Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ

2 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU W ASPEKCIE PRAWNYM
Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562) ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania... (Dz.U. z 30 kwietnia 2013 r., poz. 520) (Zapisy dotyczące nowej formuły sprawdzianu wejdą w życie z dniem 1 września 2014 r.) § 32 ust. 1 W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (…). Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977)

3 PROCES WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WPROWADZONA W PIERWSZEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 W CZWARTEJ KLASIE – W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SPRAWDZIAN W NOWEJ FORMULE – W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

4 CEL ZMIAN W ZASADACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
ZAKOŃCZENIE ROZPOCZĘTEGO W 2012 R. PROCESU HARMONIZOWANIA EGZAMINÓW TRZYKROTNY POMIAR (SPRAWDZIAN – EGZAMIN GIMNAZJALNY – EGZAMIN MATURALNY) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU TRZECH PODSTAWOWYCH JĘZYKÓW: POLSKIEGO, OBCEGO, FORMALNEGO, SYMBOLICZNEGO JĘZYKA MATEMATYKI

5 DLACZEGO ZMIANY REZYGNACJA Z PONADPRZEDMIOTOWEGO CHARAKTERU SPRAWDZIANU NA RZECZ DOKŁADNIEJSZEGO SPRAWDZENIA WYBRANEGO ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI; ŚCISŁE OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO OBJĘTEGO DANYM NARZĘDZIEM POMIARU OGRANICZENIE ZESTAWU ZADAŃ NA SPRAWDZIANIE DO ZADAŃ SPRAWDZAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ MATEMATYKI UZASADNIONE POMIAROWO; BADANIE PRZEDMIOTÓW KLUCZOWYCH DLA DALSZEJ NAUKI DZIECKA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYRÓŻNIONO JAKO OSOBNY OBSZAR ANALIZĘ I INTERPRETACJĘ TEKSTÓW KULTURY, Z MATEMATYKI – MODELOWANIE MATEMATYCZNE I TWORZENIE STRATEGII; NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU WPŁYWA NA ROZWÓJ OBSZARÓW KLUCZOWYCH DLA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ

6 Z ZASAD OGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH SPRAWDZIANU
SPRAWDZIAN NA FORMĘ PISEMNĄ. PRZYSTĄPIENIE DO SPRAWDZIANU JEST WARUNKIEM UKOŃCZENIA PRZEZ SZÓSTOKLASISTĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. MINIMALNY WYNIK KONIECZNY DO UZYSKANIA NIE JEST OKREŚLONY – SPRAWDZIANU NIE MOŻNA NIE ZDAĆ. UCZEŃ, KTÓREMU PRZYSTĄPIENIE DO SPRAWDZIANU W TERMINIE GŁÓWNYM UNIEMOŻLIWIŁY PRZYCZYNY LOSOWE LUB ZDROWOTNE, PRZYSTĘPUJE DO NIEGO W TERMINIE DODATKOWYM.

7 STRUKTURA SPRAWDZIANU
W CZĘŚCI PIERWSZEJ – BADANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI (W TYM – ICH WYKORZYSTANIE DO ROZWIĄZANIA ZADAŃ OSADZONYCH W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM, PRZYRODNICZYM) DWIE CZĘŚCI SPRAWDZIANU W CZĘŚCI DRUGIEJ – BADANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

8 HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU
1 DZIEŃ CZĘŚĆ PIERWSZA 80 MINUT PRZERWA PRZERWA UWZGLĘDNIAJĄCA WYDŁUŻENIE CZASU SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI CZĘŚĆ DRUGA 45 MINUT

9 WYNIKI SPRAWDZIANU ZAŚWIADCZENIE O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH SPRAWDZIANU PRZEKAZYWANE WRAZ ZE ŚWIADECTWEM UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYNIKI WYRAŻONE W PROCENTACH WYNIK (OGÓLNY) Z PIERWSZEJ CZĘŚCI WYNIK Z CZĘŚCI DRUGIEJ WYNIK SZCZEGÓŁOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO WYNIK SZCZEGÓŁOWY Z MATEMATYKI

