Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I FUNKCJONALNA SPÓŁKI POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA Zarządzanie metodologią i rozwojem standardu badań czytelnictwa Raport.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I FUNKCJONALNA SPÓŁKI POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA Zarządzanie metodologią i rozwojem standardu badań czytelnictwa Raport."— Zapis prezentacji:

1 NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I FUNKCJONALNA SPÓŁKI POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA Zarządzanie metodologią i rozwojem standardu badań czytelnictwa Raport Komisji ds. Reorganizacji PBC XIX Zwyczajny Zjazd ZKDP, Warszawa,

2 Skład Komisji ds. Reorganizacji PBC Agnieszka Anielska-Media Express sp. z o.o. Jacek Czynajtis-Mediatak sp. z o.o. Agnieszka Doleżych-Media Express sp. z o.o. Iwona Dynowska /-Stow. Agencji Reklamowych w Polsce Paweł Tyszkiewicz Dariusz Kostrzewski-Agora S.A. Maciej Makowski-Prószyński Media sp. z o.o. Krzysztof Mijakowski-Edipresse Polska sp. z o.o. Marta Rybicka-Axel Springer Polska sp. z o.o. Adam Wojdyło-Orkla Press Polska sp. z o.o. Tomasz Zięba-Hearst Marquard Publishing sp. z o.o. Ludwik Żukowski

3 Zadanie Komisji Zadaniem Komisji w myśl podjętej przez ZKDP uchwały było: przygotowanie projektu zmiany formuły organizacyjno – prawnej spółki pod firmą Polskie Badania Czytelnictwa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)*. W związku z powyższym Komisja została zobowiązana do przygotowania takich rozwiązań, aby badania czytelnictwa prasy, budowa i umacnianie ich standardu odbywały się w ramach jednego podmiotu, otwartego w strukturach Spółki na innych uczestników rynku reklamowego*. *za Uchwałą nr 3/2005 w sprawie trybu prac nad zmianami organizacyjno- prawnymi PBC Sp. z o.o.

4 Spis treści Założenia brzegowe do nowej struktury PBC Porównanie starej i nowej struktury PBC Opis struktury i zasad funkcjonowania: Zgromadzenia Wspólników Rady Nadzorczej Zarządu PBC Komitetu Badawczego Pytania Projekt uchwały

5 Założenia nowej struktury 1. Dostosowanie struktury organizacyjnej do nowej formuły finansowania = przebudowa roli i struktury RN 2. Zmiana właściciela PBC, tak by odzwierciedlał zaangażowanie wydawców w przedsięwzięcie badawcze = płatnicy PBC stają się udziałowcami PBC 3. Otworzenie PBC na środowiska reklamowe z należytym ich udziałem w kształtowaniu badania czytelnictwa i polityki PBC = uczestnictwo SAR (i ew. ProMarki) w ciałach ustawowych PBC 4. Usprawnienie podejmowania bieżących decyzji = zwiększenie roli Zarządu 5. Zagwarantowanie udziałowcom PBC równowagi w badaniu i obiektywizmu badawczemu = określenie trzech instancji odwoławczych od decyzji Zarządu.

6 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI PBC - PROJEKT ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW RADA NADZORCZA ZARZĄD PREZES CZŁ.ZARZ. DS.METODOLOGICZN. ZESPÓŁ DS.. BADAŃ EKSPERT 1 EKSPERT 2 EKSPERT 3 goście, czyli przedstawiciele wydawców chcących uczestniczyć w pracach Zespołu ds..badań

