Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian zewnętrzny po klasie VI szkoły podstawowej Podstawy prawne i organizacja Sprawdzianu dla uczniów po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian zewnętrzny po klasie VI szkoły podstawowej Podstawy prawne i organizacja Sprawdzianu dla uczniów po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej z."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian zewnętrzny po klasie VI szkoły podstawowej Podstawy prawne i organizacja Sprawdzianu dla uczniów po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej z uwzględnieniem nowej formuły w roku szkolnym 2014/2015

2 Łódź, wrzesień 2014 Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – art. 22 ust. 2, pkt. 4 (Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia: warunki oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych)  Rozporządzenia MEN: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3 Łódź, wrzesień 2014  Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków o sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków o sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Podstawa prawna:

4 Łódź, wrzesień 2014 Sprawdzian w klasie VI W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

5 Sprawdzian w klasie VI Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:  w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym,  w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.  Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. Łódź, wrzesień 2014

6 Sprawdzian w klasie VI  Harmonogram przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor CKE i ogłasza na stronie internetowej nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.  Termin sprawdzianu 1 kwietnia 2015 roku.

7 Łódź, wrzesień 2014 Druga część sprawdzianu  Uczniowie przystępują do części drugiej sprawdzianu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

8 Łódź, wrzesień 2014 Druga część sprawdzianu UWAGA ! Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

9 Łódź, wrzesień 2014 Druga część sprawdzianu Rodzice/prawni opiekunowie składają dyrektorowi szkoły do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian pisemną deklarację: 1)wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do: części drugiej sprawdzianu - a)w przypadku, gdy uczeń uczy się jako przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, b)jeśli uczy się jednego języka obcego nowożytnego – rodzice/prawni opiekunowie takiej deklaracji nie składają

10 Łódź, wrzesień 2014 Druga część sprawdzianu Informację o:  Języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do egzaminu do drugiej części sprawdzianu dołącza się do listy, która zawiera:  imię i nazwisko ucznia,  nr PESEL,  miejsce i datę urodzenia,  płeć,  informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się,  rodzaj zestawu zadań,  symbol oddziału i nr w dzienniku lekcyjnym.

11 Łódź, wrzesień 2014 Sprawdzian w klasie VI Listę uczniów dyrektor szkoły przesyła w formie elektronicznej do dyrektora OKE do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

12 Łódź, wrzesień 2014 Prawo Rodziców/ Prawnych opiekunów Mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu pisemną informację o:  zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji.

13 Łódź, wrzesień 2014 Uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  Opinia ppp lub poradni specjalistycznej powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III

14 Łódź, wrzesień 2014 Uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się  Opinię, rodzice/prawni opiekunowie przedkładają dyrektorowi szkoły do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – ten sam tryb przeprowadzenia sprawdzianu, na podstawie tego orzeczenia

15 Łódź, wrzesień 2014 Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo  na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i w formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia

16 Łódź, wrzesień 2014 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tego tytułu

17 Łódź, wrzesień 2014 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części drugiej sprawdzianu, dyrektor szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, złożony nie później niż 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje OKE o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

18 Łódź, wrzesień 2014 Czas trwania sprawdzianu  Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: Część pierwsza – 80 minut Część druga – 45 minut

19 Łódź, wrzesień 2014 Czas trwania sprawdzianu Dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – określa go dyrektor CKE w szczegółowej informacji, którą ogłasza przed 1 września każdego roku szkolnego.

20 Łódź, wrzesień 2014 Skład zespołu egzaminacyjnego  nie może wchodzić wychowawca zdających oraz:  w części pierwszej – nauczyciele języka polskiego i matematyki  w części drugiej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian

21 Łódź, wrzesień 2014 Procedura rozpoczęcia sprawdzianu  Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi nie zostały naruszone.  Po sprawdzeniu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących poszczególnych zespołów oraz przedstawiciela uczniów.

22 Procedura rozpoczęcia sprawdzianu  na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu zamieszcza się KOD ucznia nadany przez OKE oraz PESEL. UWAGA!  Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. Łódź, wrzesień 2014

23 Procedura trwania sprawdzianu  W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje przy osobnym stoliku.  Do Sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian uczeń nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.  W czasie trwania sprawdzianu uczniowi nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. Łódź, wrzesień 2014

24 Procedura unieważnienia sprawdzianu  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go.  Tą informację zamieszcza niezwłocznie w protokole przebiegu sprawdzianu i przekazuje do OKE. Łódź, wrzesień 2014

25 Procedura unieważnienia sprawdzianu  W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor OKE unieważnia sprawdzian lub odpowiednio jego część.  Dotyczy to również stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia występowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innym uczniom lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia. Łódź, wrzesień 2014

26 Procedura unieważnienia sprawdzianu  Dyrektor komisji okręgowej przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o przyczynach unieważnienia sprawdzianu. Łódź, wrzesień 2014

27 Ponowne przystąpienie do sprawdzianu  W przypadku unieważnienia sprawdzianu lub jego części, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu.  Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzenia sprawdzianu lub jego części stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia sprawdzian i powiadamia dyrektora OKE. Ten, w porozumieniu z dyrektorem CKE unieważnia sprawdzian lub jego część. Łódź, wrzesień 2014

28 Ponowne przystąpienie do sprawdzianu  W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich części sprawdzianu, wpisuje się 0%.  Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub jego części w określonym terminie, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. Łódź, wrzesień 2014

29 Ponowne przystąpienie do sprawdzianu  Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku powtarza klasę, przystępuje ponownie do sprawdzianu w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę Łódź, wrzesień 2014

30 Egzaminatorzy zewnętrzni  Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów przez dyrektora OKE.  Egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie odpowiedniej części sprawdzianu. Łódź, wrzesień 2014

31 Wyniki sprawdzianu Są wyrażane w procentach i obejmują:  wyniki z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki.  wynik części drugiej.  Wyniki sprawdzianu wyrażone w % ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów.  Wyniki sprawdzianu ustalone przez komisję okręgową są ostateczne. Łódź, wrzesień 2014

32 Przyczyny losowe lub zdrowotne  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 1)nie przystąpił do sprawdzianu lub jego części w ustalonym terminie albo 1)przerwał sprawdzian lub jego część przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzenia sprawdzianu w szkole, w której jest uczniem – informacja z CKE. Łódź, wrzesień 2014

33 Przyczyny losowe lub zdrowotne  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w dodatkowym terminie, dyrektor OKE na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.  Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia. Łódź, wrzesień 2014

34 Postanowienia końcowe  W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się odpowiedni „zwolniony”, „zwolniona”.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi i jego rodzicom do wglądu w miejscu i w czasie wskazanym przez dyrektora OKE.  Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Łódź, wrzesień 2014

35 Postanowienia końcowe  Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły.  Wyników sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia OKE przekazuje nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego. Łódź, wrzesień 2014

36 Dziękuję za uwagę Opracowała Dyrektor Grupy Szkół Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą mgr Bogumiła Szmid


Pobierz ppt "Sprawdzian zewnętrzny po klasie VI szkoły podstawowej Podstawy prawne i organizacja Sprawdzianu dla uczniów po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google