Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W pierwszym okresie – przed 0 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W pierwszym okresie – przed 0 r"— Zapis prezentacji:

1 W pierwszym okresie – przed 0 r
W pierwszym okresie – przed 0 r. człowiek walczył o przetrwanie i jego ingerencja w środowisko przyrodnicze była znikoma. W drugim okresie rozwinęło się rolnictwo, potem rzemiosło, powstały manufaktury : (0 r – 150 mln, 1000 r mln, 1600 r – 500 mln.). Trzeci okres rozpoczyna „rewolucja techniczna” w czasie, której nastąpił „jakościowy skok” w rozwoju sfery technicznej w życiu człowieka (1850 r – mln, 1950 r – mln, 2000 r – mln )

2 Chemia – obszar badawczy praktycznie nieograniczony, ok. 6 mln związków.
Technologia Chemiczna – obszar badawczy ograniczony tylko do związków traktowanych jako potencjalne produkty lub półprodukty o przeznaczeniu użytkowym, ok. 60 000 związków. Starożytne Chiny, Egipt, Grecja, Rzym – produkcja chem. w „setkach” kilogramów, np. leki, barwniki. Lata trzydzieste XX w. – produkcja chem. 1 mln ton Rok Produkcja chem. – 600 – 800 mln ton; Paliwa – 700 mln ton; Petrochemikalia – 400 mln ton.

3 1200r. - w związku z dynamicznym rozwojem miast w Anglii wydano edykt królewski zobowiązujący mieszkańców do utrzymania czystości przed domami, śmieci można było składować na podwórkach. 1273r - król Anglii Edward I wydał zarządzenie, w którym zabraniał używać węgla jako opału w domach w Londynie „z powodu zadymienia i nieprzyjemnych zapachów wytwarzanych przy jego spalaniu”. 1300r – londyńscy śmieciarze wywożą śmieci poza miasto Rewolucja przemysłowa: 1750 – 1850 1870r - uruchomiono I-szą spalarnię odpadów komunalnych 1912r spalarni 1936r - możliwość wprowadzania odpadów do wód

4 Katastrofy ekologiczne
1930 r Belgia, dolina rzeki Mozy, ponad 6 tys chorych, 63 osoby zmarły. (dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu, tlenek węgla w znacznie wyższych stężeniach).   1948r w ośrodku w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych zachorowało około 13 tys. 28 osób zmarło na - szkodliwe składniki wydzielane przez liczne huty ołowiu i żelaza.  W Londynie od 5 do 8 grudnia 1952 roku. - zgon 4000 osób i wzrost stężenia dwutlenku siarki (około 20- krotny) oraz ilości dymu w powietrzu około (10 – krotny) - „smog londyński” (II smog – 1 tys. ofiar), 1957, 1958 i 1962. 1967r - katastrofa tankowca w Kanale „la Manche” tys. ton ropy - około 60km od wybrzeży Wielkiej Brytanii na obszarze około 850 km2 1976r. Włochy, Sevezo na północ od Mediolanu, obszar około 320 hektarów ziemi został skażony polichlorowanymi dioksynami.  

5 „Deklaracja Sztokholmska”
Raport Sekretarza Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thanta - 26 maja 1969r. Apelował do wszystkich krajów o zjednoczenie się w wysiłkach na rzecz ochrony środowiska. Czerwiec 1972r. Pierwsza konferencja Narodów Zjednoczonych odbyła się w Sztokholmie: „Deklaracja Sztokholmska” „Program Narodów Zjednoczonych do spraw ochrony środowiska” Dla podkreślenia wagi tej konferencji 5 czerwca jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska. 1974- akt prawny określający również zasady składowania odpadów, licencje na składowanie; wprowadzenie systemów monitorowania, rekomendacja systemów spalania Katastrofy ekologiczne

6 Przepisy prawne dotyczące unieszkodliwiania odpadów
Ustawa z dn. 31. stycznia 1980 r./ z późniejszymi uzupełnieniami / o ochronie i kształtowaniu środowiska.(Dz.U.nr 49 z 1994r) a) zapewnia się ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska oraz tworzy warunki sprzyjające korzystaniu ze środowiska. b) środowiskiem jest ogół elementów przyrodniczych: powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy a także krajobraz. c) ochrona środowiska polega na działaniu lub zaniechaniu umożliwiającym zachowanie bądź przywrócenie równowagi przyrodniczej. d) zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych, społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

