Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z uczniem zdolnym Istnieje coś bardziej niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolności. Jest to zdolność rozpoznawania zdolności. Elbert Humbart.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z uczniem zdolnym Istnieje coś bardziej niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolności. Jest to zdolność rozpoznawania zdolności. Elbert Humbart."— Zapis prezentacji:

1 Praca z uczniem zdolnym Istnieje coś bardziej niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolności. Jest to zdolność rozpoznawania zdolności. Elbert Humbart - psycholog

2 Plan prezentacji Zdefiniowanie pojęcia zdolności Opis cech ucznia zdolnego Preferencje sensoryczne wpływające na rozwój zdolności Metody pracy z uczniem zdolnym Syndrom nieadekwatnych osiągnięć

3 Zdolno ść Zdolność określa się jako indywidualną właściwość psychiczną, różniącą jednego człowieka od drugiego, jako łatwość odbierania i przetwarzania informacji o otaczającym świecie wg W.Szewczuka.

4 Trójpierścieniowy model zdolności J.S.Renzulliego, 1978 Źródło: W.Limont 1994

5 Modele zdolno ś ci wskazuj ą, ż e u osób uzdolnionych wyst ę puje ś cisła zale ż no ść mi ę dzy trzema podstawowymi zespołami cech u człowieka: Ponadprzeci ę tn ą inteligencj ą lub ponadprzeci ę tnymi zdolno ś ciami kierunkowymi, wła ś ciwo ś ciami osobowo ś ci, twórczo ś ci ą.

6 Zdolno ś ci intelektualne Dzieci, które osi ą gaj ą w testach inteligencji iloraz 110punktów i wy ż ej nale żą do grupy dzieci zdolnych (przy normie 100 punktów). Powy ż ej 130 punktów osi ą gaj ą dzieci wybitnie zdolne o potencjalnych najwy ż szych mo ż liwo ś ciach w zakresie my ś lenia abstrakcyjnego.

7 Wła ś ciwo ś ci osobowo ś ci Właściwościami osobowości, które umożliwiają autentyczne zaangażowanie w wykonywane zadanie (m.in. motywacja, uporczywość, pewność siebie, wiara w swoje możliwości i wykonywaną pracę, empatia, wytrzymałość na stres, optymizm, umiejętność nawiązywania kontaktów.

8 Twórczo ść Twórczość, czyli takie czynniki charakteryzujące osoby twórcze jak: płynność, giętkość i oryginalność myślenia, tworzenie nowych idei.

9 Na rozwój uzdolnień dziecka mają wpływ zarówno czynniki wrodzone, jak i nabyte.

10 Predyspozycje wrodzone i dziedziczne: 1. Informacja genetyczna, zawarta w kwasach nukleinowych organizmu, 2. Doświadczenia z okresu ciąży matki – sygnały głosowe i mechaniczne, odbierane przez korę mózgową płodu. (Nerwice i stresy przeżywane przez matkę w tym okresie mają duży wpływ na psychikę dziecka).

11 Czynniki nabyte, ś rodowiskowe: 1. Wpływy nieuświadomione: zdrowe odżywianie, atmosfera w domu dająca poczucie bezpieczeństwa, różnorodne bodźce stymulujące, wrażenia i doświadczenia.

12 1. Wpływy świadome: a) Akceptacja dziecka w domu rodzinnym, zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych i uczenie bycia z ludźmi, korygowanie egoizmu, agresji. Wsparcie psychiczne w chwilach niepowodzeń, uczenie relaksu. b) Wspomaganie przez rodziców rozwoju umysłowego i zainteresowań dziecka, poświęcenie czasu na rozmowy Dostrzeganie prac i pomysłów dziecka, wyrażanie akceptacji bądź konstruktywnej krytyki, zachęcanie do twórczej pracy. c) Korzystna, stymulująca rozwój intelektu i zainteresowań atmosfera w szkole. Otoczenie ucznia zdolnego mądrą opieka pedagogiczną.

13 Odkrywanie zdolności dziecka to przywilej i obowiązek rodziców. Nauczyciele i psychologowie powinni im jednak w tym pomagać.

14 Dziecko zdolne W rozumieniu społecznym, a także potocznym i szkolnym dziecko zdolne to takie, które dobrze się uczy, ma wzorowe zachowanie, jest grzeczne. Badania wykazują, że szkoła typuje dzieci zdolne wg pewnych schematów, niekiedy pomijając czynnik intelektualny. Jest zdolny, bo dobrze się uczy, jest prawdomówny, nie ma dziwacznych pomysłów, nie zadaje trudnych pytań, schludnie wygląda, dobrze zachowuje się w szkole i poza nią.

