Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KONTROLA CZY KULTURA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w szkole wyższej Proces Boloński – co warto o nim wiedzieć Gdańsk, 14 maja 2010 Kwidzyń, 15 maja 2010 Janusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KONTROLA CZY KULTURA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w szkole wyższej Proces Boloński – co warto o nim wiedzieć Gdańsk, 14 maja 2010 Kwidzyń, 15 maja 2010 Janusz."— Zapis prezentacji:

1 1 KONTROLA CZY KULTURA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w szkole wyższej Proces Boloński – co warto o nim wiedzieć Gdańsk, 14 maja 2010 Kwidzyń, 15 maja 2010 Janusz M. Pawlikowski Ekspert Boloński

2 22 PODSTAWOWY CEL PROCESU BOLOŃSKIEGO Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, EOSW, powiązanego z Europejskim Wyższego, EOSW, powiązanego z Europejskim Obszarem Badań Naukowych, EOBN, następnie Obszarem Badań Naukowych, EOBN, następnie zwiększenie atrakcyjności oraz konkurencyjności zwiększenie atrakcyjności oraz konkurencyjności EOSW (plus EOBN) w Europie i w całym świecie ! EOSW (plus EOBN) w Europie i w całym świecie ! JMP

3 33 ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W RAMACH EOSW ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W RAMACH EOSW 1. Kształcenie, na wysokim poziomie, studentów dla potrzeb 1. Kształcenie, na wysokim poziomie, studentów dla potrzeb europejskiego ! i krajowych/regionalnych rynków pracy. europejskiego ! i krajowych/regionalnych rynków pracy. 2. Przygotowywanie światłych obywateli demokratycznych państw, 2. Przygotowywanie światłych obywateli demokratycznych państw, aktywnie dbających o swój ciągły rozwój (w tym – edukacyjny ). aktywnie dbających o swój ciągły rozwój (w tym – edukacyjny ). 3. Promowanie wysokiej mobilności studentów i pracowników oraz 3. Promowanie wysokiej mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie kształcenia ustawicznego. wspieranie kształcenia ustawicznego. JMP

4 44 ZADANIA D LA NAS ZADANIA D LA NAS A więc musimy : A więc musimy : stworzyć spójny oraz elastyczny system edukacji o wysokiej jakości, stworzyć spójny oraz elastyczny system edukacji o wysokiej jakości, który jest nakierowany na efekty kształcenia studenta; który jest nakierowany na efekty kształcenia studenta; przejść od nauczania studentów do pomocy studentom w uczeniu przejść od nauczania studentów do pomocy studentom w uczeniu się samodzielnie; się samodzielnie; przestać udawać, że to uczelnie i ministerstwo wiedzą najlepiej, jakie efekty kształcenia ma osiągnąć absolwent uczelni – to wie i o tym decyduje głównie rynek pracy. przestać udawać, że to uczelnie i ministerstwo wiedzą najlepiej, jakie efekty kształcenia ma osiągnąć absolwent uczelni – to wie i o tym decyduje głównie rynek pracy. CZY MAMY W POLSCE STRATEGIĘ ROZWOJU CZY MAMY W POLSCE STRATEGIĘ ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ? SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ? JMP

5 55 TRZY FILARY – WYZNACZNIKI PROCESU EDUKACJI Pierwszy : Dlaczego kształcimy (MISJA) i kogo (STRATEGIA); w jakim celu uczymy (SYLWETKA ABSOLWENTA w jakim celu uczymy (SYLWETKA ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA) i czego uczymy EFEKTY KSZTAŁCENIA) i czego uczymy (PLANY STUDIÓW I PROGRAMY KSZTAŁCENIA). (PLANY STUDIÓW I PROGRAMY KSZTAŁCENIA). JMP

6 66 TRZY FILARY – WYZNACZNIKI PROCESU EDUKACJI c.d. Drugi : Jak kształcimy (ORGANIZACJA STUDIÓW, METODY NAUCZANIA) i w jakich warunkach (BAZA MATERIALNA, NAUCZANIA) i w jakich warunkach (BAZA MATERIALNA, WYMIAR SOCJALNY); oraz kto kształci (JAKA KADRA). WYMIAR SOCJALNY); oraz kto kształci (JAKA KADRA). JMP

