Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata"— Zapis prezentacji:

1 Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata 2008 - 2015
W Mławie jak w domu

2 Co chcemy osiągnąć? Właściwie skierowana pomoc mieszkaniowa,
Zaprzestać subsydiowania osób, które pomocy nie potrzebują, Zapobiec zamieszkiwaniu osób w lokalach niedostosowanych wielkością do potrzeb i do dochodów, Zapobiec „przetrzymywaniu” lokali przez osoby, które w nich długotrwale nie zamieszkują, Wywołać zjawisko dobrowolnego opuszczania lokali komunalnych przez osoby o wysokich dochodach, Spowodować zbilansowanie przychodów i nakładów w gospodarce mieszkaniowej, Zachęcić mieszkańców zasobów komunalnych i stworzyć warunki do remontów na ich koszt oraz poszukiwania możliwości adaptacji lokali, które miały inne przeznaczenie,

3 Co chcemy osiągnąć? Zwiększyć efektywność windykacji należności,
Zachęcić młodych ludzi do pozostania w Mławie oraz przyciągnąć z zewnątrz specjalistów pożądanych na lokalnym rynku pracy, Zwiększyć efektywność i racjonalność procesu prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkalnych, Zapobiec „rozlewaniu” zabudowy, Zapobiec niszczeniu zabytkowych zasobów mieszkaniowych będących własnością prywatną.

4 Wnioski z diagnozy (Mieszkaniowego Bilansu Otwarcia)
Stan techniczny i wielkość zasobu mieszkaniowego Mławy są niezadowalające, a wyposażenie części komunalnych lokali mieszkalnych nie pozwala na godne zamieszkiwanie.

5 Wnioski z diagnozy (Mieszkaniowego Bilansu Otwarcia)
Poprawa sytuacji może nastąpić głównie poprzez następujące działania: Zintegrowany system informatyczny do zarządzania miastem i jego majątkiem, Inwentaryzacja zasobu mieszkaniowego, Racjonalizacja gospodarowania istniejącym zasobem mieszkaniowym, 4. Wprowadzenie kategoryzacji budynków mieszkalnych,

6 Wnioski z diagnozy (Mieszkaniowego Bilansu Otwarcia)
Poprawa sytuacji może nastąpić głównie poprzez następujące działania: 5. Stworzenie systemu wspierania i organizacja zamiany mieszkań, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, 6. Wprowadzenie wieloletniego planowania działań remontowych i inwestycyjnych w mieszkalnictwie komunalnym i społecznym, 7. Stworzenie systemu monitorowania efektywności ekonomicznej zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz poziomu jakości świadczonych usług, 8. Koncentracja na remontach, remontach kapitalnych i modernizacji budynków mieszkalnych

7 Wnioski z diagnozy (Mieszkaniowego Bilansu Otwarcia)
Poprawa sytuacji może nastąpić głównie poprzez następujące działania: 9. Doprowadzenie lokali socjalnych do przyzwoitego stanu technicznego, 10. Wypracowanie optymalnej, elastycznej i wieloletniej polityki aczynszowej, 11. Stworzenie mechanizmów partycypacji społecznej w decyzjach adotyczących zasobów mieszkaniowego miasta, 12. Podjęcie realizacji nowego budownictwa komunalnego, również aw oparciu o formułę PPP, 13. Zachęcenie sektora prywatnego do realizacji budownictwa amieszkalnego pod wynajem.

8 Zasady Mławskiej Polityki Mieszkaniowej
1. Zasada planowania i racjonalności działań. 2. Zasady zaspokajania potrzeb mieszkańców członków wspólnoty samorządowej Mławy. 3. Zasady prowadzenia gospodarki mieszkaniowej i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 4. Zasady polityki czynszowej. 5. Zasady planowania i prowadzenia remontów oraz inwestycji w mieszkaniowym zasobie miasta.

9 Zasady Mławskiej Polityki Mieszkaniowej
5. Zasady prywatyzacji zasobów mieszkaniowych i udziału miasta we wspólnotach mieszkaniowych. 6. Zasady planowania terenów mieszkaniowych i pozyskiwania mieszkań do zasobu gminy. 7. Zasady udzielania pomocy mieszkaniowej i zapobiegania bezdomności. 8. Zasady inicjowania i promowania rewitalizacji oraz nowego budownictwa mieszkaniowego.