15 Dziecko zdolne W ujęciu psychologicznym uczeń zdolny to taki, który ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia, wysoki poziom twórczy, to znaczy, że charakteryzuje go niepokój poznawczy, umie oderwać się od utartych schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytuacji, ma pomysły nowych rozwiązań starych problemów, nie boi się nowych rzeczy (M.Partyka 1999 )

16 Cechy zdolnego ucznia 1. Ponadprzeciętny poziom rozwoju intelektu. 2. Szybkie zapamiętywanie, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie. 3. Ciekawość świata i ludzi, dar bystrej obserwacji otoczenia. 4. Dociekliwość, zadawanie dużej liczby pytań.

17 5. Szeroki wachlarz zainteresowań, dużo wiadomości pozaszkolnych, niekiedy ukierunkowane uzdolnienia i pasje. 6. Wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością, umiejętność skupienia uwagi.

18 7. Bogata wyobraźnia, ciekawe, oryginalne pomysły. Potrzeba wyrażania swoich wrażeń, myśli i emocji w różnej formie, np. W muzyce, tańcu, plastyce, w słowie lub piśmie (pisanie wierszy, opowiadań itp.). 8. Niezależna postawa, obrona swoich poglądów i pomysłów. 9. Poczucie humoru.

19 Metody rozpoznawania ucznia zdolnego 1. Nominacja przyznana przez nauczycieli. 2. Wyniki sprawdzianów wiadomo ś ci. 3. Iloraz inteligencji. 4. Zwyci ę stwo w konkursach. 5. Nominacja przyznana przez eksperta z danej dziedziny. 6. Nominacja przyznana przez rodziców. 7. Nominacja przyznana przez grup ę rówie ś ników. Najbardziej satysfakcjonuj ą ce jest stosowanie jak najwi ę kszej liczby tych metod.

20 Negatywne cechy dzieci zdolnych Najczęściej spotykane negatywne cechy niektórych dzieci zdolnych hamujące ich rozwój zarówno intelektualny jak i emocjonalny to: 1. Zarozumiałość, okazywanie lekceważenia rówieśnikom i nauczycielom. 2. Trudności w przystosowaniu do grupy, np. postawa rywalizacyjna, chęć stałego imponowania lub dominowania.

21 3. Demonstrowanie wiedzy encyklopedycznej, trudno ś ci w przechodzeniu od wiadomo ś ci do umiej ę tno ś ci. 4. Egocentryzm, koncentracja na sobie, zam ę czanie nauczyciela. 5. Chwiejno ść emocjonalna, nie ś mia ł o ść lub nadpobudliwo ść psychoruchowa, zachowania agresywne b ą d ź l ę kowe.

22 Ogromną rolę do spełnienia mają nauczyciele, którzy szczególną opieką powinni otoczyć dzieci zdolne, które też wymagają specjalnych metod edukacyjnych i wychowawczych.

23 Punktem wyjścia dla pedagogów jest powierzony naszej opiece uczeń, który przekraczając próg szkoły wyposażony jest w pewien bagaż życiowy oraz określone preferencje sensoryczne.

24 Typy ludzi Preferencje sensoryczne pomagają przewidzieć zachowanie ludzi. Istnieją następujące typy ludzi: - wzrokowcy, - słuchowcy, -czuciowcy-kinestetycy

25 Wzrokowcy - lubią demonstracje lub pokazy, - lubią wykresy i tabele, - lubią opisy, - pamiętają twarze i imiona, - lubią robić notatki, - lubią patrzeć, rysować, - preferują sztuki wizualne.

26 Słuchowcy - lubi ą dialogi i rozmowy, - powtarzaj ą g ł o ś no to, co napisali, - rozmawiaj ą ze sob ą, - lubi ą s ł ucha ć, - lubi ą wyk ł ady, - lubi ą d ł ugie wypowiedzi w ł asne, - lubi ą muzyk ę, - wol ą mówi ć o dzia ł aniach ni ż je ogl ą da ć, - dobrze pami ę taj ą twarze, - lubi ą czyta ć g ł o ś no, lub pó ł g ł osem.

