Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim Projekt PL 0302 Prezentuje: Małopolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim Projekt PL 0302 Prezentuje: Małopolski."— Zapis prezentacji:

1 Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim Projekt PL 0302 Prezentuje: Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż. Paweł Ciećko Kraków –Tarnów, Grudzień 2009

2 Uwarunkowania realizacji projektu W roku 2007: 42% badanych wód powierzchniowych i 22,3% wód podziemnych stanowiły wody złej jakości (klasy IV i V), 68,5% wód powierzchniowych ujmowanych do zaopatrzenia ludności wymagało stosowania wysokosprawnych metod uzdatniania, a 21% nie spełniało wymagań żadnej kategorii 45% wód powierzchniowych to wody zeutrofizowane lub zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych

3 Roczny pobór wody do zaopatrzenia ludności w województwie małopolskim kształtuje się na poziomie: - 105 mln m 3 wód powierzchniowych, - 50 mln m 3 wód podziemnych

4 WAŻNE DATY 12.04.2007 – złożenie przez WIOŚ Kraków wniosku aplikacyjnego 02.06.2008 - Grand Offer Letter 02.06.2008 - Grand Offer Letter List z ofertą pomocy udzielonej przez List z ofertą pomocy udzielonej przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem za pośrednictwem Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli 21.10. 2008 – podpisanie umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu

5 Warunki ogólne Pomoc nie powinna przekroczyć 1.556.731 Euro Pomoc nie powinna przekroczyć 1.556.731 Euro Koszty kwalifikowane projektu: 1.831.448 Euro Koszty kwalifikowane projektu: 1.831.448 Euro Całkowity koszt projektu: 1.946.751 Euro Całkowity koszt projektu: 1.946.751 Euro Wysokość pomocy: do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych ukończonego Projektu Wysokość pomocy: do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych ukończonego Projektu Przewidywany czas trwania 18 miesięcy Przewidywany czas trwania 18 miesięcy Pierwsza data kwalifikowalności: 16 maja 2008 Pierwsza data kwalifikowalności: 16 maja 2008

6 Zgodnie z kwalifikacją i oceną BMF w Brukseli Projekt PL 0302 w zakresie: monitoringu środowiska i dostarczania informacji o środowisku, nowych technik monitoringu zgodności oraz zastosowania i realizacji technik pomiarów automatycznych w badaniu środowiska wodnego, sposobów gromadzenia, analizowania, agregowania i rozpowszechniania wszelkich rodzajów informacji o środowisku uzupełnia cele projektu PL 0100 realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z Norweskim Ministerstwem Zanieczyszczeń (SFT)

7 Cele projektu !! Cel główny: Wzmocniona ochrona środowiska jako wynik lepszej zgodności z wymaganiami prawnymi ! Cel bezpośredni - efekty natychmiastowe: Ulepszona informacja i kontrola wód powierzchniowych i podziemnych w województwie małopolskim

8 Zadania projektu I. Zakup i instalacja wyposażenia kontrolno-pomiarowego II. Implementacja i walidacja metod badań III. Optymalizacja sieci monitoringu środowiska IV. Rozwój i implementacja systemu IT do zbierania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych V. Promocja i zarządzanie projektem.

9 Wskaźniki realizacji projektu Rezultaty (wytworzone dobra i usługi) WskaźnikWartość docelowa Wartość osiągnięta Ulepszone systemy monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych Ilość utworzonych systemów monitoringu środowiska 22 Ilość badanych substancji priorytetowych, substancji niebezpiecznych, parametrów biologicznych 4863 Ilość monitorowanych miejsc 1527 Modernizacja sprzętu laboratoryjnego i wyposażenie inspektoratu w narzędzia informatyczne wspierające zadania monitoringu, inspekcji i analityczne Liczba sprzętu i instrumentów na wyposażeniu laboratorium w Tarnowie 8084 Liczba wprowadzonych narzędzi IT 55 Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach 5675

10 Efekty realizacji projektu

11 I. Zakup i instalacja wyposażenia kontrolno-pomiarowego aparatura do oznaczania m.in. substancji priorytetowych i niebezpiecznych: 10 urządzeń m.in.:ICP, chromatografy, analizator rtęci, analizatory związków chloroorganicznych i ogólnego węgla organicznego, aparatura do oznaczania m.in. substancji priorytetowych i niebezpiecznych: 10 urządzeń m.in.:ICP, chromatografy, analizator rtęci, analizatory związków chloroorganicznych i ogólnego węgla organicznego, automatyczny sprzęt pomiarowy do badań terenowych : 10 mierników wieloparametrowych do badań wód powierzchniowych, 15 sond do prowadzenia pomiarów automatycznych w wodach podziemnych automatyczny sprzęt pomiarowy do badań terenowych : 10 mierników wieloparametrowych do badań wód powierzchniowych, 15 sond do prowadzenia pomiarów automatycznych w wodach podziemnych mikroskop z oprogramowaniem, sprzęt do badań biologicznych i mikrobiologicznych (m.in. licznik kolonii bakterii, testy Colilert mikroskop z oprogramowaniem, sprzęt do badań biologicznych i mikrobiologicznych (m.in. licznik kolonii bakterii, testy Colilert sprzęt i wyposażenie pomocnicze sprzęt i wyposażenie pomocnicze samochód terenowy samochód terenowy Łączna kwota: 3 331 000 zł tj.43,5% wartości projektu

