Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES BOLOŃSKI - o co chodzi ? PROCES BOLOŃSKI - o co chodzi ? V Regionalna Konferencja Dla Nauczycieli ( Wrocław, 10. października 200 8 roku ) Janusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES BOLOŃSKI - o co chodzi ? PROCES BOLOŃSKI - o co chodzi ? V Regionalna Konferencja Dla Nauczycieli ( Wrocław, 10. października 200 8 roku ) Janusz."— Zapis prezentacji:

1 PROCES BOLOŃSKI - o co chodzi ? PROCES BOLOŃSKI - o co chodzi ? V Regionalna Konferencja Dla Nauczycieli ( Wrocław, 10. października roku ) Janusz M. Pawlikowski Politechnika Wrocławska, ekspert boloński

2 2 (zamiast motta) Zjednoczona Europa to nie tylko wspólna waluta, swobodny przepływ ludzi, wspólny rynek towarów i usług, etc. ; ale także - i przede wszystkim: INTELEKTUALNY, EDUKACYJNY, KULTUROWY I SOCJALNY WYMIAR NASZEGO KONTYNENTU

3 3 PODSTAWOWY CEL PROCESU BOLOŃSKIEGO Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, EOSW ( powiązanego z Europejskim Obszarem Badań Naukowych, EOBN ) w którym funkcjonować będą wspólnie opracowane zasady organizacji kształcenia na poziomie wyższym; z poszanowaniem instytucji i tradycji krajów uczestniczących w tym procesie. Następnie - zwiększenie atrakcyjności oraz konkurencyjności EOSW (plus EOBN) w Europie i w całym świecie ! Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, EOSW ( powiązanego z Europejskim Obszarem Badań Naukowych, EOBN ) w którym funkcjonować będą wspólnie opracowane zasady organizacji kształcenia na poziomie wyższym; z poszanowaniem instytucji i tradycji krajów uczestniczących w tym procesie. Następnie - zwiększenie atrakcyjności oraz konkurencyjności EOSW (plus EOBN) w Europie i w całym świecie ! JMP

4 4 CELE DO ZREALIZOWANIA W RAMACH EOSW CELE DO ZREALIZOWANIA W RAMACH EOSW 1. Kształcenie na wysokim poziomie studentów dla potrzeb 1. Kształcenie na wysokim poziomie studentów dla potrzeb europejskiego! i krajowych/regionalnych rynków pracy. europejskiego! i krajowych/regionalnych rynków pracy. 2. Przygotowywanie światłych obywateli demokratycznych państw, 2. Przygotowywanie światłych obywateli demokratycznych państw, aktywnie dbających o swój ciągły rozwój (w tym – edukacyjny ). aktywnie dbających o swój ciągły rozwój (w tym – edukacyjny ). 3. Promowanie wysokiej mobilności studentów i pracowników oraz 3. Promowanie wysokiej mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie kształcenia ustawicznego (lifelong learning, LLL). wspieranie kształcenia ustawicznego (lifelong learning, LLL). JMP

5 5 NARZĘDZIA REALIZACJI CELÓW NARZĘDZIA REALIZACJI CELÓW 1. Ramowa (europejska i krajowe) struktura kwalifikacji. 1. Ramowa (europejska i krajowe) struktura kwalifikacji. 2. Wprowadzenie studiów 2 – 3 stopniowych. 2. Wprowadzenie studiów 2 – 3 stopniowych. 3. Standardy i procedury zapewniania jakości kształcenia. 3. Standardy i procedury zapewniania jakości kształcenia. 4. System akumulacji i transferu osiągnięć studentów i absolwentów, 4. System akumulacji i transferu osiągnięć studentów i absolwentów, ECTS. ECTS. 5. Suplement do dyplomu 5. Suplement do dyplomu 6. inne 6. inne JMP

