Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH PODDZIAŁANIE 8.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Kadr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH PODDZIAŁANIE 8.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Kadr."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH PODDZIAŁANIE 8.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki

2 Program spotkania 1.Obowiązki Beneficjenta realizującego projekt w ramach PO KL 2.Rekrutacja w projekcie 3.Oznakowanie dokumentów, promocja 4.Opisywanie dokumentów księgowych 5.Zmiany w projekcie 6.Przestawienie opiekunów projektu 7.Rola opiekuna projektu

3 OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

4 Beneficjent ma obowiązek realizować projekt : zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na podstawie wniosku o dofinansowanie w okresie wskazanym we wniosku w oparciu o harmonogram realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi oraz przepisami wspólnotowymi zgodnie z interpretacjami wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej II stopnia Obowiązki Beneficjenta

5 Pierwsza transza dotacji rozwojowej wypłacana jest: po podpisaniu umowy, bez składania wniosku o płatność w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności Rozliczanie projektu

6 Obowiązki Beneficjenta Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje na podstawie wniosków o płatność pośrednią Wniosek o płatność przygotowywany jest w obowiązującej wersji generatora wniosków płatniczych Rozliczanie projektu

7 Obowiązki Beneficjenta Bardzo ważne jest żeby wnioski o płatność składane były zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem płatności, tzn. nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego Kwoty i terminy wynikające z harmonogramów płatności w projektach są ściśle związane z planem finansowym WUP = zmiana w harmonogramie może być dokonania tylko po uzyskaniu zgody IP2 Rozliczanie projektu

8 Obowiązki Beneficjenta Na podstawie § 10 umowy o dofinansowanie projektu IP2 może na każdym etapie realizacji projektu zażądać od Beneficjenta złożenia dodatkowego wniosku o płatność (nie przewidzianego w harmonogramie) Złożenie wniosku na pisemne wezwanie IP2 nie wymaga zmiany harmonogramu płatności Rozliczanie projektu

9 Obowiązki Beneficjenta Limity rozliczeń transz: 1.Co najmniej 70 % dotychczas otrzymanych transz – możliwe przekazanie kolejnej transzy 2.Co najmniej 40% dotychczas otrzymanych transz – wniosek cząstkowy bez przekazania transzy 3.Poniżej 40% - wniosek złożony na wezwanie IP2 Rozliczanie projektu

10 Obowiązki Beneficjenta Końcowy wniosek o płatność Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu Rozliczanie projektu

11 Obowiązki beneficjenta Każde organizowane przez beneficjentów szkolenie musi zostać zarejestrowane w internetowej bazie ofert szkoleniowych, na stronie: www.inwestycjawkadry.plwww.inwestycjawkadry.pl Aktualizację informacji o każdym organizowanym szkoleniu należy dokonywać na bieżąco Rejestracja szkoleń

12

13 Obowiązki Beneficjenta Informacje na temat problemów i trudności należy umieszczać w pkt.12 wniosku o płatność. Pojawiające się problemy należy zgłaszać na bieżąco do opiekunów projektów, w formie pism kierowanych do WUP, bądź w kontaktach mailowych. Na wezwanie WUP beneficjent ma obowiązek przedstawienia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu Informowanie o problemach

14 Obowiązki Beneficjenta 1.zgłoszenie do Instytucji Wdrażającej wydatków niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym, w terminie wyznaczonym przez IW 2.ujawnianie wszystkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu 3.zwrot odsetek bankowych od przekazywanych transz dotacji 4.zgłaszanie wszystkich wykrytych nieprawidłowości przy realizacji projektu Inne

15 15 Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektów pilotażowych w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL

16 16 Plan prezentacji: 1. Profil Beneficjenta Ostatecznego 2. Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego

17 17 Profil Beneficjenta Ostatecznego Beneficjenci Ostateczni Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło

18 18 Profil Beneficjenta Ostatecznego Kryteria dodatkowe 1. Wynikające z wniosku o dofinansowanie … 2. Wynikające z Planu Działania Pracujące osoby dorosłe powyżej 45. roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie

19 19 Profil Beneficjenta Ostatecznego Typ realizowanych projektów Szkolenia kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności

20 20 Profil Beneficjenta Ostatecznego Warunki: -szkolenia są realizowane poza godzinami pracy uczestnika -wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia -szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników -nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych -pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników szkolenia w ramach tego samego projektu (dotyczy pracodawcy, który jest przedsiębiorcą)

