Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMITETY MONITORUJĄCE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 2 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMITETY MONITORUJĄCE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 2 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 KOMITETY MONITORUJĄCE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 2 września 2015 r.

2 : SYSTEM POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 POLITYKI UNIJNE 2014-2020 zgodne z Umową Partnerstwa (21 maja 2014r.) wskazujące główne kierunki interwencji Programów Operacyjnych w Polsce POLITYKA SPÓJNOŚCI REGIONALNA WSPÓLNA POLITYKA RYBOŁÓWSTWA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

3 KONWERGENCJA / SPÓJNOŚĆ wsparcie rozwoju i infrastruktury oraz potencjału gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów (82% środków) WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW I ZATRUDNIENIA: wparcie innowacji i badań naukowych, zrównoważony rozwój, szkolenia zawodowe w mniej rozwiniętych regionach (ok. 16% wydatków), EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA wsparcie promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej SYSTEM POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 CELE POLITYKI SPÓJNOŚCI (REGIONALNEJ) WYRÓWNANIE WARUNKÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH WE WSZYSTKICH REGIONACH UE WYRÓWNANIE WARUNKÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH WE WSZYSTKICH REGIONACH UE WSPIERANIE WZROSTU GOSPODARCZEGO, SPOŁECZNEGO I PRZESTRZENNEGO W KRAJACH UE WSPIERANIE WZROSTU GOSPODARCZEGO, SPOŁECZNEGO I PRZESTRZENNEGO W KRAJACH UE

4 str. 4 POZIOM FINANSOWANIA 2014-2020 WSPARCIE UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POLITYKI SPÓJNOSCI 2014-2020: PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013 287 mld złotych PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 82,5 mld euro w tym 31,28 mld euro REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

5 str. 5 POZIOM FINANSOWANIA PO 2014-2020 6 KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (w tym jednego ponadregionalnego dla województw polski wschodniej):

6 str. 6 POZIOM FINANSOWANIA RPO 2014-2020 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH przypisanych do każdego województwa

7 str. 7 MONITORING SYSTEMU FE 2014-2020 KOMITETY MONITORUJĄCE 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH KM POWOŁYWANE UCHWAŁAMI 6 PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM KM POWOŁYWANE ZARZĄDZENIAMI PO IR PO PC PO PW PO PT PO IiŚ PO WER W 16 WOJEWÓDZTWACH

8 str. 8 MONITORING SYSTEMU FE 2014-2020 Data: INSTYTUCJAMI ZARZĄDZAJĄCYMI dla REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH są ZARZĄDY WOJEWÓDZTW (URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE) W perspektywie finansowej 2014-2020 pełnią one także funkcje instytucji certyfikujących, poświadczających wydatki do KE (W latach 2007-2013 wydatki do Komisji Europejskiej poświadczała Instytucja Certyfikująca, umiejscowiona w MIR). Instytucje Zarządzające dla danego RPO mają prawo do uszczegółowienia katalogu zadań KM, wymienionych we właściwych regulacjach prawnych, z zachowaniem określonych w nich ogólnych zasad.

9 str. 9 GDZIE ZNAJDZIEMY ZAPISY O KM?  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013r, str. 320), zwanym dalej „rozporządzeniem ogólnym”  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa  WYTYCZNE W ZAKRESIE KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH (21 stycznia 2015r.)  BIAŁA KSIĘGA ZASADY PARTNERSTWA (grudzień, 2014r.) http://strategiapartnerstwa.pracodawcyrp.pl ZAKŁADKA: DO POBRANIA, DOKUMENTY STRATEGII

10 str. 10 MONITORING SYSTEMU FE 2014-2020 KOMITET MONITORUJĄCY - definicje PODMIOT, USTANOWIONY DLA KAŻDEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DOKONUJĄCY OCENY JEGO WDRAŻANIA ORAZ PEŁNIĄCY NADZÓR NAD JEGO REALIZACJĄ. NIEZALEŻNE CIAŁO DORADCZO-OPINIODAWCZE DLA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ. ANALIZUJE POSTĘP MERYTORYCZNY I FINANSOWY PROGRAMU. USTANOWIONY JEST PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE W POROZUMIENIU Z INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCĄ.. NAJWAŻNIEJSZE GREMIUM MONITORUJĄCE WYDATKOWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

