Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w CCIFP Podatkowe bariery rozwoju PPP w Polsce i wybrane propozycje ich rozwiązania X Samorządowe Forum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w CCIFP Podatkowe bariery rozwoju PPP w Polsce i wybrane propozycje ich rozwiązania X Samorządowe Forum."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w CCIFP Podatkowe bariery rozwoju PPP w Polsce i wybrane propozycje ich rozwiązania X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, 11.10.2012 Dorota Walerjan, Counsel, kancelaria Hogan Lovells

2 2 Proponowane zmiany do przepisów ustaw o podatku dochodowym

3 www.hoganlovells.com Akty prawne objęte propozycjami zmian Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ("Ustawa CIT") Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ("Ustawa PIT") Ze względu na zbliżoną konstrukcję obu ustaw w zakresie przepisów objętych propozycjami zmian, propozycje te przedstawiono łącznie. 3

4 www.hoganlovells.com Problem: możliwość rozliczenia przez partnera prywatnego straty podatkowej (1) Obowiązujące regulacje w zakresie rozliczania strat podatkowych: Strata powstaje, gdy w danym roku koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów. O wysokość straty podatnik może obniżyć dochód w kolejnych pięciu latach podatkowych, Wysokość obniżenia w jednym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty. (art. 7 ust. 5 Ustawy CIT oraz art. 9 ust. 3 Ustawy PIT) 4

5 www.hoganlovells.com Problem: możliwość rozliczenia przez partnera prywatnego straty podatkowej (2) Zakres problemu w odniesieniu do projektów PPP: Proces inwestycyjny jest długi i kosztowny. W początkowym etapie, PPr ponosi znaczące koszty, zaś przychody zaczyna osiągać dopiero po kilku latach. Ze względu na długi okres trwania projektu PPP i przyjęte zasady rozliczania, dochody osiągane w danym roku eksploatacji mogą być stosunkowo niskie w relacji do poniesionych strat. W obecnym stanie prawnym PPr może nie mieć możliwości rozliczenia poniesionych strat podatkowych (jeżeli pierwszy dochód osiągnie po upływie pięciu lat od wykazania straty) lub rozliczy poniesione straty jedynie w części. Zróżnicowana skala problemu zależnie od okoliczności. 5

6 www.hoganlovells.com Problem: możliwość rozliczenia przez partnera prywatnego straty podatkowej (3) Propozycja rozwiązania: Proponowana nowelizacja obowiązujących przepisów art. 7 ust. 5 Ustawy CIT oraz art. 9 ust. 3 Ustawy PIT poprzez wskazanie, że w przypadku realizacji projektów PPP, PPr ma prawo do rozliczania straty podatkowej w okresie dłuższym niż obowiązujący obecnie okres 5 lat. 6

7 www.hoganlovells.com Problem: możliwość rozliczenia przez partnera prywatnego straty podatkowej (4) Wymagane zmiany w ustawach podatkowych: Wprowadzenie "preferencyjnego" (wydłużonego) okresu rozliczania strat przez PPr. Rozważane opcje: –Strata rozliczana przez założony okres trwania umowy PPP. –Strata rozliczana w okresie pięciu lat od końca roku zakończenia inwestycji. –Strata rozliczana w określonym terminie, np. 10 lat. Doprecyzowanie pojęcia "straty podatkowej związanej z prowadzeniem projektu PPP" oraz "dochodu z projektu PPP": –Zagadnienie kluczowe w odniesieniu do prowadzenia projektów przez spółki osobowe oraz podmioty inne niż spółki celowe (zaangażowane w kilka projektów). –Możliwość alokacji przychodów i kosztów do projektu PPP poprzez zastosowanie zasad analogicznych jak w przypadku zagranicznego zakładu (art. 7 Modelowej Konwencji OECD – zob. załącznik). 7

8 www.hoganlovells.com Problem: rozliczenie kosztów poniesionych przed utworzeniem spółki celowej (1) Obowiązujące regulacje w zakresie rozliczania kosztów podatkowych: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wskazanych w przepisach. (art. 15 ust. 1 Ustawy CIT art. 22 ust. 1 Ustawy PIT) 8

