Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Samorządowe w ramach PROW 2007-2013 stan aktualny plany 2010 - 2013 Mirosława Mochocka październik 2009 r.

Коpie: 1
Działania Samorządowe w ramach PROW stan aktualny plany Mirosława Mochocka październik 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Samorządowe w ramach PROW 2007-2013 stan aktualny plany 2010 - 2013 Mirosława Mochocka październik 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania Samorządowe w ramach PROW stan aktualny plany Mirosława Mochocka październik 2009 r.

2 PROW 2007 – 2013 proces przygotowawczy 2007 – 2008 rok – proces legislacyjny (ustawa, rozporządzenia), proces akredytacyjny; 2009 rok – uruchamianie naborów wniosków przez samorządy województw

3 Województwo Świętokrzyskie nabory wniosków 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. – nabór wniosków na wybór LGD do realizacji LSR; 2 luty do 31 marca 2009 – nabór wniosków do działania odnowa i rozwój wsi; 1 kwiecień do 29 maja 2009 r. – nabór wniosków do działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 25 maja do 23 lipca 2009 r. – nabór wniosków do scalania gruntów i gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi.

4 Województwo Świętokrzyskie terminy zawierania umów 28 kwietnia 2008 – umowy ramowe z LGD (pierwsze w kraju umowy w ramach działań samorządowych PROW ); 3-4 sierpnia 2009 – umowy w ramach Odnowy wsi; 12 sierpnia 2009 – umowy w ramach działania funkcjonowanie LGD ….; 15 października 2009 – umowy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

5 Województwo Świętokrzyskie dostępne środki zawarte umowy

6 Województwo Świętokrzyskie plany do końca 2009 r. 1.Zawarcie umów na kolejnych 8 projektów z listy rankingowej z zakresu odnowy wsi (pełna realizacja listy rankingowej); 2.Zawarcie umów na kolejne 44 projekty z listy rankingowej z zakresu gospodarki wodno- ściekowej (pełna realizacja listy rankingowej z tego zakresu); 3.Ogłoszenie naborów wniosków w ramach wdrażania LSR przez wszystkie 19 LGD (listopad – grudzień br.)

7 Pełna realizacja list rankingowych z zakresu odnowy wsi i podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej będzie możliwa dzięki zmianie rozporządzenia o podziale środków na województwa i zwiększeniu limitów z dotychczasowych 50% do 95% w zakresie podstawowych usług … i do 75 % w zakresie odnowy wsi.

8 Województwo Świętokrzyskie kontraktacja w 2009 r. wymiar rzeczowy i zasięg terytorialny Odnowa i rozwój wsi – 109 skierowanych do realizacji inwestycji z terenu 89 gmin (na 97 uprawnionych), w około 190 miejscowościach; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 94 skierowane do realizacji inwestycje z terenu 73 gmin na 97 uprawnionych; LEADER – obszar całego województwa.

9 Województwo Świętokrzyskie kontraktacja w 2009 r. wymiar finansowy WARTOŚĆ INWESTYCJI SKIEROWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU W RAMACH PROW PRZEKROCZY WARTOŚĆ 350 MLN ZŁ. A KWOTA DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU TO PONAD 250 MLN ZŁ.

10 Województwo Świętokrzyskie plan na lata Realizacja i rozliczanie zakontraktowanych w 2009 roku projektów (lata ); Co najmniej 2 nabory wniosków w zakresie działania odnowa i rozwój wsi (kwota do dyspozycji – ponad 40 mln zł.); Co najmniej jeden nabór wniosków na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (z oszczędności przetargowych + nierozdysponowane 5% rezerwy); Konkursy w ramach LEADER-a corocznie (mikroprzedsiębiorstwa, różnicowanie działalności nierolniczej, odnowa i rozwój wsi, małe projekty – kwota do dyspozycji LGD – ponad 120 mln zł.)