21 21 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie w momencie jego rekrutacji, czyli przystąpienia do projektu i na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status, potwierdzony stosownym dokumentem W momencie rekrutacji uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie

22 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego Na potrzeby sprawozdawczości (w tym PEFS) za moment rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się udział w pierwszej formie wsparcia – osoba, która została zrekrutowana, a nie otrzymała żadnej formy wsparcia nie jest wykazywana w części sprawozdawczej wniosku o płatności ani w PEFS

23 23 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego Deklaracja uczestnictwa w projekcie Ja, niżej podpisany(a),................................................................................................................................................................... (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) zam........................................................................................................................................................... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy:................................................................................................................................. Nr PESEL:............................................................................................................................................... a) Dobrowolnie deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowany mi formach wsparcia, odbywających się poza godzinami mojej pracy w ramach projektu …………………………………………. (zapis może mieć inną formę) b) Zobowiązuje się do powiadomienie................................ (nazwa projektodawcy) z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności zrezygnowania z udziału w projekcie (zapis może mieć inną formę) c) Zostałem poinformowany, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego d) (dodatkowe informacje).............................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………… ………….. ………………………………… miejscowość, data czytelny podpis beneficjenta ostatecznego

24 24 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego Zaświadczenie o zatrudnieniu -data wystawienia dokumentu - nie wcześniej niż 1 miesiąc przed przystąpieniem do projektu; -okres zatrudnienia; -forma zatrudnienia; -nazwa pracodawcy

25 25 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu [tytuł projektu] realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [_______________________________] pełny adres; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; 3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5. mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. …………………………………………. Data, czytelny podpis beneficjenta ostatecznego

26 26 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO Ja, niżej podpisany(a),................................................................................................................................................................... (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) zam........................................................................................................................................................... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy:................................................................................................................................. Nr PESEL:............................................................................................................................................... wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie.................................................... (nazwa Beneficjenta) p.n..................................................................................... realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ: 1. jestem pracującą osobą dorosłą, wykonującą pracę na podstawie*: a) umowy o pracę b) powołania c) wyboru d) mianowania e) spółdzielczej umowy o pracę f) umowy zlecenia g) umowy o dzieło 2. posiadam wykształcenie*: a) podstawowe b) gimnazjalne c) zawodowe d) średnie 3. spełniam kryteria określone we wniosku o dofinansowanie (należy podać jakie)................................................................................................................................ …………………………………………. podpis przyjmującego oświadczenie miejscowość, data, czytelny podpis beneficjenta ostatecznego * należy zaznaczyć właściwą kategorię

27 27 Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego Beneficjent musi dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie weryfikacji kwalifikowalności osób, którym udzielił wsparcia w ramach projektu

28 28 Regulamin rekrutacji prosimy przesyłać do wiadomości opiekunowi projektu

29 Promocja i oznakowanie projektów w ramach PO KL

30 Obowiązek prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Europejskiego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Tytuł VI, Rozdział III, artykuł 69, ust 1 Państwo członkowskie i instytucja zarządzająca programem operacyjnym dostarczają informacji na temat operacji i współfinansowanych programów oraz zapewniają ich promocję. Informacje takie kieruje się do obywateli Unii Europejskiej i beneficjentów w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia przejrzystości pomocy funduszy.

31 Celem promocji jest: Informowanie społeczeństwa o realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prawidłowa rekrutacja tj. dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej Przebieg promocji musi być zgodny z umową o dofinansowanie projektu i harmonogramem projektu

32 Oznakowanie projektów w ramach PO KL musi być zgodne z : Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt)

33 PROMOCJA PROJEKTU OZNACZENIE: pomieszczeń, w których realizowany jest projekt sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu publikacji i materiałów promocyjnych (w tym publikacji w wersji elektronicznej, prezentacji) w ramach projekt

34 PROMOCJA PROJEKTU INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU na umowach z pracownikami zatrudnianymi w ramach projektu przekazywana podczas konferencji/seminariów/warsztatów/spotkań informacyjnych/targów i innych imprez promocyjnych przekazywana uczestnikom projektu/grupie docelowej w Deklaracji o przystąpieniu do projektu na dyplomach, certyfikatach uzyskanych w ramach projektu na umowach zawieranych pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu (Beneficjentem Ostatecznym) - jeśli jest zawarta

35 Informacja o współfinansowaniu Jest to informacja, co najmniej, o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

