Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza"— Zapis prezentacji:

1 Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów
Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Informacji o Terenie

2 Wybrane aspekty modernizacji ewidencji gruntów w Polsce
Podstawowe definicje synchronizacja danych – proces polegający na doprowadzeniu do jednego punktu czasowego stanu dwóch lub więcej danych integracja danych – zapisanie danych w jednej relacyjnej lub relacyjno-obiektowej bazie danych tworzącej spójną całość, pozwalającej na wykonywanie wszelkiego rodzaju analiz przestrzennych* * - „Kryteria oceny systemów informatycznych służących do prowadzenia baz danych katastru nieruchomości”. Opracowanie wykonane na zamówienie Głównego Geodety Kraju przez Instytut Geodezji i Kartografii, „Przegląd Geodezyjny” nr 7 z 2000 r. Wybrane aspekty modernizacji ewidencji gruntów w Polsce

3 Program referatu Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych. Koncepcja synchronizacji danych ewidencyjnych. Wyniki prac synchronizacyjnych na obiektach testowych. Możliwości wykorzystania spójnej bazy ewidencyjnej. Zakończenie i wnioski.

4 1. Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych
wykorzystanie w procesie synchronizacji tylko istniejących opracowań geodezyjnych w postaci map, rejestrów i operatów, stopniowe usuwanie tych rozbieżności i błędów, które wymagają nowych pomiarów geodezyjnych i/lub odpowiednich postępowań (administracyjnych, sądowych), wykorzystanie prowadzonych na bieżąco prac geodezyjnych do weryfikacji danych (informowanie o wykrytych rozbieżnościach).

5 1. Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych
USTAWA dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 100 poz z 2000 r. z późn. zmianami) Art. 21. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

6 1. Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych
podniesienie wiarygodności danych ewidencyjnych, przygotowanie danych ewidencyjnych do funkcjonowania w ramach Krajowego Systemu Informacji o Terenie (integracja danych), wykrycie i identyfikacja błędów i rozbieżności, usunięcie błędów o charakterze „pisarskim”, przejście na prowadzenie cyfrowej mapy ewidencyjnej, przygotowanie danych do pełnej modernizacji ewidencji, podniesienie walorów użytkowych ewidencji (zarządzanie gminą, planowanie przestrzenne itp.)

7 2. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych ewidencyjnych
podział operatu ewidencyjnego na dwie części: kartograficzną i opisowo-tabelarycznej (wynikający z ograniczeń ówczesnej technologii), podział elementów operatu pomiędzy różne instytucje, regulowanie spraw ewidencji przez dwa ministerstwa, regulacje prawne stanowiące niekiedy formalną barierę w procesie synchronizacji danych ewidencyjnych, stosowane technologie i kryteria dokładnościowe, błędy i pomyłki.

8 2. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych ewidencyjnych
ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 20 lutego 1969 r.  w sprawie ewidencji gruntów (M.P. Nr 11 z dnia 25 marca 1969 r.) § 7. 1.  Działkę stanowi obszar gruntu ograniczony gruntami stanowiącymi przedmiot odrębnego władania.

9

10

11 2. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych ewidencyjnych
 § 22. 6.  Dla potrzeb wymiaru świadczeń państwowych: 1) powierzchnie dróg i rowów prywatnych zalicza się do powierzchni klas użytków przylegających, z wyjątkiem rowów włączonych do sieci urządzeń wodno-melioracyjnych, 2) powierzchnie terenów osiedlowych położone na obszarach gromad zalicza się do tego otaczającego lub przylegającego użytku rolnego bądź leśnego i jego klasy, który powierzchniowo przeważa; dotyczy to również terenów osiedlowych w obszarach użytkowanych rolniczo w osiedlach i miastach. Zarządzenie z dnia 20 lutego 1969 r.  w sprawie ewidencji gruntów

12 |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | /3 | RIVb B | || B | || | Pow. kl_uz Ok | /3 || RIVb | || Brak odp. uzytkow ! | Ogolna pow. dz.= | || | || D_pow = % pow. = %

13   |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | | RIVb S | || S | || | Pow. kl_uz Ok | | RIVb B | || B | || | Rozn. pow % | || LzIV | || Brak odp. uzytkow ! | Ogolna pow. dz.= | || | || D_pow = % pow. = %

14 Dane z pomiaru |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | /1 | RII | || RII | || | Pow. kl_uz Ok | /1 | RII S | || S | || | Pow. kl_uz Ok | /1 | RII B | || B | || | Rozn. pow % | Ogolna pow. dz.= | || | || D_pow = % pow. = %

15 |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________
| /1 | dr dr | || dr | || | Pow. kl_uz Ok | Ogolna pow. dz.= | || | || D_pow = % pow. = % | /2 | dr dr | || dr | || | Pow. kl_uz Ok | Ogolna pow. dz.= | || | || D_pow = % pow. = % | /2 | RII | || RII | || | Pow. kl_uz Ok | Ogolna pow. dz.= | || | || D_pow = % pow. = %  Brak podziału w MSEGu. | | Wp Wp | || Brak mianownika dz. | | dr dr | || Brak mianownika dz. | /1 || dr | || Numery zblizone ! | /1 || Wp | || Numery zblizone ! | /2 || dr | || Numery zblizone ! | Ogolna pow. dz.= | || | || D_pow = % pow. = % | /1 | RIIIa | || RIIIa | || | Pow. kl_uz Ok | /1 | RIIIb | || RIIIb | || | Pow. kl_uz Ok | /1 | PsIII S | || S | || | Pow. kl_uz Ok | /1 | PsIII | || PsIII | || | Pow. kl_uz Ok | /1 | PsIII B | || B | || | Pow. kl_uz Ok | Ogolna pow. dz.= | || | || D_pow = % pow. = % RAPORT

16 4. Wyniki prac synchronizacyjnych na obiektach testowych
gmina Zabierzów licząca około 9928 ha i działek ewidencyjnych o średniej powierzchni 0,23 ha, wieś Podwilk licząca około 3500 ha i działek o średniej powierzchni 0,11 ha, posiadająca mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880 w tzw. układzie węgierskim, obręb Trzebinia liczący ok parcel (!) o średniej powierzchni 0.09 ha, dla którego mapy ewidencyjne w skali 1:2880 są kopiami oryginalnych map katastru austriackiego sporządzanych w tzw. układzie KUL (Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie).

17

18

19

20 na matrycy brak działki nr 970/3 oraz występują błędne numery działek: 976/2 zamiast 972/2 i 976/1 zamiast 975/1 Nazwa obrębu [0,1] (1,2] (2,3] (3,4] (4,5] (5,10] > 10 Dz 0 Liczba działek Podwilk 24,0 20,6 14,6 11,9 8,3 13,9 6,8 - 2890

21 na matrycy brak działki nr 970/3 oraz występują błędne numery działek: 976/2 zamiast 972/2 i 976/1 zamiast 975/1

22

23 5. Możliwości wykorzystania spójnej bazy ewidencyjnej

24 5. Możliwości wykorzystania spójnej bazy ewidencyjnej

25 5. Możliwości wykorzystania spójnej bazy ewidencyjnej

26


Pobierz ppt "Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google