7 Porównanie starej i nowej struktury (założenia ogólne) Organ SpółkiObecniePropozycja Komisjikomentarz Zgromadzenie Wspólników Kto? ZKDP – Zarząd lub (poprzez Zjazdy) wszyscy członkowie Związku niezależnie od uczestniczenia w badaniu Co? - zatwierdza finanse PBC - wybiera prezesa PBC Kto? - właścicielem są płatnicy badania PBC +SAR (+ ProMarka) Co? - zatwierdza finanse PBC - Wybiera prezesa PBC - Określa przedmiot badań (ramy badania) - Wybiera firmę badawczą realizująca badanie Wspólnicy spółki, oprócz standardowych zadań, określają ramy badawcze PBC, (jakie rodzaje tytułów sa badane, cele badania).W tych ramach – merytorycznych i finansowych – poruszać się będzie Zarząd i Komitet Badawczy. Rada NadzorczaKto? Wszyscy płatnicy badania Co? - Wszystkie decyzje metodologiczne, w tym wybór firmy badawczej - Decyzje związane z bieżąca działalnością spółki Kto? 5 lub 7 członków wybranych przez ZW Co? Kontrola finansów Kontrola prowadzenia działalności badawczej pod względem finansowym oraz zgodności z zakresem badań wyznaczonym przez ZW. Dziś RN jest ciałem zarządzającym na bieżąco i strategicznie badaniem, kierowanym zbiorowo przez wszystkich płatników badania. W nowej strukturze – RN kontrolować (tylko kontrolować!) będzie Zarząd co do wypełniania zadań. ZarządKto? Jednoosobowy Co? Bieżące administrowanie spółką i implementacja decyzji RN. Kto? Dwuosobowy:Prezes + członek odpowiedzialny za badania Co? Bieżące administrowanie spółką Zarządza metodologią w ramach badania określonego przez ZW i z uwzględnieniem opinii Komitetu Badawczego Daleko idące wzmocnienie roli Zarządu w kwestiach badawczych. Zespół Metodologiczny / Komitet Badawczy Kto? 3 ekspertów – naukowców (z prawem głosu) + chętni wydawcy (bez głosu) Jak? Ustalenia mają charakter doradczy dla RN Kto? 3 ekspertów – naukowców (z prawem głosu) + chętni wydawcy (bez głosu) Jak? Ustalenia mają charakter doradczy / decyzyjny dla Zarządu (w zależności od problemu)

8 Zgromadzenie Wspólników ZKDP sprzedaje udziały w PBC, nabywcami udziałów spółki stają się wydawcy - płatnicy PBC, oraz na zasadach specjalnych: SAR (i ew. ProMarka). Udziałowcem (oprócz podmiotów specjalnych) mogą być tylko wydawcy prasowi, których tytuł został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd PBC / Komitet Badawczy*. Udziały w nowej spółce są zmienne w cyklu rocznym i zależą od płatności za badanie. Każde zł płatności to jeden udział o nominalnej wartości 100 zł, obejmowany lub umarzany w zależności od wielkości płatności za badanie. SAR (i ew.ProMarka) mają po 5% bez związku z płatnościami za badanie (dokładna liczba udziałów i % głosów wynika z zaokrągleń) Siła głosu na ZW jest wprost proporcjonalna do posiadanych udziałów; podział głosów wynosi (przy obecnych płatnościach) jak pokazano na następnym slajdzie: *kryteria na str. 24

9 Zgromadzenie Wspólników – głosy (wg dzisiejszego stanu płatności) Lp.UdziałowiecLiczba udziałów% głosu na ZW 1Bauer179,5% 2Axel Springer158,4% 3Agora158,4% 4G+J i Motor147,8% 5Edipresse105,6% 6Murator105,6% 7Marquard105,6% 8SAR95,0% 9ProMarka95,0% 10Burda73,9% 11Hachette63,4% 12Orkla63,4% 13Polskapresse52,8% 14Infor42,2% 15Phoenix42,2% 16Polityka42,2% 17Multico21,1% 18Wprost21,1% 19Bonnier21,1% Lp.UdziałowiecLiczba udziałów % głosu na ZW 20DD Media21,1% 21Media Express21,1% 22Quadro Media21,1% 23Riders Digest21,1% 24TPP21,1% 25Gość Niedzielny21,1% 26Westa Druk21,1% 27Zwierciadło21,1% 28RUCH21,1% 29XXL21,1% 30Express Media10,6% 31OW Wielkopolski10,6% 32Teleprogram10,6% 33Dom Prasowy10,6% 34Edytor10,6% 35Kurier Szczeciński 10,6% 36WSp Stopka10,6% 37Jagiellonia10,6%