7 77 TRZY FILARY – WYZNACZNIKI PROCESU EDUKACJI c.d. Trzeci : Jak egzekwujemy osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, …, całych studiów kształcenia dla przedmiotu, …, całych studiów (EGZAMINY, ZALICZENIA); oraz co robimy, aby (EGZAMINY, ZALICZENIA); oraz co robimy, aby kształcić dobrze i coraz lepiej (ZAPEWNIANIE kształcić dobrze i coraz lepiej (ZAPEWNIANIE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – JAK ?). ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – JAK ?). JMP

8 88 POLSKIE UCZELNIE WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ TRZY PODSTAWOWE ŹRÓDŁA NOWYCH WYZWAŃ TRZY PODSTAWOWE ŹRÓDŁA NOWYCH WYZWAŃ 1.Dynamiczne przemiany otoczenia uczelni. 2.Konieczność n ow ej strategi i – odnalezienia się w krajobrazie EOSW – Istota i rozwój procesu bolońskiego. KONIECZNA JEST GRUNTOWNA REFORMA SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE JMP

9 99 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA OCENIANA MOŻE BYĆ JEDYNIE MIARĄ WZGLĘDNĄ ! Procedury ewaluacji jakości kształcenia : Procedury ewaluacji jakości kształcenia : Przegląd (review, quality audit); Przegląd (review, quality audit); Ocena (assesment); Ocena (assesment); Akredytacja (accreditation). Akredytacja (accreditation). Ta ostatnia kontestowana często ze względu na skutki ! Ta ostatnia kontestowana często ze względu na skutki ! JMP

10 1010 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA c. d. 1. Przegląd: systematyczne sprawdzanie, czy działania na rzecz jakości kształcenia oraz uzyskane rezultaty są zgodne z planowanymi, a także czy rezultaty te są wykorzystywane efektywnie i odpowiednio do przyjętych założeń. 2. Ocena : skoncentrowane na konkretnej działalności (tutaj – kształceniu) orzekanie o jakości tej działalności w odniesieniu do postawionych przed nią celów. 3. Akredytacja : proces, w którym uczelnia zdobywa prawo nadawania tytułów zawodowych i stopni naukowych lub otrzymuje uznanie swych kwalifikacji do prowadzenia studiów wyższych od kompetentnej władzy zwierzchniej. JMP

11 1111 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA c. d. ocena warunków i sposobów kształcenia; = sprawdzenie i wydanie opinii o istniejących w danej uczelni warunkach i sposobach realizacji procesu kształcenia, takich jak … Należy ją przeprowadzać systematycznie, w ramach wewnętrznego systemu QA w każdej uczelni PRZEGLĄD. = sprawdzenie i wydanie opinii o istniejących w danej uczelni warunkach i sposobach realizacji procesu kształcenia, takich jak … Należy ją przeprowadzać systematycznie, w ramach wewnętrznego systemu QA w każdej uczelni PRZEGLĄD. ocena osiągniętych efektów kształcenia ! ocena osiągniętych efektów kształcenia ! = sprawdzenie i wydanie opinii o osiągnięciu przez absolwenta = sprawdzenie i wydanie opinii o osiągnięciu przez absolwenta zakładanej WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI DZIAŁANIA, oraz POSTAW zakładanej WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI DZIAŁANIA, oraz POSTAW osobistych i zawodowych. osobistych i zawodowych. Należy ją przeprowadzać systematycznie wewnątrz uczelni przez Należy ją przeprowadzać systematycznie wewnątrz uczelni przez wyodrębniony zespół OCENA, oraz okazjonalnie przez agencje wyodrębniony zespół OCENA, oraz okazjonalnie przez agencje zewnętrzne OCENA, AKREDYTACJA. zewnętrzne OCENA, AKREDYTACJA. JMP