36 W informacji o współfinansowaniu nie powinno umieszczać się: Innych logotypów (w szczególności logotypów instytucji realizującej projekt, partnerstwa, Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia oraz logotypu przyjętego dla projektu); Nazw beneficjenta, instytucji pośredniczących, innych źródeł współfinansowania oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby sprawić, że przekaz o udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie nieczytelny bądź mało przejrzysty; Żadnych skrótów tj. EFS, PO KL. Używane powinny być pełne nazwy: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

37 Opis dokumentów finansowych w ramach PO KL

38 Informacje dotyczące opisu dokumentów znajdują się w: Ustawie z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 nr 76, poz. 694) Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

39 Art. 21 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 1) Określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego dowodu 2) Określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczych 3) Opis operacji oraz jej wartość, jeśli to możliwe określona także w jednostkach naturalnych

40 Art. 21 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (cd.) 4) Datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu 5) Podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów 6) Stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacje) podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania

41 W okresie programowania 2007 – 2013 beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)

42 Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są: Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty (w przypadku płatności gotówkowej wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej jest z adnotacją np. zapłacono gotówką lub forma płatności – gotówka lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy beneficjenta; W przypadku wkładu niepieniężnego - zestawienie faktur sprzedaży towarów/usług np. z miesiąca poprzedzającego miesiąc ich wniesienia; - kopia faktury zakupu dóbr/usług; - udokumentowane ceny dóbr/usług poprzez przedstawienie stosownych notowań na rynkach giełd towarowych lub cenników innych jednostek zajmujących się ich obrotem lub świadczeniem; - inne dokumenty, o ile pozwalają na identyfikację jego wysokości.

43 Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są (cd): W przypadku amortyzacji – tabele amortyzacyjne środków trwałych wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi np. w postaci PK lub inne dokumenty wskazujące na wysokość odpisów amortyzacyjnych (również w przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego)

44 Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Wyjątek stanowią koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

45 Opis dokumentu księgowego powinien zawierać, co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich) w ramach którego wydatek jest ponoszony kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do zadania informację o poprawności merytorycznej i formalno – rachunkowej odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - tylko w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia publicznego

46 Przykładowy opis dokumentu księgowego Poniższe wzory zawierają elementy opisu dokumentów księgowych wynikające z faktu realizacji projektu i wymagane zgodnie z Zasadami finansowania PO KL. Nie zwalnia to Beneficjenta z obowiązku zamieszczania dodatkowych elementów wymaganych w konkretnych sytuacjach, a określonych w ust. o rachunkowości oraz odrębnych przepisach i uregulowaniach wewnętrznych.

47 Wzór opisu dokumentu księgowego Dokument ………(nazwa i numer)………… z dnia ……………….. na kwotę …………………...PLN dotyczy w kwocie …………………...PLN Umowy o dofinansowanie projektu nr ……………………………………. z dnia ……………….w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: 1. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……………(numer i nazwa zadania)………. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN 2. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……………(nazwa zadania)………. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN 3. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, (w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań oraz kosztów pośrednich, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowane w rozbiciu na poszczególne zadania oraz koszty pośrednie według powyższego wzoru) Zakupu dokonano zgodnie z art……….……… Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Sprawdzono pod względem merytorycznym Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym ……………………………………………………………….……………………………………………………. (data i podpis osoby upoważnionej) (data i podpis osoby upoważnionej)

48 Wzór opisu dokumentu księgowego (w przypadku występowania wkładu własnego) Dokument ………(nazwa i numer)……… z dnia ……………….. na kwotę …………………...PLN dotyczy w kwocie …………………..…PLN Umowy o dofinansowanie projektu nr ……………………………………. z dnia ……………….w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: 1. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……(numer i nazwa zadania)……. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu: kwota dofinansowania ……………….PLN, w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN kwota wkładu własnego, który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w projekcie (np. FP, JST, PFRON, prywatne) ………………………………….PLN w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN 2. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……(numer i nazwa zadania)……. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu: kwota dofinansowania ……………….PLN, w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN kwota wkładu własnego, który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w projekcie (np. FP, JST, PFRON, prywatne) ………………………………….PLN w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN 3. kwota wydatku kwalifikowalnego………PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, kwota dofinansowania ……………….PLN, kwota wkładu własnego, który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w projekcie (np. FP, JST, PFRON, prywatne) ………………………………….PLN (w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowane w rozbiciu na poszczególne zadania według powyższego wzoru) Zakupu dokonano zgodnie z art…………… Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Sprawdzono pod względem merytorycznym Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym ………………………………………………………………. ……………………………………………………. (data i podpis osoby upoważnionej) (data i podpis osoby upoważnionej)