10 Zgromadzenie Wspólników* – obowiązki zatwierdzanie rekomendacji Zarządu odnośnie strategii Spółki; zatwierdzanie rekomendacji Zarządu odnośnie przedmiotowego zakresu badań; wybór Zarządu Spółki; zatwierdzenie rekomendacji Zarządu dot. powołania ekspertów do Komitetu Badawczego; wybór członków Rady Nadzorczej; określanie zasad ogłoszenia przetargu i warunków finansowania badania; zatwierdzanie rekomendacji Zarządu dot. wyboru firmy badawczej; zatwierdzenie budżetu Spółki, w tym zasad finansowania badań; rozstrzygnięcia w ostatniej instancji wniosków i skarg wydawców dot. metodologii, realizacji badania i wykorzystania oraz interpretacji jego wyników; rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za rok ubiegły, a także sprawozdania organów Spółki z wykonania obowiązków; udzielanie absolutorium Zarządowi Spółki; wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkód powstałych przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu Spółki; * ZW stanowią wszyscy płatnicy badań czytelnictwa

11 Zgromadzenie Wspólników – decyzje o zakresie badań Zgromadzenie Wspólników zatwierdza metodologię badań składających się z następujących aspektów (przedmiotowy zakres badań): Wielkość badanej próby Operat próby (GUS, PESEL, techniki mieszane) Technika pomiaru (PAPI, CAPI, CAWI, mieszana) Badane tytuły: rodzaj, liczba, zasady włączania do badania Badane cechy tytułów i respondentów, czas i sposób kontaktu z tytułem Treść kwestionariusza Wskaźniki czytelnicze konstruowane na podstawie pytań kwestionariuszowych Wskaźniki mediaplannerskie tworzone z modelu probabilistycznego Połączenia z innymi badaniami, fuzje wyników, przekształcenia wyników, itd. Sposób dystrybucji danych, polityka przeglądarkowa; Wyznaczenie zakresu funkcjonalności programów raportujących.

12 Zgromadzenie Wspólników - regulamin decyzje metodologiczne odnośnie: zatwierdzania rekomendacji Zarządu nt. przedmiotowego zakresu badań określanie zasad ogłoszenia przetargu i warunków finansowania badania; wyboru firmy badawczej interpretacji wyników i sprawy metodologiczne (III instancja) podejmowane są wysoką; gwarantującą konsensus w tych sprawach większością 80% głosów spośród obecnych. Decyzje odnośnie: Wyboru członków RN Wyboru Zarządu Wyboru Ekspertów podejmowane są większością 80% głosów spośród obecnych. Pozostałe decyzje: bezwzględną większością głosów

13 Rada Nadzorcza – kto? Rada Nadzorcza składa się z 5 lub 7 członków, przy czym 1 członka wyznacza SAR, (1 członka ProMarka), 3, 5 lub 6 członków wydawcy (w zależności od tego czy: a) w skład RN wejdzie przedstawiciel ProMarki) b) RN będzie 5 czy 7 osobowa Członkami mogą być dowolne osoby zgłoszone i wybierane przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem, że nie są oni związani z żadnym instytutem badawczym i nie są powiązani kapitałowo ze sobą; Wymagane praktyczne doświadczenie w badaniach ilościowych i/lub finansach przedsiębiorstw

14 Rada Nadzorcza - obowiązki badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; badanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Spółki zwłaszcza pod kątem optymalizacji rozwiązań metodologiczno-kosztowych badania. Badanie zgodności przyjętych rozwiązań metodologicznych przez Zarząd z ramami przedmiotowymi i założeniami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników i rekomendowanymi przez Komitet Badawczy; zatwierdzanie rekomendacji Zarządu dot. wyboru firmy badawczej Kontrola i ocena raportów Zarządu wybór biegłych rewidentów i wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy dotyczącej badania ksiąg Spółki; badanie raportów oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków i pokrycia strat; składanie pisemnego sprawozdania Zgromadzeniu Wspólników co do wyników badania działalności Spółki; ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zgromadzenie Wspólników, przewidzianych w akcie założycielskim Spółki lub przepisach Kodeksu spółek handlowych