12 1212 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA c. d. ocena warunków i sposobów kształcenia; [powinna być przeprowadzana regularnie w uczelni w ramach jej wewnętrznego systemu zapewniania jakości, przez specjalnie powołany zespół, zgodnie z opracowanym harmonogramem]. Aktualnie ta ocena jest w Polsce praktycznie jedynym przedmiotem zainteresowania. [powinna być przeprowadzana regularnie w uczelni w ramach jej wewnętrznego systemu zapewniania jakości, przez specjalnie powołany zespół, zgodnie z opracowanym harmonogramem]. Aktualnie ta ocena jest w Polsce praktycznie jedynym przedmiotem zainteresowania. ocena osiągniętych efektów kształcenia ! [powinna być przeprowadzana przez UCZELNIE, ale tak naprawdę dokonuje jej rynek pracy i to na bieżąco] jest ona jedynie naprawdę ważną oraz niezależną od uczelni i ministerstwa ! ZATRUDNIALNOŚĆ ! [powinna być przeprowadzana przez UCZELNIE, ale tak naprawdę dokonuje jej rynek pracy i to na bieżąco] jest ona jedynie naprawdę ważną oraz niezależną od uczelni i ministerstwa ! ZATRUDNIALNOŚĆ ! JMP

13 1313 ZEWNĘTRZNY SYSTEM QA podstawowe cele : podstawowe cele : wspieranie uczelni w działaniach dla poprawy QA; wspieranie uczelni w działaniach dla poprawy QA; kontrola uczelni pod kątem poziomu jakości kształcenia, zgodnie ze standardami dla EOSW. kontrola uczelni pod kątem poziomu jakości kształcenia, zgodnie ze standardami dla EOSW. Dominacja jednego lub drugiego celu zależy głównie od polityki danego państwa bądź też polityki całej Unii Europejskiej. Dominacja jednego lub drugiego celu zależy głównie od polityki danego państwa bądź też polityki całej Unii Europejskiej. JMP

14 1414 STANDARDY I WSKAZÓWKI STANDARDY I WSKAZÓWKI Bergen (maj 2005) : [http://www.vtu.dk] Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w EOSW Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w EOSW Europejskie standardy zewnętrznego zapewniania jakości szkolnictwa wyższego Europejskie standardy dotyczące agencji zewnętrznego zapewnienia jakości [omówienie zgodnie z raportem i propozycjami ENQA] [omówienie zgodnie z raportem i propozycjami ENQA] JMP

15 1515 OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Kiedy dokonywana jest ocena jakości kształcenia, to : Kiedy dokonywana jest ocena jakości kształcenia, to : PAŃSTWO zawsze preferuje zgodność ze standardami przez siebie ustanowionymi, czyli : formalną ocenę warunków studiowania; PAŃSTWO zawsze preferuje zgodność ze standardami przez siebie ustanowionymi, czyli : formalną ocenę warunków studiowania; SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA odwołuje się przede wszystkim do ocen środowiskowych, co jest bliskie ocenie sposobów kształcenia; SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA odwołuje się przede wszystkim do ocen środowiskowych, co jest bliskie ocenie sposobów kształcenia; RYNEK reaguje głównie na sygnały od pracodawców, a oni sami posługują się oceną jakości wykształcenia (efektami kształcenia). RYNEK reaguje głównie na sygnały od pracodawców, a oni sami posługują się oceną jakości wykształcenia (efektami kształcenia). JMP

16 1616 RAMOWA STRUKTURA KWALIFIKACJI A JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Tworzenie EOSW wymaga wzajemnego zaufania uczelni. Struktury kwalifikacji faktycznie istniały zawsze wewnątrz danego systemu szkolnictwa (kraju) ale opisywały zdobywane kwalifikacje raczej od strony wejścia a nie uzyskiwanych efektów kształcenia. Nowe struktury kwalifikacji koncentrują się na studencie, a nie na instytucji; czyli na efektach kształcenia a nie na stosowanych procedurach. Kwalifikacje muszą być opisane w miarę całościowo, to jest uwzględniać wszystkie założone cele kształcenia (wiedza, umiejętności, postawy). JMP

17 1717 DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA, QA dzisiaj wymuszana, a jutro ? dzisiaj wymuszana, a jutro ? 1.System studiów [B+M+D, punkty ECTS, ścieżki przechodzenia]; 2.Plany studiów i programy nauczania [zdefiniowanie Efektów Kształcenia i nakładu pracy, dobranie programów do EK, plan studiów]; 3.Realizacja procesu kształcenia [nie minima i liczba godzin, ale EK gwarantujące porównywalne kwalifikacje]; 4.Nauczyciele [każdy pracownik dba o QA, zmiana ścieżki awansu]; 5.Studenci [nie klienci a partnerzy, udział w ECTS i w ocenach]. JMP

