Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i w dokumentacji związanej z wpisem do ewidencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i w dokumentacji związanej z wpisem do ewidencji."— Zapis prezentacji:

1 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i w dokumentacji związanej z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych st. wiz. Czesław Stawikowski Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu Narada dyrektorów szkół dla dorosłych Bydgoszcz, 30 września 2010 r.

2 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dokumentacja przebiegu nauczania 1. Nieprawidłowości w księdze słuchaczy (księdze uczniów) - wpisanie nieprawidłowych danych na podstawie danych zapisanych przez słuchacza na kartce, zamiast danych z dowodu osobistego, - wpisy słuchaczy bez zachowania chronologii, - wpisanie słuchacza do księgi przed wpisaniem szkoły do ewidencji, - brak przyczyn skreślenia z listy słuchaczy, - opóźnienia w skreślaniu z listy słuchaczy osób, które przestały być słuchaczami szkoły.

3 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dokumentacja 2. Arkusze ocen - błędne wypełnienie ramki dotyczącej uprawnień szkoły publicznej (nieprawidłowy organ nadający uprawnienia, zamiast daty nadania uprawnień data wydania zaświadczenia o wpisie), - nieprawidłowa nazwa szkoły, - niewłaściwe poprawianie błędów, - miesiące wpisywane cyframi zamiast słowami, - skróty nazw przedmiotów zamiast pełnych nazw, - brak liczby opuszczonych godzin, - brak arkusza z poprzedniej szkoły, do której uczęszczał słuchacz, - nieprawidłowa treść uchwały Rady Pedagogicznej.

4 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dokumentacja 3. Dzienniki -nie odnotowywanie na bieżąco obecności słuchaczy (puste miejsca w kratkach obecności słuchacza i w miejscach na podanie liczby obecnych), -nie wpisywanie na bieżąco tematów zrealizowanych zajęć, brak podpisów potwierdzających ich przeprowadzenie, -podpisy zrealizowanych zajęć przy zerowej obecności słuchaczy, -powtarzanie błędnych danych z księgi słuchaczy, -dane w dzienniku różnią się od danych w księdze słuchaczy.

5 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dokumentacja 4. Dokumentacja słuchaczy -kserokopie świadectw zamiast oryginałów, -brak świadectw w dokumentacji, -dyplom ukończenia studiów zamiast świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie (w szkołach policealnych).

6 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Nauczyciele * Istotne zmiany w kadrze nauczycieli bez powiadomienia organu ewidencyjnego i bez zasięgania opinii Kuratora (art. 82 ust. 5 ustawy). * W dokumentacji szkoły znajdują się nie potwierdzone kserokopie dyplomów (zaświadczeń) lub brak tych dokumentów. * Niezgodność danych dotyczących kwalifikacji znajdujących się w szkole z danymi w zgłoszeniu do ewidencji. * Zatrudnienie nauczycieli z art. 7 ust. 1a lub 1d bez zgody kuratora oświaty lub bez zgody organu prowadzącego. * Uznanie kwalifikacji nauczyciela na podstawie nieaktualnych obecnie przepisów (np. określa się zbliżoność ukończonego kierunku studiów lub zbliżoność studiów podyplomowych)

7 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Klasyfikowanie i promowanie 1. Uchwała rady pedagogicznej - brak uchwały w protokole, - brak wyników głosowania w protokole, -brak protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej -mylenie klasyfikowania z dopuszczeniem do egzaminów semestralnych, - podejmowanie uchwał w sprawie dopuszczania do egzaminów poprawkowych. 2. Zapisy w Statucie -brak aktualizacji zapisów statutu po zmianie, w drodze rozporządzenia, zasad klasyfikowania i promowania, -zmian w statucie nie zgłoszono organowi ewidencyjnemu.

8 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Realizacja programów nauczania uwzględniających podstawy programowe -brak pracowni (wyposażenia pracowni ) określonego w podstawie programowej, -brak w planie zajęć podstaw przedsiębiorczości dla osób starszych, które nie miały wcześniej tych zajęć w szkołach średnich, -skracanie liczby godzin w stosunku do ramowego planu nauczania, -tematy zajęć wpisane do dziennika są bardzo ogólne i słabo korespondują (nie korespondują) z podstawą programową (programem nauczania).

9 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w dokumentacji wpisu do ewidencji szkół niepublicznych * Niewłaściwe przedstawienie danych dotyczących kwalifikacji nauczycieli (brak precyzyjnej informacji o kwalifikacjach: wykształceniu lub studiach podyplomowych, sposobie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych). * Nauczyciele nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub odpowiedniego przygotowania zawodowego (w tym np. odpowiedniego doświadczenia). * Niewłaściwe określenie typu i rodzaju szkoły, osoby prowadzącej, nazwy szkoły. * Brak wystarczającej informacji o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć zgodnie z podstawą programową, w tym zwłaszcza zapewniających możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyki zawodowej). * Nieprecyzyjne zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (np. pomijanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczącej podstaw przedsiębiorczości, zastępowanie podstawy programowej programami).

10 Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w dokumentacji wpisu do ewidencji szkół niepublicznych * Statut zawiera informacje, z których wynika możliwość nierealizowania w szkole wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty: - niewłaściwe zapisy dotyczące klasyfikowania i promowania, - zapisy poddające w wątpliwość obowiązek realizacji podstawy programowej i ramowego planu nauczania (nie przewiduje się skreślania osób w ogóle nie uczęszczających na zajęcia). * Statut nie spełnia wymogów art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (brak niektórych elementów statutu, najczęściej: typu szkoły, praw pracowników szkoły, zasad przyjmowania uczniów do szkoły.) * Tryb skreślania słuchacza jest niezgodny z przepisami ustawy o systemie oświaty i przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (m. in. otwarty katalog przypadków skreślenia z listy słuchaczy, nieprawidłowy tryb odwoławczy).

11 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie sprawdzania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i w dokumentacji związanej z wpisem do ewidencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google