Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akredytacja form kształcenia ustawicznego form kształcenia ustawicznego zasady przyznawania Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akredytacja form kształcenia ustawicznego form kształcenia ustawicznego zasady przyznawania Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Akredytacja form kształcenia ustawicznego form kształcenia ustawicznego zasady przyznawania Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu

2 Priorytety w kształceniu ustawicznym 2. Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego - stworzenie systemu akredytacji instytucji prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, przy założeniu dobrowolności poddawania się postępowaniu akredytacyjnemu; - wzmocnienie skuteczności nadzoru nad placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie ustawiczne;

3 Priorytety w kształceniu ustawicznym 3. Współdziałanie i partnerstwo […] Szczególnie istotne jest włączenie w proces kształcenia ustawicznego pracodawców, którzy coraz częściej dostrzegają, że efektywność i konkurencyjność funkcjonowania ich firm zależy od wiedzy i umiejętności pracowników. 5. Tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych

4 Akredytacja szansą na poprawę jakości stosowanie jawnych, jednakowych procedur oceny wobec wszystkich podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, niezależnie od podstawy prawnej ich funkcjonowania i organu rejestrującego (możliwość poznania podstawowych standardów jakości pracy, stanowiących warunek uzyskania akredytacji)

5 Akredytacja szansą na poprawę jakości włączenie do uczestnictwa w procedurach akredytacji specjalistów spoza nadzoru pedagogicznego i spoza systemu oświaty ( pełniejsza, bo uwzględniająca różne punkty widzenia ocena działalności szkoleniowej) upublicznianie przez wszystkie kuratoria i resort elektronicznej informacji placówek posiadających akredytację (ułatwienie wyboru klientom, ważny element presji na organizatorów szkoleń)

6 Akredytacja szansą na poprawę jakości Stworzenie, w możliwie jak najkrótszym czasie, systemu monitorowania pracy placówek, które uzyskały akredytację, co zmusi je do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia

7 Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Podstawa prawna: Art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.) Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2004 r. Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

9 Zasady akredytacji zewnętrzność (instytucji akredytującej zewnętrzność (instytucji akredytującej w stosunku do ubiegającej się) dobrowolność dobrowolność ubiegania się o akredytację nieograniczony termin nieograniczony termin na jaki jest udzielana przejrzystość przejrzystość procedur

10 Potencjalne korzyści dla akredytowanej placówki poprawa jakości świadczonych usług – budowanie systemu zapewniania jakości, poszukiwanie potwierdzeń jakości: certyfikaty, znaki jakości poprawa jakości świadczonych usług – budowanie systemu zapewniania jakości, poszukiwanie potwierdzeń jakości: certyfikaty, znaki jakości zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych wzrost zaufania do placówki i jej usług zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji wzrost prestiżu placówki

11 Potencjalne korzyści dla klientów akredytowanej placówki korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych zwiększenie szansy zatrudnienia zwiększenie szansy zatrudnienia otrzymanie świadectwa wydanego przez wiarygodną placówkę otrzymanie świadectwa wydanego przez wiarygodną placówkę możliwość zaliczenia wyników ukończonych form edukacyjnych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe możliwość zaliczenia wyników ukończonych form edukacyjnych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych

12 Warunki do spełnienia przez placówkę ubiegającą się o akredytację Art. 68b ust. 3 ustawy o systemie oświaty: Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które: 1) zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, 2) zatrudniają wykwalifikowaną kadrę, 3) opracowują i udostępniają materiały metodyczno- dydaktyczne.

13 Warunki do spełnienia przez placówkę ubiegającą się o akredytację prowadzenie kształcenia w danej formie co najmniej rok czas trwania danej formy obejmuje nie mniej niż 30 godzin wdrażanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo- metodycznych i organizacyjnych

14 Warunki do spełnienia przez placówkę ubiegającą się o akredytację Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2003 r. …: § 4. Placówka może uzyskać akredytację, jeżeli: zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne zatrudnia wykwalifikowaną kadrę opracowuje i udostępnia materiały metodyczno- dydaktyczne wdraża i upowszechnia nowatorskie rozwiązania metodyczno-organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia

15 Obszary oceny wg arkusza oceny Kadra dydaktyczna Baza dydaktyczno- lokalowa Dokumentacja przebiegu kształcenia materiały metodyczno- dydaktyczne (w tym programy) Organizacja i realizacja kształcenia

16 I. BAZA DYDAKTYCZNO – LOKALOWA Pomieszczenia dydaktyczne Wyposażenie dydaktyczne Zaplecze socjalne Biblioteka (medioteka)

17 II. KADRA DYDAKTYCZNA Kwalifikacje kadry Doskonalenie kadry Ocena kadry

18 III. MATERIAŁY METODYCZNO- DYDAKTYCZNE Materiały metodyczno-dydaktyczne własne lub/i pozyskane Ewaluacja Elementy programu kształcenia Programy kształcenia

19 IV. ORGANIZACJA I REALIZACJA KSZTAŁCENIA Nowatorskie rozwiązania metodyczno-organizacyjne

20 V. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie

21 Etapy w procesie akredytacji dokonanie samooceny działalności złożenie wniosku (z załącznikami) ocena formalna wniosku ewentualne uzupełnienia wniosku powołanie zespołu akredytacyjnego postępowanie akredytacyjne o analiza dokumentów o wizyta akredytacyjna decyzja kuratora o przyznaniu lub nieprzyznaniu placówce akredytacji

22 Etapy w procesie akredytacji Załączniki do wniosku: akt założycielski placówki publicznej albo zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jst., a w przypadku działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców statut placówki/informacja o organizacji i zakresie działalności własna ocena działalności placówki w ostatnim roku (zał. nr 2 rozp.) dowód wniesienia opłaty

23 Elżbieta Powierza, Kuratorium Oświaty w Poznaniu Dziękuję za uwagę (w prezentacji wykorzystano materiał opracowany przez KOWEZiU w Warszawie)


Pobierz ppt "Akredytacja form kształcenia ustawicznego form kształcenia ustawicznego zasady przyznawania Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google