Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 1 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Rzeszów, 24.08.05.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 1 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Rzeszów, 24.08.05."— Zapis prezentacji:

1 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 1 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Rzeszów, 24.08.05

2 Z A D A N I A P R I O R Y T E T O W E K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 2 I.Podnoszenie jakości kształcenia 1. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych: a) maturalnego b) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe c) egzaminu gimnazjalnego (diagnoza na wejście).

3 POPRZEZ…. (1) 3 Analizę i interpretacje wyników powołanie zespołów problemowych K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E POWIATWOJ. SZKOŁAODDZIAŁY Rada pedagogiczna

4 POPRZEZ…. (2) 4 Analizę zgodności oceniania K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie zewnętrzne

5 POPRZEZ…. (3) 5 Program naprawczy komisje przedmiotowe K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E OpracowanieEwaluacja Wdrożenie - harmonogram działań - odpowiedzialni

6 Egzamin maturalny - wyniki 6 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E

7 Język polski - wyniki 7 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E Poziom podstawowy: Kraj: średnia 57,8% Podkarpackie: 57,8% Średni od 54- 60% Poziom rozszerzony: Kraj: średnia 46,0% Podkarpackie: 45,0% Średnie: od 44,1 – 48%

8 Egzamin maturalny - wyniki 8 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E

9 Matematyka - wyniki 9 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E Poziom podstawowy: Kraj: średnia 53,3% Podkarpackie: 51,0% Średni : 44-58% Poziom rozszerzony: Kraj: średnia: 35,6% Podkarpackie : 37,0% Wyżej średniego: powyżej 34%

10 Egzamin maturalny - wyniki 10 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E

11 Język angielski - wyniki 11 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E Poziom podstawowy: Kraj: średnia 75,5% Podkarpackie: 74,1% Średni od 74-81% Poziom rozszerzony: Kraj: średnia 65,6% Podkarpackie:65,4% Średni od 62-70%

12 Miejsce województwa na tle kraju 12 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 1. małopolskie- 90,2% 2. śląskie- 89,2% 3. podlaskie- 87,9% 4. lubelskie- 87,7% 5. mazowieckie- 87,4% 6. wielkopolskie- 87,3% 7. łódzkie- 87,1% 8. podkarpackie- 86,7% świętokrzyskie 9. kujawsko-pomorskie- 86,0% 10. dolnośląskie- 84,8% 11. opolskie- 84,0% 12. lubuskie- 83,5% warmińsko-mazurskie 13. pomorskie- 83,0% 14. zachodniopomorskie- 82,9% 15. 16.

13 Podnoszenie jakości – obszary PKO 13 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 1. Obligatoryjne szkolenia rad pedagogicznych (wykorzystanie wniosków z prac nad wdrożeniem rozp. o nadzorze pedagogicznym ze szczególnym uwzględnieniem WSZJ 2. Popularyzacja oświatowych znaków jakości- Podkarpacki Certyfikat Jakości Szkoły (PCJS) 3. Popularyzacja oceniania kształtującego (aktywna współpraca N i U, ocena postępów i poziomu zrozumienia zdobywanej wiedzy )

14 Obszary – c. d.... 14 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 4. Podniesienie jakości kształcenia informatycznego w zakresie nauczania informatyki w klasie III LO poprzez wykorzystanie Pakietu dydaktycznego do nauczania algorytmiki i podstaw programowania http://www.programuj.edu.pl 5. Analizowa poziomu kształcenia języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem jęz. angielskiego-ewentualne opracowanie programu naprawczego (proces ciągły – ocenianie kształtujące )

15 Obszary – c. d.... 15 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 6. Tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie jakości pracy szkoły z uczniem zdolnym a) promowanie możliwości realizacji indywidualnego programu nauczania i indywidualnego toku nauczania b) nawiązanie współpracy z wyższymi uczelniami c) promocja osiągnięć uczniów zdolnych i pracy ich opiekunów d) wspieranie ucznia zdolnego poprzez różnorodne formy i sposoby pomocy psychologiczno - pedagogicznej 7. Wspieranie uczniów z trudnościami edukacyjnymi

