Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2007 roku.1 Egzamin maturalny w 2007 roku Aktualizacja: Halina Sitko Centralna Komisja Egzaminacyjna, wrzesień 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2007 roku.1 Egzamin maturalny w 2007 roku Aktualizacja: Halina Sitko Centralna Komisja Egzaminacyjna, wrzesień 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2007 roku.1 Egzamin maturalny w 2007 roku Aktualizacja: Halina Sitko Centralna Komisja Egzaminacyjna, wrzesień 2006 r.

2 Egzamin maturalny w 2007 roku.2 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

3 Egzamin maturalny w 2007 roku.3 Co jest podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego? Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są standardy wymagań egzaminacyjnych – zwięzłe opisy wymagań egzaminacyjnych na III etapie kształcenia, ogłaszane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia.

4 Egzamin maturalny w 2007 roku.4 Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego? Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci następujących szkół ponadgimnazjalnych: Liceów ogólnokształcących, Liceów profilowanych, Techników, Uzupełniających liceów ogólnokształcących, Techników uzupełniających. Rys. Ewa Olejnik [w: Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce].

5 Egzamin maturalny w 2007 roku.5 Z jakich części składa się matura? Egzamin maturalny składa się z dwóch części: Pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji Ustnej, ocenianej w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

6 Egzamin maturalny w 2007 roku.6 Część ustna egzaminu maturalnego a) Co się zdaje na maturze ustnej? b) Kto przygotowuje pytania na egzamin ustny?

7 Egzamin maturalny w 2007 roku.7 Część ustna a) Co się zdaje na maturze ustnej? Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy) zdawany na poziomie rozszerzonym. Język mniejszości etnicznej – zdawany na jednym poziomie, określonym standardach. Język regionalny – język kaszubski - zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach. Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego,francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego i włoskiego.

8 Egzamin maturalny w 2007 roku.8 Część ustna b) Kto przygotowuje pytania? Listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego – także listę tematów z danego języka, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

9 Egzamin maturalny w 2007 roku.9 Część pisemna egzaminu maturalnego a) Co zdaje się na maturze pisemnej? b) Kto przygotowuje zadania na maturę pisemną?

10 Egzamin maturalny w 2007 roku.10 Część pisemna a) Co zdaje się na maturze pisemnej? Na maturze pisemnej zdaje się: 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym albo rozszerzonym 1, 2 lub 3 przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym

11 Egzamin maturalny w 2007 roku.11 Część pisemna Przedmioty obowiązkowe w roku szkolnym 2006/2007 Język polski Język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) Jeden przedmiot wybrany spośród następujących (niezależnie od nauczanych w danej szkole): - Biologia - Chemia - Fizyka i astronomia - Geografia - Historia - Historia muzyki - Historia sztuki - Matematyka - Wiedza o społeczeństwie - Wiedza o tańcu Język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości. Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym:

12 Egzamin maturalny w 2007 roku.12 Część pisemna Przedmioty dodatkowe w roku szkolnym 2006/2007 Jeden, dwa lub trzy (inne niż wybrane jako obowiązkowe), wybrane spośród: - Biologia - Chemia - Fizyka i astronomia - Geografia - Historia - Historia muzyki - Historia sztuki - Matematyka - Wiedza o społeczeństwie - Wiedza o tańcu - Język obcy nowożytny (ten sam, co w części ustnej) - Informatyka - Język grecki i kultura antyczna - Język łaciński i kultura antyczna - Język mniejszości etnicznej - Język regionalny – język kaszubski Zdawane na poziomie rozszerzonym:

13 Egzamin maturalny w 2007 roku.13 Część pisemna b) Kto przygotowuje zadania? W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce.

14 Egzamin maturalny w 2007 roku.14 Czy można egzaminu maturalnego nie zdać lub do niego nie przystąpić? Egzamin ten nie jest obowiązkowy i można do niego nie przystąpić. Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na wybranym poziomie z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy. Egzamin maturalny zda również osoba, która przystąpi do egzaminu, nie zda egzaminu z jednego przedmiotu i jej egzamin nie zostanie unieważniony, ale uzyska średnią min. 30% punktów możliwych do zdobycia ze wszystkich zdawanych przedmiotów obowiązkowych

15 Egzamin maturalny w 2007 roku.15 Kto może być zwolniony z matury? Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

16 Egzamin maturalny w 2007 roku.16 Czy można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego? Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie.

17 Egzamin maturalny w 2007 roku.17 Kiedy przystępuje się do matury? Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do lipca. maj-lipiec Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

18 Egzamin maturalny w 2007 roku.18 Gdzie przystępuje się do matury? Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE.

19 Egzamin maturalny w 2007 roku.19 Bibliografia: E. Goźlińska, K. Koletyńska, H. Sitko Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce WSiP 2003 E. Goźlińska, K. Koletyńska, H. Sitko Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce WSiP 2003 Oficjalna strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl Oficjalna strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199 poz. 2046 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199 poz. 2046 z późniejszymi zmianami)


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2007 roku.1 Egzamin maturalny w 2007 roku Aktualizacja: Halina Sitko Centralna Komisja Egzaminacyjna, wrzesień 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google