Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

form kształcenia ustawicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "form kształcenia ustawicznego"— Zapis prezentacji:

1 form kształcenia ustawicznego
Akredytacja form kształcenia ustawicznego zasady przyznawania Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu

2 Priorytety w kształceniu ustawicznym
Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego - stworzenie systemu akredytacji instytucji prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, przy założeniu dobrowolności poddawania się postępowaniu akredytacyjnemu; - wzmocnienie skuteczności nadzoru nad placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie ustawiczne;

3 Priorytety w kształceniu ustawicznym
Współdziałanie i partnerstwo […] Szczególnie istotne jest włączenie w proces kształcenia ustawicznego pracodawców, którzy coraz częściej dostrzegają, że efektywność i konkurencyjność funkcjonowania ich firm zależy od wiedzy i umiejętności pracowników. Tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych

4 Akredytacja szansą na poprawę jakości
stosowanie jawnych, jednakowych procedur oceny wobec wszystkich podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, niezależnie od podstawy prawnej ich funkcjonowania i organu rejestrującego (możliwość poznania podstawowych standardów jakości pracy, stanowiących warunek uzyskania akredytacji)

5 Akredytacja szansą na poprawę jakości
włączenie do uczestnictwa w procedurach akredytacji specjalistów spoza nadzoru pedagogicznego i spoza systemu oświaty (pełniejsza, bo uwzględniająca różne punkty widzenia ocena działalności szkoleniowej) upublicznianie przez wszystkie kuratoria i resort elektronicznej informacji placówek posiadających akredytację (ułatwienie wyboru klientom, ważny element presji na organizatorów szkoleń)

6 Akredytacja szansą na poprawę jakości
Stworzenie, w możliwie jak najkrótszym czasie, systemu monitorowania pracy placówek, które uzyskały akredytację, co zmusi je do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia

7 Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Podstawa prawna: Art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

8 Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.) Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2004 r.

9 Zasady akredytacji zewnętrzność (instytucji akredytującej w stosunku do ubiegającej się) dobrowolność ubiegania się o akredytację nieograniczony termin na jaki jest udzielana przejrzystość procedur

10 Potencjalne korzyści dla akredytowanej placówki
poprawa jakości świadczonych usług – budowanie systemu zapewniania jakości, poszukiwanie potwierdzeń jakości: certyfikaty, znaki jakości zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych wzrost zaufania do placówki i jej usług zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji wzrost prestiżu placówki

11 Potencjalne korzyści dla klientów akredytowanej placówki
korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych zwiększenie szansy zatrudnienia otrzymanie świadectwa wydanego przez wiarygodną placówkę możliwość zaliczenia wyników ukończonych form edukacyjnych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych

12 Warunki do spełnienia przez placówkę ubiegającą się o akredytację
Art. 68b ust. 3 ustawy o systemie oświaty: Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które: zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, zatrudniają wykwalifikowaną kadrę, opracowują i udostępniają materiały metodyczno- dydaktyczne.

13 Warunki do spełnienia przez placówkę ubiegającą się o akredytację
prowadzenie kształcenia w danej formie co najmniej rok czas trwania danej formy obejmuje nie mniej niż 30 godzin wdrażanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych i organizacyjnych

14 Warunki do spełnienia przez placówkę ubiegającą się o akredytację
Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2003 r. …: § 4. Placówka może uzyskać akredytację, jeżeli: zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne zatrudnia wykwalifikowaną kadrę opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne wdraża i upowszechnia nowatorskie rozwiązania metodyczno-organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia

15 Obszary oceny wg arkusza oceny
Dokumentacja przebiegu kształcenia Baza dydaktyczno-lokalowa Kadra dydaktyczna Obszary oceny wg arkusza oceny materiały metodyczno- dydaktyczne (w tym programy) Organizacja i realizacja kształcenia

16 I. BAZA DYDAKTYCZNO – LOKALOWA
Pomieszczenia dydaktyczne Wyposażenie dydaktyczne Biblioteka (medioteka) Zaplecze socjalne

17 II. KADRA DYDAKTYCZNA Kwalifikacje kadry Ocena kadry
Doskonalenie kadry

18 III. MATERIAŁY METODYCZNO-DYDAKTYCZNE
Materiały metodyczno-dydaktyczne własne lub/i pozyskane Programy kształcenia Elementy programu kształcenia Ewaluacja

19 IV. ORGANIZACJA I REALIZACJA KSZTAŁCENIA
Nowatorskie rozwiązania metodyczno-organizacyjne

20 V. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA
Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie

21 Etapy w procesie akredytacji
dokonanie samooceny działalności złożenie wniosku (z załącznikami) ocena formalna wniosku ewentualne uzupełnienia wniosku powołanie zespołu akredytacyjnego postępowanie akredytacyjne analiza dokumentów wizyta akredytacyjna decyzja kuratora o przyznaniu lub nieprzyznaniu placówce akredytacji

22 Etapy w procesie akredytacji
Załączniki do wniosku: akt założycielski placówki publicznej albo zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jst., a w przypadku działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców statut placówki/informacja o organizacji i zakresie działalności własna ocena działalności placówki w ostatnim roku (zał. nr 2 rozp.) dowód wniesienia opłaty

23 Elżbieta Powierza, Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Dziękuję za uwagę (w prezentacji wykorzystano materiał opracowany przez KOWEZiU w Warszawie) Elżbieta Powierza, Kuratorium Oświaty w Poznaniu


Pobierz ppt "form kształcenia ustawicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google