Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
PODSTAWOWE DOKUMENTY W DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RZESZÓW - 6 marca 2007

2 PROBLEMATYKA placówka doskonalenia nauczycieli
podstawy prawne działalności edukacyjnej placówki dokumentowanie statutowej działalności edukacyjnej placówki dokumentacja programowa form doskonalenia i dokształcania plan pracy placówki doskonalenia i plan nadzoru pedagogicznego nadzór pedagogiczny

3 Placówka doskonalenia nauczycieli
to placówka oświatowa utworzona w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli art. 77a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz z późn. zm.)

4 Placówki doskonalenia
publiczne (organy prowadzące: jst, minister właściwy ds. oświaty i wychowania - placówki o zasięgu ogólnopolskim, minister właściwy ds. spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - placówki dla nauczycieli szkół artystycznych, minister właściwy ds. rolnictwa - placówki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych) - 4 niepubliczne (organy prowadzące: osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne) - 10

5 Podstawy prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U. z 2003 r. Nr 84, poz. 779) rozporządzenie MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2248) rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1703) inne ustawy i rozporządzenia szczegółowe (np. ustawa o SIO)

6 Podstawowe dokumenty akt założycielski placówki statut placówki
wewnętrzne akty normujące pracę placówki (np.): zasady planowania pracy placówki zasady tworzenia i dopuszczania do realizacji programów szkoleń zasady przeprowadzania badań i kontroli plan pracy placówki na dany rok kalendarzowy sprawozdanie z realizacji planu pracy za miniony rok kalendarzowy plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny (tylko placówki publiczne) informacja o realizacji planu nadzoru pedagogicznego dokumentacja realizacji zadań statutowych

7 dokumentacja programowa realizowanych szkoleń:
plan i program danego szkolenia dokumenty dopuszczające dane szkolenie do realizacji wykaz kadry realizującej szkolenie materiały dydaktyczne dla uczestników wzory zaświadczeń o ukończeniu danej formy szkolenia dokumenty potwierdzające realizację szkolenia: np. dziennik zajęć, lista obecności, sprawozdanie końcowe ew. protokoły egzaminacyjne, inne dokumenty rejestr organizowanych kursów kwalifikacyjnych rejestr wydawanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia rejestr organizowanych form doskonalenia i dokształcania (ew.) inna dokumentacja: dokumentacja bazy oświatowej SIO sprawozdania statystyczne materiały informacyjne wydawnictwa

8 Elementy składowe programu szkolenia
cele ogólne i szczegółowe danego szkolenia treści kształcenia szkolenia zalecana literatura przedmiotu uwagi o realizacji programu szkolenia zasady rekrutacji uczestników szkolenia warunki ukończenia danej formy szkolenia wzory zaświadczeń o ukończeniu danej formy szkolenia przykładowe materiały dla uczestników procedura oceny wewnętrznej procesu realizacji programu szkolenia

9 Dokumentacja kursu kwalifikacyjnego
zgodę na prowadzenie kursu wydaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokumentacja dołączana do wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie danego kursu: szczegółowy plan i program kursu odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu zatwierdzonym przez ministra wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w planie kursu, wraz z informacjami o posiadanych przez nich kwalifikacjach kryteria naboru uczestników, uwzględniające w szczególności wymagania w zakresie poziomu wykształcenia informacja o warunkach lokalowych i wyposażeniu, gwarantujących prawidłową realizację zajęć

10 dokumenty powstające w trakcie realizacji kursu kwalifikacyjnego:
dokumentacja dotycząca prowadzenia oceny wewnętrznej procesu realizacji kursu dokumentacja potwierdzająca realizację poszczególnych zajęć kursu (np. dzienniki zajęć, listy obecności, kopie wytworów uczestników, materiały dydaktyczne) protokoły egzaminacyjne dzienniki praktyk sprawozdania końcowe przedstawiane organowi wydającemu zgodę na prowadzenie kursu rejestr prowadzonych kursów kwalifikacyjnych rejestr wydanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego

11 Dokumentacja kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej
zgodę na prowadzenie kursu wydaje minister ds. oświaty i wychowania dokumentacja przedstawiana ministrowi: plan i program kursu, uwzględniający w szczególności: wykaz przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów z zakresu metodyki nauczania dorosłych w wymiarze co najmniej 160 godzin łącznie odbycie przez uczestnika kursu zajęć praktycznych, w wymiarze co najmniej 60 godzin, w tym co najmniej 20 godzin zajęć podlegających hospitacji przeprowadzenie samodzielnie przez uczestnika kursu różnych form kształcenia ustawicznego nauczycieli, w wymiarze co najmniej 60 godzin złożenie przez uczestnika kursu egzaminu kwalifikacyjnego