11 str. 11 ROLA KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH RPO 2014-2020 KOMITET MONITORUJĄCY RPO rozpatruje i zatwierdza:  metodykę i kryteria wyboru projektów;  roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania Programu;  plan ewaluacji i wszelkie zmiany planu;  strategię komunikacji dla Programu, zmiany tej strategii;  wszelkie propozycje IZ dotyczące zmian Programu. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ART. 110 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO

12 str. 12 SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPO 2014-2020 PRZEDSTAWICIELE ADMINITRACJI SAMORZĄDOWEJ, Z WYRÓŻNIENIEM PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH RPO PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA PRZEDSTAWICIELE REPREZENTAYTWNYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW PRZEDSTWICIELE REPREZENTATYWNYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH PRZEDSTAWICIELE IZB GOSPODARCZYCH PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z EWENTUALNYM WYRÓŻNIENIEM ICH RODZAJÓW PRZEDSTWICIELE ŚRODOWISKA NAUKOWEGO PARTNERZY SPOZA ADMINISTRACJI CO NAJMNIEJ 1/3 SKŁADU KM CO NAJMNIEJ 1 PRZEDSTAWICIEL KOMISJI EUROPEJSKIEJ PRZEDSTAWICIEL EBI (EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO) – O ILE WNOSI WKŁAD W REALIZACJĘ DANEGO PO INNI PRZEDSTAWICIELE W KM

13 str. 13 SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPO 2014-2020

14 str. 14 SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPO 2014-2020 Data: FUNKCJE PEŁNIONE W RAMACH KM RPO: PRZEWODNICZĄCY KM (IZ) – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KM (IZ) CZŁONKOWIE KM ZASTĘPCY CZŁONKÓW KM PRAWO DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU (1 OSOBA) OBSERWATORZY KM BEZ PRAWA DO GŁOSOWANIA PRZEDSTAWICIEL KE I/LUB EBI FUNKCJA DORADCZA

15 str. 15 Potencjał organizacji jest tym większy, im wyższe są kompetencje merytoryczne i zaangażowanie jej przedstawicieli, delegowanych do udziału w systemie. ZAPEWNIENIE KOMPETENTNYCH REPREZENTANTÓW PRACODAWCÓW RP W KM POSTRZEGANIA CZŁONKOWSTWA W KM JAKO ISTOTNEJ MISJI NA RZECZ REPREZENTOWANEGO ŚRODOWISKA ZAPEWNIENIE OBIEGU INFORMACJI I WŁAŚCIWEJ KOORDYNACJI PRAC REPREZENTANTÓW ORGANIZACJI W KM WZMOCNIENIE PRZEKONANIA, ŻE KM POZWALA JEGO CZŁONKOM WPŁYWAĆ NA SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH Takie podejście pozwoli na urealnienie wpływu Pracodawców RP na proces dystrybucji środków UE oraz właściwe adresowanie wsparcia PRACA W KOMITETACH MONITORUJĄCYCH RPO

16 str. 16 POŻĄDANY PROFIL KOMPTENECYJNY CZŁONKA KM RPO SCHEMAT PROFILU KOMPETENCYJNEGO CZŁONKA KM RPO WYMAGANIA WOBEC CZŁONKA KM RPO WYMAGANIA WOBEC CZŁONKA KM RPO KOMPETENCJE KLUCZOWE DEKLARACJA STOPNIA ZAANGAŻOWANIA KOMPETENCJE MIĘKKIE I PREDYSPOZYCJE DOŚWIADCZENIE I WYKSZTAŁCENIE REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ CZŁONKA KM WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU KM WYNIKAJĄCYCH Z ZASAD PRACODAWCÓW RP ZWIĄZANIE TERYTORIALNE Z DANYM OBSZAREM ŚWIADOMOŚĆ MISJI I ISTOTY REPREZENTOWANIA INTERESÓW PRACODAWCÓW RP

17 str. 17 PRACA W KOMITETACH MONITORUJĄCYCH RPO Udział w pracach Komitetów Monitorujących – czyli przede wszystkim: prowadzenie monitoringu – należy traktować jako proces, a nie incydentalne uczestnictwo w spotkaniach sprawozdawczych. CZYNNIKI SUKCESU MONITORINGU SYSTEMU FE: WYSOKIE WYMAGANIA WOBEC CZŁONKÓW KM WSPARCIE CZŁONKÓW KM WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ REPREZENTACJI W KM