15 Rada Nadzorcza - regulamin Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadku trzech kolejnych bądź czterech w ciągu roku kalendarzowego nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej W przypadku powstania wakatu, zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem uzupełnienia składu RN

16 Zarząd – kto? Dwóch członków – Prezes oraz Członek Zarządu wybierani przez Zgromadzenie Wspólników. Jeden z członków zarządu powinien być przygotowany merytorycznie do zarządzania projektami badawczymi; Regulamin prac zarządu definiuje zakresy obowiązków członków Zarządu Kadencja – 2 lata lub 1 rok (kontrakt, umowa o pracę?)

17 Zarząd – obowiązki związane z prowadzeniem spółki sporządzanie projektu i realizacja przyjętego przez ZW budżetu Spółki wraz z uzasadnieniem poszczególnych pozycji oraz przedstawienie go Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom do zatwierdzenia sporządzanie projektu i realizacja przyjętej przez ZW strategii Spółki; administracja, marketing, promocja, komunikacja z rynkiem; doskonalenie modelu finansowania; dbanie o ramy finansowe badania, wykonywanie symulacji kosztowych; przygotowywanie prezentacji dla domów mediowych, organizacja szkoleń dla rynku; zwoływanie Zgromadzenie Wspólników / opcjonalnie Rady Nadzorczej na wniosek SAR-u (/ProMarki) organizowanie spotkań informacyjnych z ich przedstawicielem/ami

18 Zarząd – obowiązki związane z zarządzaniem projektem badawczym Usprawnianie metodologii badania (w porozumieniu z Komitetem Badawczym) w obszarze objętym jego uprawnieniami obowiązkowe uzasadnienie przed RN i ZW powodów niewdrożenia zaleceń Komitetu Badawczego; opracowywanie zasad kontroli badań (na podstawie rekomendacji Komitetu Badawczego); przeprowadzanie kontroli badań (wg przygotowanej specyfikacji); przygotowywanie raportów dla Udziałowców (realizacja badań, ilość kontroli, poziom realizacji). raz do roku przedstawianie raportu dot. stanu badań czytelnictwa na świecie; organizowanie pracy Komitetu Badawczego (bez prawa głosu); rozpatrywanie wniosków dot. metodologii, realizacji badania i wykorzystania oraz interpretacji jego wyników w I instancji (w porozumieniu z Zespołem ds. badań, jeśli wniosek o jego uczestnictwo się pojawi). Decyzja o przyjmowanie tytułów do badania;

19 Zarząd – obowiązki związane z zarządzaniem projektem badawczym Zarząd – zarządza następującymi aspektami metodologii badań: Sposób doboru próby w zakresie warstwowania i wiązkowania Schemat czasowy badania: terminy wywiadów, spływ wyników itp. Opracowywanie treści kwestionariusza na podstawie zakresu badania przyjętego przez ZW i przekazanie go pod głosowanie ZW; Opracowanie szczegółów przyjętego przez ZW sposobu badania tytułów: kolejność winiet, wygląd itd. Procedura uspójniania wyników badań Ważenie zbioru: rodzaje wag Opracowanie algorytmu probabilistycznego w module mediaplannerskim Opracowywanie funkcjonalności programów raportujących na podstawie ram wyznaczonych przez ZW Certyfikacja przeglądarek Opracowanie rekomendacji dla ZW w kwestiach, w których ZW podejmuje decyzje Inne sprawy, nieobjęte zakresem decyzyjności ZW

