Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Sprawozdawczość w ramach projektu

2 Wraz z wnioskiem o płatność wymagane są załączniki:
Formularz PEFS Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Załącznik nr 2 – Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

3 Cele PEFS 2007 służy do gromadzenia danych uczestników wszystkich uczestników projektów realizowanych w ramach POKL umożliwia dotarcie do uczestników projektów w ramach POKL w celu przeprowadzania badań ewaluacyjnych służy przeprowadzeniu monitoringu projektów stanowi źródło niektórych wskaźników rezultatu i wpływu, określonych w dokumentach programowych

4 Należy pamiętać: warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgoda uczestnika projektu lub w przypadku uczestników niepełnoletnich jego opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania określa załącznik nr 1….do Zasad realizacji… przetwarzać dane osobowe mogą wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (upoważnieie stanowi załącznik nr 1 do Zasdad . Jednocześnie Partnrzey prowadzą ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

5 Formularz PEFS sporządzany jest w wersji 2
Formularz PEFS sporządzany jest w wersji 2.0. (plik do pobrania znajduje się wraz z „Instrukcja wypełniania Formularza PEFS dla PO KL” na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Plik w wersji elektronicznej dostarczany jest osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Niedopuszczalne jest przesyłanie formularza PEFS pocztą elektroniczną. Formularz PEFS składny jest każdorazowo wraz z Wnioskiem o płatność, za wyjątkiem sytuacji kiedy w danym okresie rozliczeniowym żadna osoba ani instytucja nie rozpoczęła, nie zakończyła, nie kontynuuje, czy też nie przerwała udziału w projekcie.


Pobierz ppt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google