ewidencji, o których mowa w § 3a ust. 1 i § 3b ust. 1 rozporządzenia wymienionego w §1  niniejszego rozporządzenia, księgi uczniów i księgi wychowanków o numery PESEL odpowiednio uczniów i wychowanków, a w przypadku uczniów i wychowanków nieposiadających numeru PESEL — o serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

6 zajęć w szkole kształcącej w formie zaocznej
3.Obowiązek wpisywania do dziennika semestralnego planu zajęć w szkole kształcącej w formie zaocznej 6.Uchylenie obowiązku wpisywania oznaczenia realizowanych programów nauczania Przed 1 września 2010 r. § 7… 2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.

7 zajęć w szkole kształcącej w formie zaocznej
3.Obowiązek wpisywania do dziennika semestralnego planu zajęć w szkole kształcącej w formie zaocznej 6.Uchylenie obowiązku wpisywania oznaczenia realizowanych programów nauczania Od 1 września 2010 r. § 7… 2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych a w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej — semestralny plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz a także imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.

8 4. Konieczność odnotowywania obecności na poszczególnych zajęciach
5. Wprowadzenie zapisów dotyczących kształcenia modułowego 7. Uchylenie obowiązku odnotowywania hospitacji w dzienniku Przed 1 września 2010 r. § 7 …… 3.  W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem. ……………………….. 4. Przeprowadzenie hospitacji zajęć edukacyjnych potwierdza podpisem Nauczyciel upoważniony do sprawowania w szkole nadzoru pedagogicznego.

9 4. Konieczność odnotowywania obecności na poszczególnych zajęciach
5. Wprowadzenie zapisów dotyczących kształcenia modułowego 7.Uchylenie obowiązku odnotowywania hospitacji w dzienniku Od 1 września 2010 r. § 7 …… 3.  W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu — również oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych modułów oraz oceny zachowania, a także przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem z zastrzeżeniem § 20a ust.5. (- dotyczy wpisu do dziennika elektornicznego – CS) ……………………….. 4. Przeprowadzenie hospitacji zajęć edukacyjnych potwierdza podpisem Nauczyciel upoważniony do sprawowania w szkole nadzoru pedagogicznego.

10 8. Dodatkowy dziennik w szkołach publicznych
§ 11a. 1. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz odnotowuje się obecność uczniów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 20a ust. 5.

11 9. Usprawnienie wydawania arkuszy ocen
(usprawnienie przechodzenia słuchacza ze szkoły do szkoły) od 1 września 2010 r. § 12 ust. 8. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

12 11. Poszerzenie źródeł wpisów do arkusza ocen
§12. ust. 2 Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych Zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu z przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź albo o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi.

13 12. Skreślenie przepisów, które są także w innym rozporządzeniu
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przed 1 września 2010 r. §12. ust. 5.  Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wpisuje się słowami wyrazami w pełnym brzmieniu bez stosowania skrótów. W rubryce, która nie jest wypełniona, wpisuje się wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych niewypełnienia kilku kolejnych rubryk można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się z wyjątkiem pierwszej i ostatniej wolnej rubryki, w których wstawia się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się "zwolniony(a)". W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się "nieklasyfikowany(a)".

14 12. Skreślenie przepisów, które są także w innym rozporządzeniu
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji od 1 września 2010 r. §12. ust. 5.  Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wpisuje się słowami wyrazami w pełnym brzmieniu bez stosowania skrótów. W rubryce, która nie jest wypełniona, wpisuje się wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych niewypełnienia kilku kolejnych rubryk można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się z wyjątkiem pierwszej i ostatniej wolnej rubryki, w których wstawia się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się "zwolniony(a)". W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się "nieklasyfikowany(a)". Przepisy te zostały uchylone w tym rozporządzeniu ponieważ identyczne przepisy znajdują się w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków (przepisy te zaznaczono kolorem fioletowym):

15 Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) § Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem par.15 i 16. 2. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. 3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku: zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona"; 2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

16 10. Możliwość potwierdzania przeprowadzenia
zajęć w dzienniku elektronicznym §20 a ust. 5 W przypadku prowadzenia dzienników, o których mowa w § 2, 7, 8a i 11a, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, o których mowa w § 2 ust. 2, § 7 ust. 3, § 8a ust. 1 i § 11a, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

17 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "st. wiz. Czesław Stawikowski Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google