Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 1 Zakładamy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 1 Zakładamy."— Zapis prezentacji:

1 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 1 Zakładamy spółdzielnię socjalną Marek Śliwiński, Marek Sztark Szkolenie nt. tworzenia przedsiębiorstw społecznych Stare Jabłonki, 22-23.02.2008 r.

2 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej.

3 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 3 Co to jest spółdzielnia socjalna? Spółdzielnia jest zrzeszeniem osób, łączących się dobrowolnie dla zaspokojenia wspólnych dążeń i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadanie autonomicznego i kontrolowanego demokratycznie przedsiębiorstwa Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, której założeniem jest inwestowanie nadwyżek bilansowych na rzecz społeczności lokalnej i osobisty rozwój pracowników przedsiębiorstwa, a nie kierowanie się presją osiągania maksymalnego zysku.

4 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 4 Cele spółdzielni socjalnej Prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy u członków spółdzielni socjalnej. Odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu - u członków spółdzielni. Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska lokalnego Działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o DPPiW.

5 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 5 Kto może utworzyć spółdzielnię socjalną? 1.bezdomni realizujący indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 2.uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; 3.uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 4.chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego*; * musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, tzn. zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej poprzez dokonywanie czynności prawnych, np. przez zawieranie umów.

6 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 6 Kto może utworzyć spółdzielnię socjalną? – cz.2 5. długotrwale bezrobotni – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (osoba długotrwale bezrobotna = min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat), 6. zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

7 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 7 Ile osób może założyć spółdzielnię socjalną? minimum 5 osób, ale nie więcej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, w których liczba członków nie przekracza 15, nie powołuje Rady Nadzorczej, zaś jej zadania wykonuje Walne Zgromadzenie, prawo kontroli działalności spółdzielni przysługuje bezpośrednio każdemu członkowi, parytet 80% do 20% ( liczba członków spółdzielni będących tzw. fachowcami, nie może być większa niż 20% wszystkich członków spółdzielni). Naruszenie powyższych uregulowań powoduje likwidację spółdzielni socjalnej.

8 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 8 Zasady działania spółdzielni socjalnej dobrowolne i otwarte członkostwo, demokratyczna kontrola członków, ekonomiczne uczestnictwo członków, autonomia i niezależność, kształcenie, szkolenie, informacja, współpraca między spółdzielniami, troska o społeczność lokalną (zakorzenienie).

9 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 9 Zakładamy spółdzielnię – 2 tryby Aktualnie przewiduje się dwa sposoby tryby utworzenia spółdzielni socjalnej: 1)tryb indywidualny: założycielami są osoby bezrobotne, niepełnosprawne i inne spełniające warunki ustawy; 2)tryb zinstytucjonalizowany: za pośrednictwem i przy pomocy Centrum Integracji Społecznej oraz poprzez przekształcenie Spółdzielni Inwalidów lub Spółdzielni Niewidomych.

10 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 10 Zakładamy spółdzielnię – 8 kroków: 5. Złożenie wniosku do KRS 8. Wsparcie finansowe i rozpoczęcie działa. 2. Przygot. dokum. (statut, uchwały etc.) 3. Zwołanie Walnego Zgromadz. 4. Wybór władz spółdz. 6. Nabycie osobowości prawnej 7. ZUS i Urząd Skarbowy

11 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 11 Krok 1 - Podjęcie decyzji Podjęcie decyzji – poprzedzone dokładną analizą mocnych i słabych stron. (jakie mamy szansę na sukces), znaleźć grupę osób, które podejmą wyzwanie, zacząć badać rynek (uwzględnienie potrzeb lokalnego rynku), Jeśli: podejmiemy decyzję dotyczącą charakteru spółdzielni; mamy pomysł na działalność, posiadamy biznes plan, przyjęliśmy strategię działania (możemy przejść do kroku 2).

12 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 12 KROK 2 – Statut, uchwały Statut jest podstawowym aktem prawnym spółdzielni regulującym całokształt jej struktury organizacyjnej, określającym charakter spółdzielni, prawa i obowiązki członków, nabywanie i utrata członkowstwa, kompetencje organów, tryb podejmowania decyzji, zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał oraz wszystkie kwestie prawidłowego funkcjonowania spółdzielni. Poza tym w statucie musi się znaleźć oznaczenie nazwy spółdzielni socjalnej z obowiązkowym dodatkiem spółdzielnia socjalna. 3 uchwały, listy członków, protokoły – dokumenty na WZ.

13 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 13 KROK 3 - Zwołanie Walnego Zgromadzenia W zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie - założyciele spółdzielni, Walne Zgromadzenie założycieli uchwala: 1) statut poprzez złożenie pod nim podpisów, 2) uchwałę o powołaniu spółdzielni, 3) uchwałę o powołaniu Zarządu. Walne Zgromadzenie jest protokołowane, a protokół podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego zebrania, Należy jeszcze uzupełnić dokumentacje o: złożone przez założycieli zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do bycia członkiem spółdzielni socjalnej, listę obecności wraz z adresami członków - założycieli i ich oryginalnym podpisami.

