Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian szóstoklasisty W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian szóstoklasisty W ROKU SZKOLNYM 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian szóstoklasisty W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

2 Zmiany w sprawdzianie od 2015 r.  Zmiany organizacyjne  Zmiany merytoryczne  Zmiany jakościowe

3 Zmiany organizacyjne: 1. Nowa formuła sprawdzianu obejmuje dwie części:  Część 1. – język polski i matematyka (80 minut)  Część 2. – język obcy nowożytny (45 minut) 2. Wynik podawany w % dla części 1. i 2. (w części 1. wyszczególniony wynik dla języka polskiego i matematyki)

4 Zmiany merytoryczne: Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zmiany jakościowe: Więcej zadań sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów; Więcej materiałów źródłowych (np. komiks, afisz, mapa) oraz szerszy repertuar rodzajów zadań; Kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście do oceniania.

5 Podstawa programowa Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe – odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wymagania ogólne – w sposób syntetyczny przedstawiają nadrzędne cele kształcenia i informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe. Sposób spełnienia wymagań szczegółowych jest wartościowy wtedy, gdy przybliża osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych. Znajomość podstawy programowej dla danego etapu kształcenia jest konieczna w procesie edukacyjnym. Warto, by znali ją także rodzice, którzy wspierają proces dydaktyczny.

6 Część 1. sprawdzianu – zadania z języka polskiego i matematyki DO TEJ PORY… Zadania sprawdzały poziom opanowania pięciu umiejętności kształtowanych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 1. Czytanie 2. Pisanie 3. Rozumowanie 4. Korzystanie z informacji 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce OD 2015 roku…  jeden arkusz obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki,  zadania mogą być osadzone w kontekście historycznym lub przyrodniczym,  Zadania sprawdzają stopień opanowania wymagań z zakresu języka polskiego i matematyki określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.

7 Zadania z języka polskiego: - od 8 do 12 zadań zamkniętych - od 2 do 4 zadań otwartych UWAGA! Zawsze jedno zadanie stanowi dłuższą wypowiedź pisemną. Zadania z matematyki: - od 8 do 12 zadań zamkniętych - od 2 do 4 zadań otwartych CZAS TRWANIA – 80 minut

8 Język polski – formy wypowiedzi pisemnej: opowiadanie z dialogiem kartka z pamiętnika wpis w dzienniku list oficjalny sprawozdanie opis (postaci, przedmiotu, krajobrazu) formy użytkowe: ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie, notatka, przepis, instrukcja

9 Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według następujących kryteriów:  treść  styl  język  ortografia  Interpunkcja Skala oceniania treści zależy od formy wypowiedzi (można zdobyć od 0 do 3 pkt), natomiast skale oceniania walorów językowych są wspólne dla wszystkich form (od 0 do 1 pkt).

10 Matematyka  Zadania z matematyki mogą mieć formę otwartą i zamkniętą.  Wśród zadań zamkniętych znajdą się między innymi: zadania wielokrotnego wyboru zadania prawda – fałsz zadania na dobieranie  Każde z zadań otwartych będzie sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:  wykorzystanie i tworzenie informacji  modelowanie matematyczne  rozumowanie i tworzenie strategii UWAGA! W każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.

11 Część 2. sprawdzianu – zadania z języka obcego nowożytnego Uczeń zdaje egzamin z tego języka obcego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego… … a zatem w SP 312 sprawdzian będzie z języka angielskiego Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych. Zadania będą sprawdzać umiejętności kluczowe:  rozumienie ze słuchu (krótkie teksty odtwarzane z płyty CD  znajomość funkcji i środków językowych  rozumienie tekstów pisanych CZAS TRWANIA – 45 MINUT

12 Zadania sprawdzają stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego. Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne nawiązują do działań językowych składających się na kompetencję komunikacyjną opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Wymagania szczegółowe rozwijają i doprecyzowują cele ogólne, m. in. Wyznaczają zakres kształconych umiejętności, tematykę zadań oraz możliwe rodzaje tekstów wykorzystywanych w procesie kształcenia językowego.

13 Inne ważne informacje 1. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. 2. Sprawdzian odbędzie się …. Kwietnia 2015 roku. część 1. – godz. ………….. część 2. – godz. …………… 3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi w tym terminie do sprawdzianu, przystępuje do niego w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 4. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą 4 wyniki: - wynik ogólny z części 1. - szczegółowy wynik z języka polskiego - wynik ogólny z części 2. - szczegółowy wynik z matematyki

14 Ważne informacje – c. d. 5. Na stronie internetowej szkoły zamieszczona jest prezentacja „Formy wypowiedzi pisemnej” stanowiąca powtórzenie najważniejszych wiadomości przed sprawdzianem. 6. W tym roku szkolnym realizować będziemy projekt „Rodzinne testowanie”, czyli rozwiązywanie sprawdzianu szóstoklasisty przez uczniów i rodziców połączone z konsultacjami polonistów, matematyków i anglistów. I semestr: 21 X 2014r. godz. 17.00. II semestr: 3 III 2015r. godz. 17.00. 7. Na stronie www.cke.edu.pl można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zmian w formule sprawdzianu, podstawę programową kształcenia ogólnego, a także przykładowe zestawy zadań i kryteria oceniania.www.cke.edu.pl 8. W listopadzie 2014r. uczniowie klas VI obejrzą prezentację „Środki stylistyczne – powtórka przed sprawdzianem”. Ta prezentacja również będzie dostępna na naszej stronie.

15 Powodzenia na sprawdzianie! Podstawą sukcesu na sprawdzianie szóstoklasisty jest systematyczna praca w szkole i w domu, rzetelne przygotowanie do zajęć obowiązkowych i dodatkowych (Testy). W tym procesie biorą udział nauczyciele, uczniowie i rodzice!

16 Dziękujemy za uwagę! Przygotowała: Magdalena Herda Członek Zespołu do spraw przygotowania uczniów do sprawdzianu zewnętrznego Warszawa, sierpień 2014r.


Pobierz ppt "Sprawdzian szóstoklasisty W ROKU SZKOLNYM 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google