Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian zewnętrzny po klasie VI szkoły podstawowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian zewnętrzny po klasie VI szkoły podstawowej"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian zewnętrzny po klasie VI szkoły podstawowej
Podstawy prawne i organizacja Sprawdzianu dla uczniów po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej z uwzględnieniem nowej formuły w roku szkolnym 2014/2015

2 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – art. 22 ust. 2, pkt. 4 (Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia: warunki oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych) Rozporządzenia MEN: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Łódź, wrzesień 2014

3 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków o sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków o sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Łódź, wrzesień 2014

4 Sprawdzian w klasie VI W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Łódź, wrzesień 2014

5 Sprawdzian w klasie VI Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym, w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. Łódź, wrzesień 2014

6 Sprawdzian w klasie VI Harmonogram przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor CKE i ogłasza na stronie internetowej nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Termin sprawdzianu 1 kwietnia 2015 roku. Łódź, wrzesień 2014

7 Druga część sprawdzianu
Uczniowie przystępują do części drugiej sprawdzianu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Łódź, wrzesień 2014

8 Druga część sprawdzianu
UWAGA ! Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Łódź, wrzesień 2014

9 Druga część sprawdzianu
Rodzice/prawni opiekunowie składają dyrektorowi szkoły do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian pisemną deklarację: wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do: części drugiej sprawdzianu - w przypadku, gdy uczeń uczy się jako przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jeśli uczy się jednego języka obcego nowożytnego – rodzice/prawni opiekunowie takiej deklaracji nie składają Łódź, wrzesień 2014

10 Druga część sprawdzianu
Informację o: Języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do egzaminu do drugiej części sprawdzianu dołącza się do listy, która zawiera: imię i nazwisko ucznia, nr PESEL, miejsce i datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i nr w dzienniku lekcyjnym. Łódź, wrzesień 2014

11 Sprawdzian w klasie VI Listę uczniów dyrektor szkoły przesyła w formie elektronicznej do dyrektora OKE do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Łódź, wrzesień 2014

12 Prawo Rodziców/ Prawnych opiekunów
Mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu pisemną informację o: zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji. Łódź, wrzesień 2014

13 Uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Opinia ppp lub poradni specjalistycznej powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III Łódź, wrzesień 2014

14 Uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się
Opinię, rodzice/prawni opiekunowie przedkładają dyrektorowi szkoły do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – ten sam tryb przeprowadzenia sprawdzianu, na podstawie tego orzeczenia Łódź, wrzesień 2014

15 Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo
na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i w formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia Łódź, wrzesień 2014

16 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tego tytułu Łódź, wrzesień 2014

17 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części drugiej sprawdzianu, dyrektor szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, złożony nie później niż 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje OKE o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Łódź, wrzesień 2014

18 Czas trwania sprawdzianu
Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: Część pierwsza – 80 minut Część druga – 45 minut Łódź, wrzesień 2014

19 Czas trwania sprawdzianu
Dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – określa go dyrektor CKE w szczegółowej informacji, którą ogłasza przed 1 września każdego roku szkolnego. Łódź, wrzesień 2014

20 Skład zespołu egzaminacyjnego
nie może wchodzić wychowawca zdających oraz: w części pierwszej – nauczyciele języka polskiego i matematyki w części drugiej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian Łódź, wrzesień 2014

21 Procedura rozpoczęcia sprawdzianu
Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi nie zostały naruszone. Po sprawdzeniu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących poszczególnych zespołów oraz przedstawiciela uczniów. Łódź, wrzesień 2014

22 Procedura rozpoczęcia sprawdzianu
na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu zamieszcza się KOD ucznia nadany przez OKE oraz PESEL. UWAGA! Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. Łódź, wrzesień 2014

23 Procedura trwania sprawdzianu
W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Do Sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian uczeń nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. W czasie trwania sprawdzianu uczniowi nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. Łódź, wrzesień 2014

24 Procedura unieważnienia sprawdzianu
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go. Tą informację zamieszcza niezwłocznie w protokole przebiegu sprawdzianu i przekazuje do OKE. Łódź, wrzesień 2014

25 Procedura unieważnienia sprawdzianu
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor OKE unieważnia sprawdzian lub odpowiednio jego część. Dotyczy to również stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia występowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innym uczniom lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia. Łódź, wrzesień 2014

26 Procedura unieważnienia sprawdzianu
Dyrektor komisji okręgowej przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o przyczynach unieważnienia sprawdzianu. Łódź, wrzesień 2014

27 Ponowne przystąpienie do sprawdzianu
W przypadku unieważnienia sprawdzianu lub jego części, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu. Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzenia sprawdzianu lub jego części stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia sprawdzian i powiadamia dyrektora OKE. Ten, w porozumieniu z dyrektorem CKE unieważnia sprawdzian lub jego część. Łódź, wrzesień 2014

28 Ponowne przystąpienie do sprawdzianu
W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich części sprawdzianu, wpisuje się 0%. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub jego części w określonym terminie, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. Łódź, wrzesień 2014

29 Ponowne przystąpienie do sprawdzianu
Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku powtarza klasę, przystępuje ponownie do sprawdzianu w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę Łódź, wrzesień 2014

30 Egzaminatorzy zewnętrzni
Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów przez dyrektora OKE. Egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie odpowiedniej części sprawdzianu. Łódź, wrzesień 2014

31 Wyniki sprawdzianu Są wyrażane w procentach i obejmują:
wyniki z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki. wynik części drugiej. Wyniki sprawdzianu wyrażone w % ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów. Wyniki sprawdzianu ustalone przez komisję okręgową są ostateczne. Łódź, wrzesień 2014

32 Przyczyny losowe lub zdrowotne
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: nie przystąpił do sprawdzianu lub jego części w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub jego część przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzenia sprawdzianu w szkole, w której jest uczniem – informacja z CKE. Łódź, wrzesień 2014

33 Przyczyny losowe lub zdrowotne
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w dodatkowym terminie, dyrektor OKE na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia. Łódź, wrzesień 2014

34 Postanowienia końcowe
W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się odpowiedni „zwolniony”, „zwolniona”. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi i jego rodzicom do wglądu w miejscu i w czasie wskazanym przez dyrektora OKE. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Łódź, wrzesień 2014

35 Postanowienia końcowe
Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia OKE przekazuje nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego. Łódź, wrzesień 2014

36 Dziękuję za uwagę Opracowała
Dyrektor Grupy Szkół Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą mgr Bogumiła Szmid Łódź, wrzesień 2014


Pobierz ppt "Sprawdzian zewnętrzny po klasie VI szkoły podstawowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google