6 6 GDZIE JESTEŚMY ? {dane z końca roku 2007} {dane z końca roku 2007} Ranking Londyński :Ranking Londyński : - dwie polskie uczelnie dopiero w CZWARTEJ setce; - dwie polskie uczelnie dopiero w CZWARTEJ setce; - w PIERWSZEJ dwusetce są, n. p. 4 uczelnie ze Szwecji; 3 - w PIERWSZEJ dwusetce są, n. p. 4 uczelnie ze Szwecji; 3 uczelnie z Hong Kong i Korei Południowej; 2 uczelnie z uczelnie z Hong Kong i Korei Południowej; 2 uczelnie z Malezji, po jednej z Tajlandii i Tajwanu; prym wiodą uczelnie Malezji, po jednej z Tajlandii i Tajwanu; prym wiodą uczelnie z USA: 54 i z Wlk. Brytanii: 30. z USA: 54 i z Wlk. Brytanii: 30. Ranking Szanghajski :Ranking Szanghajski : wyniki bardzo podobne; w Europie wyraźnie przoduje Wlk wyniki bardzo podobne; w Europie wyraźnie przoduje Wlk Brytania i Niemcy. Brytania i Niemcy. JMP

7 7 GDZIE JESTEŚMY ? c. d. {dane z roku 2007} {dane z roku 2007} Raport OECD na temat szkolnictwa wyższego w Polsce z 2007 roku: zdecydowanie przeważa akademickość systemu; zdecydowanie przeważa akademickość systemu; brak jest powszechnej akceptacji dla trójstopniowości kształcenia; brak jest powszechnej akceptacji dla trójstopniowości kształcenia; przestarzały model kariery; długoletnie i pracochłonne wspinanie się po drabinie awansu naukowego skutkuje zaniedbywaniem doskonalenia dydaktycznego [a co to za kariera !]; przestarzały model kariery; długoletnie i pracochłonne wspinanie się po drabinie awansu naukowego skutkuje zaniedbywaniem doskonalenia dydaktycznego [a co to za kariera !]; zbyt duża dwuetatowość nauczycieli akademickich; zbyt duża dwuetatowość nauczycieli akademickich; słaba władza centralna: rektora i prorektorów. słaba władza centralna: rektora i prorektorów. JMP

8 8 GDZIE PRAWDOPODOBNIE BĘDZIEMY PROGNOZA CHEPS (TWENTE) Prognoza wykonana metodą delficką we wrześniu 2004, z horyzontem 2020 roku, z udziałem około 750 ekspertów z 24 krajów. Po analizie otrzymano trzy scenariusze najbardziej prawdopodobnego rozwoju sytuacji w Europie –krajobrazu edukacyjnego EOSW – 2020 rozwoju sytuacji w Europie –krajobrazu edukacyjnego EOSW – 2020 * CENTRALIA (dominacja polityczno – biurokratyczna) * CENTRALIA (dominacja polityczno – biurokratyczna) * OCTAVIA (dominacja środowiska akademickiego) * OCTAVIA (dominacja środowiska akademickiego) * VITIS VINIFERA (dominacja rynku edukacyjnego i rynku pracy) * VITIS VINIFERA (dominacja rynku edukacyjnego i rynku pracy) JMP

9 9 CENTRALIA (MIASTO SŁOŃCA) Podstawowe cechy : ścisła, hierarchiczna koordynacja, sterowana centralnie z Brukseli; dominacja dużych (w zasadzie – państwowych) uczelni; nauczanie połączone z badaniami (model klasyczny uniwersytetu); stratyfikacja geograficzna (M + D na Zachodzie ; zaś B + M na Wschodzie); nauczanie na Wschodzie, nauka na Zachodzie; obowiązkowa i okresowa akredytacja uczelni. JMP

10 10 OCTAVIA (MIASTO PAJĘCZYNA) Podstawowe cechy : system edukacji koordynowany sieciowo; władza rozproszona m. w. równomiernie po uczelniach; współistnienie różnych typów uczelni, powiązanych wzajemnie; różne modele kształcenia, ale M + D na Zachodzie; preferowany system kształcenia: nauczanie + praca; różne systemy studiów (stacjonarne, niestacjonarne, LLL, e-L, kształcenie modułowe + ECTS); nauczanie na Wschodzie, nauka na Zachodzie; dbałość o jakość – odpowiedzialność uczelni, ocena środowiska. JMP

11 VITIS VINIFERA (MIASTO HANDLARZY) Podstawowe cechy : system przeciwstawny CENTRALII, bardzo elastyczny; silna orientacja na wymagania rynku pracy; praktycznie cała władza w uczelni; swobodnie dobierana i elastyczna struktura wewnętrzna uczelni; różne modele kształcenia, świadectwa na każdym szczeblu; jakość kształcenia sprawą samej uczelni, akredytacja (jeśli) to tylko programów kształcenia. JMP

