Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego

2 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego

3 Część humanistyczna odbędzie się 23 kwietnia 2014 r. (środa) – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego

4 Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. (czwartek): – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego

5 Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. (piątek): – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego

6 Co może być sprawdzane na egzaminie gimnazjalnym? Wymagania szczegółowe, przyporządkowane do danego etapu kształcenia, ale także wszystko, co było wymagane na etapach wcześniejszych. Od gimnazjalisty na egzaminie można zatem wymagać tego, o czym uczył się podczas 9 lat kształcenia

7 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Wymagania ogólne z przedmiotów humanistycznych z języka polskiego (odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji, analiza i interpretacja tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi) z historii (chronologia historyczna, analiza i interpretacja historyczna, tworzenie narracji historycznej) z wiedzy o społeczeństwie (wykorzystywanie i tworzenie informacji, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, znajomość zasad i procedur demokracji, znajomość podstaw ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, znajomość zasad gospodarki rynkowej).

8 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Wymagania ogólne z matematyki i przedmiotów przyrodniczych z matematyki wykorzystanie i tworzenie informacji wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji modelowanie matematyczne użycie i tworzenie strategii rozumowanie i argumentacja.

9 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Wymagania ogólne z matematyki i przedmiotów przyrodniczych z biologii znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych znajomość metodyki badań biologicznych poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji rozumowanie i argumentacja znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka z chemii pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów opanowanie czynności praktycznych.

10 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Wymagania ogólne z matematyki i przedmiotów przyrodniczych z geografii korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce kształtowanie postaw z fizyki wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników wskazywanie (…) przykładów zjawisk (…) posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów.

11 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego 11 Możliwe wybory poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.0 (poziom – dla początkujących) Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.0 (poziom – dla początkujących) egzamin na poziomie podstawowym Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.1 (na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego ) Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.1 (na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego ) egzamin na poziomie podstawowym obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym nieobowiązkowo obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

12 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego POZIOMIE PODSTAWOWYM POZIOMIE ROZSZERZONYM Rozumienie ze słuchu (CD) Rozumienie tekstów pisanych Znajomość funkcji językowych (CD) Znajomość środków językowych Rozumienie ze słuchu (CD) Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Wypowiedź pisemna EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO SPRAWDZAĆ BĘDZIE NA Zadania w arkuszu z poziomów A1, A2, A2+, B1 wg ESOKJ

13 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego dotyczą przede wszystkim: a.zakresu umiejętności językowych, b.zakresu znajomości środków językowych, c. zakresu tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych. Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym

14 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Dokumenty upoważniające do dostosowania warunków egzaminacyjnych Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza Pozytywna opinia rady pedagogicznej dla ucznia, który był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

15 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych Test z języka polskiego będzie wymagał rozwiązania zadań zamkniętych i otwartych, napisania wypracowania. Test z historii i wiedzy o społeczeństwie zawierał będzie tylko zadania zamknięte. Test z matematyki będzie wymagał rozwiązania zadań zamkniętych i kilku zadań otwartych. Test z przedmiotów przyrodniczych zawierał będzie tylko zadania zamknięte. Test z języka obcego na poziomie podstawowym zawierał będzie tylko zadania zamknięte. Test z języka obcego na poziomie rozszerzonym wymagał będzie rozwiązania zadań zamkniętych, zadań otwartych i sformułowania dłuższej wypowiedzi. Nie zakłada się stałej liczby punktów za rozwiązanie poszczególnych testów.

16 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Komunikowanie wyników egzaminacyjnych Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z zakresów sprawdzanych na egzaminie będą podane dwie liczby: wynik procentowy i wynik centylowy. (np.68% w skali centylowej oznacza, że 68% zdających uzyskało wynik równy lub niższy) W zaświadczeniu odnotuje się też wynik trzeciej części egzaminu. Wynik z języka obcego będzie uwzględniany przy rekrutacji (ale na poziomie rozszerzonym dopiero od r. szk. 2018/2019).

17 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Skutki nieprzystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego z jednego z zakresów pierwszej lub drugiej części egzaminu. Zgodnie z § 49 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

18 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Skutki nieprzystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego z jednego z zakresów pierwszej lub drugiej części egzaminu. Jednostką podlegającą powtórzeniu w takim przypadku jest część egzaminu tj. część humanistyczna, część matematyczno-przyrodnicza lub trzecia część egzaminu gimnazjalnego dotycząca egzaminu z języka obcego nowożytnego. Zatem jeżeli uczeń przystąpił do egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a nie przystąpił do egzaminu z zakresu języka polskiego, to musi powtórzyć w terminie dodatkowym całą część humanistyczną (oba jej zakresy). Trzecia część egzaminu gimnazjalnego dotycząca egzaminu z języka obcego nowożytnego obejmuje poziom podstawowy dla wszystkich uczniów oraz poziom podstawowy i poziom rozszerzony łącznie dla uczniów, którzy mają obowiązek przystąpienia do poziomu rozszerzonego tego egzaminu.

19 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Konsekwencje, jakie ponosi uczeń (słuchacz), który musi przystąpić do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na dwóch poziomach, a przystąpił tylko do poziomu podstawowego lub rozszerzonego. Zgodnie z § 42 ust. 2d uczeń (słuchacz), który kontynuował naukę języka obcego nowożytnego ma obowiązek przystąpić do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na dwóch poziomach podstawowym i rozszerzonym. Jeżeli uczeń (słuchacz) nie spełni warunków opisanych w § 42 ust. 2d, nie uzyska świadectwa ukończenia gimnazjum.

20 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Konsekwencje, jakie ponosi uczeń (słuchacz), który deklarował chęć przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, a do niej nie przystąpił. Uczeń, który deklarował chęć przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, a do niej nie przystąpił, nie będzie miał wpisanego wyniku z tego egzaminu na Zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dotyczy to tylko uczniów, którzy nie kontynuowali nauki języka obcego w gimnazjum na podbudowie szkoły podstawowej.

21 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Laureat konkursu przedmiotowego z przedmiotu wchodzącego w skład danej części egzaminu gimnazjalnego zwalniany będzie w 2014 roku z obowiązku przystępowania do tej części egzaminu. Np. Laureat konkursu z fizyki będzie zwolniony z przystąpienia do części matematyczno-przyrodniczej.

22 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez ucznia za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo z wyróżnieniem oraz inne osiągnięcia określa zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty.

23 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 36 w Łodzi im.K.Kieślowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google