Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzież Lubuska 2012 – charakterystyka ogólna z perspektywy uczniów i dyrektorów szkół dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Projekt Życie Lubuszan. Współczesność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzież Lubuska 2012 – charakterystyka ogólna z perspektywy uczniów i dyrektorów szkół dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Projekt Życie Lubuszan. Współczesność"— Zapis prezentacji:

1 Młodzież Lubuska 2012 – charakterystyka ogólna z perspektywy uczniów i dyrektorów szkół dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zawartość wystąpienia 1.Cele i założenia badawcze 2.Konkluzje z badań 3.Niepokoje pedagogiczne 4.Rekomendacje dla praktyki

3 Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu Raport z badań Młodzież Lubuska 2012 – badania szkolne Młodzież Lubuska 2012 – w opiniach dyrektorów szkół Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cel badań: Poznanie zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem z perspektywy: Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DYREKCJI I PEDAGOGÓW SZKOLNYCHUCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCHINDYWIDUALYCH PRZYPADKÓW

5 BADANIA DYREKCJI I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH POZWOLIŁY USTALIĆ: odsiew szkolny, drugoroczność, brak realizacji obowiązku szkolnego po skończeniu szkoły podstawowej, liczbę uczniów podejmujących wagary szkolne, liczbę uczniów z niepowodzeniem szkolnym, przyczyny trudności uczniów w nauce, liczbę uczniów tzw. eurosierot, Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym z rówieśnikami, współpracę z rodzicami uczniów, pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzinami, działania profilaktyczne placówek, współpracę z instytucjami środowiska lokalnego na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, wsparcie udzielane młodzieży Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 BADANIA UCZNIÓW POZWOLIŁY ustalić:: funkcjonowanie młodych Lubuszan w rodzinach, aktywność ekonomiczną dzieci spowodowaną słabą kondycją finansową rodziny, dysfunkcje w rodzinie, funkcjonowanie w szkole, (niepowodzenia szkolne, trudności), podejmowanie zachowań ryzykownych (inicjacja nikotynowa, alkoholowa, narkotykowa; zachowania agresywne), Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 konflikt z prawem (czyny karalne: kradzieże, bójki, prostytucja i in.), funkcjonowanie dzieci i młodzieży w grupach rówieśniczych problemy indywidualne i rówieśnicze, sposoby radzenia sobie z trudnościami i problemami, osoby znaczące i grupy wsparcia, Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież, aktywność kulturalną gimnazjalistów, dostęp do środków masowego przekazu (Internetu, komputera, telefonów komórkowych), zagrożenie uzależnieniem młodzieży od gier komputerowych, telefonów komórkowych. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 BADANIA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW POZWOLIŁY m.in: opisać indywidualne przyczyny sytuacji życiowej badanych, poznać sposoby radzenia sobie przez badanych w sytuacjach trudnych i ich efekty, poznać działania podejmowane wobec w/w uczniów w szkole i środowisku lokalnym, poznać młodzież najbardziej narażoną na marginalizację i wykluczenie, opracować indywidualne programy profilaktyczne, Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Konkluzje z badań Pozytywnie należy ocenić sytuację osobistą młodych Lubuszan. Większość z nich ma poczucie wpływu na własne życie, większość też wykazuje pozytywną postawę wobec samego siebie, wysoko oceniając swoje cechy i możliwości. Lubuska młodzież ma poczucie wsparcia. Zdecydowana większość gimnazjalistów posiada osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc, mają osobę godną i autorytety. Deficyty w tym zakresie posiadają głównie uczniowie z niepowodzeniami szkolnymi. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Konkluzje z badań Wsparcie badani uzyskują głównie od kolegów, koleżanek i rodziców, niestety zdecydowanie za rzadko od innych dorosłych. Autorytetami dla młodych ludzi są zdecydowanie rodzice. Nauczyciele czy pedagodzy szkolni nie stanowią znaczących autorytetów, chociaż warto podkreślić, że mają najwięcej wskazań spośród obcych dorosłych. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Z opinii dyrektorów szkół wynika, że zdecydowana większość uczniów z powodzeniem rozpoczyna i kończy edukację na etapie szkoły gimnazjalnej. Wskaźnik sukcesu szkolnego w lubuskich gimnazjach wynosi 85,6%. Problem z ukończeniem gimnazjum ma 14,4% ogółu, co daje trzech – czterech uczniów na jedną szkołę.Główne przyczyny tkwią w braku osiągnięć szkolnych oraz zaniechaniu spełniania obowiązku szkolnego. Konkluzje z badań Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Młodzi Lubuszanie osiągają niewysokie wyniki w nauce, mimo to mają wysokie aspiracje edukacyjne. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkluzje z badań