7 Polska podpisała szereg międzynarodowych dokumentów
­       Protokół Montrealski w 1987, który zakłada stopniowe zmniejszanie produkcji najbardziej szkodliwych freonów i halonów, aż do całkowitego jej zaniechania. Polska ratyfikowała Protokół Montrealski roku. ­       „Protokół azotowy” w 1988r podpisany w Sofii w sprawie emisji tlenków azotu. Dokumentu tego Polska nie ratyfikowała, ale systematycznie wprowadzane są metody eliminacji NOx z gazów odpadowych. ­       „Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej” Wiedeń w 1985 r. obowiązująca Polskę od 1992r. ­       „Konwencję klimatyczną” Narodów Zjednoczonych podpisaną w Rio de Janeiro w 1992 r. Polska zobowiązuje się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do poziomu z roku 1988. ­       „II protokół Siarkowy” podpisany w Oslo w 1994 roku – zobowiązuje Polskę do ograniczenia emisji SO2 w stosunku do poziomu z 1980 r. odpowiednio o 37% w 2000r.; 47% w 2005 r. i o 66% w 2010 r. Ustawa o odpadach (dz. U. Z dnia 20 czerwca 2001 r.). Ustawa ta wprowadziła klasyfikację odpadów opartą na Europejskim Katalogu Odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych, określa sposób postępowania z odpadami.

8 Co emitujemy do środowiska:
odpady hałas światło

9 Odpad – wszystkie przedmioty i substancje gazowe, stałe oraz ciekłe nie będące ściekami, powstałe w następstwie działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nie przydatne w miejscu i czasie, w którym powstały. Ochrona przed odpadami polega w szczególności na zapobieganiu powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwaniu z miejsc powstawania, a także wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Odpady stanowią zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska.

10 Człowiek jako producent odpadów:
- dziecko urodzone dzisiaj do 75 lat: ·                    wytworzy 52 tony odpadów ·                    zużyje 182 mln l wody ·                    zużyje 2275 baryłek ropy naftowej

11 Odpady Czynniki wpływające na ilość odpadów: - produkcja globalna w danym kraju - stopień rozwoju i stopa życiowa danego kraju Ilość odpadów w danym roku obliczeniowym: X- globalna masa odpadów wszystkich typów wytworzona w ciągu roku wyrażona w jednostkach masy aj- masa odpadów wszystkich typów przypadająca na jednostkę masy produkcji przemysłowej xj- poziom produkcji w jednostkach masy n- liczba bazowych sektorów przemysłu y- globalna masa odpadów wytworzonych przez dany sektor gospodarki

12 Podział odpadów

13 Podział odpadów Podział wytworzonych niebezpiecznych odpadów w Polsce w 2004 r (1676 tys Mg)

14 KLASYFIKACJA ODPADÓW (ZANIECZYSZCZEŃ)
Podział odpadów ze względu na możliwości ich wykorzystania: ·        odpady przejściowe ·        odpady końcowe   Podział odpadów ze względu na pochodzenie: ·        odpady komunalne ·        odpady przemysłowe ·        rolnicze

15 KLASYFIKACJA ODPADÓW (ZANIECZYSZCZEŃ)
Podział odpadów według dominującego składnika: ·        mineralne ·        niemetaliczne ·        metaliczne ·        komunalne Podział odpadów według elementów, którym zagrażają: ·        atmosfera (powietrze) ·        woda ·        ziemia (gleba)

16 KLASYFIKACJA ODPADÓW (ZANIECZYSZCZEŃ)
Podział odpadów według źródeł ich pochodzenia: naturalne sztuczne Podział odpadów według stref zasięgu: lokalne regionalne globalne Szacuje się, że tyko 1/3 ogólnej masy wydobytych surowców jest przekształcana w pożądane produkty, a 2/3 daje odpad pierwotny. Natomiast każdy trwały produkt po pewnym okresie użytkowania staje się odpadem drugiego rzędu.

