Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internacjonalizacja a Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce dr Wojciech Zysk Katedra Handlu Zagranicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internacjonalizacja a Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce dr Wojciech Zysk Katedra Handlu Zagranicznego."— Zapis prezentacji:

1 Internacjonalizacja a Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce dr Wojciech Zysk Katedra Handlu Zagranicznego

2 Motto na dziś Bodajbyś cudze dzieci uczył... Kto to powiedział?

3 Prawdziwe motto na dziś Bodajbyś żył w ciekawych czasach... A to kto powiedział???

4 Pojęcie Internacjonalizacji n inaczej: umiędzynarodowienie działalności gospodarczej n ścisłe powiązanie gospodarki (przedsiębiorstw) z innymi gospodarkami (podmiotami gospodarczymi) n internacjonalizacja prowadzi do wzrostu współzależności wszystkich uczestników rynku globalnego - globalizacja...

5 Klasyczne formy internacjonalizacji n eksport n import n tranzyt

6 Nowoczesne formy internacjonalizacji n obrót uszlachetniający n transakcje kompensacyjne n transakcje offsetowe n transakcje barterowe n transakcje licencyjne n franchising

7 Nowoczesne formy internacjonalizacji n leasing n joint-venture n filie zagraniczne n zakład produkcyjny za granicą n spółka córka n alians strategiczny n inwestycje bezpośrednie - !!!

8 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - BIZ n jest to forma przepływu kapitału n międzynarodowy przepływ kapitału to taka migracja, która pociąga za sobą odnotowanie w bilansie płatniczym n istnieje wiele podziałów i wiele sposobów klasyfikacji przepływu kapitału w zależności od przyjętego kryterium n np. ze względu na czas możemy rozróżnić krótko- i długookresową migrację kapitału n inny przykład: ze względu na pochodzenie mamy kapitał prywatny i publiczny

9 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - BIZ n istotnym kryterium jest forma migrującego za granicę kapitału n możemy wtedy wyróżnić: – 1. lokaty na rynku walutowym – 2. kredyty handlowe – 3. inwestycje portfelowe – 4. kredyty finansowe – 5. inwestycje bezpośrednie - !!!

10 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - BIZ n Lokaty na rynku walutowym to najczęściej spekulacyjne krótkookresowe lokowanie kapitału na zagranicznym rynku celem uzyskania wyższego niż w kraju zysku n Kredytami handlowymi nazywamy kredyty związane z wymianą handlowo-towarową udzielane w handlu zagranicznym n Kredyty finansowe to pożyczki finansowe udzielane przez banki, organizacje międzynarodowe i banki centralne krajów n Inwestycje portfelowe to nabywanie na długi okres zagranicznych papierów wartościowych, zwłaszcza akcji i obligacji

11 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - BIZ n Najistotniejszą formą migracji kapitału są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ang. foreign direct investment – FDI) n BIZ to wg UNCTAD inwestycje pociągające za sobą długookresowe, długotrwałe związki, przynoszące trwałe korzyści oraz kontrolę nad osobą prawną mającą siedzibę w jednym kraju sprawowane przez przedsiębiorstwo z innego kraju n Firma może inwestować za granicą w sposób bezpośredni na dwa sposoby: poprzez inwestycję od podstaw (ang. greenfield investment) w nowy podmiot gospodarczy, bądź przez przejęcie lub fuzję z istniejącą firmą

12 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - BIZ n według OECD i IFM bezpośrednie inwestycje zagraniczne to lokaty kapitału, podejmowane z zamiarem uzyskania bezpośredniego i długotrwałego wpływu na działalność i zarządzanie przedsiębiorstwa, w którym się inwestuje lub dostarczenie nowych środków przedsiębiorstwu, w którym inwestor ma już udział n tymi nowymi środkami mogą być dobra inwestycyjne, technologie, know-how, lub po prostu środki finansowe n bezpośrednimi inwestycjami będą przepływy finansowe skierowane do filii zagranicznych lub oddziałów, przekazywanie technologii, patentów i dóbr rzeczowych w zamian za udziały