9 www.hoganlovells.com Problem: rozliczenie kosztów poniesionych przed utworzeniem spółki celowej (2) Zakres problemu w odniesieniu do projektów PPP: Cechy projektów PPP (znaczny stopień skomplikowania, wysokie kryteria oceny, wieloetapowość) powodują, że PPr ponosi znaczące koszty ekspertyz, usług doradczych, przygotowania dokumentacji. Koszty ponoszone są często przez podmiot inny niż spółka celowa, która w przypadku wygrania przetargu będzie ostatecznie realizowała inwestycję. Jeżeli spółka celowa jest odrębnym podatnikiem, powstaje problem "przeniesienia" na nią poniesionych kosztów. Obowiązujące przepisy nie określają sposobu rozliczania kosztów ponoszonych przed powstaniem podatnika przez jego podmiot założycielski: –kosztów nie może w sposób "bezpośredni" rozliczyć spółka celowa, która w momencie ich poniesienia nie istniała jako podatnik podatku dochodowego. –wątpliwe jest prawo podmiotu-założyciela do rozliczenia dla celów podatkowych poniesionych kosztów przystąpienia do przetargu w sytuacji, gdy przychody z projektu PPP będą generowane przez spółkę celową (odrębnego podatnika). W praktyce, koszty są przenoszone na podstawie różnych umów cywilnoprawnych, co stanowi niepożądaną komplikację projektu PPP. 9

10 www.hoganlovells.com Problem: rozliczenie kosztów poniesionych przed utworzeniem spółki celowej (3) Propozycja rozwiązania: Proponowane wprowadzenie do art. 15 Ustawy CIT art. 22 Ustawy PIT regulacji dotyczących możliwości zaliczenia do kosztów spółki celowej wskazanych wyżej wydatków ponoszonych przed jej powstaniem. 10

11 www.hoganlovells.com Problem: rozliczenie kosztów poniesionych przed utworzeniem spółki celowej (4) Wymagane zmiany w ustawach podatkowych: Wprowadzenie do art. 15 Ustawy CIT oraz art. 22 Ustawy PIT zapisów, że koszty poniesione przez PPr w ramach projektu PPP przed utworzeniem spółki celowej (odrębnego podatnika) stanowią koszt dla tej spółki (rozliczany po jej zawiązaniu). Określenie sposobu alokacji kosztów do spółki celowej i sposobu ich rozliczenia, przykładowo poprzez zastosowanie zasad analogicznych jak w przypadku zagranicznego zakładu (art. 7 Modelowej Konwencji OECD – zob. załącznik). Doprecyzowanie warunków uznania wydatków poniesionych przez podmiot-założyciela za koszt podatkowy spółki celowej, w tym: –Wymogi w zakresie dokumentacji "zewnętrznej" (np. potwierdzone notarialnie kopie faktur). –Wymogi w zakresie dokumentacji "wewnętrznej" (np. obowiązek prowadzenia przez podmiot- założyciela odrębnej ewidencji rachunkowej "dla projektu PPP"). –Ewentualnie, określenie ram czasowych dla zaliczenia wydatków w koszty (np. wydatki poniesione przez podmiot-założyciela nie wcześniej niż 2 lata przed powstaniem spółki celowej). 11

12 www.hoganlovells.com Problem: Zakres rozliczenia środków trwałych poprzez odpisy amortyzacyjne (1) Obowiązujące regulacje w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych: Amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika. (art. 16a Ustawy CIT oraz art. 22a Ustawy PIT) Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. (art. 16h ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT oraz art. 22h ust. 1 pkt1 Ustawy PIT) 12

13 www.hoganlovells.com Problem: Zakres rozliczenia środków trwałych poprzez odpisy amortyzacyjne (2) Zakres problemu w odniesieniu do projektów PPP: Umowa o PPP zawierana jest na określony czas. Po zakończeniu umowy o PPP, PPr przekazuje podmiotowi publicznemu inwestycję. W niektórych sytuacjach, przekazywane środki trwałe nie zostaną w pełni zamortyzowane przez PPr (dot. gł. budynków i budowli). Również w dacie przekazania (i po przekazaniu) podmiotowi publicznemu takich środków trwałych, PPr nie ma możliwości „odzyskania” niezamortyzowanych kosztów, o ile projekt PPP realizowany był przez spółkę celową będącą odrębnym podatnikiem (spółka przestaje generować przychody podatkowe). 13

