Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EMCS PL Nowe zasady kontroli i dokumentacji obrotu wyrobami akcyzowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EMCS PL Nowe zasady kontroli i dokumentacji obrotu wyrobami akcyzowymi."— Zapis prezentacji:

1 EMCS PL Nowe zasady kontroli i dokumentacji obrotu wyrobami akcyzowymi

2 Warsaw / Prezentacja obejmuje omówienie –Nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym z dnia 22 lipca 2010 r. - najważniejsze zmiany –Stanu prawnego w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi do dnia 31 sierpnia 2010 r. –Podstawa prawna funkcjonowania EMCS –Zasad dokumentacji obrotu wyrobami akcyzowymi po wprowadzeniu EMCS –Kwestia zabezpieczeń akcyzowych

3 Warsaw / Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym Najważniejsze zmiany I –EMCS (Excise Movement and Control System) - Krajowy System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych –Elektroniczna obsługa zabezpieczeń akcyzowych –Instytucja zarejestrowanego wysyłającego –Instytucja zarejestrowanego odbiorcy w miejsce zarejestrowanego handlowca i niezarejestrowanego handlowca –Ograniczenie katalogu podmiotów uprawnionych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego zamiast podmiotu zobowiązanego do złożenia takiego zabezpieczenia

4 Warsaw / Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym Najważniejsze zmiany II –Możliwość stosowania wiążących informacji taryfowych (WIT) na potrzeby obrotu wyrobami akcyzowymi w kraju i w nabyciu wewnątrzwspólnotowym –Wprowadzenie regulacji przewidującej powstanie obowiązku podatkowego w przypadku niedopełnienia obowiązku prowadzenia ewidencji przez podmioty zużywające prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie –Uregulowanie zasad dokonywania ponownego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo do podmiotu zużywającego, jak również dostarczonych do tych podmiotów, ale zwracanych przez nie, np. w wyniku reklamacji

5 Warsaw / Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie ADT –ADT - Administracyjny Dokument Towarzyszący w formie papierowej –Bachus - elektroniczna obsługa procedury zawieszonego poboru akcyzy w obszarze krajowym

6 Warsaw / EMCS – podstawa prawna Przepisy wspólnotowe –Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG –Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

7 Warsaw / EMCS – podstawa prawna Przepisy krajowe I –Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. –Ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw –Rozporządzenia Ministra Finansów: z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

8 Warsaw / EMCS – podstawa prawna Opracowywane przepisy I –Rozporządzenia Ministra Finansów - delegacje ustawowe: Art. 41 h ust. 2 Minister Finansów określi szczegółowy zakres informacji o przemieszczanych wyrobach akcyzowych, które to informacje powinny być dostarczone do Systemu oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej informacji dotyczącej przemieszczanych wyrobów akcyzowych. Art. 46 ust. 8 Minister Finansów określi: 1) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu; 2) strukturę lokalnego numeru referencyjnego; 3) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do Systemu.

9 Warsaw / EMCS – podstawa prawna Opracowywane przepisy II Art. 41d ust. 3 Minister Finansów może określić inne przypadki, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych, uwzględniając konieczność właściwego i skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Art. 41 f ust. 6 Minister Finansów może określić szczegółowe zasady postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, uwzględniając konieczność monitorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

10 Warsaw / EMCS Założenia i istota –Odejście od papierowej formy kontroli wyrobów akcyzowych na podstawie ADT –Wspólnotowy elektroniczny system obiegu dokumentów potwierdzających stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy –Bieżące monitorowanie i uproszczenie przemieszczania wyrobów akcyzowych –Możliwość natychmiastowego weryfikowania e-AD i potwierdzania odbioru wyrobów –Szybsze zwalnianie zabezpieczenia akcyzowego dzięki automatycznemu obciążaniu i zwolnieniu zabezpieczenia akcyzowego podmiotu wysyłającego

