Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje."— Zapis prezentacji:

1 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje

2 2 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września Deklaracja ostateczna do 7 lutego Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.

3 3 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

4 4 Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 20 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

5 5 Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE za zgodą dyrektora OKE.

6 6 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji egzaminatorów. oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

7 7 Język polski – zdawany na jednym, poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na jednym poziomie Jeśli wybierze język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy). Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego,francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. CZĘŚĆ USTNA

8 8 2 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden egzaminator i jedna osoba spoza szkoły w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

9 9 3 przedmioty na poziomie podstawowym J.polski Matematyka Język obcy do 6 przedmiotów na poziomie Rozszerzonym (w tym jeden obowiązkowo!!!) CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe

10 10 Arkusze egzaminacyjne jednakowe w całej Polsce, treść ustalona przez CKE. CZĘŚĆ PISEMNA

11 11 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski pp Język obcy bez pozio. Język obcy pp Mate matyka pp Przedmiot dodatkowy PR SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO KANON

12 12 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać Z każdego z obowiązkowych 5 egzaminów (2 ustnych + 3 pisemnych) – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia oraz przystąpić do egzaminu z 1 przedmiotu dodatkowego (na poziomie R) WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

13 13 PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie. (Od 2015 wszyscy zdają identyczną maturę)


Pobierz ppt "1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google