13 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - BIZ n Słowo bezpośredni w definicji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oznacza, że inwestor jest aktywny i ma wpływ (kontrolę) na działalność produkcyjną w podmiocie, w którym zainwestował n MFW podaje przedział procentowy wymaganych udziałów w podmiocie (objęcie lub nabycie kapitału zakładowego), w którym się inwestuje na 10-25 %, OECD natomiast dopuszcza dolną granicę 10 %

14 BIZ w Polsce n Zmiany systemowe od 1989 roku, otwarcie gospodarki i liberalizacja handlu sprzyjały decyzjom lokowania kapitałów przez inwestorów zagranicznych n Ponadto przebieg polskich procesów transformacji zaowocował systematycznym spadkiem ryzyka inwestycyjnego i wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej Polski n Wolumen i struktura tych inwestycji w istotny sposób oddziaływają na polską gospodarkę i na jej strukturę ekonomiczną poprzez wpływ na zmiany w handlu zagranicznym

15 BIZ w Polsce n BIZ stwarzają szanse włączenia się polskiej gospodarki do międzynarodowego podziału pracy i kształtującej go globalnej gospodarki światowej n Włączenie to umożliwi zmniejszenie dystansu cywilizacyjnego, jaki dzieli nas zarówno od krajów starej UE i od innych rozwiniętych krajów świata n BIZ kreują także określone zagrożenia związane m. in. z rynkiem pracy, konkurencją na rynkach lokalnych, eliminacją polskich podmiotów gospodarczych, nadmiernymi transferami ZYSKów za granicę, stosowaniem tzw. cen transferowych i wreszcie z nadmiernym importem towarów i usług

16 BIZ w Polsce Szczególnie uzasadnionym jest: n monitorowanie zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce n badanie i analiza związków strukturalnych pomiędzy BIZ a ich wpływem na rozwój i zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce jako istotnego parametru struktury ekonomicznej i konkurencyjności gospodarki

17 BIZ w Polsce n Po roku 2000 zahamowana została wysoka dynamika napływu BIZ do Polski

18 BIZ w Polsce Wnioskować można, iż wyczerpały się typowe i tradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej kraju napływu: n korzystne zmiany gospodarcze charakterystyczne dla okresu potransformacyjnego, n otwarcie gospodarki, n korzystne regulacje prawne, n możliwości prywatyzacyjne, n opusty i preferencje, n korzystne warunki gospodarowania, n relatywnie niskie koszty pracy i innych czynników produkcji

19 BIZ w Polsce Na spadek napływu bezpośrednich inwestycji do Polski złożyły się przyczyny: n mniejsze wpływy z prywatyzacji, zmniejszenie zakresu atrakcyjności oferty prywatyzacyjnej, n pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej (pogorszenie się wskaźników makroekonomicznych), n narastająca konkurencyjność krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza Czech, Słowacji i Węgier, n zmiany przepisów wewnętrznych w Polsce, dotyczących miedzy innymi specjalnych stref ekonomicznych,

20 BIZ w Polsce n spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA (po zamachach terrorystycznych) i w Niemczech, n słaby system promocji Polski za granicą, brak aktywnej polityki przyciągania inwestycji, n brak wielkich projektów inwestycyjnych typu greenfield, n krytyczna ocena gospodarki polskiej dokonana przez Komisję Europejską (uznanie zbyt wysokiego poziomu stóp procentowych i prognozy utrzymywania się niskiego tempa wzrostu gospodarczego, pogarszanie się sytuacji na rynku pracy, umacnianie się złotego) n konflikty z podmiotami zagranicznymi inwestującymi w Polsce, m.in. Eureko czy Vattenfall

21 BIZ na świecie - co było po 2001???


Pobierz ppt "Internacjonalizacja a Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce dr Wojciech Zysk Katedra Handlu Zagranicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google