14 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 14 KROK 4 - Wybór władz spółdzielni Spółdzielnia, jak każda korporacyjna osoba prawna, działa przez swoje organy Walne Zgromadzenie to najważniejszy decyzyjny organ spółdzielni, Zarząd - organ składający się z członków spółdzielni, o charakterze wykonawczym, składa oświadczenia woli za spółdzielnię i reprezentuje ją na zewnątrz. Statut spółdzielni reguluje zasady działania Zarządu, Od 15 członków powołujemy Radę Nadzorczą - organ co najmniej trzyosobowy, składający się z członków spółdzielni, o charakterze kontrolnym. Kto zostanie Prezesem Spółdzielni? (lider – 80% do 20%).

15 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 15 KROK 5 - Złożenie wniosku do KRS W celu zgłoszenia spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego należy wypełnić następujące formularze: 1)KRS-W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, 2)KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, 3)KRS-WM - Przedmiot działania. 4)3 uchwały, listy członków, protokoły. Dokumenty wymagane określone w: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 240, Poz. 2412).

16 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 16 KROK 6 – Nabycie osobowości prawnej Spółdzielnia nabywa osobowość prawną i rozpoczyna swoją działalność gospodarczą w momencie jej zarejestrowania, a nie powołania. Jeżeli spółdzielnia chce zacząć działalność w późniejszym terminie niż moment zarejestrowania, powinno być to zaznaczone w odpowiedniej uchwale. (Kiedy bezrobotny – spółdzielca – przestaje być bezrobotny?)

17 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 17 KROK 7 - ZUS i Urząd Skarbowy Zgłoszenie Spółdzielni do kolejnych rejestrów : numer REGON we właściwym Urzędzie Statystycznym, numer NIP, we właściwym Urzędzie Skarbowym, w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika należy zgłosić spółdzielnię w ZUS jako płatnika składek. -działalność gospodarczą spółdzielnia musi prowadzić w sposób określony w ustawie Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999, -ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., prowadzenia ksiąg rachunkowych, tzw. "pełna księgowość, -Kodeks Pracy,

18 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 18 KROK 8 - Wsparcie finansowe i rozpoczęcie działa Art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. - wsparcie do 300% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej na założenie spółdzielni socjalnej, czyli do 8.699,49 zł, zł (luty 2008),* -wsparcie do 200% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, czyli do 5.799,66 zł (luty 2008).** * 2.899,83 zł, wg danych GUS z dnia 11 lutego 2008 za IV kwartał 2007 r., http://www.stat.gov.pl * * Problemy z uzyskaniem poręczenia dotacji z PUP dla spółdzielców (wsparcie od Działdowskiej Agencji Rozwoju).

19 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 19 Art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. - finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne uczestników CIS-ów, którzy podjęli działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej (środki PUP-u). Zatrudnienie wspierane, czyli finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne członków spółdzielni socjalnej z wyjątkiem tzw. fachowców i członków dawnej spółdzielni inwalidów lub niewidomych przekształconej w spółdzielnię socjalną. KROK 8 - Wsparcie finansowe i rozpoczęcie działa - cz.2

20 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 20 Zwolnienie dochodów przeznaczonych na cele działalności spółdzielni z podatku dochodowego od osób prawnych. Powierzanie realizacji zadań publicznych. Możliwość uczestniczenia w otwartym konkursie ofert na realizację zadań na rzecz administracji publicznej (wg UPPiW). Możliwe wsparcie dla jednej spółdzielni maks. 300 tyś. uro w ciągu trzech lat. KROK 8 - Wsparcie finansowe i rozpoczęcie działa - cz.3

21 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 21 Warto wiedzieć - regulacje szczegółowe Spółdzielnia socjalna może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną. Z wyodrębnionej części spółdzielni może powstać tylko inna spółdzielnia socjalna. Cała nadwyżka bilansowa przeznaczana jest na: - zwiększenie funduszu zasobowego, - cele reintegracyjne, społeczne, oświatowo-kulturalne.

22 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 22 Warto wiedzieć - regulacje szczegółowe – cz.2 Majątek likwidowanej spółdzielni socjalnej przekazywany jest na Fundusz Pracy (maks. 20 % majątku może być przekazana jej członkom). Spółdzielnie socjalne muszą prowadzić księgi rachunkowe na zasadach pełnej księgowości. Spółdzielnię socjalną mogą także utworzyć członkowie spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych przez przekształcenie swych spółdzielni w spółdzielnię socjalną.

23 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 23 Źródła informacji STRONY INTERETOWE: www.ozrss.promotion.org.pl/index.htm - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, http://www.spoldzielczosc.republika.pl/ Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Olsztynie, adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5, p. 38, tel. (089) 521-04-32, www.liskow.org.pl – strona projektu: W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków, www.stara-szkola.org.pl – Spółdzielnia Socjalna z Prostek, PUBLIKACJE: JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ – z serii 3*W http://www.prawo.ngo.pl/ files/prawo.ngo.pl/public/3w_pdf/nowsze_pdf/spoldz_socjalne.pdf Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione lokalnie?, M.Śliwiński, M. Sztark, ISP, Warszawa 2008 – broszura niebawem dostępna na stronie www.liskow.org.pl

24 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 24 Zakładamy wspólnie spółdzielnię socjalną, (praca w podziale na dwie grupy): a) plusy spółdzielni socjalnych, b) minusy spółdzielni socjalnych. Czas: 10 min + prezentacja wyników. ĆWICZENIE:

25 Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 25 Dziękujemy za uwagę! Prezentację przygotowali: Marek Sztark - sztark@szczecin-expo.org Marek Śliwiński – mareksliw@o2.pl


Pobierz ppt "Zakładamy spółdzielnię socjalnąProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 1 Zakładamy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google