15 Ponad ¾ młodych Lubuszan zmaga się z licznymi i różnorodnymi trudnościami w szkole. Główne z nich to: zdobywanie pozytywnych ocen z niektórych przedmiotów (61,6%), zachowanie dyscypliny na lekcjach (40,1%), budowanie dobrych relacji z nauczycielami (30,1%). Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Zdecydowana większość gimnazjalistów lubuskich należy do grupy rówieśniczej i ma przyjaciół. Grupa rówieśnicza służy głównie wspólnej zabawie, jest też źródłem wsparcia Zdecydowanie pozytywną cechą lubuskiej młodzieży jest jej akceptacja dla aktywności społecznej na rzecz innych ludzi, w tym głównie w organizacjach charytatywnych i wolontariacie. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkluzje z badań

17 Młodzież lubuska spędza czas wolny w towarzystwie swoich kolegów i koleżanek. Przeznacza go głównie (¾ gimnazjalistów) na spotkania w domach kolegów czy koleżanek, czasami na klatkach schodowych, spacerowanie po mieście czy wsi, grę w piłkę nożną, siedzenie przed komputerem (59%) czy przesiadywanie w galerii czy w centrach handlowych. Czas wolny jest spędzany bez udziału i kontroli osób dorosłych. Konkluzje z badań Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Konkluzje z badań Kontakt młodzieży z instytucjami kultury ogranicza się głównie do kina. Warto wskazać, iż ponad 40% gimnazjalistów nigdy nie było w filharmonii, 28,5% nie oglądało żadnej wystawy, co szósty nie był w muzeum. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Wysoki jest wskaźnik zachowań aspołecznych młodzieży: 2/3 uczniów przyznaje, że podejmuje zachowania agresywne, ponad połowa wagaruje, co trzeci uczeń posiada doświadczenia z piciem alkoholu, ponad ¼ przyznaje, że pali papierosy (26,2%), 7,6% ogółu przyjmowało narkotyki i dopalacze, 92,4% stwierdziło, że nigdy ich nie przyjmowało. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkluzje z badań

20 W opinii dyrektorów - systematyczne naruszane są zasady i normy społeczne a także statuty i regulaminy szkolne. Najczęściej zauważane stanowią: -znieważanie innych osób, -przemoc słowna i psychiczna, -kradzieże, -pobicia. Konkluzje z badań Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Wyraźnie dostrzegane są zachowania ryzykowne młodzieży: -wagary szkolne, - palenie papierosów, -picie alkoholu - zachowania agresywne. Zdaniem dyrekcji doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów i zachowaniami agresywnymi ma blisko ¼ młodzieży gimnazjalnej, posiadanie czy przyjmowanie narkotyków stwierdzono u 55 uczniów. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkluzje z badań

22 Ponad połowa gimnazjalistów doświadcza agresji rówieśniczej, co szósty jest ofiarą wymuszeń, co siódmy/ósmy jest ofiarą kradzieży (13,4%). Zdecydowanie bardziej narażeni są na te zachowania uczniowie wywodzący się z rodzin niepełnych i wychowywani poza rodziną, dzieci rodziców bezrobotnych, zamieszkujący powiaty o wysokim wskaźniku bezrobocia. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkluzje z badań