14 www.hoganlovells.com Problem: Zakres rozliczenia środków trwałych poprzez odpisy amortyzacyjne (3) Propozycja rozwiązania: Proponowane wprowadzenie regulacji pozwalających na dostosowanie okresu amortyzacji środków trwałych wytworzonych lub nabytych przez PPr w związku z projektem PPP do okresu trwania umowy o PPP. 14

15 www.hoganlovells.com Problem: Zakres rozliczenia środków trwałych poprzez odpisy amortyzacyjne (4) Wymagane zmiany w ustawach podatkowych: Wprowadzenie opcji ustalenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych związanych z projektem PPP w proporcji do okresu wynikającego z umowy o PPP (nie dotyczyłoby środków trwałych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy). Wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczania wydatków na wytworzenie lub nabycie takich środków trwałych w przypadku skrócenia lub wydłużenia okresu umowy o PPP: –W razie skrócenia okresu umowy o PPP – uprawnienie PPr do jednorazowego zaliczenia w koszty niezamortyzowanej wartości środka trwałego. –W razie przedłużenia okresu umowy o PPP – obniżenie stawek odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie do czasu przedłużenia umowy (z wyjątkiem środków o okresie amortyzacji krótszym niż okres obowiązywania umowy). 15

16 www.hoganlovells.com Problem: Rozliczenie kosztów pośrednich (1) Obowiązujące regulacje w zakresie rozliczania kosztów pośrednich: Znaczącą część kosztów ponoszonych przez PPr stanowią tzw. koszty pośrednie. Koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku, to stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. (art. 15 ust. 4d Ustawy CIT i art. 22 ust. 5c Ustawy PIT) 16

17 www.hoganlovells.com Problem: Rozliczenie kosztów pośrednich (2) Zakres problemu w odniesieniu do projektów PPP: Wątpliwości interpretacyjne: nie jest jasny zakres rozliczenia kosztów pośrednich w przypadku ich związku z okresem przekraczającym rok podatkowy ani też wymagany charakter takiego związku. W praktyce, organy podatkowe skłaniają się do rozwiązania polegającego na potrącaniu kosztów pośrednich w dacie ich poniesienia, t.j. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo innego dowodu. Zatem, jeżeli PPr na początku inwestycji ponosi wysokie koszty, które nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego, to powinien rozpoznać je jednorazowo w dacie poniesienia (zaksięgowania) – co zwiększa stratę podatkową. W wielu przypadkach, poniesione koszty pośrednie nigdy nie zostaną „zamortyzowane”. 17

18 www.hoganlovells.com Problem: Rozliczenie kosztów pośrednich (3) Propozycja rozwiązania: Proponowana nowelizacja przepisów art. 15 Ustawy CIT oraz art. 22 Ustawy PIT w taki sposób, aby odzwierciedlić związek pomiędzy ponoszonym przez PPr kosztem o charakterze pośrednim a prowadzoną inwestycją jako "całością". 18

19 www.hoganlovells.com Problem: Rozliczenie kosztów pośrednich (4) Wymagane zmiany w ustawach podatkowych: Wprowadzenie rozwiązań podobnych do zawartych w przepisach rachunkowych: –Wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym na wynik podatkowy danego okresu wpłyną jedynie te koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom tego okresu. Celem tego rozwiązania byłoby ściślejsze odzwierciedlenie relacji pomiędzy ponoszonym kosztem a prowadzonym przedsięwzięciem gospodarczym, poprzez zapewnienie współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. –W odniesieniu do kosztów pośrednich, podatnik byłby uprawniony do ich rozliczenia na zasadach zbliżonych do amortyzacji. Wprowadzenie zasad rozliczenie kosztów pośrednich w przypadku skrócenia lub wydłużenia okresu umowy: –W razie skrócenia okresu umowy o PPP - prawo jednorazowego zaliczenia nierozliczonej części kosztów pośrednich do kosztów uzyskania przychodów. –W razie przedłużenia okresu umowy PPP – rozliczenie kosztów pośrednich albo na pierwotnie ustalonych zasadach, albo przez okres pozostały do zakończenia umowy. Rekomendowane wprowadzenie ww. rozwiązania jako powszechnego, dostępnego dla wszystkich podatników i wszystkich typów działalności. 19