11 Warsaw / EMCS Plan wdrożenia w Polsce I Do dnia 31 grudnia 2010 r.: przemieszczenie wyrobów akcyzowych do i z Polski będą odbywać się tak jak dotychczas na podstawie papierowego ADT Od dnia 1 stycznia 2011 r.: wysyłanie, otrzymywanie i anulowanie e-AD wysyłanie i otrzymywanie raportu odbioru dokonywanie zmiany miejsca przeznaczenia

12 Warsaw / EMCS Plan wdrożenia w Polsce II Od dnia 1 stycznia 2012 r.: Pozostałe funkcjonalności

13 Warsaw / EMCS Przepisy przejściowe W zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury poboru akcyzy na terytorium kraju będzie można korzystać z papierowych ADT jeszcze do 31 grudnia 2011 r.

14 Warsaw / EMCS Użytkownicy systemu –Prowadzący składy podatkowe –Zarejestrowani wysyłający –Zarejestrowani odbiorcy –Podmioty objęte zwolnieniem od akcyzy (np. instytucje Unii Europejskiej) –Organy podatkowe

15 Warsaw / PODMIOT WYSYŁAJĄCY - Prowadzący SP - Zarejestrowany Wysyłający PODMIOT WYSYŁAJĄCY - Prowadzący SP - Zarejestrowany Wysyłający EMCS PAŃSTWA WYSYŁKI PODMIOT ODBIERAJĄCY - Prowadzący SP - Zarejestrowany Odbiorca - Podmiot zwolniony PODMIOT ODBIERAJĄCY - Prowadzący SP - Zarejestrowany Odbiorca - Podmiot zwolniony EMCS PAŃSTWA ODBIORU projekt e-AD e-AD raport odbioru e-AD projekt raportu odbioru raport odbioru wyroby akcyzowe e-AD raport odbioru EMCS Schemat funkcjonowania w obrocie wewnątrzwspólnotowym

16 Warsaw / EMCS Schemat funkcjonowania w obrocie wewnątrzwspólnotowym –Projekt e-AD wystawiany przez prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego –Akceptacja projektu e-AD przez EMCS PL –Przesłanie e-AD przez EMCS PL do: odbierającego w kraju EMCS państwa odbioru wyrobów –Raport odbioru od odbiorcy do wysyłającego za pośrednictwem EMCS

17 Warsaw / PODMIOT WYSYŁAJĄCY - Prowadzący SP - Zarejestrowany Wysyłający PODMIOT WYSYŁAJĄCY - Prowadzący SP - Zarejestrowany Wysyłający PODMIOT ODBIERAJĄCY - Prowadzący SP PODMIOT ODBIERAJĄCY - Prowadzący SP EMCS PL projekt e-AD e-AD raport odbioru e-AD projekt raportu odbioru raport odbioru wyroby akcyzowe EMCS Schemat funkcjonowania w obrocie krajowym

18 Warsaw / EMCS Schemat funkcjonowania w obrocie krajowym –Projekt e-AD wystawiany przez prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego –Akceptacja projektu e-AD przez EMCS –Przesłanie e-AD przez EMCS do wysyłającego i odbierającego w kraju –Raport odbioru od odbiorcy do wysyłającego za pośrednictwem EMCS

19 Warsaw / Eksport z Polski poprzez polski Urząd Celny wyprowadzenia PODMIOT WYSYŁAJĄCY EMCS PL PAŃSTWA WYSYŁKI projekt e-AD e-AD raport wywozu wyroby akcyzowe URZĄD CELNY WYPROWADZENIA Potwierdzenie wyprowadzenia z ECS granica UE

20 Warsaw / EMCS Schemat funkcjonowania w eksporcie (polski UC wyprowadzenia) I –Projekt e-AD wystawiany przez prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego –Akceptacja projektu e-AD przez EMCS PL –Przesłanie e-AD przez EMCS do wysyłającego –Potwierdzenie wyprowadzenia wyrobów poza UE wstawione przez UC wyprowadzenia –Przekazanie danych z ECS (elektronicznego systemu obsługi eksportu) do EMCS PL –Wygenerowanie raport wywozu przez EMCS PL i przekazanie go do podmiotu wysyłającego

