Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r.
Opracowanie – Anita Zakrzewska

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3 Podstawa programowa kształcenia ogólnego
W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.

4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej.

5 Zmiany dotyczą: Struktury sprawdzianu
Warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu Rodzaju stosowanych zadań egzaminacyjnych Sposobu oceniania odpowiedzi zdających sprawdzian (dotyczy ZO)

6 Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
1. W części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; 2. W części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

7 Sprawdzian polonistyczno-matematyczny
Ma części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane uczniom jednocześnie: * zadania zamknięte polonistyczne i matematyczne, * wypowiedź pisemna na podany temat, * zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania.

8 nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
● Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

9 Czas trwania sprawdzianu
Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 1) część pierwsza – 80 minut (ZZ i ZO), 2) część druga – 45 minut (ZZ).

10 Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu
w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu albo nie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

11 Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły, w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej, przystępuje ponownie do sprawdzianu w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.

12 Katalog zadań na sprawdzianie od 2015 r.
Więcej rodzajów zadań. Zadania będą badały umiejętności złożone, jak np. rozumowanie.

13 Zadania z języka polskiego
Mogą mieć formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, na dobieranie, a wśród zadań otwartych – zadania z luką, zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury: * literackich (epickich i lirycznych), * nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych), * ikonicznych. Teksty w zestawie zadań mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą.

14 Formy wypowiedzi (j. pol.)
Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika, wpisu w dzienniku, listu oficjalnego, sprawozdania lub opisu postaci, przedmiotu czy krajobrazu. Może też być sprawdzane opanowanie umiejętności tworzenia przez szóstoklasistę form użytkowych takich jak: ogłoszenie, zaproszenie i notatka.

15 Kryteria oceny dłuższej wypowiedzi pisemnej (j. pol.)
treść – od 0 do 3 pkt. styl – od 0 do 1 pkt. język – od 0 do 1 pkt. ortografia – od 0 do 1 pkt. interpunkcja – od 0 do 1 pkt.

16 Zadania z matematyki Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą i otwartą. Każde z zadań otwartych będzie sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności, opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: * wykorzystanie i tworzenie informacji, * modelowanie matematyczne, * rozumowanie i tworzenie strategii. Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.

17 Zadania z matematyki Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 1 punkt, 2 punkty, 3 punkty lub 4 punkty. Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko uczeń dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania.

18 Ocenianie holistyczne ZO
Sposób oceniania uwzględniający pokonanie „zasadniczej trudności zadania” oraz kolejne niezbędne czynności, prowadzące do pełnego rozwiązania postawionego w zadaniu problemu.

19 Zadania z języka obcego (cz. 2 sprawdzianu - tylko ZZ)
Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części: * rozumienie ze słuchu, * znajomość funkcji językowych, * znajomość środków językowych, * rozumienie tekstów pisanych.

20 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

21 ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH
Zadania w tej części zestawu egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych dotyczących: a) reagowania na wypowiedzi w formie ustnej lub pisemnej, b) świadomości językowej.

22 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno- gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

23 ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

24 Liczba poszczególnych rodzajów zadań
język polski matematyka język obcy nowożytny liczba zadań zamkniętych 8 – 12 35 – 45 otwartych 2 – 4 ---

25 Wyniki sprawdzianu Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

26 Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 47, § 47a i § 49 ust. 1 (dodatkowy termin) – do dnia 31 sierpnia danego roku.

27 Wyniki sprawdzianu W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: 1. wynik z części pierwszej (wynik ogólny), 2. szczegółowe wyniki z języka polskiego, 3. szczegółowe wyniki z matematyki), 4. wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

28 Działania CKE Do 15 grudnia 2013 r. opublikowane zostaną przykładowe zestawy zadań (do obydwóch części sprawdzianu). Zestawy zadań z języka obcego zostaną opublikowane wraz z nagraniami audio mp3. Do 15 grudnia 2014 r. udostępnione zostaną (w serwisach OKE skierowanych do dyrektorów szkół) zestawy zadań, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu w formie badania diagnostycznego.

29 Więcej informacji www.cke.edu.pl W zakładce „Sprawdzian 2015”
Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

30 Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 zawiera:
1. Podstawowe informacje o sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015. 2. Przykładowe zadania z rozwiązaniami z języka polskiego i z matematyki. 3. Struktury gramatyczne i przykładowe zadania z rozwiązaniami z języków obcych nowożytnych.


Pobierz ppt "Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google