Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki Projekt Nr Z/2.14/II/2.1/8/54/05 realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki Projekt Nr Z/2.14/II/2.1/8/54/05 realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki."— Zapis prezentacji:

1 Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki Projekt Nr Z/2.14/II/2.1/8/54/05 realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w okresie 1.08.2005 r. – 31.03.2007 r. Grodzisk Mazowiecki, 2007 r.

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3 Projekt skierowany został do osób pracujących z wykształceniem przynajmniej średnim, z wykształceniem przynajmniej średnim, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniach zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniach z zakresu znajomości języków obcych z zakresu znajomości języków obcych lub wykorzystania technik informacyjnych lub wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych. i komunikacyjnych.

4 Celem projektu było przeprowadzenie dwóch edycji kursu języka angielskiego oraz sześciu edycji szkoleń komputerowych na różnym poziomie zaawansowania dla łącznie 150 osób.

5 Realizacja projektu "Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki. Gminy Grodzisk Mazowiecki. 01.VIII.2005 - 31.III.2007 01.VIII.2005 - 31.III.2007 Projekt Nr Z/2.14/II/2.1/8/54/05

6 Burmistrz Kierownik projektu - Mariola Olczak Asystent - Magdalena Biedniak Obsługa księgowa - Wanda Dłuska Promocja - Marzena Kosim Zamówienia publiczne - Grzegorz Herc Schemat organizacyjny zarządzania Projektem KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA DECYZJEDECYZJE

7 Szkolenia językowe

8 JĘZYK ANGIELSKI Organizacja i wyniki przeprowadzonych szkoleń z zakresu języka angielskiego: z zakresu języka angielskiego: Program nauki języka angielskiego dla jednej grupy obejmował 132 godziny szkolenia. Łącznie przeprowadzono 1188 godzin szkolenia językowego (9 grup x 132 godz.). (9 grup x 132 godz.). Szkolenia ukończyło 77 osób.

9 I edycja XI 2005-VII 2006 Kurs ukończyły 34 osoby, w tym: 16 osób na poziomie Beginner, 10 osób na poziomie Elementary, 8 osób na poziomie Pre-intermediate. II edycja III-XII 2006 Kurs ukończyły 43 osoby, w tym: 9 osób na poziomie Beginner, 10 osób na poziomie Elementary, 15 osób na poziomie Pre-Intermediate 9 osób na poziomie Intermediate.

10 A1C A1B B1 I edycja kursu języka angielskiego XI 2005-VII 2006 A1A Czas trwania kursu – 132 godziny

11 A2CB1A A1D A1EA2B II edycja kursu języka angielskiego III-XII 2006 Czas trwania kursu – 132 godziny

12 Szkolenia komputerowe

13 KURS KOMPUTEROWY Organizacja i wyniki przeprowadzonych szkoleń komputerowych: Program kursu komputerowego dla jednej grupy obejmował Program kursu komputerowego dla jednej grupy obejmował 20 lub 40 godzin szkolenia. 20 lub 40 godzin szkolenia. Łącznie przeprowadzono 200 godzin szkolenia komputerowego (4 grupy x 40 godz. oraz 2 grupy x 20 godz.). Szkolenia ukończyło 66 osób, w tym: 3 3 3 osoby na poziomie podstawowym, 11 osób na poziomie podstawowym II stopnia, 22 osoby na poziomie średnio zaawansowanym.

14 I edycja kursu komputerowego XII 2005-II 2006 Czas trwania kursu – 40 godzin

15 II edycja kursu komputerowego III-V 2006 Czas trwania kursu – 40 godzin

16 III edycja kursu komputerowego VI-VII 2006 Czas trwania kursu – 20 godzin

17 IV edycja kursu komputerowego IX-XI 2006 Czas trwania kursu – 40 godzin

18 V edycja kursu komputerowego XII 2006-II 2007 Czas trwania kursu – 40 godzin

19 VI edycja kursu komputerowego I-II 2007 Czas trwania kursu – 20 godzin

20 Ogółem 143 osoby otrzymałycertyfikatyukończenia szkolenia szkolenia

21 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANKIET Podczas trwania kursów zostały przeprowadzone 3 ankiety ewaluacyjne: na początku, w trakcie i na końcu kursu. 3 ankiety ewaluacyjne: na początku, w trakcie i na końcu kursu. Wyniki ankiety dowodzą, że uczestnicy byli zadowoleni z udziału w kursach, wysoko ocenili zawartość z udziału w kursach, wysoko ocenili zawartość merytoryczną, pomoce dydaktyczne, a także pracę trenerów. Ponadto uczestnictwo w kursie przyczyniło się Ponadto uczestnictwo w kursie przyczyniło się do wzrostu aspiracji zawodowych i osobistych, jak również do wzrostu samooceny i wiary we własne siły. wzrostu samooceny i wiary we własne siły.