12 dokumenty powstające w trakcie realizacji kursu kwalifikacyjnego:
wykaz kadry szkoleniowej gwarantującej wysoki poziom kształcenia dokumenty potwierdzające doświadczenia w realizacji programów kształcenia ustawicznego nauczycieli skład komisji przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny zatwierdzany przez ministra dokumenty powstające w trakcie realizacji kursu kwalifikacyjnego: dokumentacja potwierdzająca realizację poszczególnych zajęć kursu (np. dzienniki zajęć, listy obecności, kopie wytworów uczestników, materiały dydaktyczne) protokoły egzaminacyjne rejestr prowadzonych kursów kwalifikacyjnych rejestr wydanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego

13 Plan pracy placówki doskonalenia
placówki publiczne: plan pracy na dany rok przygotowuje dyrektor placówki dyrektor placówki przedstawia plan pracy na kolejny rok do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do 31 października roku poprzedzającego, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty sprawozdanie z wykonania planu pracy za dany rok dyrektor przedstawia organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 marca następnego roku plan i sprawozdanie z realizacji planu podpisuje dyrektor placówki

14 placówki niepubliczne:
organ prowadzący daną placówkę przedstawia plan pracy tej placówki na kolejny rok organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego organ prowadzący daną placówkę przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy tej placówki za dany rok, w terminie do dnia 31 marca następnego roku plan i sprawozdanie z realizacji planu podpisuje organ lub upoważniony przedstawiciel tego organu

15 Plan nadzoru pedagogicznego tylko placówki publiczne
dyrektor placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan plan uwględnia plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką (Podkarpackiego Kuratora Oświaty) oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich plan zawiera: zakres, szczegółową tematykę i organizację badań wybranych zakresów działalności statutowej placówki (np. badanie potrzeb, oczekiwań klientów) plan hospitacji tematykę szkoleń kadry pedagogicznej placówki inne informacje, uznane przez dyrektora za istotne

16 informacja o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawiera:
zakres wykonania planu wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach

17 NADZÓR PEDAGOGICZNY w roku szkolnym 2006/07

18 Niezmienne funkcje nadzoru
diagnostyczna wspomagająca badania mierzenie / wizytacja hospitacja szkolenia / narady przekazywanie informacji udzielanie pomocy

19 Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego ...
Odwołuje się do ustawy o systemie oświaty Nie określa zadań kuratora i dyrektora Nie precyzuje sposobu dokumentowania Wymienia formy działalności diagnostyczno-oceniającej Zapisy zbliżone do tych z 1991 i 1996 Rezygnuje z opracowania organizacji nadzoru, mierzenia jakości, standardów Przywraca plan nadzoru pedagogicznego

20 Czynności diagnostyczne
kontrolowanie przestrzegania prawa diagnozowanie ocenianie - w całości - w wybranych zakresach gromadzenie informacji o pracy dyrektorów dydaktycznej działalności wychowawczej opiekuńczej

21 Formy nadzoru diagnostyczno- oceniająca wspomagająca
Działalność diagnostyczno- oceniająca B. Działalność wspomagająca hospitacja wizytacja badania szkolenia / narady przekazywanie informacji udzielanie pomocy

22 HOSPITACJA dotyczy tylko placówek publicznych
Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczestnikami form doskonalenia i dokształcania, a także czynności dyrektora i innych nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska w placówce, prowadzących hospitacje

23 Osoby prowadzące hospitację:
dyrektorzy placówek będący nauczycielami nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w placówce wizytatorzy kuratoriów oświaty oraz innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny Dokumentowanie: karty hospitacji Omówienie: zalecane - w dniu jej przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach - w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu

24 Istotne cechy hospitacji
celem jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego oraz wykonywania zadań określonych w statucie placówki jest elementem gromadzenia informacji o pracy dyrektora obejmuje całą jednostkę zajęć hospitujący nie może wprowadzać zmian dotyczących tematu zajęć i przyjętego toku postępowania nie można hospitować zajęć, jeżeli obecność osób trzecich może zakłócać przebieg pracy diagnostycznej lub terapeutycznej

25 WIZYTACJA organizuje wizytator nadzorujący placówkę
jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz na pięć lat jest podsumowaniem sprawowania nadzoru nad placówką nie może zakłócać toku pracy placówki termin, zakres tematyczny i przebieg określa wizytator – akceptuje dyrektor wydziału informacje (i dokumentowanie) wystarczają do spełnienia funkcji diagnostycznej

26 Procedura wizytacji opracowanie programu wizytacji:
cele szczegółowy zakres tematyczny czynności wizytacyjne harmonogram zatwierdzenie programu przez dyrektora wydziału pisemne powiadomienie dyrektora oraz organu prowadzącego o terminie wizytacji, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, przez dyrektora wydziału przedstawienie radzie pedagogicznej programu wizytacji przed jej rozpoczęciem

27 czynności wizytacyjnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni
przeprowadzenie czynności wizytacyjnych w placówce w terminie nie dłuższym niż 14 dni dokumentowanie umożliwiające sporządzenie wniosków (notatki, karty hospitacji ...)