18 1818 EFEKTY KSZTAŁCENIA A JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Tradycyjna konstrukcja planu studiów i programów nauczania: Tradycyjna konstrukcja planu studiów i programów nauczania: {minima programowe ministerstwa plus lokalne aspiracje nauczycieli} {plany studiów i programy kształcenia} = DEFINIOWANIE WEJŚCIA! {minima programowe ministerstwa plus lokalne aspiracje nauczycieli} {plany studiów i programy kształcenia} = DEFINIOWANIE WEJŚCIA! Współczesny system konstruowania planu studiów: Współczesny system konstruowania planu studiów: {misja uczelni i sylwetka absolwenta} {efekty kształcenia} {rodzaj i nakład pracy studenta niezbędny dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia} {plany studiów oraz programy kształcenia} = DEFINIOWANIE WYJŚCIA ! {misja uczelni i sylwetka absolwenta} {efekty kształcenia} {rodzaj i nakład pracy studenta niezbędny dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia} {plany studiów oraz programy kształcenia} = DEFINIOWANIE WYJŚCIA ! JMP

19 19 QA versus QC Większość funkcjonujących w polskich uczelniach systemów QA działa raczej wirtualnie. Powód – mniej lub bardziej świadomy opór przeciwko systemowi wymuszanemu zewnętrznie, przy braku motywujących czynników wewnątrzuczelnianych: KTO W POLSKIEJ UCZELNI ROBI FORMALNĄ KARIERĘ – DOBRY NAUKOWIEC CZY DOBRY DYDAKTYK ? Należy przejść do fazy wyższej : Kultury Jakości Kształcenia (QC). Jest to de facto przekształcenie systemu kontroli pracowników w system ich zbiorowej odpowiedzialności za efekty kształcenia ! System QC jest wielokrotnie (USA, Japonia) wyraźnie skuteczniejszy od kontroli i wymuszania jakości kształcenia ! CZY NAS NA TO STAĆ ???

20 2020 Tradycja akademicka, związana z elitarnym uniwersytetem łączyła jakość wykształcenia ze słowem doskonałość i umiejscawiała ją w relacji mistrz – uczeń. łączyła jakość wykształcenia ze słowem doskonałość i umiejscawiała ją w relacji mistrz – uczeń. Doskonałość była więc standardem akademickim ! Doskonałość była więc standardem akademickim ! Co dzisiaj oznacza słowo standard kształcenia ? Zbiór minimalnych wymagań dla danego kierunku studiów, zawarty w odnośnym rozporządzeniu Ministra ! Nie można więc uznać uczelni, która realizuje jedynie tak zwane standardy kształcenia za uczelnię o wysokiej jakości kształcenia. JMP

21 2121 DWIE UWAGI DWIE UWAGI Edukacja nie jest i ze swej istoty nie może stać się działalnością stricte komercyjną, w której decydującymi parametrami gry rynkowej są tylko koszty i zyski. Nie powinno więc być nigdy zgody na byle jaki dyplom za pieniądze JAKOŚĆ WYKSZTAŁCENIA !!!Edukacja nie jest i ze swej istoty nie może stać się działalnością stricte komercyjną, w której decydującymi parametrami gry rynkowej są tylko koszty i zyski. Nie powinno więc być nigdy zgody na byle jaki dyplom za pieniądze JAKOŚĆ WYKSZTAŁCENIA !!! Nacisk w edukacji musi być położony na parametry wyjścia czyli efekty kształcenia i jakość absolwenta, a nie na parametry wejścia czyli warunki i sposoby kształcenia. Jest mniej istotne w jaki sposób student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, a znacznie ważniejsze jest, czy je osiągnął.Nacisk w edukacji musi być położony na parametry wyjścia czyli efekty kształcenia i jakość absolwenta, a nie na parametry wejścia czyli warunki i sposoby kształcenia. Jest mniej istotne w jaki sposób student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, a znacznie ważniejsze jest, czy je osiągnął. JMP


Pobierz ppt "1 KONTROLA CZY KULTURA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w szkole wyższej Proces Boloński – co warto o nim wiedzieć Gdańsk, 14 maja 2010 Kwidzyń, 15 maja 2010 Janusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google