22 INDYWIDUALNE OPINIE KURSANTÓW Dbając o jak najlepszy kontakt z kursantami wielokrotnie prosiliśmy o wyrażenie opinii na temat szkoleń, realizowanych w ramach projektu.

23 Oto niektóre opinie naszych kursantów: nabrałem pewności siebie i przekonania, nie jestem już outsiderem … nabrałem pewności siebie i przekonania, nie jestem już outsiderem … zdobyte umiejętności przyczyniły się do zakupu dla mnie zestawu komputerowego w mojej Firmie …zdobyte umiejętności przyczyniły się do zakupu dla mnie zestawu komputerowego w mojej Firmie … nabrałam odwagi w używaniu tego języka, zrodziła się większa pewnośćnabrałam odwagi w używaniu tego języka, zrodziła się większa pewność siebie w konwersacjach z innymi ludźmi czy to na stopie prywatnej czy siebie w konwersacjach z innymi ludźmi czy to na stopie prywatnej czy zawodowej. Nie jest to codzienne wydarzenie, nie często są po prostu zawodowej. Nie jest to codzienne wydarzenie, nie często są po prostu takie okoliczności, lecz jeżeli już się pojawią strach i obawę odrzucam takie okoliczności, lecz jeżeli już się pojawią strach i obawę odrzucam na bok. na bok.

24 Dużym udogodnieniem jest dla mnie opieka nad dzieckiem, jaką wDużym udogodnieniem jest dla mnie opieka nad dzieckiem, jaką w trakcie trwania zajęć zapewnia Gmina. Jestem miło zaskoczona kursem- trakcie trwania zajęć zapewnia Gmina. Jestem miło zaskoczona kursem- każda lekcja motywuje mnie do dalszej pracy, co więcej grupa się każda lekcja motywuje mnie do dalszej pracy, co więcej grupa się świetnie integruje. świetnie integruje. Każda lekcja była niezwykle interesująca i nieziemsko ciekawa… jednym słowem nauka języka stała się moja pasją i mam nadzieje że takKażda lekcja była niezwykle interesująca i nieziemsko ciekawa… jednym słowem nauka języka stała się moja pasją i mam nadzieje że tak zostanie. Obecnie z nową grupą przyjaciół uczęszczamy na kolejny zostanie. Obecnie z nową grupą przyjaciół uczęszczamy na kolejny poziom kursu i mocno wierzę, że na tym nie zakończymy. poziom kursu i mocno wierzę, że na tym nie zakończymy.

25 Szkolenia językowe i komputerowe przeprowadziła firma English For You - Szkoła Języków Obcych S. C. firma English For You - Szkoła Języków Obcych S. C. w Grodzisku Mazowieckim www.efy.pl www.efy.plwww.efy.pl

26 W jaki sposób promujemy projekt ? długopisy kalendarze

27 plakaty kubki

28 tabliczki informacyjne strona internetowa: www.grodzisk.plwww.grodzisk.pl

29 lokalne media: Radio Bogoria, Gazeta Bogoria, Gazeta Grodziska Gazeta Grodziska Gazeta Grodziska

30 Gazeta Bogoria

31 Projekt został zrealizowany przy współpracy z Instytucją Wdrażającą - z Instytucją Wdrażającą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16 www.wup.mazowsze.pl

32 Całkowita wartość projektu wyniosła 189 245,92 PLN z czego 75% sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Społecznego a 25% z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

33 Kilka słów o: Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) Cel główny: Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzezUdzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

34 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Europejski Fundusz Społeczny Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy…

35 Podstawowe informacje o: Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Cel główny programu: Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

36 Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet 4 Pomoc techniczna Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy… Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Priorytet 3 Rozwój lokalny Struktura Programu Z P O R R

37 Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Celem jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji.Celem jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji.

38 PODSUMOWANIE Na podstawie przedstawionych danych oraz przytoczonych opinii stwierdzić Na podstawie przedstawionych danych oraz przytoczonych opinii stwierdzić należy, że zostały osiągnięte podstawowe cele projektu: należy, że zostały osiągnięte podstawowe cele projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy, promocja form edukacji ustawicznej wśród osób dorosłych, oraz zwiększenie motywacji, zaufania we własne siły, podniesienie poziomu samooceny. Projekt Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Projekt Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki był pierwszym tego typu projektem Gminy Grodzisk Mazowiecki był pierwszym tego typu projektem realizowanym przez Gminę, zatem zdobyte doświadczenie będzie cenne realizowanym przez Gminę, zatem zdobyte doświadczenie będzie cenne w dalszych działaniach na rzecz społeczności lokalnej. w dalszych działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

39 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki Projekt Nr Z/2.14/II/2.1/8/54/05 realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google