28 Czynności wizytacyjne
analiza dokumentacji z zakresu: organizacji placówki (akt założycielski, statut, regulaminy wewnętrzne ...); prowadzenia działalności statutowej (plany, sprawozdania, dokumentacja programowa szkoleń, rejestry, dzienniki zajęć, materiały dydaktyczne) hospitacje dyrektora przegląd warunków działalności statutowej

29 działalności: statutowej placówki
W zależności od posiadanych informacji, programu wizytacji Niezbędne do diagnozy i oceny: stanu warunków efektów Ocena nie jest wyrażona stopniem działalności: statutowej placówki

30 analiza informacji, przygotowanie propozycji wniosków i zaleceń powizytacyjnych
przedstawienie wyników wizytacji oraz propozycji wniosków i zaleceń nie później niż 7 dni od zakończenia czynności wizytacyjnych opracowanie wniosków i zaleceń powizytacyjnych przekazanie dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu Wniosków i zaleceń powizytacyjnych w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wyników wizytacji oraz propozycji wniosków i zaleceń dyrektor winien przedstawić wyniki wizytacji pracownikom placówki

31 realizacji wniosków i zaleceń w ciągu roku od wizytacji
Kontrola realizacji wniosków i zaleceń zgłoszonych w wyniku wizytacji w ciągu roku od wizytacji

32 Badanie Badanie jest przedsięwzięciem zmierzającym
do poznania lub sprawdzenia wybranych zakresów działalności statutowej placówek

33 Formy wspomagania o zasięgu wojewódzkim:
konferencje Kuratora dla dyrektorów szkół i placówek przed rozpoczęciem roku szkolnego szkolenia organizowane przez wydziały (seminaria, sesje naukowe, konferencje) narady dotyczące rozwiązywania istotnych problemów oświatowych patronat Kuratora wywiady lub informacje w mediach (prasa, radio, telewizja) prezentacje i informacje na stronie internetowej Kuratorium, w tym udostępnianie informacji o zmianach w przepisach prawa

34 o zasięgu lokalnym: szkolenia (warsztaty, konferencje)
zespoły samokształceniowe przekazywanie informacji: o aktualnych problemach oświatowych o przepisach prawa dotyczących działalności nadzorowanych placówek udział w rozwiązywaniu bieżących problemów placówek: udzielanie pomocy dyrektorom wskazywanie właściwego trybu postępowania promowanie przykładów dobrej praktyki

35 NADZÓR PEDAGOGICZNY PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
Zastosowanie części unormowań określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego …: w zakresie działalności diagnostyczno-oceniającej: systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności statutowej placówek diagnozowanie działalności statutowej placówek ocenianie działalności statutowej placówek, w całości lub w wybranych zakresach

36 w zakresie form działalności diagnostyczno-oceniającej:
wizytacje badania wybranych zakresów działalności statutowej placówek w zakresie form działalności wspomagającej: szkolenia i narady przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności placówek udział w rozwiązywaniu bieżących problemów w działalności statutowej placówek, w szczególności przez udzielanie pomocy dyrektorom placówek, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach upowszechnianie oraz wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań, w szczególności przez promowanie przykładów dobrej praktyki inspirowanie lub organizowanie współpracy między różnymi podmiotami edukacyjnymi (np. placówkami, szkołami, jst, CKE, OKE, stowarzyszeniami)

37 Podsumowanie trwa proces„przyswajania” nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego, co nie jest łatwe w przypadku nadzoru nad placówkami doskonalenia nauczycieli, a w szczególności placówkach niepublicznych w stosunku do placówek niepublicznych brak jest praktycznie podstawy prawnej do zastosowania większości wymienionych w rozporządzeniu „form działania” - trzeba więc poszukiwać swoistej formuły tego nadzoru widoczny jest powrót do dawnych idei nadzoru pedagogicznego nad placówkami doskonalenia - była to raczej kontrola przestrzegania prawa i postanowień statutu placówek, nie zaś działania typowe dla nadzoru nad szkołami mamy pewne doświadczenia w takiej kontroli, ale to jednak za mało do zbudowania sensownej koncepcji nowego nadzoru (wydaje się, że istotnym elementem nadzoru będzie analiza jakości dokumentacji placówki - stąd to skierowanie zainteresowania Państwa na problem dokumentacji) byłoby wskazane gdybyście Państwo zechcieli włączyć się do działań wdrażających nową koncepcję nazdoru i przekazali nam swoje uwagi ilub przemyślenia w tej materii (z zakresu nadzoru pedagogicznego)

38 DZIĘKUJĘ!


Pobierz ppt "DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google