18 str. 18 PRACA W KOMITETACH MONITORUJĄCYCH RPO JAK WZMOCNIĆ SKUTECZNOŚĆ REPREZENTACJI PRACODAWCÓW RP NA FORUM KM RPO: REALIZACJA NA POZIOMIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW RP (poziom krajowy)  system wyłaniania reprezentantów  przygotowanie reprezentantów do pełnienia funkcji  monitoring stopnia zaangażowania i aktywności reprezentantów w KM  wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla reprezentantów w KM  ewaluacja Strategii Partnerstwa na lata 2014-2020 (mechanizm interwencji)  wzmocnienie roli Platformy FE  współpraca, komunikacja i obieg informacji (ze szczególnym uwzględnieniem członków Pracodawców RP w regionach)

19 str. 19 PRACA W KOMITETACH MONITORUJĄCYCH RPO BIURO PRACODAWCÓW RP (KOORDYNATOR DS. MONITORINGU FE) -REPREZENTANT W KM RPO - GŁOS ŚRODOWISKA NA POZIOMIE REGIONU/BRANŻY (PRACODAWCY RP I ICH CZŁONKOWIE/PLATFORMA FE) CZŁONEK KM RPO-ZASTĘPCA KM RPO REPREZENTANT W KM RPO- GŁOS ŚRODOWISKA PRACODAWCÓW NA POZIOMIE REGIONU (ZAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PARTNERAMI) REPREZENTANT W KM RPO-REPREZENTANCI W KM PO i RPO POZIOMY WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW KM RPO

20 str. 20 PRACA W KOMITETACH MONITORUJĄCYCH RPO JAK WZMOCNIĆ SKUTECZNOŚĆ REPREZENTACJI PRACODAWCÓW RP NA FORUM KM RPO: REALIZACJA NA POZIOMIE REPREZENTANTÓW PRACODAWCÓW RP W KM  AKTYWNY UDZIAŁ W PRACACH KM  PODNOSZENIE WIEDZY I KOMPETENCJI  DIAGNOZA POTRZEB PRACODAWCÓW RP I PODEJMOWANIE INTERWENCJI W KM  EGZEKWOWANIE UPRAWNIEŃ, WYNIKAJĄCYCH Z PEŁNIENIA FUNKCJI  ZAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY NA FORUM KM RPO  KOMUNIKACJA, WYMIANA INFORMACJI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ  UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W OBSZARZE FE  MONITOROWANIE REALIZACJI PODJĘTYCH PRZEZ KM DECYZJI  WYSOKA ŚWIADOMOŚĆ MISJI Z RACJI PEŁNIONEJ F-CJI W KM

21 str. 21 dysponujemy unikalną, praktyczną wiedzą w zakresie faktycznych potrzeb środowiska pracodawców stanowimy wiarygodne wsparcie eksperckie, oparte na wieloletnich doświadczeniach właściwie adresujemy pomoc oraz identyfikujemy słabości wdrażanych polityk znamy specyfikę obszarów tematycznych ujętych w programach operacyjnych oraz ich zróżnicowanie regionalne, przewidujemy skutki wdrożenia określonych rozwiązań w środowisku grup docelowych, zwiększając orientację na rezultaty konsolidujemy i aktywizujemy środowisko pracodawców pośredniczymy we współpracy pomiędzy instytucjami i grupami docelowymi PO i RPO kreujemy tematy i generujemy informację zwrotną zwiększamy legitymizację działań i wyborów dokonywanych w systemie wdrażania polityki spójności j esteśmy pełnoprawną stroną partnerstwa, opartego na dialogu i współpracy PRACODAWCY RP W PRACACH KM - MISJA

22 str. 22 PODSUMOWANIE Tylko aktywne włączenie się reprezentantów organizacji w proces monitorowania systemu FE w Polsce pozwoli na realne wykorzystanie szansy, jaką niesie nowa perspektywa finansowa 2014-2020 POSTAWMY NA WSPÓŁRACĘ, DIALOG I KOMUNIKACJĘ...

23 str. 23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KATARZYNA SOSNOWSKA k.sosnowska@pracodawcyrp.pl komitet@pracodawcyrp.pl


Pobierz ppt "KOMITETY MONITORUJĄCE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 2 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google