23 W co piątej szkole funkcjonują grupy uczniów znęcających się psychicznie (tzw. mobbing), w co dziesiątej – fizycznie. Blisko połowa dyrektorów szkół (43,8%) dostrzega problem cyberprzemocy – kierowana ona jest głównie na koleżanki i kolegów z klasy. Sporadycznie w szkołach występuje zjawisko agresji uczniów kierowanej na nauczycieli. Konkluzje z badań Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Około 1/5 populacji gimnazjalistów podejmuje działania, które mogą prowadzić do uzależnienia od komputera i Internetu. Dyrektorzy szkół również dostrzegają problemy związane z uzależnieniami uczniów. Najbardziej niepokojącym jest – w ich opinii: uzależnienie od telefonu komórkowego dotykające 14,5% uczniów uzależnienie od Internetu obejmujące blisko 1/10 populacji gimnazjalistów (9,7%). Konkluzje z badań

25 Zapotrzebowanie na różnorodne formy pomocy (dożywiania, pomoc rzeczowa, finansowa, stypendia i in.) jest prawie dwukrotnie wyższe od tego, jakiego uczniowie doświadczają. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pedagogiczne niepokoje

26 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12,7% bezpłatne posiłki 22% 4,9% pomoc pieniężna 6,8% 3,9% wypoczynek letni 6,5% 3,8% bezpłatne podręczniki 8,1% 2,5% pomoc rzeczowa 5,1% Świadczona Oczekiwana Pomoc oraz wsparcie uczniów i rodzin w opinii dyrektorów

27 Pedagogiczne niepokoje Słabe wyniki w nauce - Lubuscy gimnazjaliści mało pozytywnie oceniają swoje osiągnięcia szkolne. Aż 58,3% z nich przyznaje, że średnia ocen lokuje ich w gronie uczniów dostatecznych (40,3%) i miernych (18,0%); tylko niespełna co dziesiąty gimnazjalista (9,4%) jest uczniem bardzo dobrym, co trzeci dobrym (32,3%). Aż 200 osób (8% badanych) doświadczyło drugoroczności. 487 uczniów umieszczonych w roku szkolnym 2010/2011 w placówkach resocjalizacyjnych (przede wszystkim OHPracy i młodzieżowych ośrodkach resocjalizacji) Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Brak działań zmierzających do pomocy uczniom z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi. Tylko w 15% badanych szkół funkcjonują klasy integracyjne; klasy wyrównawcze i terapeutyczne prowadzone są sporadycznie Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pedagogiczne niepokoje

29 Liczna grupa gimnazjalistów, którzy mają problem z ukończeniem nauki w gimnazjum a także liczna grupa młodzieży przejawiająca trudności w nauce oraz w nauce i zachowaniu, której pomoc jest utrudniona z powodu braku specjalistycznych diagnoz i opinii. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pedagogiczne niepokoje

30 Brak dorosłych w organizacji czasu wolnego młodzieży i brak wzorców aktywnego wypoczynku. Gimnazjaliści nie mają pomysłu na aktywne i rozwijające spędzanie czasu wolnego. Podejmowane formy aktywności mogą sprzyjać podejmowaniu zachowań ryzykownych. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Pilną potrzebą jest wdrożenie zasad pomocy udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej określonej w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010r. (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.). Rolą organów prowadzących szkoły jest wzmocnienie kadry placówek o specjalistów, w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski i rekomendacje

32 Zwiększenie różnorodnych form pomocy uczniom i ich rodzinom zgodnie z zapotrzebowaniem szkół (dożywianie, pomoc rzeczowa, finansowa, stypendia i in.) zwiększenie udziału młodzieży z trudnościami w nauce w zajęciach pozalekcyjnych, szczególnie o charakterze poznawczym i językowym a także zajęciach służących utrwalaniu wiedzy i jej wyrównywaniu zgodnie z możliwościami indywidualnymi dziecka. Wnioski i rekomendacje