27 Czuciowcy-kinestetycy - ucz ą si ę przez wykonywanie czynno ś ci i bezpo ś rednie zaanga ż owanie, - lubi ą emocje, ruch, - nie lubi ą czyta ć, - pami ę taj ą, co sami wykonali, - musz ą si ę porusza ć, wierci ć, co ś trzyma ć, - tupi ą, gestykuluj ą, - nie lubi ą s ł ucha ć. Podobne preferencje dotycz ą nauczyciela.

28 Nauczyciel wzrokowiec (wizualny): - mówi szybko, - stosuje pomoce wizualne, - przekazuje dużo informacji wizualnie, - ważna jest u niego forma przekazu, - ocenia na podstawie wyglądu, - dotrzymuje planu czasowego.

29 Nauczyciel słuchowiec (audytywny) - mówi rytmicznie, - lubi dyskusje i omawianie, - cz ę sto informacje przekazuje czytaj ą c, - parafrazuje wypowiedzi uczniów, - ocenia p ł ynno ść wypowiedzi, - cz ę sto zbacza z tematu.

30 Nauczyciel czuciowiec (kinestetyczny): - mówi powoli, - preferuje modele, prace praktyczne, - przekazuj ą c informacje lubi projekty, du ż o ruchu, - wa ż na dla niego jest idea, - ocenia dzia ł ania i aktywno ść, - ch ę tnie prace na zaj ę ciach dzieli na zespo ł y.

31 W działaniach edukacyjnych i wychowawczych nauczyciel powinien wykorzystać odpowiednie style pracy, dobierając odpowiednie narzędzia i uaktywniając proces myślenia ucznia, dając mu możliwość uzewnętrznienia jego zdolności, które będzie mógł w sposób czynny realizować w kolejnych etapach swojego życia.

32 Typy działa ń Cztery typy działań nastawionych na rozwijanie zdolności: przyspieszanie rozwoju uczniów zdolnych wyposażanie ich w większy zasób wiedzy umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności

33 Tempo nauki Przyspieszanie tempa nauki uczniów zdolnych można osiągnąć m.in. Poprzez indywidualizację nauczania, polegającą na łączeniu różnicowania tempa uczenia się i różnicowaniu treści.kształcenia.

34 Poszerzanie tre ś ci programowych i pozaprogramowych Uczniowie utalentowani, szczególnie zdolni, są poddawani szybszemu kształceniu, a uczniowie o wysokim poziomie zdolności kształceni są głównie przez wzbogacenie treści programowych.

35 Treści programów specjalnych są zróżnicowane, a samodzielne kształcenie uczniów sprzyja rozwojowi ich osobowości, wpływa na zwiększenie aktywności poznawczej, inwencji badawczej, oryginalności i niezależności.

36 Poziom trudno ś ci Różnicowanie poziomu trudności polega na takim kształtowaniu procesu nauczania, aby był on szybki, a zarazem wzbogacony o dodatkowe treści. Należy więc tak organizować sytuacje zadaniowe, aby stopień trudności był nieznacznie wyższy od aktualnego poziomu możliwości intelektualnych ucznia. Będzie to stanowiło bodziec do aktywizacji uczącego się. Różnicowanie treści i kształcenia pod względem poziomu trudności materiału odpowiednie do możliwości intelektualnych uczniów nazywa się kształceniem wielopoziomowym.

37 Aktywno ść twórcza Inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalności myślenia – nauczanie problemowe. Ten sposób nauczania rozwija operacje myślowe jak analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie oraz płynność i giętkość myślenia.

38 Formy pracy z uczniem zdolnym

39 Przydzielaj ą dodatkowe zadania do rozwi ą zania w czasie lekcji

40 Różnicują zadania klasowe, kontrolne i domowe, zadają pewne problemy do rozwiązania na okres ferii lub wakacji, układają systematycznie, na przykład raz w miesiącu, zestawy zadań z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności

41 Stwarzają sytuacje problemowe, zachęcają uczniów do usuwania problemów i oceniania każdego pomysłu, samodzielnego układania równań, rebusów, łamigłówek oraz zagadek

42 Zlecają opracowanie nowego materiału z podręcznika uczniom i referowanie go ich kolegom, opracowują materiał spoza podręcznika szkolnego przy użyciu np.. Teksów programowych

43 Przekazują uczniów słabych uczniom zdolnym pod opiekę stałą lub doraźną, powierzają przewodnictwo w grupach lekcyjnych oraz wdrażają uczniów do roli asystenta

44 Organizują konkursy zadaniowe, zachęcają do udziału w olimpiadach, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości itp.

