Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdzie znaleźć zagadnienia związane

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdzie znaleźć zagadnienia związane"— Zapis prezentacji:

1 Gdzie znaleźć zagadnienia związane
z żywnością i bezpieczeństwem żywnościowym w innych obszarach 6 Programu Ramowego Dzień Informacyjny Priorytet Tematyczny 5, Warszawa

2 Struktura budżetu "Integracji badań"
P.2 IST (3625 mln EUR) P.1. Bio (2255 mln EUR) P.3. Nano (1300 mln EUR) JRC (760 mln EUR) P.4. Space (1075 mln EUR) "P.8." Specific (1300 mln EUR) P.5. Food (685 mln EUR) P.7. Citizens (225 mln EUR) P.6. Sustainable Development (2120 mln EUR) Energy mln EUR Transport mln EUR Eco mln EUR

3 Priorytet 1. Nauki przyrodnicze, genomika
i biotechnologie dla zdrowia człowieka P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia człowieka 1.2. Zastosowania wiedzy i technologii z obszarów genomiki oraz biotechnologii dla zdrowia Innowacyjne badania post-genomiczne posiadające duży potencjał aplikacyjny Post-genomiczne podejście do zwalczania astmy i chorób autouczuleniowych (IP) (Zagadnienie powiązane z tematem priorytetu 5: Allergy & asthma) Badania powinny koncentrować się na analizie interakcji czynników powodujących schorzenia. W efekcie mają zostać zidentyfikowane cele pozwalające opracować nowe metody diagnostyczne i lecznicze. Projekt powinien zawierać elementy analiz: socjo-ekonomicznej oraz publicznej opieki zdrowotnej.

4 Priorytet 1. Nauki przyrodnicze, genomika
i biotechnologie dla zdrowia człowieka P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia człowieka 1.2. Zastosowania wiedzy i technologii z obszarów genomiki oraz biotechnologii dla zdrowia Innowacyjne badania post-genomiczne posiadające duży potencjał aplikacyjny Platformy roślinne do produkcji biocząsteczek dla immunoterapii (IP) Obszarem badań są farmaceutyki, dla których systemy produkcyjne oparte na zmodyfikowanych genetycznie roślinach oferują znaczący postęp przemysłowy. Celem prac jest opracowanie takich rozwiązań, które pozwolą produkować szczepionki lub inne substancje immunoterapeutyczne. W badaniach należy uwzględnić zagadnienia bezpieczeństwa i ekologicznego wpływu proponowanych rozwiązań.

5 Priorytet 1. Nauki przyrodnicze, genomika
i biotechnologie dla zdrowia człowieka P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia człowieka 1.2. Zastosowania wiedzy i technologii z obszarów genomiki oraz biotechnologii dla zdrowia Innowacyjne badania post-genomiczne posiadające duży potencjał aplikacyjny Kombinatoryczna biosynteza jako narzędzie do otrzymywania nowych potencjalnych leków (STREP) Wykorzystanie post-genomiki do wytwarzania optycznie czynnych biocząsteczek terapeutycznych przez biokatalizę (STREP) Warsztaty mające na celu zidentyfikowanie nowych narzędzi z obszaru molekularnej biologii roślin, które będą posiadały zastosowania medyczne (SSA)

6 Priorytet 1. Nauki przyrodnicze, genomika
i biotechnologie dla zdrowia człowieka P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 2. Zwalczanie najpoważniejszych schorzeń 2.1. Rozwiązywanie problemów medycznych w oparciu o genomikę Zwalczanie oporności na antybiotyki i inne leki Poszerzenie podstaw wiedzy o molekularnych mechanizmach oporności (STREP/CA) (Zagadnienie powiązane z tematem priorytetu 5: Oporność na antybiotyki u zwierząt, roślin i ludzi) Badania podstawowych mechanizmów (na poziomie molekularnym i genomicznym), które są odpowiedzialne za oporność na środki przeciwbakteryjne. Prace powinny zawierać badania nad przenoszeniem oporności i nad interakcjami gospodarz-patogen.

