Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Sterującego d.s. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26-27.11.2009 Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Sterującego d.s. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26-27.11.2009 Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Sterującego d.s. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26-27.11.2009 Olsztyn

2 Dorota Kopeć Kierownik Projektu Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie Prezentacja zrealizowanych działań RIS Warmia – Mazury Plus (kwiecień – listopad 2009 r)

3 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Luty 2009 – kwiecień 2011 PODJĘTE DZIAŁANIA Organizacyjne Promocyjne Merytoryczne

4 OPEN DAYS 2009 - BRUKSELA 2 osoby z Jednostki Zarządzającej Projektem w dniach 05-07 października wzięły udział w warsztatach i seminariach poświęconych zagadnieniom innowacyjności organizowanych w ramach Open Days 2009 w Brukseli

5 ULOTKA

6 IV Wystawa Innowacyjności, która odbyła się w dniu 25 września w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Wystawa organizowana była przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji. SPOTKANIA PROMUJĄCE PROJEKT Spotkanie konsultantów Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w dniu 04 września 2009 r., - prezentacja głównych założeń projektu oraz procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Warmii i Mazur.

7 Wyłoniono wykonawcę produkcji oraz zapewnienia emisji spotów telewizyjnych i radiowych. Spoty będą emitowane w mediach o zasięgu regionalnym i kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, środowisk naukowo-badawczych w regionie, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, dzieci i młodzieży. Promować będą postawę innowacyjną oraz działania przewidziane do realizacji w ramach projektu RIS Warmia Mazury Plus zmierzające do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji wraz z promocją Województwa Warmińsko Mazurskiego jako regionu nastawionego na rozwój polityki innowacyjnej. PROMOCJA

8 W dniu 23 października br. o godz. 10:30 w restauracji Przystań Kortowska w Olsztynie przy ul. Heweliusza 28 odbyło się II posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego. II Posiedzenie RKS d.s. RIS

9 Głównym celem Posiedzenia RKS ds. RIS było m.in.: Prezentacja projektów raportów zawierających wyniki analiz stanowiących podstawę do prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacyjności Dyskusja oraz podjęcie Uchwał w sprawie akceptacji i przyjęcia raportów zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego Prezentacja inicjatyw i działań związanych z innowacyjnością województwa warmińsko-mazurskiego oraz Planów Działań na kolejne lata w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 II Posiedzenie RKS d.s. RIS

10 ANALIZA DOKUMENTÓW EWALUUJĄCYCH RIS W POLSCE zawiera: BADANIA - raporty analityczne 1. Analizę dokumentów ewaluujących RIS w Polsce; 1.1. Analizę dokumentów z punktu widzenia doskonalenia dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym: Ocenę poszczególnych elementów Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego w świetle wyników badań zawartych w dokumentach ewaluacyjnych; Analizę porównawcza dokumentu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce; Ekspercką ocenę Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko– Mazurskiego, uwzględniająca wyniki badań zawarte w dokumentach źródłowych; 1.2 Analizę dokumentów z punktu widzenia procesów wdrażania rozumianych jako realizacja funkcji good governance; 2. Dogłębną analiza wyników i opracowanie Raportu w tym wypracowanie rekomendacji dla województwa warmińsko-mazurskiego. Autorzy: dr Michał Klepka, dr Arkadiusz Gralak

11 ANALIZA DOKUMENTÓW EWALUUJĄCYCH RIS W POLSCE ma na celu: identyfikację dobrych praktyk w zakresie kreowania polityki innowacyjnej w kraju, określenie najczęstszych błędów popełnianych na etapie planowania strategicznego pozyskanie wiedzy na temat ewentualnych obszarów, jakie wymagają poprawy w zakresie Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko- Mazurskiego. BADANIA - raporty analityczne

12 ANALIZA DOKUMENTÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO zawiera: BADANIA - raporty analityczne 1. Analizę dokumentów strategicznych (obecnie obowiązujących) opracowanych na szczeblu: a) województwa, b) kraju c) Unii Europejskiej), w celu określenia: ram programowych aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego, wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności 2. Analizę regulacji prawnych dotyczących prowadzenia, finansowania działalności innowacyjnej; 3. Analizę możliwości wsparcia finansowego innowacji w świetle obecnych, głównych instrumentów wsparcia; 4.Analizę porównawcza zapisów dokumentu RIS Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego celem wykazania działań: wspólnych oraz specyficznych w każdym z dokumentów. 5.Rekomendacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Autorzy: prof. dr hab. Roman Kisiel, dr Magdalena Wojarska, dr Karolina Babuchowska

13 Cele szczegółowe ANALIZY DOKUMENTÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO koncentrują się na: wskazaniu kierunków wspierania innowacyjności na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym, ocenie spójności priorytetów określonych w RIS z priorytetami wyznaczonymi w dokumentach o znaczeniu strategicznym dla regionu opracowanych na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym. sformułowaniu rekomendacji do aktualizacji RIS, określeniu możliwych źródeł finansowania działań wyznaczonych w RIS w świetle głównych instrumentów wsparcia. BADANIA - raporty analityczne