17 Drogi przepływu substancji odpadowych

18 ODPADY PRZEMYSŁOWE Najwięcej odpadów wytwarzają: - energetyka,
- górnictwo - przemysł metalurgiczny Są to przede wszystkim: odpady górnicze - głównie skalne, z kopalń podziemnych i odkrywkowych; wody dołowe, szlamy poflotacyjne i odpady popłuczkowe przetwórstwa węglowego, siarkowego, miedziowego i cynkowo-ołowiowego; popioły lotne i żużle oraz zanieczyszczenia gazowe (głównie tlenki azotu i siarki, tlenki węgla) z elektrowni i elektrociepłowni zanieczyszczenia gazowe i ścieki z fabryk przemysłu chemicznego i metalurgicznego.

19 ODPADY PRZEMYSŁOWE Przemysł jako część środowiska ma wpływ na:
Stan ekosystemów, aglomeracje miejskie środowisko wiejskie, środowisko naturalne Zasoby naturalne surowców mineralnych Wielkość efektów globalnych, antropogenicznych Stan zasobów wodnych Wielkość gromadzonych odpadów Zdrowie pracowników Warunki zdrowotne społeczeństwa Oddziaływanie niekorzystne produkcji przemysłowej na środowisko:[11] Wykorzystanie terenów naturalnych lub rolniczych na tereny uprawne Procesy inwestowania Eksploatacja obiektów przemysłowych Składowanie odpadów Ścieki, emisja zanieczyszczeń do atmosfery, hałas, promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne Wykorzystanie zasobów naturalnych Korzystne oddziaływanie przemysłu:[11] Miejsca pracy Wzbogacanie infrastruktury lokalnej Media energetyczne dla aglomeracji miejskich Oczyszczanie ścieków Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych Utylizacja odpadów

20 ODPADY PRZEMYSŁOWE Oddziaływanie niekorzystne produkcji przemysłowej na środowisko Wykorzystanie terenów naturalnych na tereny uprawne Procesy inwestowania Eksploatacja obiektów przemysłowych Składowanie odpadów Ścieki, emisja zanieczyszczeń do atmosfery, hałas Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne, światło Wykorzystanie zasobów naturalnych

21 ODPADY PRZEMYSŁOWE Korzystne oddziaływanie przemysłu Miejsca pracy
Wzbogacanie infrastruktury lokalnej Media energetyczne dla aglomeracji miejskich Oczyszczanie ścieków Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych Utylizacja odpadów

22 ODPADY PRZEMYSŁOWE Ogólne zasady w postępowaniu z odpadami:
      unikanie odpadów;       wielokrotne wykorzystanie produktów;       ponowne przetwarzanie odpadów – recykling;       utylizacja odpadów;       składowanie;      bezpieczne składowanie końcowe. Poniżej podane są ogólne zasady w postępowaniu z odpadami, które zaczynają być powszechnie stosowane:

23 Analiza instalacji przemysłowej
w aspekcie ochrony środowiska

24 Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania i emisji
Na wlocie do urządzenia oczyszczającego Na wylocie mz. strumień masy zanieczyszczeń zatrzymany w urządzeniu oczyszczającym Skuteczność ogólna oczyszczania Dla: Vw = Vo

25 Kierunki działań na rzecz ochrony środowiska w przemyśle
Rozcieńczanie Oczyszczanie Recyrkulacja recyrkulacja medium nośnego rodzaj i charakter procesu zbyt wysokie koszty eksploatacyjne wymagania odnośnie stopnia czystości powietrza Zmiana technologii Czyste technologie i biotechnologie

26 Odnawialne źródła energii
Do surowców odnawialnych należą: energia geotermalna energia słoneczna energia wiatru biomasa biogaz energia wód Przyszłościowe źródła energii stanowiące alternatywę dla paliw kopalnych i konwencjonalnej energii jądrowej: -  energia uzyskiwana przez nowoczesną technikę jądrowych reakcji fuzji -  energia słoneczna


Pobierz ppt "W pierwszym okresie – przed 0 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google