10 Zasoby mieszkaniowe Miasta Mławy
2008r r. Lokale mieszkalne: Powierzchnia użytkowa: m m2 w tym w budynkach stanowiących współwłasność (419 lokali) 18131m m2 Lokale socjalne: Powierzchnia użytkowa: m m2

11 Potrzeby mieszkaniowe
2008r/2011r Lokale mieszkalne: 36/40 rodzin zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego Lokale socjalne: 30/40 rodzin zakwalifikowanych do przydziału lub wskazania lok. socjalnego Lokale zamienne: 40/74 rodzin zakwalifikowanych do przydziału lokalu zamiennego Pomieszczenia tymczasowe: 2/1 rodziny oczekujące na wskazanie pomieszczenia tymczasowego

12 Finansowanie MPM: Środki z budżetu Miasta, Fundusze pomocowe,
Kredyty i pożyczki, Darowizny osób fizycznych i prawnych Środki własne spółek, spółek komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych, Środki partnerów prywatnych.

13 Instrumenty realizacji MPM
Mławski Program „Mieszkanie za remont” Mławski Program „Ulepszamy Mieszkania” Mławski Program „Nasz Dom” Mławski Program Elastycznego Spłacania Zadłużenia Mławski Program Pomocy Mieszkaniowej Program Mławskie Forum Mieszkaniowe (MFM)

14 Mławski Program „Mieszkanie za remont”
Program przewiduje uzyskanie prawa najmu do lokalu komunalnego w zamian za adaptację lokalu wyłączonego z użytkowania na mieszkalny bez refundacji poniesionych kosztów Zachęta finansowa: Czynsz za wyremontowany lokal będzie przez 3 lata stały, równy czynszowi bazowemu dla lokali zakwalifikowanych do najniższej kategorii użytkowej, a w kolejnych 3 latach nie wzrośnie o więcej niż 20%. Adresaci: Mławianie – najemcy lokalu komunalnego, Mławianie – oczekujący na przyznanie lokalu komunalnego, którzy zrezygnują z tego uprawnienia, Osoby fizyczne lub prawne.

15 Mławski Program „Ulepszanie Mieszkania”
Program przewiduje refundację kosztów, poniesionych przez najemcę lokalu komunalnego w celu poprawy standardu zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. wykonanie łazienki, WC, kuchni, zmian w ogrzewaniu itp.). Zachęta finansowa: Refundacja nie więcej niż 20% udokumentowanych wydatków w przypadku ulepszeń w lokalu, Refundacja nie więcej niż 40% udokumentowanych wydatków w przypadku, gdy ulepszenia przeprowadzą wszyscy najemcy w budynku. Adresaci: najemcy lokalu komunalnego.

16 Mławski Program „Nasz Dom”
Program przewiduje refundację kosztów, poniesionych przez najemcę lokalu komunalnego w celu poprawy stanu technicznego zamieszkiwanego budynku oraz jakości jego otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Zachęta finansowa: Refundacja kosztów na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem a wspólnotą mieszkaniową. Udzielanie pożyczek wspólnotom mieszkaniowym, w których Miasto ma nie mniej niż 50% udziałów, Udzielanie gwarancji dla kredytów lub pożyczek zaciąganych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Miasto ma co najmniej 75% udziałów. Adresaci: Mławianie, mieszkający w budynkach stanowiących współwłasność Miasta.

17 Mławski Program Elastycznego o Spłacania Zadłużenia
Program ma na celu ułatwienie uregulowania zaległych zobowiązań wobec Miasta poprzez: rozłożenie na raty opłat za mieszkanie, umorzenie odsetek po dokonaniu spłaty zaległości głównej, współpracę z MOPS w zakresie pomocy przy zmniejszaniu opłat za mieszkanie, stworzenie możliwości odpracowania zaległego czynszu w ramach prac w zasobie mieszkaniowym Miasta. Adresaci: Mławianie – najemcy lokali mieszkalnych w zasobie Miasta, którzy ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową nie regulują na bieżąco opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

18 Mławski Program Pomocy Mieszkaniowej
Program przewiduje wsparcie finansowe i inne formy wsparcia w zakresie Mieszkalnictwa Komunalnego na terenie Miasta Mławy. Adresaci: Mławianie, których sytuacja życiowa jest szczególnie trudna, niezawiniona, ma trwały i nieodwracalny charakter a docelowe wypełnienie ich potrzeb mieszkaniowych jest uzależnione od szczególnych, nietypowych rozwiązań organizacyjno-prawnych lub techniczno-funkcjonalnych, które Miasto może umożliwić.

19 Program Mławskie Forum Mieszkaniowe - MFM
Miasto zamierza zainicjować działanie Mławskiego Forum Mieszkaniowego, którego ideą jest stworzenie i moderowanie forum – płaszczyzny wymiany informacji, poglądów, pomysłów i koncepcji oraz dialogu i dyskusji - na temat mieszkalnictwa w Mławie.

20 Rezultat: U C H W A Ł A Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej w Mławie
U C H W A Ł A Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 czerwca r. w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Mławy na lata

21 Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata 2008 - 2015
Dziękuję za uwagę Opracowanie: Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Mławie 3 Października 2011 r.


Pobierz ppt "Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google