Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji."— Zapis prezentacji:

1

2 Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Informacji o Terenie

3 Podstawowe definicje synchronizacja danych – proces polegający na doprowadzeniu do jednego punktu czasowego stanu dwóch lub więcej danych integracja danych – zapisanie danych w jednej relacyjnej lub relacyjno-obiektowej bazie danych tworzącej spójną całość, pozwalającej na wykonywanie wszelkiego rodzaju analiz przestrzennych* * - Kryteria oceny systemów informatycznych służących do prowadzenia baz danych katastru nieruchomości. Opracowanie wykonane na zamówienie Głównego Geodety Kraju przez Instytut Geodezji i Kartografii, Przegląd Geodezyjny nr 7 z 2000 r.

4 Program referatu 1.Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych. 2.Przyczyny i konsekwencje niespójności danych. 3.Koncepcja synchronizacji danych ewidencyjnych. 4.Wyniki prac synchronizacyjnych na obiektach testowych. 5.Możliwości wykorzystania spójnej bazy ewidencyjnej. 6.Zakończenie i wnioski.

5 1. Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych Założenia: wykorzystanie w procesie synchronizacji tylko istniejących opracowań geodezyjnych w postaci map, rejestrów i operatów, stopniowe usuwanie tych rozbieżności i błędów, które wymagają nowych pomiarów geodezyjnych i/lub odpowiednich postępowań (administracyjnych, sądowych), wykorzystanie prowadzonych na bieżąco prac geodezyjnych do weryfikacji danych (informowanie o wykrytych rozbieżnościach).

6 1. Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych USTAWA dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 100 poz z 2000 r. z późn. zmianami) Art. 21. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

7 1. Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych Cele: podniesienie wiarygodności danych ewidencyjnych, przygotowanie danych ewidencyjnych do funkcjonowania w ramach Krajowego Systemu Informacji o Terenie (integracja danych), wykrycie i identyfikacja błędów i rozbieżności, usunięcie błędów o charakterze pisarskim, przejście na prowadzenie cyfrowej mapy ewidencyjnej, przygotowanie danych do pełnej modernizacji ewidencji, podniesienie walorów użytkowych ewidencji (zarządzanie gminą, planowanie przestrzenne itp.)

8 2. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych ewidencyjnych podział operatu ewidencyjnego na dwie części: kartograficzną i opisowo-tabelarycznej (wynikający z ograniczeń ówczesnej technologii), podział elementów operatu pomiędzy różne instytucje, regulowanie spraw ewidencji przez dwa ministerstwa, regulacje prawne stanowiące niekiedy formalną barierę w procesie synchronizacji danych ewidencyjnych, stosowane technologie i kryteria dokładnościowe, błędy i pomyłki.

9 2. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych ewidencyjnych ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. Nr 11 z dnia 25 marca 1969 r.) § Działkę stanowi obszar gruntu ograniczony gruntami stanowiącymi przedmiot odrębnego władania.

10

11

12 2. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych ewidencyjnych § Dla potrzeb wymiaru świadczeń państwowych: 1) powierzchnie dróg i rowów prywatnych zalicza się do powierzchni klas użytków przylegających, z wyjątkiem rowów włączonych do sieci urządzeń wodno- melioracyjnych, 2) powierzchnie terenów osiedlowych położone na obszarach gromad zalicza się do tego otaczającego lub przylegającego użytku rolnego bądź leśnego i jego klasy, który powierzchniowo przeważa; dotyczy to również terenów osiedlowych w obszarach użytkowanych rolniczo w osiedlach i miastach. Zarządzenie z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów

13 |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 161/3 | RIVb B | 0.05 || B | || | Pow. kl_uz Ok | 161/3 || RIVb | || Brak odp. uzytkow ! | Ogolna pow. dz.= | 0.05 || | || D_pow = % pow. = 33.6%

14 |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 172 | RIVb S | 0.04 || S | || | Pow. kl_uz Ok | 172 | RIVb B | 0.09 || B | || | Rozn. pow. 11.6% | 172 || LzIV | || Brak odp. uzytkow ! | Ogolna pow. dz.= | 0.13 || | || D_pow = % pow. = 6.0%

15 Dane z pomiaru |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 215/1 | RII | 0.85 || RII | || | Pow. kl_uz Ok | 215/1 | RII S | 0.14 || S | || | Pow. kl_uz Ok | 215/1 | RII B | 0.02 || B | || | Rozn. pow. 72.5% | Ogolna pow. dz.= | 1.01 || | || D_pow = % pow. = 0.2%

16 |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 216/1 | dr dr | 1.05 || dr | || | Pow. kl_uz Ok | Ogolna pow. dz.= | 1.05 || | || D_pow = % pow. = 1.9% |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 216/2 | dr dr | 0.45 || dr | || | Pow. kl_uz Ok | Ogolna pow. dz.= | 0.45 || | || D_pow = % pow. = 3.6% |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 217/2 | RII | 0.54 || RII | || | Pow. kl_uz Ok | Ogolna pow. dz.= | 0.54 || | || D_pow = % pow. = 0.9% Brak podziału w MSEGu. |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 701 | Wp Wp | 0.05 || Brak mianownika dz. | 701 | dr dr | 2.10 || Brak mianownika dz. | 701/1 || dr | || Numery zblizone ! | 701/1 || Wp | || Numery zblizone ! | 701/2 || dr | || Numery zblizone ! | Ogolna pow. dz.= | 2.15 || | || D_pow = % pow. = 0.5% |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 22/1 | RIIIa | 0.31 || RIIIa | || | Pow. kl_uz Ok | 22/1 | RIIIb | 0.28 || RIIIb | || | Pow. kl_uz Ok | 22/1 | PsIII S | 0.86 || S | || | Pow. kl_uz Ok | 22/1 | PsIII | 0.80 || PsIII | || | Pow. kl_uz Ok | 22/1 | PsIII B | 0.21 || B | || | Pow. kl_uz Ok | Ogolna pow. dz.= | 2.46 || | || D_pow = % pow. = 2.4% RAPORT

17 4. Wyniki prac synchronizacyjnych na obiektach testowych gmina Zabierzów licząca około 9928 ha i działek ewidencyjnych o średniej powierzchni 0,23 ha, wieś Podwilk licząca około 3500 ha i działek o średniej powierzchni 0,11 ha, posiadająca mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880 w tzw. układzie węgierskim, obręb Trzebinia liczący ok parcel (!) o średniej powierzchni 0.09 ha, dla którego mapy ewidencyjne w skali 1:2880 są kopiami oryginalnych map katastru austriackiego sporządzanych w tzw. układzie KUL (Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie).

18

19

20

21 Nazwa obrębu [0,1](1,2](2,3](3,4](4,5](5,10 ] > 10Dz 0Liczba działek Podwilk24,020,614,611,98,313,96, na matrycy brak działki nr 970/3 oraz występują błędne numery działek: 976/2 zamiast 972/2 i 976/1 zamiast 975/1

22

23

24 5. Możliwości wykorzystania spójnej bazy ewidencyjnej

25

26

27


Pobierz ppt "Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google