7 Priorytet 3. Nanotechnologie i nowe materiały
1. Nanotechnologie i nanonauki 1.5. Zastosowania w medycynie, chemii, energetyce, optyce, żywieniu i ochronie środowiska Roadmaps for nanotechnology (SSA) Celem działań ma być opracowanie technologicznych planów lub koordynacja prac nad takimi planami na poziomie poszczególnych krajów. Wyniki muszą wykazać realistyczne oczekiwania przemysłu wobec rozwoju nanotechnologii.

8 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" Priorytet 6. Zrównoważony rozwój
– systemy energetyczne P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Badania posiadające krótko- i średnioterminowy wpływ 1.1. Czysta energia, w szczególności odnawialne źródła energii i ich integracja z istniejącymi systemami energetycznymi Tanie źródła energii odnawialnej Innowacyjne połączenia biomasy i odpadów z innymi paliwami (STREP) Zaawansowane badania nad wykorzystaniem biomasy i produktów odpadowych w energetyce cieplnej.

9 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" Priorytet 6. Zrównoważony rozwój
– systemy energetyczne P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 2. Badania posiadające średnio- i długoterminowy wpływ 2.3. Nowe i zaawansowane koncepcje dla technologii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych Badania i rozwój tanich systemów produkcji biopaliw z biomasy lignino-celulozowej (NoE/IP) Badania, rozwój i optymalizacja tanich technologii produkcji wodoru ze zróżnicowanej biomasy, w tym z biomasy odpadowej (NoE/IP) Energia z bio-odpadów i z roślin uprawnych (STREP)

10 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" Priorytet 6. Zrównoważony rozwój
– systemy energetyczne P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 2. Badania posiadające średnio- i długoterminowy wpływ 2.3. Nowe i zaawansowane koncepcje dla technologii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych Badania i rozwój wydajnych oraz tanich technologii spalania biomasy, cechujących się znaczącym zmniejszeniem zanieczyszczeń atmosferycznych (STREP) Innowacyjne metody taniej produkcji biopaliw do zastosowań w ogniwach paliwowych (STREP)

11 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" Priorytet 6. Zrównoważony rozwój
– ekosystemy i zmiany globalne P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 5. Strategie zrównoważonej gospodarki obszarami lądowymi z włączeniem wybrzeży, terenów uprawnych i lasów. 5.1. Zrównoważone wykorzystanie obszarów lądowych Wykorzystanie obszarów lądowych i ukształtowanie powierzchni w regionach wrażliwych na zmiany Metody oceny zrównoważonego rozwoju regionu (NoE/IP 2004!) Opracowanie nowych koncepcji, strategii i narzędzi do zrównoważonego zarządzania wykorzystaniem gruntów i ukształtowaniem powierzchni (STREP/CA 2004!)

12 Priorytet „8”. Badania wykraczające poza priorytety
tematyczne – prace zorientowane na wsparcie innych polityk Wspólnoty P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi Europy 1.2. Narzędzia i metody oceny zrównoważonej gospodarki rolnej i zrównoważonego leśnictwa Zrównoważone systemy rolnicze: opracowanie podstaw dla polityki promującej zrównoważony, oparty na jakości system produkcji rolnej, w tym system produkcji poza spożywczej Genetycznie zmodyfikowane organizmy w rolnictwie (STREP) Opracowanie całościowego systemu oceny wprowadzenia do uprawy roślin o zmodyfikowanym sztucznie genomie pod kątem wpływu społeczno-ekonomicznego i środowiskowego.

13 Priorytet „8”. Badania wykraczające poza priorytety
tematyczne – prace zorientowane na wsparcie innych polityk Wspólnoty P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi Europy 1.2. Narzędzia i metody oceny zrównoważonej gospodarki rolnej i zrównoważonego leśnictwa Zrównoważone systemy rolnicze: opracowanie podstaw dla polityki promującej zrównoważony, oparty na jakości system produkcji rolnej, w tym system produkcji poza spożywczej Uprawy o innym zastosowaniu niż zastosowanie spożywcze (STREP) Opracowanie przydatności niespożywczych upraw pod kątem korzyści ekonomicznych, jakie niosą materiały odnawialne dla różnych dziedzin przemysłu i gospodarki.

