Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Małgorzata Niespodziana Politechnika Poznańska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Małgorzata Niespodziana Politechnika Poznańska"— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Małgorzata Niespodziana Politechnika Poznańska
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP mgr inż. Małgorzata Niespodziana Politechnika Poznańska Światowe dni innowacji w Wielkopolsce Kalisz, 12 września 2008 r.

2 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP Plan prezentacji 7. Program Ramowy UE – struktura i budżet Zasady Uczestnictwa Finansowanie Program Konkurencyjność i Innowacje - CIP Gdzie szukać informacji – strony www

3 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP 7. Program Ramowy 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni ( ) 7PR to podstawowy instrument realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła sobie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej.

4 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP 7. Program Ramowy 7PR wspiera finansowo ponadnarodowe badania na rzecz i prowadzone przez MŚP pragnące wprowadzać innowacje i poprawiać swoją konkurencyjność, poprzez większe inwestycje w działania badawcze w celu zdobycia nowej wiedzy na rzecz wzrostu w europejskiej gospodarce opartej na wiedzy.

5 7. Program Ramowy UE – struktura i budżet
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP 7. Program Ramowy UE – struktura i budżet

6 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP 7. Program Ramowy - cele - Wspieranie współpracy ponadnarodowej na wszystkich płaszczyznach UE. - Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy - Wzmacnianie kadry naukowej poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału badawczego oraz uznania dla zawodu naukowca. Zwiększenie udziału kobiet w badaniach naukowych.

7 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP 7. Program Ramowy - cele - Zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem celem zwiększenia społecznego zaufania do badań naukowych. - Wspieranie naukowców rozpoczynających karierę zawodową. - Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych.

8 7. Program Ramowy – podstawowe zasady
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP 7. Program Ramowy – podstawowe zasady - O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje Europejskie Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. - Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. - W programie szczegółowym IDEAS i PEOPLE projekty są składane także przez indywidualnych naukowców. - Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR.

9 7. Program Ramowy podstawowe zasady
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP 7. Program Ramowy podstawowe zasady - Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez KE. - Jakość zgłoszonych projektów jest oceniana przez niezależnych ekspertów z różnych krajów. - Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. - Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu uczestniczących instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. - Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

10 7. Program Ramowy UE – zasady uczestnictwa
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP 7. Program Ramowy UE – zasady uczestnictwa ZASADY OGÓLNE: Osoby prawne (przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje naukowe itd.) z państwa UE lub stowarzyszonego. - 3 niezależne podmioty z 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych. OPCJE UCZESTNICTWA: - Koordynacja projektu - Partnerstwo w projekcie - Ekspert Komisji Europejskiej (uczestnictwo w ocenie wniosków jest szansa zdobycia cennego doświadczenia, które można następnie wykorzystać w pisaniu wniosków, o dofinansowanie własnych projektów)

11 Konsorcjum w projektach europejskich
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Konsorcjum w projektach europejskich Konsorcjum – projekty w programach ramowych inicjowane przez zespół partnerów, którzy wspólnie składają wniosek i odpowiadają za realizację projektu. W konsorcjum mogą znaleźć się: Koordynator - równorzędny partner konsorcjum, na którym spoczywają dodatkowe obowiązki związane z koordynacją projektu; podpisuje umowę o grant z KE Partnerzy - odpowiadający za realizację projektu i wszelkich zapisów kontraktowych, przystępują do umowy Podwykonawca - wykonuje pewne prace na zlecenie partnerów i jest przez nich opłacany w 100%, nie jest związany umową o grant

12 7. Program Ramowy UE – finansowanie
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP 7. Program Ramowy UE – finansowanie WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych) Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne– do 50% (ale dla organów publicznych o charakterze nie zarobkowym, szkół średnich i wyższych, organizacji badawczych i MŚP do 75%) Działania demonstracyjne – do 50% Zarządzanie, działania wspomagające – do 100% Refundacja poniesionych kosztów – główna forma dofinansowywania

13 Jakiego rodzaju MŚP jest Twoje przedsiębiorstwo?
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Jakiego rodzaju MŚP jest Twoje przedsiębiorstwo? MŚP prowadzące badania naukowe, które mają możliwość prowadzić badania własne oraz MŚP nabywające badania naukowe, które muszą zlecać badania uniwersytetowi lub ośrodkowi badawczemu.

14 Finansowanie UE na rzecz MŚP
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Finansowanie UE na rzecz MŚP MŚP prowadzące badania naukowe MŚP nabywające badania naukowe Możliwości Współpraca Ludzie Badania na rzecz MŚP Współpraca między środowiskiem akademickim i przemysłem Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP 10 tematów

15 Cooperation – Współpraca
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Cooperation – Współpraca 1. Zdrowie (6 050 mln euro) 2. Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia (1 935 mln euro) 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) (9 110 mln euro) 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (3 500 mln euro) 5. Energia (2 300 mln euro) 6. Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) (1 900 mln euro) 7. Transport (w tym aeronautyka) (4 180 mln euro) 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka (610 mln euro) 9. Przestrzeń kosmiczna (1 430 mln euro) 10. Bezpieczeństwo (1 350 mln euro) RAZEM: mln euro

