Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informator dla rodziców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informator dla rodziców"— Zapis prezentacji:

1 Informator dla rodziców
Podstawowe informacje o sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015.

2 Informacje ogólne Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

3 Informacje ogólne Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

4 Informacje ogólne Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin. Dodatkowy sprawdzian odbywa się nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

5 Informacje ogólne Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Ze sprawdzianu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przed- miotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad- wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

6 Zakres sprawdzianu Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

7 Zakres sprawdzianu Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast zadania z języka obcego – drugi. Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedzi do zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie zadań.

8 Termin sprawdzianu Sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. (środa).
Sprawdzian będzie podzielony na dwie części: Część 1– język polski i matematyka rozpocznie się o godz. 9:00 Część 2 – język obcy nowożytny rozpocznie się o godz. 11:45

9 Część 1 Część 2 SPRAWDZIAN
zadania z j. polskiego i matematyki (80 minut) Część 2 zadania z j. obcego nowożytnego (45 minut)

10 Część pierwsza zadania z języka polskiego
Zadania z języka polskiego sprawdzają poziom opanowania umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej tj. :   odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, analizę i interpretację tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi.

11 Część pierwsza zadania z matematyki
Na sprawdzianie, w zadaniach z matematyki badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie trzech obszarów umiejętności: wykorzystania i tworzenia informacji, modelowania matematycznego, rozumowania i tworzenia strategii. Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzona sprawność rachunkowa.

12 Część druga zadania z języka obcego nowożytnego
Część druga sprawdzianu z języka obcego nowożytnego sprawdza poziom osiągnięć uczniów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych, znajomości środków językowych.

13 Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą
Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.

14 Liczba rodzajów zadań

15 Wyniki sprawdzianu W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą wyrażone w procentach cztery wyniki: z części pierwszej (wynik ogólny) z języka polskiego z matematyki z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Informator dla rodziców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google