20 www.hoganlovells.com Problem: Brak rozwiązań podatkowych dot. rozliczenia koncesji na roboty budowlane (1) Brak regulacji podatkowych dla rozliczenia stron umowy koncesji na roboty budowlane: Obecne brzmienia Ustawy CIT oraz Ustawy PIT nie zawierają regulacji dotyczących podatkowego traktowania rozliczeń pomiędzy stronami umowy koncesji na roboty budowlane. Rozwiązania zawarte w tych aktach odnoszą się wyłącznie do projektów realizowanych na podstawie przepisów o PPP. W praktyce stwarza to szereg problemów i skutkuje niepewnością przy realizacji tego rodzaju projektów, a w konsekwencji wpływa na ich opłacalność. 20

21 www.hoganlovells.com Problem: Brak rozwiązań podatkowych dot. rozliczenia koncesji na roboty budowlane (2) Problemy w zakresie rozliczania umów koncesji na roboty budowlane dotyczą m.in.: Natury świadczeń realizowanych przez każdą ze stron umowy (w tym, zdefiniowania charakteru świadczonych przez nie usług). Wyceny tych świadczeń (fikcyjne założenie o ekwiwalentności świadczeń). Ryzyka rozpoznania po stronie PPr przychodu do opodatkowania: [1] z tytułu uzyskania koncesji, [2] z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w związku z nieodpłatnym użytkowaniem gruntu pod inwestycję. Uprawnień podatkowych stron, np. prawa do rozpoznawania kosztów podatkowych. Istotnym problemem jest brak prawa PPr do amortyzacji wytworzonego środka trwałego oraz sposób rozliczenia inwestycji: co do zasady, koncesjodawca (podmiot publiczny) udostępnia koncesjonariuszowi (PPr) grunt pod inwestycję, nie przekazując mu żadnych praw do tego gruntu – zatem, właścicielem prawnym gruntu i właścicielem (prawnym i podatkowym) wybudowanego na nim obiektu pozostaje podmiot publiczny. 21

22 www.hoganlovells.com Problem: Brak rozwiązań podatkowych dot. rozliczenia koncesji na roboty budowlane (3) Propozycja rozwiązania: Proponowana nowelizacja Ustawy CIT oraz Ustawy PIT poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących umowy koncesji na roboty budowalne. 22

23 www.hoganlovells.com Problem: Brak rozwiązań podatkowych dot. rozliczenia koncesji na roboty budowlane (4) Zakres wymaganych zmian w ustawach podatkowych: Wprowadzenie zapisu o możliwości amortyzacji środka trwałego wytworzonego przez PPr w ramach umowy koncesji, opartego na konstrukcji amortyzacji inwestycji na cudzym gruncie. Wprowadzenie zapisów wyłączających z przychodów PPr: –wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci uzyskania koncesji; –wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci prawa do korzystania z gruntu albo innych rzeczy, przyznanego PPr przez podmiot publiczny. Wprowadzenie zasad rozpoznania kosztów podatkowych oraz rozliczenia strat analogicznych jak w przypadku projektów PPP, t.j: –wydłużony okres na rozliczenie straty podatkowej; –możliwość rozliczenia kosztów poniesionych przed utworzeniem spółki celowej; –możliwość pełnego rozliczenia kosztów środków trwałych poprzez podatkowe odpisy amortyzacyjne dokonywane z uwzględnieniem okresu trwania umowy; –uprawnienie do rozliczenia kosztów na zasadzie współmierności. 23

24 24 Proponowane zmiany do przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług

25 www.hoganlovells.com Akt prawny objęty propozycjami zmian Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ("Ustawa VAT") 25

26 www.hoganlovells.com Problem: Opodatkowanie wniesienia i zwrotu wkładu własnego (1) Obowiązujące regulacje w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów: Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika - - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. (art. 7 ust. 2 Ustawy VAT) 26