16 10 obszarów tematycznych
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP 10 obszarów tematycznych - Odpowiednia elastyczność, aby sprostać zarówno pojawiającym się potrzebom nauki, jak i nieprzewidzianym potrzebom polityki. - Rozpowszechnianie wiedzy i transfer wyników będzie wspierany we wszystkich tematach. - Badania realizowane w ramach wysokiej jakości projektów i sieci badawczych. - Potrzeby badawcze MSP i ich możliwości uwzględnione są w programach pracy. - Tematy związane z przemysłem, ustalane są m.in. na podstawie propozycji przygotowywanych przez Europejskie Platformy Technologiczne (EPT). - 15 % środków w programie COOPERATION jest przewidzianych na finansowanie udziału MSP

17 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP People – Ludzie 1. Szkolenie początkujących naukowców 2. Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery 3. Rozwój współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim 4. Wymiar międzynarodowy – stypendia wyjazdowe 5. Działania wspierające RAZEM: mln euro

18 Rozwój współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Rozwój współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim Cel projektu: Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań Projekty polegające na wzajemnej wymianie pracowników pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją naukową. Konsorcjum: Co najmniej 1 firma i 1 instytucja naukowa z 2 różnych krajów (UE lub stowarzyszone), okres trwania projektu 3-4 lata

19 Rozwój współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Rozwój współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim Finansowanie obejmuje: • wymianę fachowej wiedzy (know-how) i doświadczenia między sektorem prywatnym a uniwersytetami poprzez oddelegowanie personelu naukowo-badawczego w ramach partnerstwa; • rekrutację doświadczonych pracowników spoza partnerstwa w celu ułatwienia transferu wiedzy i/lub szkolenia personelu; • działalność polegającą na nawiązywaniu kontaktów (networking), organizowanie warsztatów i konferencji, angażowanie personelu naukowo-badawczego partnerów, jak i naukowców z zewnątrz w działania; • zakup sprzętu badawczego dla MŚP przy wkładzie UE do 10% dla każdego uczestniczącego MŚP.

20 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP Rozwój współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim – świadczenia dla Instytucji - Koszty projektu związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji: 800 EUR/ 1 miesiąc/ 1 naukowiec -Organizacja zewnętrznych szkoleń/konferencji: do 300 EUR/1 dzień/1 naukowiec spoza Sieci - Koszty zarządzania projektem (w tym audyt): do 3% całego budżetu projektu Koszty ogólne do 10% całego budżetu projektu dla MŚP: do 10% swojej części budżetu w projekcie można przeznaczyć na zakup sprzętu badawczego

21 Capacities – Możliwości
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Capacities – Możliwości 1. Infrastruktury badawcze (1 715 mln euro) 2. Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (1 336 mln euro) 3. Regiony wiedzy (126 mln euro) 4. Potencjał badawczy (340 mln euro) 5. Nauka w społeczeństwie (330 mln euro) 6. Spójny rozwój polityk badawczych (70 mln euro) 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (180 mln euro) RAZEM: mln euro

22 Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw Badania na rzecz: MŚP stowarzyszeń MŚP wsparcie tych przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzeby dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego. Usługi te mogą wykonywać na ich rzecz jednostki badawczo-naukowe i firmy prowadzące działalność badawczo- rozwojową.

23 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP Badania na rzecz MŚP Cel: rozwiązywanie problemów technologicznych na rzecz małych grup innowacyjnych MŚP przez jednostki naukowe - MŚP zlecają prace badawcze Skład konsorcjum: Min. 3 MŚP z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE. 2 niezależnych wykonawców badań. Inne podmioty: duże przedsiębiorstwa oraz użytkownicy końcowi. Zalecana wielkość konsorcjum to 5-10 uczestników. Czas trwania projektu 1-2 lata. Budżet projektu 0,5 - 1,5 mln €.

24 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP Badania na rzecz MŚP Koordynacja: MSP, jednostka badawcza lub inny podmiot uczestniczący w projekcie z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, • Rola MSP: testowanie i przygotowanie do wdrożenia, badania, • Inne działania: szkolenia, upowszechnianie Wielkość dotacji nie może przekroczyć 110% kosztów badań ponoszonych przez jednostki badawcze, • Szkolenia: maks. 10% kosztów całkowitych

25 Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP Cel: opracowywanie technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP (stowarzyszenia, izby gospodarcze) w określonych sektorach przemysłu przez jednostki naukowe. Stowarzyszenia/izby grupujące MŚP powinny znać lub móc zidentyfikować techniczne problemy swoich członków. MŚP mają prawo do eksploatacji i upowszechniania wyników badań.

26 Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP cd.
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP cd. Skład konsorcjum: Min. 3 stowarzyszenia MŚP o zasięgu ogólnokrajowym z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim. 2 niezależnych wykonawców badań, inne przedsiębiorstwa oraz użytkownicy końcowi. Zalecana wielkość konsorcjum to uczestników. Czas trwania projektu 2- 3 lata. Budżet projektu 1,5 - 4 mln €.

