Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Archiwum PaNstwowe w Koszalinie Archiwum? A co to?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Archiwum PaNstwowe w Koszalinie Archiwum? A co to?"— Zapis prezentacji:

1

2 Archiwum PaNstwowe w Koszalinie Archiwum? A co to?

3 Do zada ń archiw ó w pa ń stwowych nale ż y arz ą dzanie, konserwowanie, opracowywanie oraz udost ę pnianie ś wiadectw dziej ó w spo ł ecze ń stwa i pa ń stwa, zar ó wno powsta ł ymi w przesz ł o ś ci, jak i powstaj ą cymi obecnie. zarz ą dzanie, konserwowanie, opracowywanie oraz udost ę pnianie ś wiadectw dziej ó w spo ł ecze ń stwa i pa ń stwa, zar ó wno powsta ł ymi w przesz ł o ś ci, jak i powstaj ą cymi obecnie.

4 Archiwa pa ń stwowe zorganizowane s ą w tzw. sie ć archiwaln ą, na czele kt ó rej stoi Naczelny Dyrektor Archiw ó w Pa ń stwowych w Warszawie, podległy Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5 Zasięg terytorialny polskich archiwów państwowych

6 Archiwum Państwowego w Koszalinie jest jednym z 30 archiwów regionalnych. Na zdjęciu siedziba główna w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

7 Teren działania Archiwum Państwowego w Koszalinie

8 Zasób archiwalny to zgromadzone i przechowywane w magazynach archiwów źródła historyczne.

9 Są to wybrane i wyselekcjonowane dokumenty, stanowiące zapis przeszłości państwa polskiego. Dokumentują miejsce Polski na politycznej mapie Europy, są świadectwem przeszło tysiącletniego dorobku cywilizacyjnego i kulturalnego, w tym działalności władz państwowych i samorządowych, innych instytucji publicznych oraz wybitnych osobistości życia społecznego.

10 Archiwiści w codziennych zadaniach dbają, aby bezcenne i unikatowe źródła historyczne trafiły do archiwów…

11 … gdzie następnie są opracowywane, poddawane konserwatorskim zabiegom, ….

12

13 … poddawane nowoczesnym technikom zabezpieczania i udostępniania, m.in.. poprzez digitalizację …

14 … aby w efekcie tych prac jak najszerzej i wyczerpująca przygotować źródła wszystkim zainteresowanym poznawaniem dziejów minionych. Na zdjęciu pracownia naukowa, gdzie archiwalia są udostępnianie na miejscu, …

15 … po uprzednim wypełnieniu zgłoszenia użytkownika i rewersów, czyli druków zamówień z magazynów archiwalnych.

16 Do dyspozycji użytkowników oprócz pomocy archiwistów, są także różnego rodzaju pomoce archiwalne, m.in. inwentarz archiwalny,

17 oraz komputerowe bazy danych, także ogólnopolskie, czyli pozwalające ustalić, w którym z archiwów mogą znajdować się poszukiwane dokumenty i informacje.

18 Staramy się także przybliżać wszystkim zainteresowanym zadania i rolę archiwów państwowych poprzez m.in. lekcje archiwalne i lekcje z zakresu historii regionalnej, opartych na źródłach historycznych.

19 Archiwum Państwowe w Koszalinie pragnąc zachęcić do sięgania do źródeł i wspólnego poznawania dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego jest inicjatorem i uczestnikiem wielu przedsięwzięć m.in. edukacyjnych, wydawniczych we współpracy z samorządami lokalnymi oraz instytucjami nauki i kultury.

20 M.in. w ramach projektu Umieć czytać historię Miasta i Gminy Koszalin i w ramach współpracy z Prezydentem Miasta Koszalina oraz Archiwum Krajowym w Greifswaldzie w 2008 roku została przygotowana z myślą o mieszkańcach i turystach trasa historyczna p.t. Koeslin-Koszalin. Miasto pomorskie

21

22 WYBÓR DOKUMENTÓW Z ZASOBU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE

23 Przykład dokumentacji Naczelnej Dyrekcji Poczty w Koszalinie. Rzuty i rysunki urzędu pocztowego w Karlinie, 1914

24 Pierwotna mapa katastralna obrębu Przybkowo, powiat Szczecinek, 1861 Gemarkungsurkarte Priebkow, Kreis Neustettin, 1861

25 Przykładowy zapis w katastralnej księdze podatku budynkowego (Gebaudesteuerrollen)

26 Okładki przykładowych akt sądowych oraz wykaz mężów zaufania dokonujących wyboru członków sadu ławniczego Sądu Obwodowego w Karlinie

27 Cennik usług kata w Koszalinie z 17 (Akta miasta Koszalina, sygn. )

28 Rękopis pierwszej kroniki Koszalina z I połowy XVIII w., pióra Johanna Dawida Wendlanda – strona tytułowa (Akta miasta Koszalina, sygn. 2)

29 Rękopis pierwszej kroniki Koszalina z I połowy XVIII w., pióra Johanna Dawida Wendlanda – zapis o pochodzeniu nazwy Köslin (Akta miasta Koszalina, sygn. 2)

30 Rękopis pierwszej kroniki Koszalina z I połowy XVIII w., pióra Johanna Dawida Wendlanda – odpis aktu lokacyjnego Koszalina z 1266 r., sporządzony przez autora kroniki (Akta miasta Koszalina, sygn. 2)

31 Reces graniczny między Lasem Bukowym należącym do miasta Koszalina a posiadłościami von Schmelingów w Mścicach i Strzeżenicy, wytyczony w dniu 25 maja 1555 r. w obecności burmistrzów i rady miejskiej oraz przedstawicieli rodu von Schmeling. Jest to najstarszy dokument w zasobie koszalińskiego Archiwum, dotyczący miasta Koszalina (Akta miasta Koszalina, sygn. 71)

32 Akt zgonu Christiana Philippa Ferdynanda Fuchs, koszalińskiego kata, który zmarł 17 kwietnia 1885 r. w wieku 75 lat

33 Nadanie polskich nazw niektórym ulicom w Koszalinie, 30 maja 1945 r. Pierwszy polski dokument, zachowany w zasobie koszalińskiego Archiwum

34 Spis szkół powszechnych w Koszalinie i wykaz ich nauczycieli z 5 października 1946 r.

35 Opis etapów rozwoju miasta w latach

36 Propozycja KW PZPR w Koszalinie z dnia 20 marca 1972 r. skierowana do Wydz. Nauki i Oświaty KC PZPR w Warszawie w sprawie ponownego powołania na lata dotychczasowych władz wyższych uczelni koszalińskich, tj. WSI (obecnie Politechnika Koszalińska) i WSP w Słupsku (obecnie Akademia Pomorska )

37 Serdecznie zapraszamy


Pobierz ppt "Archiwum PaNstwowe w Koszalinie Archiwum? A co to?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google