49 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! JEDNORAZOWA PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ POWYŻEJ 15 000 EURO - WYDATEK NIEKWALIFIKOWALNY (wynika to z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807)

50 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo - księgowego

51 W przypadku gdy beneficjent dołącza do wniosku o płatność wydruku z ewidencji księgowej, raport powinien pozwalać na uzyskanie następujących informacji: Zewnętrzny numer faktury VAT lub innego dokumentu związanego z wydatkami; Wewnętrzny (systemowy) numer dokumentu księgowego (ewidencyjny nr notowany przez operatorów na źródłowych dokumentach w celu identyfikacji zasobów komputerowych z archiwum źródłowych dokumentów); Datę wystawienia dokumentu księgowego; Określenie zakupionego towaru/usługi (rodzaj wydatku kwalifikowalnego); Kwotę wydatków kwalifikowalnych (wydatki brutto kwalifikowalne i VAT kwalifikowalny); Sposób dokonania zapłaty; Datę zapłaty; Informację na temat poniesienia wydatku w ramach cross – financingu.

52 Zmiany w projektach w ramach PO KL

53 Zasada generalna: Realizacja Projektu powinna przebiegać zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie, a w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie i harmonogramem realizacji

54 Zmiany w projektach dokonywane są na podstawie § 22 umowy o dofinansowanie projektu Zmiany w projekcie są możliwe pod warunkiem, że: nie będą zagrożone cele realizacji projektu ( określone we wniosku o dofinansowanie ) wartość dofinansowania nie zostanie zwiększona

55 Zmiany nie wymagające informowania IP 2 Przesunięcia w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, do 10% wartości wskazanych we wniosku o dofinansowanie zadania, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie / zadania, na które przesuwane są środki WARUNEK: przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania przesunięcia nie mogą wpływać na wysokość i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej w ramach Projektu

56 Przykład: Jeżeli w projekcie zakłada się realizację szkolenia, którego koszt został zaplanowany na 10 000,00 PLN, w tym 6 500,00 PLN na wynagrodzenia personelu, to Beneficjent ma możliwość w ramach powstałych oszczędności zwiększenia wydatków w tym zadaniu do 11 000,00 PLN, jednak wynagrodzenia personelu muszą pozostać na poziomie 6 500,00 PLN.

57 Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie stanowią modyfikację projektu i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody IP 2 Wprowadzenia w/w zmian do projektu bez akceptacji IP 2 skutkuje uznaniem wydatków z nimi związanych za niekwalifikowalne Przykłady: przesunięcia w budżecie Projektu określonym we wniosku o dofinansowanie powyżej 10 % środków alokowanych na dane zadanie zmiana terminu realizacji Projektu przesunięcia terminów rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów Projektu

58 Zasady zgłoszenia zmian do IP 2: w formie pisemnej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu przekazanie aktualnego wniosku (1 egzemplarz)

59 Akceptacja zmian przez IP 2: analiza wniosku Beneficjenta o wprowadzenie zmian i zakwalifikowanie ich do odpowiedniej kategorii zmian (wymagających bądź niewymagających zgody w formie aneksu do umowy) zgoda w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia zmiany Wydatki wynikające ze zgłoszonych zmian, do czasu zatwierdzenia zmian przez IP 2, ponoszone są na ryzyko Beneficjenta.

60 Zmiany w umowie wprowadzane w formie aneksu (§ 29 umowy o dofinansowanie) dotyczą tylko i wyłącznie zmian w treści umowy: Przykłady: zmiany prawno – organizacyjne w statusie Beneficjenta nazwa Beneficjenta adres/siedziba Beneficjenta zmiany kwoty dofinansowania, w tym kwota wydatków inwestycyjnych zmiany kwoty wkładu własnego sposób rozliczania kosztów pośrednich

61 Zmiany z inicjatywy IP 2 – renegocjacja umowy o dofinansowanie: stwierdzenie nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów w wyniku analizy wniosku o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów

62 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki Plac na Stawach 1 30 – 107 Kraków tel. 012 422 98 92, 012 422 71 10 fax: 012 422 97 85 e-mail: rkg@wup-krakow.plrkg@wup-krakow.pl


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH PODDZIAŁANIE 8.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Kadr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google