Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów"— Zapis prezentacji:

1 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów autor: Zenon Salamon Wrocław, dnia 12 grudnia 2011r.

2 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Na terenie województwa dolnośląskiego grunty rolne i leśne podlegające gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostały sklasyfikowane w latach 1956 – 1969 na podstawie przepisów dekretu z dnia 2 lutego 1955r. o ewidencji gruntów i budynków oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów.

3 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
I. Podstawa prawna 1. ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz ) art. 2 pkt 12 – „Ilekroć w ustawie jest mowa o : …gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozumie się przez to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.” art. 7 d . Do zadań starosty należy w szczególności : 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. art. 20 ust. 3 Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów. art. 20 ust. 3a „Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach.” art. 22. Ewidencję gruntów oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.

4 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 art. 26 ust. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia : 1) urzędową tabelę klas gruntów, 2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów - mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. ( projekt rozporządzenia jest opracowywany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ) 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19. Poz. 97 ze zm. ). § 1. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami, a także pod wodozbiorami (wodami zamkniętymi) o powierzchni do 10 ha. 3. zarządzenie nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956r. w sprawie zasad i metod technicznego wykonywania klasyfikacji gruntów (Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa nr 11/56, poz. 62). 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)

5 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
II. Postępowanie administracyjne w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 2.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się : 1) na żądanie strony (na wniosek właściciela nieruchomości ) przykładowo: zmiana użytku rolnego na inny użytek rolny, zalesienie gruntów, ponowna klasyfikacja gruntów poddanych rekultywacji o kierunku rolnym lub leśnym, błędy w dotych-czasowym operacie klasyfikacyjnym; 2) z urzędu a) przy wykonywaniu prac geodezyjno - urządzeniowych w związku z przekształceniem powierzchniowej struktury nieruchomości (scalenie i wymiana gruntów), b) w przypadku melioracji gruntów i łąk – po upływie 2 lat po dokonaniu melioracji. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania staroście, natomiast o wszczęciu postępowania z urzędu lub na wniosek jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie ( art. 61 § 3,4 kpa ).

6 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
2.2. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji. 1. Do wykonania prac terenowych związanych z klasyfikacją gruntów starosta powołuje klasyfikatora. Powołanie klasyfikatora do wykonania klasyfikacji powinno nastąpić na podstawie przepisów art. 84 kpa ( wyjaśnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia r. nr GK-NGK ). 2. Zadania klasyfikatora : sporządzenie opisu fizjograficznego, badanie profili glebowych wraz z określeniem na mapie miejsca tych badań, ustalenie dla łąk i pastwisk rodzaju zbiorowisk roślinnych, ustalenie dla lasu typu siedliskowego oraz rodzaju drzewostanu, poszycia i runa, ustalenie granic gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz rodzaju i gęstości tych zadrzewień i zakrzewień, wykonanie pomiaru zasięgu konturów typów, rodzajów oraz klas bonitacyjnych gruntów. Z czynności terenowych klasyfikator sporządza protokół podpisany przez strony postępowania.

7 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
3. Prace klasyfikacji gruntów podlegają obowiązkowi zgłoszenia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W szczególności do zadań ośrodka należy udostępnienie materiałów z poprzednio przeprowadzonej na tym obiekcie klasyfikacji gruntów (kopia mapy klasyfikacyjnej, rezerwacja nowych numerów konturów klasyfikacyjnych). 4. Projekt klasyfikacji opracowany przez klasyfikatora powinien obejmować : 1. mapę klasyfikacji zawierającą w szczególności: a) ustalone granice zasięgów typów, rodzajów i gatunków gleb, b) ustalone granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych, c) położenie odkrywek glebowych, 2. protokół z czynności klasyfikacyjnych w terenie. 5. Akta postępowania. 1. wniosek strony lub zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2. kopie map dla terenu objętego postępowaniem: klasyfikacji gruntów, mapy ewidencji gruntów i budynków oraz wypis z rejestru gruntów 3. projekt klasyfikacji opracowany przez klasyfikatora

8 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
III. Wady i usterki w postępowaniach administracyjnych i dokumentacji z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( materiały zebrane w starostwach powiatowych w wyniku kontroli kompleksowych). 3.1. Decyzje administracyjne. 1. przeprowadzanie klasyfikacji gruntów na terenach wyłączonych ustawowo z gleboznawczej klasyfikacji. Przykłady : 1) w jednym z powiatów klasyfikacją objęto grunty o powierzchni 39 ha, oznaczone w ewidencji gruntów jako Ba (tereny przemysłowe), a faktycznie są to tereny starych hałd pokopalnianych. Klasyfikator Bartosz S. w protokole z dnia r. wpisał, że „ badany obszar zatracił charakter gruntów przemysłowych w związku z zaprzestaniem składowania odpadów z wydobycia węgla. Nieczynną hałdę porośniętą pojedynczymi drzewami i krzewami oraz nieczynny podmokły osadnik porośnięty częściowo trzciną należy sklasyfikować jako nieużytek”. 2) obejmowanie klasyfikacją gruntów nieczynnych zbiorników na odpady przemysłowe celem zakwalifikowania ich do gruntów pod stawami - Wsr, 3) obejmowanie klasyfikacją gruntów zdewastowanych i nie objętych rekultywacją, w ten sposób w niektórych powiatach masowo zmieniono dawne użytki kopalne K na użytki rolne. 4) zmiana użytków leśnych na inne użytki – jest to działanie z naruszeniem przepisów art. 14 ust. 2 ustawy o lasach „Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów”.

9

10

11

12 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
2. Brak w decyzjach uzasadnienia faktycznego i prawnego zmian danych w obowiązującym operacie klasyfikacji (wyszczególnia się tylko procedurę postępowania). Na decyzjach nieostatecznych bezzasadnie umieszczane są pieczęcie urzędowe organu (pieczęć okrągła). 3. Bezzasadne stosowanie form grzecznościowych w treści decyzji, np. po rozpatrzeniu wniosku Państwa Janiny i Jana Kowalskich. 4. Klasyfikatorzy podpisują dokumenty z klasyfikacji z powołaniem się na nieobowiązujące upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego (Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego). 5. Do operatu klasyfikacyjnego bezzasadnie dołączane są protokoły sprawdzenia klasyfikacji wykonywane przez inspektorów ds. klasyfikacji. 6. Wykonywanie prac klasyfikacyjnych w okresie zimowym, natomiast prace te powinny być przeprowadzane wyłącznie w okresie pełnej wegetacji roślin i po unormowaniu się stosunków wodno – powietrznych w glebie, tj. w okresie od maja do października.

13

14 Przykłady wykonanych odkrywek glebowych (nieprawidłowych i prawidłowych)

15

16

17

18

19 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google