11 PROW 2007 – nasze motto Pozyskiwanie środków z UE nie musi być drogą przez mękę. Dobra współpraca z beneficjentem i sprawność działania - lekarstwem na skomplikowane procedury wdrożeniowe.

12 Ważne informacje !!!!!!! Podpisanie umowy Na podpisanie umowy stawiają się osoby wskazane we wniosku o przyznanie pomocy jako reprezentant Beneficjenta lub pełnomocnik Beneficjenta. W przypadku gminy umowę podpisuje Wójt/Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Sygnatariusze umowy proszeni są o zabranie: - dowodu osobistego; - pieczęci imiennej reprezentanta/pełnomocnika oraz w przypadku JST - Skarbnika; - pieczęci adresowej instytucji; - pieczęci urzędowej gminy (w przypadku, gdy beneficjentem jest JST).

13 WAŻNE INFORMACJE Działania Beneficjenta po podpisaniu umowy Po zakończeniu postępowania przetargowego, Beneficjenci dostarczają do ŚBRR – Biuro PROW kompletną dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: –w przypadku postępowania zakończonego przed dniem zawarcia umowy o przyznanie pomocy - niezwłocznie po jej zawarciu, –w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy - w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania.

14 WAŻNE INFORMACJE Działania Beneficjenta po podpisaniu umowy Beneficjenci są zobowiązani do umieszczenia w miejscu realizacji operacji tablic: tablicy informacyjnej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość EURO lub tablicy reklamowej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość EURO, finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. Tablice będą dostarczane przez podmiot wdrażający – Beneficjenci nie ponoszą kosztów przygotowania tablic we własnym zakresie

15 WAŻNE INFORMACJE Działania Beneficjenta po podpisaniu umowy Należy pamiętać, że Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Samorządu Województwa (ŚBRR – Biuro PROW) o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie, ustawie, rozporządzeniu oraz umowie.

16 Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) zainteresowane uzyskaniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w zakresie działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej podpisują umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

17 Podstawowe zasady udzielania pożyczki Pożyczka na wyprzedzające finansowanie – pożyczka o charakterze pomostowym udzielana ze środków budżetu państwa; Kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), określonego w umowie o przyznaniu pomocy. Udział EFRROW stanowi spłatę udzielonej pożyczki.

18 Warunki udzielania pożyczek Waluta pożyczki – PLN. Oprocentowanie – dla każdej transzy ciągnionej w danym kwartale kalendarzowym wynosi 0,25 stopy rentowności 52- tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym ten kwartał (np. dla pożyczek uruchamianych w II kwartale 2009 r. – 1,22%). Prowizja – 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, płatna przy uruchomieniu pierwszej transzy pożyczki. Zabezpieczenie – weksel własny in blanco. Bez przetargu. Otwarcie w BGK rachunków dla pożyczkobiorcy: rachunku pożyczki, rachunku środków własnych. Zawarcie umowy pożyczki – w terminie miesiąca od daty złożenia w BGK kompletnego wniosku.

19 Warunki udzielania pożyczek W sprawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie należy kontaktować się z: Oddziałem Regionalnym Banku Gospodarstwa Krajowego ul. Zagórska 20, Kielce, tel. (0 41) , fax (0 41) , Po podpisaniu umowy z BGK, jak również umowy o przyznanie środków finansowych ze środków publicznych z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kopie umów należy dostarczyć do podmiotu wdrażającego, tj. ŚBRR – Biuro PROW

20 WAŻNE INFORMACJE C.D. Dokumentacja przetargowa – z przedmiarem robót (wymagany kosztorys ofertowy); Cena ryczałtowa?; Etapowanie; Przewidzieć zmiany w umowie z wykonawcą; W miarę możliwości - jeden przetarg na całość Wybór najkorzystniejszej oferty, Zmiany w trakcie realizacji (roboty dodatkowe, roboty zamienne), Wzór umowy, szkolenie?


Pobierz ppt "Działania Samorządowe w ramach PROW 2007-2013 stan aktualny plany 2010 - 2013 Mirosława Mochocka październik 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google