33 Przedmiotem troski dyrekcji szkół wato uczynić klimat szkoły i relacje między nauczycielami a uczniami. Zastanawiać bowiem musi liczba uczniów, którzy twierdzą, że ich poważną trudnością w szkole jest budowanie dobrych relacji z nauczycielami (30,1%). Wnioski i rekomendacje Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Pilną potrzebą jest opracowanie procedur postępowania szkoły wobec młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie; szczególnie ważne jest to w odniesieniu do przemocy psychicznej i seksualnej. Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski i rekomendacje

35 Uwagę pedagogów i nauczycieli powinny zwrócić także wyniki wskazujące na ofiary zachowań aspołecznych na terenie szkół. Warto pamiętać, że na przemoc rówieśniczą zdecydowanie bardziej narażeni są z rodzin niepełnych i wychowywani poza rodziną, dzieci rodziców bezrobotnych, zamieszkujący powiaty o wysokim wskaźniku bezrobocia. Wnioski i rekomendacje

36 Należy podejmować działania mające na celu kształcenie nastolatków do udziału w kulturze wysokiej poprzez celowe i planowe uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych regionu i kraju. Konieczne jest opracowywanie i wdrażanie programów alternatywnych oraz edukacja młodzieży w zakresie czasu wolnego młodzieży Wnioski i rekomendacje

37 Z badań wynika, że uzależnienie młodzieży od komputera i Internetu jest dużo wyższe, niż oceniają je dyrektorzy szkół. Niezbędne jest dalsze monitorowanie zagrożenia młodzieży ze strony środków masowego przekazu, oraz edukacja medialna zarówno młodzieży, jak i rodziców.

38 Opieka medyczna uczniów sprowadza się do sporadycznej opieki pielęgniarskiej. Trzeba mieć świadomość, że brak dbałości o zdrowie uczniów będzie skutkowało pogarszaniem się stanu ich zdrowia. Władze samorządowe i dyrektorzy szkół powinni zabiegać o podniesienie jakości usług w tym zakresie, szczególnie wobec młodzieży ze środowisk zagrożonych bezrobociem i rodzin dysfunkcyjnych Wnioski i rekomendacje

39 Przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczenia wymaga zwiększenia środków finansowych na potrzeby uczniów potrzebujących ale także skonsolidowania wysiłków władz i społeczności lokalnej w organizowaniu form wsparcia i pomocy dla młodzieży uczącej się i jej rodzin. Wnioski i rekomendacje

40 40 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość praktyczna projektu Materiał do pracy wychowawczej i profilaktycznej szkół i środowiska lokalnego, zarówno w odniesieniu do zbiorowości szkolnych, jak i jednostek, Informacje do działań pomocy społecznej, pracy terapeutycznej z osobami wymagającymi wsparcia i pomocy, Materiał badawczy przydatny gminom w planowaniu działalności opiekuńczej na rzecz dzieci i ich rodzin,

41 41 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło refleksji nad doskonaleniem form opieki, działaniami w rodzinie i środowisku, doskonalenia kadry pedagogicznej szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych; aktywizowania i usamodzielniania młodzieży, pomocy młodym ludziom w życiowym stracie, Materiał do dalszego budowania czy modyfikacji dotychczasowego systemu profilaktyki społecznej w środowisku

42 42 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adresaci wyników badań: samorządy lokalne, specjaliści ds. profilaktyki, Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Dyrekcje, pedagodzy szkolni, nauczyciele, animatorzy życia społecznego w regionie, badacze problematyki młodzieży.

43 43 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę Młodzież Lubuska 2012 – charakterystyka ogólna z perspektywy uczniów i dyrektorów szkół


Pobierz ppt "Młodzież Lubuska 2012 – charakterystyka ogólna z perspektywy uczniów i dyrektorów szkół dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Projekt Życie Lubuszan. Współczesność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google