27 www.hoganlovells.com Problem: Opodatkowanie wniesienia i zwrotu wkładu własnego (2) Zakres problemu w odniesieniu do projektów PPP: Przytoczony przepis, w zależności od ustalonego przez strony "scenariusza" współpracy, może skutkować dodatkowym kosztem podatku VAT na czynności dostawy towaru. Towarem nie będą nakłady na inwestycje poniesione na cudzym gruncie (np. budowa zrealizowana przez PPr na gruncie gminy). Obowiązek opodatkowania dostawy towaru powstanie, gdy podmiot dokonujący przekazania jest w zakresie tej transakcji podatnikiem podatku VAT i gdy miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Obowiązek ten może dotyczyć: –Przekazania gruntu lub innych towarów przez podmiot publiczny na rzecz PPr; –Zwrotnego przekazania gruntu lub przekazania budynków /budowli wzniesionych na własnym gruncie, jak również innych towarów na rzecz podmiotu publicznego. 27

28 www.hoganlovells.com Problem: Opodatkowanie wniesienia i zwrotu wkładu własnego (3) Proponowane rozwiązanie: Proponowane rozwiązanie polegające na wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT "czasowego" nieodpłatnego przekazania towarów w zakresie projektów PPP oraz ich zwrotu (ww. wyłączenie miałoby zastosowanie przy założeniu, że przekazanie towaru następuje na czas trwania umowy o PPP). 28

29 www.hoganlovells.com Problem: Ograniczona możliwość rozliczenia VAT naliczonego przez podmiot publiczny (1) Obowiązujące regulacje w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przez podmiot publiczny: Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane - z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. (art. 15 ust. 6 Ustawy VAT) Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych. (art. 86 ust. 1 Ustawy VAT) 29

30 www.hoganlovells.com Problem: Ograniczona możliwość rozliczenia VAT naliczonego przez podmiot publiczny (2) Zakres problemu w odniesieniu do projektów PPP: Brak czynności opodatkowanych podatkiem VAT po stronie podmiotu publicznego skutkuje brakiem prawa odliczenia przez niego podatku VAT naliczonego zapłaconego z tytułu usług świadczonych przez PPr. Skutkiem jest zwiększenie ciężaru ekonomicznego transakcji dla podmiotu publicznego. Nawet wówczas, gdy podmiot publiczny wykonuje czynności opodatkowane (np. odpłatnie udostępnia grunt do używania przez PPr na potrzeby projektu PPP), to wątpliwy jest związek tej transakcji z podatkiem VAT zawartym w cenie usług świadczonych przez PPr. Ten dodatkowy koszt inwestycji podmiot publiczny w znacznym stopniu "przenosi" na PPr. 30

31 www.hoganlovells.com Problem: Ograniczona możliwość rozliczenia VAT naliczonego przez podmiot publiczny (3) Proponowane rozwiązanie: Proponowane rozważenie wprowadzenia odpowiednich preferencji w podatku VAT, pozwalających podmiotowi publicznemu na rozliczenie bądź odzyskanie nierozliczonego podatku naliczonego. Określone preferencje w tym zakresie funkcjonują przykładowo we Francji - w postaci funduszu kompensacyjnego VAT, który jest mechanizmem pozwalającym na zwrot podmiotom publicznym, niebędącymi podatnikami VAT, kosztów podatku VAT poniesionych w związku z projektami PPP. 31

32 www.hoganlovells.com Zagadnienie dodatkowe: Potencjalne skutki planowanej nowelizacji Ustawy VAT (1) Obecne brzmienie art. 29 ust. 1 Ustawy VAT: Podstawą opodatkowania jest obrót […]. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. 32

33 www.hoganlovells.com Zagadnienie dodatkowe: Potencjalne skutki planowanej nowelizacji Ustawy VAT (2) Planowana nowelizacja Ustawy VAT - zastąpienie art. 29 ust. 1 nowym art. 29a w brzmieniu: Podstawą opodatkowania […] jest wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze związanymi bezpośrednio z ceną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. 33