16 Działania naprawcze i doskonalące jakość kształcenia zawodowego - II 16 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 1. Zacieśnienie związków kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu z potrzebami lokalnego rynku pracy. a) tworzenie związków instytucjonalnych pomiędzy szkołami zawodowymi a zakładami pracy i lokalnymi urzędami pracy (patronaty, porozumienia ) b) tworzenie szkolnych ośrodków karier c) doskonalenie kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach specjalnych (wynik kontroli MENiS nadzór będzie sprawował WNPU )

17 Kształcenie zawodowe – ciąg dalszy 17 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E d) popularyzacja kształcenia modułowego e) opracowanie programów naprawczych w oparciu o wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności planowania i prezentowania wykonanego zadania egzaminacyjnego f) doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej przy współpracy z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli i pracodawcami

18 Kształcenie zawodowe – ciąg dalszy 18 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E g) wzmożenie i zracjonalizowanie działań przygotowujących uczniów klas IV technikum do zewnętrznych egzaminów zawodowych (Przygotowanie wspólnego harmonogramu działań).

19 Kształcenie zawodowe 19 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 2. Podejmowanie przez dyrektorów szkół inicjatyw na rzecz współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem programów Leonardo da Vinci i Grundvig

20 Priorytet III - Wychowanie 20 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E Zadanie najwyższej wagi, problem złożony, Wymierne wyniki w kształceniu uczniów, w wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności Diagnoza: narastające patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, brutalizacja życia, wandalizm….

21 Jak wychowywać ? 21 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E Edukacja humanistyczna Edukacja personalistyczna Uczy jak żyć, wprowadza w systemy poglądów na świat i naczelne systemy wartości Nie program zawierający zbiór wartości a przykład nauczyciela i jego autorytet CZŁOWIEK

22 Obszary 22 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 1.Wprowadzenie do procesu wychowawczego treści związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o Krajowy Program Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej w Polsce, pod hasłem: Rok 2005 EREO Uczyć się i żyć w demokracji

23 Poprzez: 23 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E -Aktywne uczestnictwo uczniów, nauczycieli i rodziców w demokratycznym zarządzaniu szkołą (tworzenie partnerstwa pomiędzy szkołą a rodziną) -Kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich uczniów -Edukacja w dziedzinie praw człowieka, zapobiegania dyskryminacji, poszanowania prawa -Promowanie takich wartości demokratycznych, jak wolność, pluralizm, tolerancja, aktywność obywatelska -Organizowanie dyskusji i debat klasowych (problemy lokalne, globalizacja, bezpieczeństwo uczniów) -Zachęcanie uczniów do udziału w życiu społeczności lokalnych itd..

24 Obszary 24 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 2. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów szkół ponadgimnazjalnych 3. Praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych 4. Kształcenie umiejętności społecznych oczekiwanych przez pracodawców. D. Goleman Inteligencja emocjonalna w praktyce

25 CEL NADRZĘDNY 25 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E Najpełniejszy rozwój osobowości Wzmocnienie roli wychowawcy klasy Szkolenia, wymiana doświadczeń Wychowanie – działaniem priorytetowym Stworzenie banku propozycji na godziny wychowawcze-materiały KO Stworzenie strategii działań wychowawczych Propozycje zagospodarowania czasu wolnego Wychowanie przez sport Właściwa polityka informacyjna Program profilaktyki Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły, Zespołu wychowawców

26 26 K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ J. Tudrój - Darska


Pobierz ppt "K U R A T O R I U M O Ś W I A T Y W R Z E S Z O W I E 1 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Rzeszów, 24.08.05."

Podobne prezentacje


Reklamy Google