Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektów w ramach Priorytetu IX PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektów w ramach Priorytetu IX PO KL."— Zapis prezentacji:

1 1 Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektów w ramach Priorytetu IX PO KL

2 2 Plan prezentacji: 1.Profil Beneficjenta Ostatecznego 2.Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego 3.Przekazywanie danych osobowych (PEFS)

3 3 Profil Beneficjenta Ostatecznego Beneficjenci Ostateczni Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)*; rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)*; istniejące przedszkola. *również 6 latki o ile oddział jest przy przedszkolu

4 4 Profil Beneficjenta Ostatecznego Beneficjenci Ostateczni Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne*, osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty. *również 6-latki o ile oddział przedszkolny jest przy szkole

5 5 Profil Beneficjenta Ostatecznego Beneficjenci Ostateczni Działanie 9.2 uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) partnerzy społeczno – gospodarczy pracodawcy

6 6 Profil Beneficjenta Ostatecznego Beneficjenci Ostateczni Działanie 9.3 osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne; partnerzy społeczno – gospodarczy; pracodawcy.

7 7 Profil Beneficjenta Ostatecznego Kryteria dodatkowe Wynikające z wniosku o dofinansowanie (średnia ocen, dochód na członka rodziny, miejsce zamieszkania, orzeczenia lekarskie, itd…) Brak wymogu zameldowania lub zatrudnienia na terenie Małopolski!!

8 8 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie w momencie jego rekrutacji, czyli przystąpienia do projektu i na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status, potwierdzony stosownym dokumentem. (zaświadczenie, oświadczenie) W momencie rekrutacji uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie. (w przypadku osób niepełnoletnich deklaracje podpisuje rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej) Moment rozpoczęcia udziału w projekcie to moment podpisania deklaracji uczestnictwa. ( Na potrzeby sprawozdawczości, w tym PEFS, za moment rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się udział w pierwszej formie wsparcia. Oznacza to, że osoba, która została zrekrutowana ale nie otrzymała żadnej formy wsparcia nie jest wykazana ani we wniosku o płatność ani w PEFS )

9 9 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego Kontrola kwalifikowalności BO - na etapie weryfikacji wniosku o płatność - w wyniku kontroli u beneficjenta Koszty związane z udziałem w projekcie osób nie spełniających kryteriów projektu są uznawane za niekwalifikowalne

10 10 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego Warunkiem przyjęcia uczestnika do projektu jest podanie danych do celów ewaluacji i sprawozdawczości. Odmowa podania danych dyskwalifikuje go do objęcia wsparciem. Zadaniem Beneficjenta jest podjęcie niezbędnych starań, aby dane były zgromadzone rzetelnie. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów poświadczających kwalifikowalność uczestników projektu, która może być kontrolowana przez uprawnione podmioty w trakcie kontroli projektu na miejscu.

11 11 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO Ja, niżej podpisany(a),................................................................................................................................................................... (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) zam........................................................................................................................................................... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy:................................................................................................................................. Nr PESEL:............................................................................................................................................... wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie.................................................... (nazwa Beneficjenta) p.n..................................................................................... realizowanym w ramach działania ……. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ·: (wpisać kryteria rekrutacji zarówno ogólne wynikające z SZOP jak i wynikające z zapisów projektu) Zostałem poinformowany, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego................................................................................................................................ ………….. ………………………………… miejscowość, data czytelny podpis beneficjenta ostatecznego * należy zaznaczyć właściwą kategorię

12 12 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na**: a) przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się............................ (nazwa beneficjenta) z obowiązków wobec Instytucji Wdrażającej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie) wynikających z umowy nr……………………... Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania; b) przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie a, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie lub podmiot przez niego upoważniony zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do celów sprawozdawczych z realizacji form wsparcia, w których brałam/em udział oraz monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oświadczam, że: a) zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez.................................. (nazwa beneficjenta) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, b) zostałem poinformowana/y, iż Administratorem bazy danych PEFS jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie …………………………………………. …………………………………………. Data, podpis przyjmującego oświadczenie Data, czytelny podpis beneficjenta ostatecznego ** wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie.

13 13 Przekazywanie danych osobowych PEFS Beneficjent realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu/umowy ramowej zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej danych o Beneficjentach Ostatecznych, którzy zakończyli bądź przerwali udział w projekcie w danym okresie rozliczeniowym. Dane przekazywane są wraz z wnioskiem beneficjenta o płatność po zakończeniu okresu rozliczeniowego wskazanego w harmonogramie płatności

14 14 Przekazywanie danych osobowych PEFS Zabezpieczenie zbioru danych – obowiązki beneficjenta. Zapis na CD. Pakowanie w 2 kopertach a) Opis koperty wewnętrznej musi zawierać następujące informacje: słowo PEFS nazwa beneficjenta, numer formularza oraz nazwę projektu, Program, Działanie i Poddziałanie, którego dotyczy projekt, okres, za który przekazywane są dane liczba beneficjentów ostatecznych znajdujących się w zbiorze

15 Przekazywanie danych osobowych PEFS Numerowanie formularzy Numer_wniosku_o_płatność-numer_wersji_formularza_PEFS Przy czym zamiast znaku / należy stosować znak _ (znak / jest znakiem specjalnym i nie może występować w nazwach plików. Przykład 1: Druga wersja formularza PEFS do projektu o numerze POKL.06.01.01-12-005/08 złożonego z 3 wnioskiem o płatność będzie miała numer: POKL.06.01.01-12-005_08-03-02

16 Koperta zewnętrzna powinna być opisana w następujący sposób: słowo PEFS, Nazwa Beneficjenta Program, Działanie i Poddziałanie, którego dotyczy projekt Każda z kopert musi być zaklejona Przekazywanie danych Co do zasady nośnik elektroniczny z danymi osobowymi przekazywany jest wraz z wnioskiem o płatność do Kancelarii WUP. Wyjątek stanowią korekty danych, które mogą być przekazywane bez wniosku o płatność – dotyczy to sytuacji, gdy poprawy wymaga wyłącznie nakładka PEFS, a pozostałe części wniosku są poprawne lub sytuacji, gdy nośnik elektroniczny jest uszkodzony.

17 17 Regulamin rekrutacji W celu zapewnienia przejrzystości kryteriów oraz procesu rekrutacji do projektu należy stworzyć oraz upowszechnić regulamin rekrutacji do projektu (strona internetowa, siedziba biura projektu) Regulamin rekrutacji należy przesyłać do wiadomości opiekunowi projektu przed rozpoczęciem rekrutacji


Pobierz ppt "1 Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektów w ramach Priorytetu IX PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google