21 Warsaw / Eksport z Polski przez Urząd Celny wyprowadzenia w innym kraju UE PODMIOT WYSYŁAJĄCY EMCS PL PAŃSTWA WYSYŁKI EMCS PL PAŃSTWA WYSYŁKI EMCS PAŃSTWA WYWOZU projekt e-AD e-AD raport wywozu wyroby akcyzowe raport wywozu URZĄD CELNY WYPROWADZENIA Potwierdzenie wyprowadzenia granica UE

22 Warsaw / EMCS Schemat funkcjonowania w eksporcie (UC wyprowadzenia w innym kraju UE) II –Projekt e-AD wystawiany przez prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego –Akceptacja projektu e-AD przez EMCS PL –Przesłanie e-AD przez EMCS do wysyłającego i właściwych władz kraju UE wywozu –Potwierdzenie wyprowadzenia wyrobów poza UE wstawione przez UC wyprowadzenia –Wygenerowanie raport wywozu przez EMCS kraju wywozu i przekazanie go do EMCS PL –Przekazanie raport wywozu z EMCS PL do podmiotu wysyłającego

23 Warsaw / EMCS w praktyce Przeładunek wyrobów akcyzowych w procedurze poboru akcyzy poza składem podatkowym I –Odbywa się w obecności lub za wiedzą UC właściwego ze względu na miejsce dokonywania przeładunku –Zamieszczenie informacji dotyczących przeładunku w EMCS przez UC lub niezwłoczne przekazanie ich właściwemu UC przez podmiot dokonujący przeładunku Przepisy dotyczące zamieszczania w EMCS informacji wejdą w życie dnia 1 stycznia 2012 r.

24 Warsaw / EMCS w praktyce Przeładunek wyrobów akcyzowych w procedurze poboru akcyzy poza składem podatkowym II Wyjątek od obowiązku dokonywania przeładunku poza składem podatkowym w obecności lub za wiedzą właściwego UC oraz zamieszczania w EMCS informacji o dokonanym przeładunku - dotyczy przesyłek kurierskich –Warunki: dla każdej przesyłki wyrobów akcyzowych, stanowiącej odrębną, niepodzielną, zapakowaną całość, wystawiany jest oddzielny e-AD przeładunek polega wyłącznie na przeniesieniu przesyłki wyrobów akcyzowych z jednego na drugi środek transportu, bez naruszenia zawartości tej przesyłki zamknięcia urzędowe lub inne zabezpieczenia stosowane w obrocie handlowym, naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych, nie ulegają uszkodzeniu

25 Warsaw / EMCS w praktyce Przeładunek wyrobów akcyzowych w procedurze poboru akcyzy poza składem podatkowym III –W przypadku przeładunku wyrobów akcyzowych na więcej niż jeden środek transportu do każdej partii tych wyrobów, znajdującej się na oddzielnym środku transportu, należy dołączyć informację o dokonanym przeładunku oraz o danej partii przemieszczanych wyrobów akcyzowych, ze wskazaniem w szczególności nazw, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów, w formie adnotacji na: wydruku e-AD z nadanym numerem referencyjnym, albo oryginale lub kopii dokumentu handlowego, w którym umieszczono numer referencyjny nadany w EMCS dla e-AD, albo oryginale lub kopii dokumentu zastępującego e-AD, w którym umieszczono lokalny numer referencyjny –Odbiorca wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie jednego e-AD więcej niż jednym środkiem transportu powinien potwierdzić odbiór przesyłki w jednym raporcie odbioru albo w jednym dokumencie zastępującym raport odbioru.