45 Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych niepowodzenia uczniów uzdolnionych, których uzdolnienia nie są wykorzystywane na miarę ich możliwości. Do tej grupy osób zaliczani są uczniowie o wysokiej inteligencji, często dużo wyższej niż przeciętna, których osiągnięcia szkolne w postaci ocen są dużo niższe niż ich możliwości.

46 Symptomy wskazuj ą ce na wyst ę powanie SNO wyraźna dysproporcja pomiędzy wysokim poziomem zdolności poznawczych a wynikami testów szkolnych, szeroka wiedza wynikająca z zainteresowań pozaszkolnych i brak zaangażowania w prace szkolne, bierne lub negatywne postawy wobec obowiązków szkolnych (brak przyborów szkolnych, zapominanie o pracach domowych, nieuwaga na lekcjach), brak dyscypliny, duże różnice w poziomie prac ustnych i pisemnych, brak umiejętności uczenia się, obwinianie innych (nauczycieli, rodziców) o własne niepowodzenia, próby dominacji nad rówieśnikami lub przeciwnie, chorobliwa nieśmiałość, nadmierny samokrytycyzm.

47 Sytuacje sprzyjaj ą ce wyst ę powaniu SNO Nadopiekuńczość rodziców Zbyt wysokie lub zbyt niskie wymagania rodziców wobec dziecka Zdezorganizowany dom – brak jasnych reguł postępowania Obojętność rodziców wobec dziecka Niewłaściwe wzorce postępowania wyniesione z domu Rywalizujące rodzeństwo

48 Przyczynami szkolnymi aktywizuj ą cymi negatywne postawy uczniów w postaci SNO s ą : brak w ł a ś ciwej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, w wyniku której uczniowie s ą postrzegani jako ma ł o zdolni, co w efekcie powoduje obni ż anie wymogów szkolnych wobec tych uczniów; brak podmiotowo ś ci w podej ś ciu do ucznia i przejawianie przez nauczyciela postawy dominuj ą cej i manipulacyjnej, co powoduje bierno ść i uleg ł o ść, a w efekcie brak motywacji do nauki, brak obiektywizmu ocen i w efekcie zani ż ona samoocena uczniów; nie stwarzanie przez szko łę odpowiednich warunków dla ujawniania twórczo ś ci. Rutyna. Preferowanie pami ę ciowych metod nauczania, nie postrzega si ę przejawów kreatywno ś ci, jako zachowa ń charakterystycznych dla uczniów zdolnych. Nie stymuluje si ę twórczo ś ci uczniów.

49 Trójczłonowy model terapii Syndromu Nieadekwatnych Osi ą gni ęć S.B. Rimm. I. Diagnoza: a) formalna – zawiera diagnoz ę inteligencji i testy osi ą gni ęć, wyniki bada ń psychologicznych, b) nieformalna – to obserwacja dzieci, ich rodziców, nauczycieli.

50 II. Dzia ł ania przygotowuj ą ce: a) komunikacja – kontakty szko ł y z rodzicami w celu ustalenia jednolitej linii oddzia ł ywa ń, b) zmiana oczekiwa ń – dotyczy rodziców, nauczycieli i rówie ś ników, c) identyfikacja – dostarczanie dziecku odpowiednich wzorów do na ś ladowania, d) wyrównywanie braków w wiadomo ś ciach i umiej ę tno ś ciach.

51 III. Modyfikowanie zachowa ń uczniów, rodziców i nauczycieli. Sumienna realizacja tych etapów daje du ż e szanse powodzenia terapii. Nie nale ż y jej przerywa ć mimo pozornego braku efektów w pocz ą tkowych fazach. Tu bardzo wa ż n ą rol ę odgrywaj ą rodzice, którzy od pocz ą tku powinni u ś wiadamia ć dziecku, ż e: - nie zawsze odnosi si ę sukcesy, - brak sukcesu nie oznacza, ż e jest si ę nieudacznikiem, - ka ż dy chcia ł by by ć m ą drzejszy ni ż jest, - wa ż ne jest, aby uczy ć si ę najlepiej jak si ę potrafi, - mo ż na sobie znale źć dziedzin ę, w której sukces b ę dzie osi ą galny.

52 Dziękuję za uwagę opracowała Joanna Woźniak


Pobierz ppt "Praca z uczniem zdolnym Istnieje coś bardziej niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolności. Jest to zdolność rozpoznawania zdolności. Elbert Humbart."

Podobne prezentacje


Reklamy Google