12 12 PROGNOZA CHEPS (TWENTE) cont. Zasadnicze elementy wszystkich trzech scenariuszy: model kształcenia: wszędzie B + M + D;model kształcenia: wszędzie B + M + D; północ i zachód Europy : raczej M + D, oraz badania naukowe; południe i wschód Europy : raczej B + M,północ i zachód Europy : raczej M + D, oraz badania naukowe; południe i wschód Europy : raczej B + M, a jeśli badania naukowe, to słabo finansowane; a jeśli badania naukowe, to słabo finansowane; wyraźne różnice w systemach kształcenia.wyraźne różnice w systemach kształcenia. Jak widać, te scenariusze odzwierciedlają trzy podstawowe elementy otoczenia uczelni : WŁADZĘ (politycy); WIEDZĘ (środowisko akademickie) i RYNEK (rynek pracy i usług edukacyjnych). Jak widać, te scenariusze odzwierciedlają trzy podstawowe elementy otoczenia uczelni : WŁADZĘ (politycy); WIEDZĘ (środowisko akademickie) i RYNEK (rynek pracy i usług edukacyjnych). JMP

13 13 POLSKIE UCZELNIE WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ TRZY PODSTAWOWE ŹRÓDŁA NOWYCH WYZWAŃ TRZY PODSTAWOWE ŹRÓDŁA NOWYCH WYZWAŃ 1.Dynamiczne przemiany otoczenia uczelni. 2.Konieczność n ow ej strategi i – odnalezienia się w krajobrazie EOSW – Istota i rozwój procesu bolońskiego. [ aby odpowiedzieć na te wyzwania ] [ aby odpowiedzieć na te wyzwania ] KONIECZNA JEST GRUNTOWNA REFORMA SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE JMP

14 14 POLSKIE UCZELNIE WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ cont. Ad 1. - przemiany demograficzne - postępujące procesy globalizacji -zmiany społeczno – polityczno – kulturowe Ad 2. dalej Ad 3. -konieczność dostosowania się (legislacja, obyczaje) do wymagań procesu bolońskiego wymagań procesu bolońskiego JMP

15 15

16 16 POLSKIE UCZELNIE WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ cont. Ad 2. Adaptacja strategii uczelni do przewidywanego scenariusza rozwoju EOSW wymaga, przede wszystkim: zdecydowanego podwyższenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich, obejmujących między innymi biegłe operowanie językiem angielskim; zdecydowanego podwyższenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich, obejmujących między innymi biegłe operowanie językiem angielskim; ustawowego wprowadzenia nowego modelu kariery na uczelni jako kariery dydaktycznej (UCZELNIA !) a nie naukowej (która biegnie równolegle, ze swoimi stopniami, ale może być łączona z karierą dydaktyczną); ustawowego wprowadzenia nowego modelu kariery na uczelni jako kariery dydaktycznej (UCZELNIA !) a nie naukowej (która biegnie równolegle, ze swoimi stopniami, ale może być łączona z karierą dydaktyczną); k reowania i ugruntowywania europejskiego wymiaru uczelni. k reowania i ugruntowywania europejskiego wymiaru uczelni. JMP

17 17 POLSKIE UCZELNIE WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ cont. Ad 2. (ciąg dalszy) Adaptacja strategii uczelni do przewidywanego scenariusza rozwoju EOSW wymaga także: racjonalizacji naboru na studia – nie każdy się na nie nadaje zaraz po szkole średniej (kursy wyrównawcze i.t.p. pomoc); racjonalizacji naboru na studia – nie każdy się na nie nadaje zaraz po szkole średniej (kursy wyrównawcze i.t.p. pomoc); powszechnego wprowadzenia odpłatności za studia = pobierania czesnego przez każdą uczelnię w ustalonej przez nią wysokości, niekoniecznie od studenta ! (czesne na przykład płaci państwo, samorząd, zakład pracy, etc.) co wreszcie zapewni prawdziwą, a nie tylko deklaratywną, równość podmiotów na rynku dydaktycznym; powszechnego wprowadzenia odpłatności za studia = pobierania czesnego przez każdą uczelnię w ustalonej przez nią wysokości, niekoniecznie od studenta ! (czesne na przykład płaci państwo, samorząd, zakład pracy, etc.) co wreszcie zapewni prawdziwą, a nie tylko deklaratywną, równość podmiotów na rynku dydaktycznym; zmian w organizacji wewnętrznej uczelni. zmian w organizacji wewnętrznej uczelni. R E FO R M A ! R E FO R M A ! JMP

