Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada wyborcza Koordynatorów - 21.08.2015 referendum 6 września 2015 r. podstawa prawna naszego działania, zmiany w WOW - referendum, zmiany w WOW - parlament,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada wyborcza Koordynatorów - 21.08.2015 referendum 6 września 2015 r. podstawa prawna naszego działania, zmiany w WOW - referendum, zmiany w WOW - parlament,"— Zapis prezentacji:

1 Narada wyborcza Koordynatorów - 21.08.2015 referendum 6 września 2015 r. podstawa prawna naszego działania, zmiany w WOW - referendum, zmiany w WOW - parlament, zadania TEST 27 sierpnia 2015r., zadania harmonogram, meldunki, zamknięcia, nawiązanie do materiałów pomocniczych, scenariusz nocy wyborczej na testwow

2 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się warunki oraz sposób wykorzystania techniki elektronicznej, jako narzędzia wspomagającego prace: obwodowych komisji do spraw referendum, gmin, komisarzy wyborczych oraz Państwowej Komisji Wyborczej, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2. Wykorzystanie techniki elektronicznej nie zastępuje tradycyjnego, dotychczasowego ręcznego liczenia głosów przez obwodowe komisje do spraw referendum oraz konieczności porównania przez komisarzy wyborczych danych zawartych w systemie z dostarczonym protokołem głosowania w obwodzie. § 2. 1. Warunkiem korzystania przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą. 2. W przypadkach określonych w odrębnych uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej dopuszczalne jest korzystanie z arkusza kalkulacyjnego dostarczonego przez Państwową Komisję Wyborczą.

3 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. § 3. 1. System informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) umożliwia: 1) wprowadzenie i przechowywanie danych o terytorialnym zasięgu działania komisarzy wyborczych; 2) wprowadzenie przez urzędy gmin i przechowywanie danych o obwodach głosowania; 3) wprowadzenie przez urzędy gmin i przechowywanie danych o liczbie mieszkańców, o liczbie osób uprawnionych do udziału w referendum, o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, o liczbie wysłanych pakietów referendalnych oraz o liczbie osób dopisanych i skreślonych ze spisu; 4) druk szablonu protokołu głosowania dla właściwej obwodowej komisji do spraw referendum; 5) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w protokole głosowania w obwodzie; 6) wsparcie sprawdzenia pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie; 7) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu głosowania w obwodzie z ewentualnym raportem ostrzeżeń oraz zestawienia błędów, ułatwiającego sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie; 8)... 18)

4 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Koordynatorów Gminnych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. postanawia: § 1. Powołać Koordynatorów Gminnych w składzie osobowym jak w załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia. § 2. Określić zakres zadań Koordynatorów Gminnych jak w załączniku nr 2 do niniejszego postanowienia.

5 Zmiany w WOW zmiana metody logowania – uzupełnienie „Capcha” obrazki, możliwe, że logowanie poprzez Capcha będzie chwilowo zawieszane, (niewymagane), po zalogowaniu informacje o zmianach i wersji WOW, w WOW jest już w menu Rejestracja ale dotyczy wyborów „Parlament”, w WOW jest już OGN ale dotyczy „Parlament” (cale składy), w WOW jest moduł komisarza, moduły i sama obsługa WOW nie ulegają zmianie podczas referendum. Protokoły są w systemie WOW a następnie są replikowane do vrfy (po stronie komisarza weryfikacja wtórna oryginału z wer. elektron. vrfy)

6 Zmiany w WOW 24 sierpnia termin ostatecznego zamknięcia geografii wyborczej (siedziby, granice) potem generowanie plików klk i 27 sierpnia TEST Będą meldunki jak poprzednio z danych liczbowych w meldunku przedwyborczym i stanu przygotowań, Istotne jest aby nazewnictwo ulic było poprawne, ma to wpływ na wizualizację na stronie KBW, wizualizacja na stronie będzie jak przy „Prezydent” po przyjęciu danych od komisarza, nie zwracamy uwagi na drobiazgi, w referendum nie będzie zbierana frekwencja off-line będzie w przyszłym tygodniu Można korzystać z https://testwow.kbw.gov.plhttps://testwow.kbw.gov.pl

7 Zmiany w WOW na Parlament Profesjonalny RW (weryfikacja itp.) OGN – prawie gotowy Druki z papierem firmowym Pisma do IPN, KRK, potwierdzenia, projekty uchwał, Składy komisji (pełne) Zasady weryfikacji gmina A przekazuje weryfikację do gminy B

8 Zadania koordynatora gminnego (1) udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego, wsparcie wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów referendalnych, nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych i aktualizacją danych osób funkcyjnych (przew. i z-ców ObKW) i aktualizację tych danych, prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej ObKW (dane kontaktowe), dystrybucja loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących, przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej ObKW, prowadzenie ewidencji oprogramowania i danych definicyjnych (dziennik), dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o których mowa w punkcie 13, przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia udzielenie wsparcia pełnomocnikowi komisarza w procedurach awaryjnych zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu pełnomocnikowi komisarza wyborczego ds. informatyki,

9 Zadania koordynatora gminnego (2) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji pełnomocnikowi ds. informatyki komisarza wyborczego, udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (zgodnie ze scenariuszami testów), przekazanie do pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych, prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności: przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji ds. referendum i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW, zgłaszanie uwag do działania programu do pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego, w tym usterek i awarii, przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum, przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych komisji ds. referendum (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),

10

11

12

13 Harmonogram – referendum 6 września 2015 r. 24.08.2015 r. zakończenie edycji obwodów przez gminy, do 25.08.2015 r. wprowadzenie do systemu operatorów ObKW, 27.08.2015 r. test ogólnokrajowy z udziałem gmin oraz ObKW, do 2.09.2015 r. wprowadzenie do systemu osób funkcyjnych w ObKW, do 4.09.2015 r. do godz. 21.00, zakończenie meldunku przedreferendalnego przez gminy w zakresie danych liczbowych, dalej dostępne będą pliki definicyjne (klk), 6.09.2015 r. od godz. 22.00, rozpoczęcie wprowadzania i wysyłania protokołów głosowania z obwodów.

14

15

16

17

18

19

20 Ćwiczenia praktyczne Czynności demonstruje - operator : Mariusz Kita Wykonywanie czynności przewidzianych testem 20 sierpnia 2015 r. Prezentacja w oparciu o dostęp do https://testwow.kbw.gov.pl

21 Dyskusja, odpowiedzi na pytania Janusz Różycki – Delegatura KBW w Tarnowie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Narada wyborcza Koordynatorów - 21.08.2015 referendum 6 września 2015 r. podstawa prawna naszego działania, zmiany w WOW - referendum, zmiany w WOW - parlament,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google