12 II.Implementacja i walidacja metod badań wdrożono i opracowano charakterystyki 18 metod referencyjnych i procedur badawczych do prowadzenia badań w warunkach laboratorium wdrożono i opracowano charakterystyki 18 metod referencyjnych i procedur badawczych do prowadzenia badań w warunkach laboratorium 85 wskaźników (m.in. wyznaczenie granic oznaczalności, precyzji) udział w 19 porównaniach międzylaboratoryjnych udział w 19 porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek i badania wód i ścieków, w tym 11 o zasięgu europejskim, a 2 o zasięgu światowym

13 III. Optymalizacja sieci monitoringu środowiska Przeprowadzono badania wód powierzchniowych ujmowanych do zaopatrzenia ludności w 12 punktach i wód podziemnych w 14 punktach na 10 ujęciach w zlewni Dunajca Przeprowadzono badania wód powierzchniowych ujmowanych do zaopatrzenia ludności w 12 punktach i wód podziemnych w 14 punktach na 10 ujęciach w zlewni Dunajca Opracowano metody statystyczne analizy danych monitoringu wód dla potrzeb: optymalizacji pomiarów, systemu ocen stanu wód powierzchniowych, oceny jakości wód, raportowania zgodnie z RDW, oceny wód nieobjętych badaniami Opracowano metody statystyczne analizy danych monitoringu wód dla potrzeb: optymalizacji pomiarów, systemu ocen stanu wód powierzchniowych, oceny jakości wód, raportowania zgodnie z RDW, oceny wód nieobjętych badaniami Przeprowadzono testowanie i ocenę możliwości wzmocnienia systemu kontroli i monitoringu presji poprzez wdrożenie pomiarów automatycznych (oczyszczalnie, odbiorniki ścieków, wody podziemne)

14 IV. Rozwój i implementacja systemu IT zakup sprzętu komputerowego (serwery, komputery, laptopy, drukarki kolorowe) i oprogramowania za łączna kwotę ok. zakup sprzętu komputerowego (serwery, komputery, laptopy, drukarki kolorowe) i oprogramowania za łączna kwotę ok. 1 260 000 zł tj.16,4% wartości projektu wyposażenie laboratoriów WIOŚ w komputerowy system obsługi laboratorium typu LIMS, umożliwiający przepływ danych wewnątrz laboratorium i eksport danych do baz funkcjonujących w innych komórkach organizacyjnych WIOŚ wyposażenie laboratoriów WIOŚ w komputerowy system obsługi laboratorium typu LIMS, umożliwiający przepływ danych wewnątrz laboratorium i eksport danych do baz funkcjonujących w innych komórkach organizacyjnych WIOŚ opracowanie i wdrożenie Bazy Danych Monitoringu Wód - systemu informatycznego do gromadzenia, przetwarzania i wieloaspektowej analizy danych, udostępniania oraz prezentowania on-line informacji o środowisku, opracowanie i wdrożenie Bazy Danych Monitoringu Wód - systemu informatycznego do gromadzenia, przetwarzania i wieloaspektowej analizy danych, udostępniania oraz prezentowania on-line informacji o środowisku, opracowanie i wdrożenie aplikacji GIS wspomagającej opracowanie i wdrożenie aplikacji GIS wspomagającej projektowanie i optymalizację sieci monitoringu wód projektowanie i optymalizację sieci monitoringu wód

15 Struktura wydatków w projekcie Kategoria wydatków% wydatków Sprzęt (laboratoryjny, komputerowy) i oprogramowanie 64,0 Surowce (m.in..odczynniki, szkło laboratoryjne, paliwo) 2,3 Usługi (m,in. opracowanie narzędzi informatycznych) 19,7 Praca ekspertów 3,8 Promocja projektu 1,9 Zarządzanie projektem 7,5 Opłaty (m.in. ubezpieczenie) 0,2

16 Efekty niewymierne uzyskanie szczegółowych danych o rodzaju, zasięgu i zakresie presji działających na Jednolite Części Wód, ze szczególnym uwzględnieniem wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, zapewnienie efektywnego pod względem kosztów rozwoju sieci monitoringu wód, specjalizacja laboratoriów WIOŚ – określenie laboratoriów wiodących dla poszczególnych rodzajów badań, przeprowadzenie szkoleń m.in. w zakresie nowych technik badawczych i oprogramowania ArcGIS uzyskanie możliwości prowadzenia badań monitoringowych w pełnym zakresie, wymaganymi metodami i z wymaganą precyzją.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim Projekt PL 0302 Prezentuje: Małopolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google