18 18 ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W RAMACH EOSW c.d. ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W RAMACH EOSW c.d. A więc musimy : A więc musimy : stworzyć spójny oraz elastyczny system edukacji o wysokiej jakości, stworzyć spójny oraz elastyczny system edukacji o wysokiej jakości, który jest nakierowany na efekty kształcenia studenta; który jest nakierowany na efekty kształcenia studenta; przejść od nauczania studentów do pomocy studentom w uczeniu przejść od nauczania studentów do pomocy studentom w uczeniu się samodzielnie; się samodzielnie; przestać udawać, że to ministerstwo i uczelnie wiedzą najlepiej, jakie efekty kształcenia ma osiągnąć absolwent uczelni – to wie i o tym decyduje rynek pracy. ZATRUDNIALNOŚĆ GŁUPCZE !!! przestać udawać, że to ministerstwo i uczelnie wiedzą najlepiej, jakie efekty kształcenia ma osiągnąć absolwent uczelni – to wie i o tym decyduje rynek pracy. ZATRUDNIALNOŚĆ GŁUPCZE !!! JMP

19 19 POLSKIE UCZELNIE WOBEC WYZWAŃ PRO-BOL Co jest jeszcze ważne ? Uruchomienie studiów w językach obcych (angielski !). Nieustanna i ciągła dbałość o jakość kształcenia. Promocja uczelni w środowisku europejskim, w tym w łączanie się w projekty pilotujące o zasięgu europejskim. MYŚLENIE W KATEGORIACH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. niezależnie od (jeszcze) obowiązującej doktryny !!! Wprowadzenie studiów interdyscyplinarnych, o fert y kształcenia na odległość, podyplomowego i LLL, etc. JMP

20 20 RAMOWA STRUKTURA KWALIFIKACJI Tworzenie EOSW wymaga wzajemnego zaufania uczelni. Struktury kwalifikacji faktycznie istniały zawsze wewnątrz danego systemu szkolnictwa (kraju) ale opisywały zdobywane kwalifikacje raczej od strony wejścia a nie uzyskiwanych efektów kształcenia. Nowe struktury kwalifikacji koncentrują się na studencie, a nie na instytucji; czyli na efektach kształcenia a nie na stosowanych procedurach. Kwalifikacje muszą być opisane w miarę całościowo, to jest uwzględniać wszystkie założone cele kształcenia (wiedza, umiejętności, postawy). JMP

21 21 czy proces boloński prowadzi do nowego wymiaru edukacji? TAK ! Zmiana przestrzeni edukacyjnej z krajowej na europejską, połączona z mobilnością studentów (ECTS) i pracowników; Europejski wymiar dyplomów, powszechnie i bezwarunkowo uznawalnych w całym EOSW (Krajowa Struktura Kwalifikacji, Suplement do Dyplomu); Dobre uczelnie polskie, o rozpoznawalnej marce, (ostatnio tu i ówdzie nazywane okrętami flagowymi) nabierają wymiaru europejskiego jako część nowoczesnego systemu edukacyjnego i mogą się stać Regionalnymi Centrami Edukacji. JMP

22 22 czy m więc jest proces boloński ? Ostatecznym zerwaniem z tradycyjnym (w gruncie rzeczy średniowiecznym) modelem uczelni, według którego w uczelni przede wszystkim prowadzi się badania (dociekania) naukowe, a ich wynikami obdarza się studentów według uznania danego profesora. Harmonizacją (na bardzo ogólnym poziomie) systemów szkolnictwa wyższego w krajach realizujących Proces Boloński, wyrażającą się dążeniem do zdefiniowania porównywalnych kwalifikacji i kompetencji poprzez (w zasadzie dość ogólnie określone) efekty kształcenia. JMP


Pobierz ppt "PROCES BOLOŃSKI - o co chodzi ? PROCES BOLOŃSKI - o co chodzi ? V Regionalna Konferencja Dla Nauczycieli ( Wrocław, 10. października 200 8 roku ) Janusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google