14 ANALIZA WDRAŻANIA RSI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM NA PODSTAWIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH REALIZOWANYCH W REGIONIE, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ zawiera: BADANIA - raporty analityczne Autor: dr hab. Wojciech Dziemianowicz – Geoprofit. 1.Analizę dokumentów źródłowych 2.Ocenę poszczególnych elementów Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego w świetle wyników badań zawartych w dokumentach ewaluacyjnych 3.Analizę porównawczą dokumentu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce 4.Wyniki przeprowadzonej analizy 5.Ekspercką ocenę Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego, uwzględniającą wyniki badań zawarte w dokumentach źródłowych 6.Rekomendacje dla województwa

15 BADANIA - raporty analityczne ANALIZA WDRAŻANIA RSI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM NA PODSTAWIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH REALIZOWANYCH W REGIONIE, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ma na celu ocenę zakresu oraz skuteczności inicjatyw innowacyjnych zgodnych z założeniami i wytycznymi zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacyjności przyjętej przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2004 r.

16 ANALIZA SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA PODSTAWIE DANYCH ZASTANYCH: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ STANU INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Z LAT 2004-2008 zawiera: BADANIA - raporty analityczne Autor: dr hab. Wojciech Dziemianowicz – Geoprofit. 1.Bazę danych statystycznych opisujących szeroko rozumianą innowacyjność regionu, w oparciu o dostępne źródła informacji (głównie GUS) oraz wykonanie analizy porównawczej z innymi województwami; 2.Zebranie informacji, raportów i innych opracowań dotyczących innowacyjności, które były realizowane na terenie województwa w latach 2004-2008 (ew. dostępne wyniki badań projektów niezakończonych); 3.Wykonanie analizy problemowej Regionalnej Strategii Innowacyjności; 4.Przeprowadzenie pogłębionej analizy wyników i opracowanie Raportu, uwzględniającego zapisy RIS województwa warmińsko-mazurskiego oraz rysujące się tendencje krajowe i zagraniczne (w oparciu o dostępną literaturę i dokumenty administracji). 5.Rekomendacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

17 BADANIA - raporty analityczne ANALIZA SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA PODSTAWIE DANYCH ZASTANYCH: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ STANU INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Z LAT 2004-2008 ma na celu ocenę stanu innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego w oparciu o dostępne dokumenty, w tym także wyniki badań przeprowadzonych w latach 2004-2008 w ramach projektów finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej oraz dostarczenie wiedzy nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem polityki innowacyjności.

18 Analizy wstępne Aktualizacja Strategii Rekomendacje Konsultacje społeczne Opracowanie planu działań Opracowanie systemu przewidywania trendów innowacyjności w regionie Badanie Pilotażowe Opracowanie metodologii monitoringu ETAPY PRAC

19 Dokonano wyboru wykonawcy na organizację zagranicznej wizyty studyjnej (Leeds, region Yorkshire) planowanej na grudzień 2009 r. i kierowaną do Członków Komitetu Sterującego oraz Jednostki Zarządzającej Projektem. Celem głównym wizyty będzie przybliżenie wiedzy i doświadczenia bardziej zaawansowanych regionów w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności w tym z zakresu: Procesu powstawania Regionalnej Strategii Innowacyjności. Funkcjonowania regionalnych instytucji wspierających innowacyjność. Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacyjności. Stosowanych instrumentów wspierania innowacji (funkcjonowania Parków Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości i innych). Sposobu budowania postaw innowacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Metod współpracy przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz B+R. WIZYTA STUDYJNA

20 OPRACOWANIE SYSTEMU PRZEWIDYWANIA TREDNÓW INNOWACYJNOŚCI W REGIONIE ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK ORAZ OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ DO RIS ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE MONITORINGU I EWALUACJI PRZYGOTOWANIE METODY MONITOROWANIA I EWALUACJI RIS I PLANU DZIAŁAŃ PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU MONITORINGU RIS I PLANU DZIAŁAŃ PRZYGOTOWANIE STRATEGII FUNKCJONOWANIA POWIATOWYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH RSWI W PROCESIE ZARZĄDZANIA RIS WARMIA MAZURY PLUS DALSZE DZIAŁANIA:

21 DALSZE PRACE RKS I GRUP ROBOCZYCH RKS Udział w wizycie studyjnej planowanej na grudzień 2009 r.; Akceptacja rekomendacji do aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko - Mazurskiego opracowanych przez Grupy Robocze; Udział w szkoleniu z zakresu systemu przewidywania trendów innowacyjności oraz monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacyjności. GRUPY ROBOCZE warsztaty : opracowanie rekomendacji do aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

22 Dorota Kopeć Z – ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej tel. 089 521-93 -02 d.kopec@warmia.mazury.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warsztaty Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Sterującego d.s. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26-27.11.2009 Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google