26 Warsaw / EMCS w praktyce Awaria EMCS I EMCS jest niedostępny, jeżeli użytkownik EMCS poinformuje dyrektora IC w Łodzi o niemożności przesyłania do EMCS dokumentów, a dyrektor potwierdzi niedostępność EMCS

27 Warsaw / EMCS w praktyce Awaria EMCS II - Gdy EMCS jest niedostępny –Uruchomienie procedury awaryjnej przy wysyłce podmiot wysyłający wystawia dokumentu zastępującego e-AD wysyłający przekazują właściwemu naczelnikowi UC informacje, które w przypadku dostępności EMCS przesyłałby do EMCS po usunięciu awarii EMCS: –podmiot wysyłający przesyła do EMCS informacje, które nie mogły być przesłane wcześniej (e-AD) –niezwłocznie po nadaniu e-AD numeru referencyjnego, dokument ten zastępuje dokument zastępujący e-AD podmiot wysyłający przechowuje kopię dokumentu zastępującego e-AD z przyporządkowanym do niego numerem referencyjnym nadanym po przywróceniu dostępności EMCS

28 Warsaw / EMCS w praktyce Awaria EMCS – niedostępność EMCS II –Uruchomienie procedury awaryjnej przy odbiorze podmiot odbierający przedstawia właściwemu UC, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania, dokument zastępujący raport odbioru UC przesyła otrzymany dokument zastępujący raport odbioru właściwemu dla podmiotu wysyłającego UC, a w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - właściwym dla podmiotu wysyłającego władzom państwa UE, właściwy dla podmiotu wysyłającego UC przesyła otrzymany dokument zastępujący raport odbioru podmiotowi wysyłającemu. w przypadku eksportu UC, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE, przesyła dokument zastępujący raport wywozu właściwemu dla podmiotu wysyłającego UC albo właściwym dla podmiotu wysyłającego władzom państwa UE, właściwy naczelnik UC przesyła otrzymany dokument zastępujący raport wywozu podmiotowi wysyłającemu –Po usunięciu awarii EMCS podmiot odbierający przesyła do EMCS informacje, które nie mogły być przesłane wcześniej

29 Warsaw / EMCS w praktyce Anulowanie e-AD –Podmiot wysyłający może unieważnić e-AD do momentu rozpoczęcia przemieszczania wyrobów akcyzowych

30 Warsaw / EMCS w praktyce Zmiana miejsca przeznaczenia –Obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia w przypadkach: odmowy przyjęcia całości lub części wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający po zakończeniu przemieszczania tych wyrobów albo otrzymania z EMCS informacji o odmowie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium UE, a w przypadku niedostępności EMCS - otrzymania dokumentu zastępującego raport wywozu stwierdzającego odmowę wyprowadzenia wyrobów poza terytorium EU, albo utraty przez podmiot odbierający, wskazany w dokumencie zastępującym e-AD, uprawnienia do odbioru wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

31 Warsaw / Zabezpieczenia akcyzowe I –Z chwilą zweryfikowania pod względem prawidłowości i kompletności danych projektu e-AD przesłanego przez podmiot wysyłający do EMCS następuje: automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego lub automatyczne odnotowanie objęcia wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym –Z chwilą zarejestrowania w EMCS raportu odbioru lub wywozu następuje: automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia lub automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym

32 Warsaw / Zabezpieczenia akcyzowe II –W przypadku przemieszczania przez podmiot wysyłający wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu EMCS PL ustalanie stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego odbywa się w sposób elektroniczny, a odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego lub odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym następuje automatycznie po ustaleniu w EMCS, że: podmiot wysyłający jest uprawniony do zastosowania tego zabezpieczenia akcyzowego nie upłynął termin ważności tego zabezpieczenia akcyzowego kwota zobowiązania podatkowego, którą ma zostać obciążone zabezpieczenie generalne nie jest większa od kwoty wolnej tego zabezpieczenia forma i rodzaj zabezpieczenia akcyzowego są właściwe do objęcia nim zobowiązania podatkowego przemieszczane wyroby akcyzowe i sposób ich przemieszczania są właściwe dla zastosowania tego zabezpieczenia akcyzowego

33 Dziękujemy za uwagę Arkadiusz Michaliszyn, Marcin Zimny, Karolina Donowska


Pobierz ppt "EMCS PL Nowe zasady kontroli i dokumentacji obrotu wyrobami akcyzowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google