Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”"— Zapis prezentacji:

1 Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

2 Projekt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 100 % dofinansowany, w tym w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość” 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

3 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

4 CEL GŁÓWNY Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy Kowiesy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji finansowej lub niepełnosprawności. „ Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

5 CELE SZCZEGÓŁOWE W ramach realizacji celu głównego niżej wymienieni Beneficjenci wyposażeni zostali w następujący sprzęt:  35  35 gospodarstw domowych otrzymało komputer stacjonarny z oprogramowanie i dostępem do Internetu oraz drukarkę,  6 jednostek organizacyjnych gminy Kowiesy zostało wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, w tym:  Szkoła Podstawowa w Kowiesach otrzymała 10 komputerów stacjonarnych, 11 laptopów, drukarkę  Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu otrzymało 20 komputerów stacjonarnych, 1 laptop, drukarkę.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 2 komputery stacjonarne, 1 laptop, drukarkę.  Gminny Zespół Oświaty otrzymał 1 komputer stacjonarny, 1 laptop, drukarkę.  Gminna Biblioteka publiczna w Kowiesach 10 komputerów stacjonarnych, 1 laptop, drukarkę.  Filia Biblioteki publicznej w Woli Pękoszewskiej 8 komputerów stacjonarnych, 1 laptop, drukarkę. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

6 PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU PPrzygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu PPrzygotowanie Regulaminu rekrutacji do projektu PPrzeprowadzenie spotkań informacyjnych PPrzyjmowanie wniosków i przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej PPrzeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie dostawcy sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania i Internetu PPrzeprowadzenie szkoleń dla 35 osób z gospodarstw domowych zakwalifikowanych do projektu ZZakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania i dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

7 Na potrzeby realizacji projektu powołany został Zespół w osobach: 1. Teresa Słoma – Koordynator projektu 2. Ewa Pawlak – Asystent koordynatora 3. Beata Heleniak – Księgowa projektu 4. Radosław Maros – Informatyk projektu ZESPÓŁ PROJEKTOWY „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

8 REKRUTACJA Kto mógł wziąć udział w projekcie? Zgodnie z regulaminem rekrutacji pomoc skierowana była dla:  dzieci i młodzieży uczących się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego;  gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych;  osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;  osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 844,45 zł;  dzieci i młodzieży uczących się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, za rok 2013 był niższy, niż 1.299,00 zł. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

9 AKCJA INFORMACYJNA (INFORMACJA O PROJEKCIE) Przygotowano materiały informacyjne o projekcie (plakaty, ulotki) i rozpropagowano wśród mieszkańców Gminy Kowiesy. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

10 SPOTKANIA INFORMACYJNE Przeprowadzono 4 spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy: W Urzędzie Gminy Kowiesy (sala konferencyjna) w dniu 17 lipca 2014 r. dla sołectw: Chojnata, Chojnatka, Chrzczonowice, Franciszków, Kowiesy-Wymysłów, Nowy Wylezin-Janów, Stary Wylezin, Wędrogów, Wycinka Wolska. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

11 W Świetlicy Wiejskiej w Paplinie w dniu 17 lipca 2014 r. dla sołectw: Chełmce, Jeruzal-Wólka Jeruzalska, Lisna, Paplin, Paplinek. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

12 W Świetlicy Wiejskiej w Turowej Woli w dniu 18 lipca 2014 r. dla sołectw: Budy Chojnackie, Jakubów, Michałowice, Nowy Lindów, Turowa Wola, Ulaski. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

13 W Świetlicy Wiejskiej w Woli Pękoszewskiej w dniu 18 lipca 2014 r. dla sołectw: Borszyce-Wola Pękoszewska, Pękoszew, Zawady. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

14 NABÓR DO PROJEKTU W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się następujący beneficjenci:  Grupa beneficjentów spełniająca kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i stypendium socjalnego - 20 osób,  Grupa beneficjentów osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 5 osób,  Grupa beneficjentów osoby 50+ - 5 osób,  Grupa beneficjentów dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce – 5 osób. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

15 SZKOLENIA Każdy uczestnik projektu miał możliwość skorzystania z dwudniowego kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu Szkolenia odbyły się w dniach 28 i 29 października 2014 r w Sali konferencyjne Urzędu Gminy Kowiesy. Beneficjenci chłonęli wiedzę z wielkim zaangażowaniem jak widać na zdjęciach „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

16 SZKOLENIA

17 SZKOLENIA Na zakończenie zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

18 KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU Tak korzystają ze sprzętu beneficjenci w swoich domach: „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

19 KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

20 JEDNOSTKI PODLEGŁE Jednostki podległe otrzymały łącznie: Jednostki podległe otrzymały łącznie:  51 komputerów stacjonarnych  16 laptopów  195 szt. oprogramowania komputerowego  6 drukarek „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

21 JEDNOSTKI PODLEGŁE „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość” Sprzęt komputerowy przekazany szkołom służy do: Sprzęt komputerowy przekazany szkołom służy do:  równego dostępu do wiedzy dzieciom i młodzieży spełniającym kryteria kwalifikowalności do działania 8.3 nie objętych projektem, nie objętych projektem,  podniesienia na terenie Gminy jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.

22 Tak wykorzystywany jest sprzęt w szkołach Tak wykorzystywany jest sprzęt w szkołach „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

23 Jednostki podległe  Sprzęt komputerowy przekazany pozostałym jednostkom, służy do dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy spełniającym kryteria kwalifikowalności do działania 8.3 nie objętych projektem oraz pozostałym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

24 Tak wykorzystywany jest sprzęt w pozostałych jednostkach podległych „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

25 Jednostki podległe

26 Jednostki podległe „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

27 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Utrzymanie trwałości projektu obowiązuje 5 lat po jego zakończeniu tj. do 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, że w tym okresie dostarczany będzie Internet do 35 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

28 Zakończenie Dziękujemy za uwagę! „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”


Pobierz ppt "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google