Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 2015 Podstawy prawne i organizacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 2015 Podstawy prawne i organizacja"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2015 Podstawy prawne i organizacja
Egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015

2 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – art. 22 ust. 2, pkt. 4 (Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia: warunki oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych) Rozporządzenia MEN: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Łódź, wrzesień 2014

3 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków o sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków o sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Łódź, wrzesień 2014

4 Egzamin gimnazjalny W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Łódź, wrzesień 2014

5 Egzamin gimnazjalny Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części o obejmuje: w części pierwszej – humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, Łódź, wrzesień 2014

6 Egzamin gimnazjalny w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminach ustalonych przez dyrektora CKE 21 – 22 – 23 kwietnia 2015 roku Łódź, wrzesień 2014

7 Egzamin gimnazjalny Uczniowie przystępują do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego włoskiego Łódź, wrzesień 2014

8 Egzamin gimnazjalny Do części drugiej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego Łódź, wrzesień 2014

9 Egzamin gimnazjalny Rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację, wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do: części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, Łódź, wrzesień 2014

10 Egzamin gimnazjalny Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na trzy miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o: zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, rezygnację o przystąpieniu do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym – dotyczy uczniów, którzy nie kontynuowali nauki języka w II etapie edukacyjnym Łódź, wrzesień 2014

11 Egzamin gimnazjalny Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym (PR). Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają powyższego warunku. Łódź, wrzesień 2014

12 Egzamin gimnazjalny W zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora OKE. W przypadku niezłożenia rezygnacji i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu w części trzeciej tego egzaminu wpisuje się wynik „0%”. Łódź, wrzesień 2014

13 Egzamin gimnazjalny uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (PR), - na wniosek rodziców/prawnych opiekunów mogą przystąpić do niego na PR Łódź, wrzesień 2014

14 Egzamin gimnazjalny Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie tego orzeczenia. Łódź, wrzesień 2014

15 Egzamin gimnazjalny informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, informację o uczniach, którzy obowiązkowo przystąpią do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dołącza się do listy, którą dyrektor szkoły przesyła drogą elektroniczną do OKE do dnia 30 listopada roku. Łódź, wrzesień 2014

16 Egzamin gimnazjalny Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii ppp, pps, nppp, nps. Opinia ta powinna być wydana przez ppp, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny (nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej) Łódź, wrzesień 2014

17 Egzamin gimnazjalny Opinię ppp, rodzice/prawni opiekunowie ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. Łódź, wrzesień 2014

18 Egzamin gimnazjalny Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. (informacje o dostosowaniu warunków zdawania egzaminu podaje dyrektor CKE przed 1 września) Łódź, wrzesień 2014

19 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z trzeciej części tego egzaminu. Łódź, wrzesień 2014

20 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu lub w trzeciej części – najwyższego wyniku na PP i PR Łódź, wrzesień 2014

21 Organizacja egzaminu gimnazjalnego
Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiedzialny jest przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły – nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego może powołać zastępcę szkolnego zespołu gimnazjalnego, spośród nauczycieli pracujących w szkole. Łódź, wrzesień 2014

22 Organizacja egzaminu gimnazjalnego
Dyrektor szkoły przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, która zawiera: imię i nazwisko ucznia, nr PESEL, miejsce i datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i nr w dzienniku lekcyjnym. Łódź, wrzesień 2014

23 Organizacja egzaminu gimnazjalnego
Listę uczniów dyrektor szkoły przesyła drogą elektroniczną do OKE do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, nadzoruje przygotowanie sal, powołuje pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego, nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego, przedłuża czas trwania egzaminu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, sporządza listę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, zabezpiecza zestawy zadań i karty odpowiedzi Łódź, wrzesień 2014

24 Procedura przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut. Część trzecia jest zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Obie części trwają po 60 minut. Łódź, wrzesień 2014

25 Procedura przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na PP jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zobowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej na PR ( do części trzeciej na PR mogą przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają tego warunku) Łódź, wrzesień 2014

26 Skład zespołu egzaminacyjnego
W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz: w części pierwszej i drugiej – nauczyciele przedmiotów, z których jest przeprowadzany dany zakres z odpowiedniej części egzaminu, w części trzeciej – nauczyciele języka obcego, z którego przeprowadzany jest egzamin Łódź, wrzesień 2014

27 Procedura rozpoczęcia egzaminu gimnazjalnego
Przed rozpoczęciem odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi nie zostały naruszone. Po sprawdzeniu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących poszczególnych zespołów oraz przedstawiciela uczniów. Łódź, wrzesień 2014

28 Procedura rozpoczęcia egzaminu gimnazjalnego
na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się KOD ucznia nadany przez OKE oraz PESEL. UWAGA! Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. Łódź, wrzesień 2014

29 Procedura trwania egzaminu gimnazjalnego
W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Do Sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny uczeń nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. W czasie trwania egzaminu uczniowi nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. Łódź, wrzesień 2014

30 Procedura unieważnienia egzaminu gimnazjalnego
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin gimnazjalny i unieważnia go. Tą informację zamieszcza niezwłocznie w protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego i przekazuje do OKE. Łódź, wrzesień 2014

31 Procedura unieważnienia egzaminu gimnazjalnego
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor OKE unieważnia egzamin gimnazjalny lub odpowiednio jego część. Dotyczy to również stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia występowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innym uczniom lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia. Łódź, wrzesień 2014

32 Procedura unieważnienia sprawdzianu
Dyrektor komisji okręgowej przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o przyczynach unieważnienia egzaminu gimnazjalnego. Łódź, wrzesień 2014

33 Ponowne przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego
W przypadku unieważnienia egzaminu gimnazjalnego lub jego części, uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu. Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego lub jego części stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia egzamin i powiadamia dyrektora OKE. Ten, w porozumieniu z dyrektorem CKE unieważnia sprawdzian lub jego część. Łódź, wrzesień 2014

34 Ponowne przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego
W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się 0%. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub jego części w określonym terminie, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym. Łódź, wrzesień 2014

35 Ponowne przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego
Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku powtarza klasę, przystępuje ponownie do egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę Łódź, wrzesień 2014

36 Egzaminatorzy zewnętrzni
Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów przez dyrektora OKE. Egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie odpowiedniej części sprawdzianu. Łódź, wrzesień 2014

37 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Są wyrażane w procentach i na skali centylowej dla zadań z zakresu: języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, języka obcego nowożytnego na PP, języka obcego nowożytnego na PR Łódź, wrzesień 2014

38 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
wyrażone w % ustala OKE na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów oraz ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi wyniki egzaminu na skali centylowej ustala CKE na podstawie wyników ustalonych przez OKE wyniki egzaminu gimnazjalnego ustalone przez OKE są ostateczne Łódź, wrzesień 2014

39 Przyczyny losowe lub zdrowotne
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub jego części w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny lub jego część przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzenia sprawdzianu w szkole, w której jest uczniem – informacja z CKE. Łódź, wrzesień 2014

40 Przyczyny losowe lub zdrowotne
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, dyrektor OKE na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia. Łódź, wrzesień 2014

41 Postanowienia końcowe
W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wpisuje się odpowiedni „zwolniony”, „zwolniona”. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi i jego rodzicom do wglądu w miejscu i w czasie wskazanym przez dyrektora OKE. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. Łódź, wrzesień 2014

42 Postanowienia końcowe
Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia OKE przekazuje nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego. Łódź, wrzesień 2014

43 Dziękuję za uwagę Opracowała
Dyrektor Grupy Szkół Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą mgr Bogumiła Szmid Łódź, wrzesień 2014


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 2015 Podstawy prawne i organizacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google