10 BUDOWA SPRAWDZIANU ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI TWORZĄ JEDEN ZESTAW ZADAŃ, ZADANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO – DRUGI. DO KAŻDEGO ZESTAWU ZADAŃ DOŁĄCZONA JEST KARTA ODPOWIEDZI, W KTÓREJ UCZEŃ ZAZNACZA ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH. PRZED PRZENIESIENIEM NA KARTĘ ODPOWIEDZI UCZEŃ ZAZNACZA ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM W ZESTAWIE ZADAŃ. LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO ZDOBYCIA ZA ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH ZADAŃ W ZESTAWIE – ZMIENNA

11 CZĘŚĆ 1. SPARWDZIANU CZĘŚĆ 2 . SPRAWDZIANU 8-12 8-12 35-45 2-4 - 2-4
JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK OBCY LICZBA ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH 8-12 8-12 35-45 LICZBA ZADAŃ OTWARTYCH 2-4 - 2-4

12 ZADANIA Z JĘZYKA OBCEGO ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI
TYPY ZADAŃ ZADANIA Z JĘZYKA OBCEGO ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI ZAMKNIĘTE – UCZEŃ WYBIERA ODPOWIEDŹ SPOŚRÓD PODANYCH OTWARTE – UCZEŃ SAMODZIELNIE FORMUŁUJE ODPOWIEDŹ ZAMKNIĘTE – UCZEŃ WYBIERA ODPOWIEDŹ SPOŚRÓD PODANYCH

13 ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI
WIELOKROTNEGO WYBORU ZADANIA ZAMKNIĘTE PRAWDA - FAŁSZ NA DOBIERANIE Z LUKĄ ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI

14 PRZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 9. (0–1) Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. W wypowiedzi A twoja deklamacja, Aniu! Diana posłużyła się równoważnikiem zdania. P F Wypowiedź Diany Zdaje się, że wyniki są jak najlepsze jest zdaniem pojedynczym. P F

15 Zadanie 10. (0–1) Która z poniższych cech powieści nie występuje we fragmencie ANI Z ZIELONEGO WZGÓRZA? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. Postacią mówiącą jest narrator. B. Występują liczne dialogi bohaterów. C. Wątki główne przeplatają się z wątkami pobocznymi. D. Zdarzenia toczą się w określonym czasie i przestrzeni.

16 Zadanie 22. (0–1) Uzupełnij poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W zdaniu Drapacze chmur starano się budować_____ centrum miasta poprawną formą przysłówka w stopniu najwyższym jest A. bardzo blisko B. najbliżej C. bliziutko D. bliżej

17 Zadanie 34. (0–7) Najpiękniejszy dzień w moim życiu… – kartka z pamiętnika.

18 Zadanie 14. (0-1) Z zestawu liczb: 765, 663, 568 i 477 Asia wykreśliła wszystkie te, które są podzielne przez 2, a następnie wszystkie, Która liczba pozostała? Wybierz odpowiedź spośród podanych. które są podzielne przez 9. Pozostała jedna liczba. A. 765 B. 663 C. 568 D. 477

19 Zadanie 22. (0 – 4) W szkole przeznaczono 500 zł na zakup piłek do koszykówki i piłek do siatkówki. Kupiono 3 piłki do koszykówki, za które zapłacono 282 zł. Piłka do siatkówki jest o 14 zł tańsza od piłki do koszykówki. Ile piłek do siatkówki można kupić za pozostałą kwotę?

20 Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH.

21 DO 15 GRUDNIA 2014 R. NA STRONACH OKRĘGOWYCH KOMISJI ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE ZESTAWY ZADAŃ DO PRZEPROWADZENIA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU W FORMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google