27 Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP cd.
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP cd. 3 niezależne stowarzyszenia/izby (AG) grupujące MSP z 3 MS lub AC lub 1 europejskie (min. 2 podmioty z 2 MS lub AC), AG to osoba prawna, która zrzesza MSP i/lub reprezentuje ich interesy lub osoba fizyczna, AG inwestują w badania wykonywane przez jednostki badawcze na rzecz członków AG, AG ma prawo do eksploatacji i upowszechnienia wyników projektu. Koordynacja: AG, jednostka badawcza lub inny podmiot uczestniczący w projekcie z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, Rola AG: testowanie i przygotowanie do wdrożenia, Inne działania: szkolenia, upowszechnianie

28 Badania na rzecz MŚP - potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Badania na rzecz MŚP - potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw dofinansowanie 75% kosztów projektu; - firma wnosi do projektu wkład własny nie w formie gotówkowej a w formie robocizny, dostępu do materiałów, itp. - w razie niepowodzenia projektu, firmy biorące w nim udział, nie są pociągane do odpowiedzialności finansowej, ani nie muszą zwracać otrzymanych od KE pieniędzy; - środki finansowe uzyskane przez instytucję w ramach Programów Ramowych UE podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych;

29 Badania na rzecz MŚP - potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw cd.
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Badania na rzecz MŚP - potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw cd. natychmiastowy i nieograniczony dostęp do wyników badań; - możliwość zabezpieczenia prawnego wiedzy i technologii wnoszonej przez daną firmę do projektu, jak również opracowanej przez daną firmę w trakcie trwania projektu; - nawiązanie międzynarodowej współpracy i nowych kontaktów, wzrost prestiżu i konkurencyjności firmy.

30 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP Program Konkurencyjność i Innowacje CIP (Competitiveness and Innovation Programme)

31 Program CIP Konkurencyjność i Innowacje
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Program CIP Konkurencyjność i Innowacje Program Konkurencyjność i Innowacje został stworzony w celu uzupełnienia 7. Programu Ramowego. Programy szczegółowe CIP: 1. Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) 2170 mln € 2. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 730 mln € 3. Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE) 730 mln €

32 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP Cele CIP  zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MSP),  promowanie innowacji, w tym innowacji ekologicznych,  przyspieszenie tworzenia konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym,  promowanie wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach, w tym również w sektorze transportu.  pomoc w zdobyciu kapitału dla MSP w sektorach tradycyjnych oraz tych, które inwestują w ICT, innowacje i technologie dla środowiska,  dostęp do usług wspierania europejskiego biznesu i innowacji  tworzenie sieci miedzy zainteresowanymi stronami – ułatwienie przepływu wiedzy i pomysłów

33 Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) Wsparcie dla działań promujących:  dostęp do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności MSP oraz na inwestycje w działalność innowacyjna, w tym na rzecz innowacji ekologicznych;  kształtowanie otoczenia przyjaznego dla współpracy MSP;  innowacje w przedsiębiorstwach, w tym innowacje ekologiczne;  kulturę oparta na przedsiębiorczości i innowacji;  reformy administracyjne i gospodarcze związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

34 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Wsparcie dla działań promujących:  stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej i wzmacnianie rynku wewnętrznego produktów i usług informacyjnych;  pobudzanie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz inwestycji w te technologie;  stworzenie społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług w dziedzinach publicznego zainteresowania oraz poprawa jakości życia

35 Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE)
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE)  promowanie wydajności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych,  promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii, wspieranie różnorodności energetycznej,  promowanie wydajności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

36 Informacje dla beneficjentów CIP w Polsce
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Informacje dla beneficjentów CIP w Polsce Informację o programie CIP dla beneficjentów w Polsce zapewniają Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK) działające pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem działania KPK jest inspirowanie beneficjentów poszczególnych programów do aktywnego uczestnictwa w CIP poprzez: - prowadzenie nieodpłatnej działalności usługowej dla zainteresowanych podmiotów, które zwrócą się o pomoc i konsultacje w zakresie merytorycznym właściwym dla programów szczegółowych - prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, doradczo-konsultacyjnej.

37 CIP a 7.PR CIP Budżet 3 630 mln euro
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP CIP a 7.PR CIP Budżet mln euro Rozpowszechnianie nowych technologii Zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową Sieci i klastry Promocja uczestnictwa MŚP w 7.PR 7.PR Budżet mln euro Prezentacja nowych technologii Mobilność naukowców Specjalne projekty dla MŚP Projekty badawcze dla MŚP

38 Gdzie szukać informacji – strony www
Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE – 7. Program Ramowy i Program CIP Gdzie szukać informacji – strony www 7. Program Ramowy: Portal dla MŚP: CIP: Strony w języku polskim: KPK: Biuletyn:

39 Wsparcie działalności innowacyjnej ze środków UE –
7. Program Ramowy i Program CIP Dziękuję za uwagę Politechnika Poznańska Dział Badań Naukowych i Wdrożeń Pl. M. Skłodowskiej-Curie Poznań


Pobierz ppt "mgr inż. Małgorzata Niespodziana Politechnika Poznańska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google