20 Komitet Badawczy – kto? W skład Zespołu ds. badań z prawem do głosowania wchodzą wyłącznie niezależni eksperci rekomendowani przez Zarząd spółki PBC, powoływani przez Zgromadzenie Wspólników. Ekspertami mogą być osoby, spełniające następujące warunki: w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed zatrudnieniem na stanowisku eksperta Spółki nie były zatrudnione przez udziałowca spółki, ani jakikolwiek podmiot powiązany z Udziałowcem Spółki są lub w okresie ostatnich 2 lat były pracownikami naukowymi zajmującymi się aktywnie badaniami społecznymi i posiadają podstawową wiedzę o rynku wydawniczym w okresie pełnienia funkcji eksperta Spółki nie mogą być zatrudnione w żadnym charakterze przez żadnego udziałowca spółki, ani przez żaden podmiot powiązany z udziałowcem spółki ani przez firmę wykonującą badania dla Spółki Ponadto w obradach Zespołu ds. badań mogą uczestniczyć z głosem doradczym ale bez prawa głosowania przedstawiciele Udziałowców

21 Komitet Badawczy - obowiązki rekomendowanie zmian do metodologii badań opracowywanie metodologicznych założeń do przetargu w ramach finansowych i przedmiotowych określonych przez Zgromadzenie Wspólników uczestniczenie w procesie wyboru firmy badawczej w zakresie związanym z oceną metodologiczną ofert opracowywanie wariantów rozwoju metodologii badań czytelnictwa rekomendowanie zasad kontroli badań wydawanie opinii nt. składanych wniosków dot. badań i ich realizacji (jeśli sprawa zostanie nierozwiązana przez członka Zarządu ds. badań lub od tej decyzji Udziałowiec odwoła się do Zespołu ds. badań określanie zasad interpretacji i prezentacji wyników badań, także w wyniku wniosków Udziałowców spółki (jako II instancja)

22 Komitet Badawczy - regulamin Komitet Badawczy jest ciałem doradczym przy Zarządzie PBC. Prace Komitetu koordynuje Członek Zarządu ds. metodologicznych (bez prawa do głosowania) Komitet Badawczy obraduje w następujących sytuacjach: Z inicjatywy Zarządu w sprawach, w których Zarząd decyduje się zasięgnąć (i polegać na) opinii Ekspertów Z inicjatywy Udziałowca Spółki, jeśli Zarząd nie podjął decyzji w zgłaszanej sprawie: zmiany metodologii badań wnioski dot. realizacji badań określanie zasad interpretacji i prezentacji wyników badań (I instancja) Z inicjatywy udziałowca Spółki, jeśli Zarząd podjął decyzję, od której jakikolwiek Udziałowiec Spółki się odwołuje (Komitet jako organ odwoławczy w II instancji) W innych sprawach związanych z zakresem prac Komitetu

23 Projekt uchwały Uchwała nr…………/2006 w sprawie przyjęcia przez XIX Zw. Zjazd ZKDP zmiany struktury org. i funk. PBC sp. z o.o. XIX Zwyczajny Zjazd ZKDP przyjmuje projekt zmiany struktury organizacyjnej i funkcjonalnej spółki PBC zaprezentowanej przez Komisję ds. Reorganizacji PBC i zobowiązuje ją do przygotowania we współpracy z Zarządem ZKDP aktów prawnych spółki i innych dokumentów niezbędnych do dokonania zaproponowanych zmian, umożliwiających funkcjonowanie spółki w nowej strukturze od 1. stycznia 2007.

24 Kryteria przyjmowanych do badania tytułów Tytuły badane przez PBC musza spełniać minimum wymagań: Tytuł powinien być zgłoszony do ZKDP Tytuł powinien być dostępny w dystrybucji otwartej Tytuł nie może być rozpowszechniany : na obszarze, gdzie liczba respondentów w ciągu pół roku będzie mniejsza niż 200 osób lub w jednorazowym nakładzie mniejszym niż 20 tys egz.- pisma płatne i – pisma bezpłatne Lub o częstotliwości rzadszej niż kwartalnik Udział przychodów wydawcy prasowego z działalności wydawniczej wynosi co najmniej 10% całości jego przychodów (sprzedaż ogłoszeń do wydawanych tytułów i przychody ze sprzedaży egzemplarzowej), wg jego deklaracji.


Pobierz ppt "NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I FUNKCJONALNA SPÓŁKI POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA Zarządzanie metodologią i rozwojem standardu badań czytelnictwa Raport."

Podobne prezentacje


Reklamy Google