34 www.hoganlovells.com Zagadnienie dodatkowe: Potencjalne skutki planowanej nowelizacji Ustawy VAT (3) Cel i potencjalne skutki projektowanej nowelizacji: W pisemnym uzasadnieniu proponowanej zmiany, Minister Finansów wskazuje na zamiar "ściślejszego odwzorowania przepisu art. 73 dyrektywy 2006/112/WE w zakresie określenia podstawy opodatkowania" oraz "jednoznaczne wskazanie, że w związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu uwzględniane są wszelkie otrzymane kwoty związane z ich wykonaniem". W uzasadnieniu Minister Finansów wskazuje także, że "będzie to miało znaczenie np. w przypadku projektów realizowanych ze środków pochodzących z programów pomocowych UE". W praktyce podkreśla się, że znowelizowana Ustawa VAT będzie rodziła ryzyko opodatkowania dotacji unijnych otrzymanych przez podatnika (PPr), które w oczywisty sposób są "związane bezpośrednio z ceną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika". 34

35 www.hoganlovells.com Załącznik: Artykuł 7 Modelowej Konwencji OECD - zyski przedsiębiorstw 1.Zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski, jakie można przypisać zakładowi zgodnie z postanowieniami ustępu 2, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. 2. W rozumieniu tego artykułu i artykułów [23A] [23B], zyski, jakie można przypisać w każdym umawiającym się państwie zakładowi, o którym mowa w ustępie 1, są zyskami, jakie mógłby osiągnąć zakład, w szczególności w jego transakcjach wewnętrznych z innymi częściami przedsiębiorstwa, gdyby był oddzielnym i niezależnym przedsiębiorstwem prowadzącym taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach, uwzględniając wykonywane funkcje, wykorzystywane aktywa oraz ryzyka ponoszone przez przedsiębiorstwo za pośrednictwem zakładu oraz pozostałych części przedsiębiorstwa. 3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami ustępu 2, umawiające się państwo dokonuje korekty zysków, które można przypisać zakładowi przedsiębiorstwa jednego z umawiających się państw i odpowiednio opodatkowuje zyski przedsiębiorstwa, które zostały opodatkowane w drugim umawiającym się państwie, to drugie państwo w koniecznym zakresie wyeliminowania podwójnego opodatkowania tych zysków dokona stosownej korekty kwoty podatku pobranego od tych zysków. Przy ustalaniu takiej korekty właściwe organy umawiających się państw będą w razie konieczności konsultować się wzajemnie. 4. Jeżeli w zyskach mieszczą się składniki dochodu, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej konwencji, to postanowienia niniejszego artykułu nie mają wpływu na postanowienia tych artykułów. 35

36 www.hoganlovells.com Hogan Lovells posiada biura w miastach: Abu Zabi Alicante Amsterdam Baltimore Berlin Bruksela Budapeszt* Caracas Colorado Springs Denver Dolina Krzemowa Dubaj Dusseldorf Dżakarta* Dżuddza* Filadelfia Frankfurt nad Mene m Hamburg Hanoi Ho Chi Minh Hongkong Houston Londyn Los Angeles Madryt Mediolan Miami Monachium Moskwa Nowy Jork Paryż Pekin Północna Wirginia Praga Rijad* Rzym San Francisco Singapur Szanghaj Tokio Ułan Bator Warszawa Waszyngton Zagrzeb* Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oraz podmiotów z nimi powiązanych. Słowo "partner" odnosi się do partnera lub wspólnika Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP lub jakiegokolwiek podmiotu z nimi powiązanego, lub pracownika bądź konsultanta o równorzędnym statusie. Niektóre z osób wskazane jako partnerzy lecz niebędące wspólnikami Hogan Lovells International LLP, nie posiadają uprawnień równorzędnych wspólnikom. W celu uzyskania dalszych informacji o Hogan Lovells, partnerach oraz ich uprawnieniach, odwiedź stronę www.hoganlovells.com. Wyniki osiągnięte dla danego klienta nie gwarantują osiągnięcia podobnych rezultatów w przypadku innych klientów. Powyższe treści stanowią reklamę usług prawnych. © Hogan Lovells 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. *Bura stowarzyszone


Pobierz ppt "Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w CCIFP Podatkowe bariery rozwoju PPP w Polsce i wybrane propozycje ich rozwiązania X Samorządowe Forum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google