14 Priorytet „8”. Badania wykraczające poza priorytety
tematyczne – prace zorientowane na wsparcie innych polityk Wspólnoty P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi Europy 1.2. Narzędzia i metody oceny zrównoważonej gospodarki rolnej i zrównoważonego leśnictwa Zrównoważone systemy rolnicze: opracowanie podstaw dla polityki promującej zrównoważony, oparty na jakości system produkcji rolnej, w tym system produkcji poza spożywczej Zastąpienie środków grzybobójczych opartych na solach miedzi w rolnictwie organicznym (STREP) Środowiskowe wskaźniki zagrożenia pestycydami (STREP)

15 Priorytet „8”. Badania wykraczające poza priorytety
tematyczne – prace zorientowane na wsparcie innych polityk Wspólnoty P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi Europy 1.2. Narzędzia i metody oceny zrównoważonej gospodarki rolnej i zrównoważonego leśnictwa Zrównoważone systemy rolnicze: opracowanie podstaw dla polityki promującej zrównoważony, oparty na jakości system produkcji rolnej, w tym system produkcji poza spożywczej Kwarantanna produktów ze względu na obecność szkodników i substancji toksycznych (STREP) Opracowanie molekularnych metod diagnostycznych, które pozwolą szybko i miarodajnie wykrywać szkodniki oraz substancje toksyczne W produktach transportowanych drogą lotniczą, a także morską.

16 Priorytet „8”. Badania wykraczające poza priorytety
tematyczne – prace zorientowane na wsparcie innych polityk Wspólnoty P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi Europy 1.4. Nowe i bardziej przyjazne dla środowiska metody produkcji żywności, które poprawią stan zdrowotny zwierząt Badania i wsparcie dla opracowania strategii wobec schorzeń epizootycznych ssaków, drobiu, ryb i mięczaków Udoskonalone metody kontroli pryszczycy (STREP) Udoskonalone metody kontroli klasycznego pomoru świń CSF – classical swine fever (STREP)

17 Priorytet „8”. Badania wykraczające poza priorytety
tematyczne – prace zorientowane na wsparcie innych polityk Wspólnoty P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi Europy 1.4. Nowe i bardziej przyjazne dla środowiska metody produkcji żywności, które poprawią stan zdrowotny zwierząt Badania i wsparcie dla opracowania strategii wobec schorzeń enzootycznych i nowo rozprzestrzeniających się chorób Udoskonalone diagnostyki i epidemiologia schorzeń grzybiczo-bakteryjnych (STREP) Projekt ma uwzględniać stworzenie sieci laboratoriów z udziałem placówek w krajach kandydujących.

18 Priorytet „8”. Badania wykraczające poza priorytety
tematyczne – prace zorientowane na wsparcie innych polityk Wspólnoty P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 "P.8" 1. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi Europy 1.4. Nowe i bardziej przyjazne dla środowiska metody produkcji żywności, które poprawią stan zdrowotny zwierząt Badania i wsparcie dla opracowania i uaktualnienia specyficznych strategii dotyczących ochrony zwierząt hodowlanych Implikacje związane z kastracją trzody chlewnej (STREP) Opracowanie technik hodowli trzody chlewnej zmniejszających potrzebę kastracji zwierząt Wpływ zmian w systemach hodowli niosek (STREP) Opracowanie optymalnych technik hodowli niosek, w szczególności systemów cechujących się lepszą konstrukcją kojców.

19 Informacje dotyczące konkursu w tzw. „8” Priorytecie
Priorytet „8”. Badania wykraczające poza priorytety tematyczne – prace zorientowane na wsparcie innych polityk Wspólnoty Zakończenie składania wniosków 13 marca 2003, godz

20 Priorytet Tematyczny 5, Warszawa 25.02.2003
Dziękuję za uwagę Dzień Informacyjny Priorytet Tematyczny 5, Warszawa


Pobierz ppt "Gdzie znaleźć zagadnienia związane"

Podobne prezentacje


Reklamy Google