Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcyza od węgla i koksu od 2 stycznia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcyza od węgla i koksu od 2 stycznia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Akcyza od węgla i koksu od 2 stycznia 2012 r.
ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

2 Opodatkowanie węgla i koksu – wybrane zagadnienia
Wyroby węglowe (załącznik nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, poz ) CN węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla CN węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu CN koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy Stawki akcyzy na węgiel i koks (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy) 1,28 zł/1 gigadżul (GJ) Wartość opałowa węgla i koksu (art. 88 ust. 6 ustawy) 23,8 GJ/1000 kg dla węgla 8,6 GJ/1000 kg dla węgla brunatnego 27,5 GJ/1000 kg dla koksu ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

3 Opodatkowanie węgla i koksu – wybrane zagadnienia
Obowiązki podatnika w zakresie wyrobów węglowych niepodlegających zwolnieniu: składanie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych według ustalonego wzoru obliczanie i wpłacanie akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy (kwota akcyzy należna od danych wyrobów może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych). ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

4 Opodatkowanie węgla i koksu – wybrane zagadnienia
Pośredniczący podmiot węglowy Podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabyciawewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy. Rejestracja pośredniczącego podmiotu węglowego Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności pisemnie powiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności oraz posiadać potwierdzenie przyjęcia tego powiadomienia przez właściwego naczelnika urzędu celnego. ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

5 Opodatkowanie węgla i koksu – wybrane zagadnienia
Czynności podlegające opodatkowaniu zwolnione od akcyzy (zwolnienia systemowe) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia dostawa wewnątrzwspólnotowa dokonywana przez pośredniczący podmiot węglowy nabycie wewnątrzwspólnotowe dokonywane przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia import przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia eksport przez pośredniczący podmiot węglowy ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

6 Opodatkowanie węgla i koksu – wybrane zagadnienia
Przemieszczanie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy Warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Finansów. Naruszenie tego warunku powoduje powstanie zobowiązania podatkowego. Odbiór przemieszczanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy powinien być potwierdzony na dokumencie dostawy przez ich odbiorcę. ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

7 Opodatkowanie węgla i koksu – wybrane zagadnienia
Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych: przez gospodarstwa domowe organy administracji publicznej jednostki Sił Zbrojnych RP podmioty systemu oświaty żłobki i kluby dziecięce podmioty lecznice jednostki organizacyjne pomocy społecznej organizacje „pożytku publicznego” i „wolontariat” Podmioty te muszą pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór wyrobów węglowych na dokumencie dostawy. ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

8 Opodatkowanie węgla i koksu – wybrane zagadnienia
Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych w działalności gospodarczej: w procesie produkcji energii elektrycznej, w procesie produkcji wyrobów energetycznych, do przewozu towarów i pasażerów koleją, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb i leśnictwie, w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej, przez zakłady energochłonne do celów opałowych, przez podmioty gospodarcze z systemami prowadzącymi do ochrony środowiska lub wzrostu efektywności. ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

9 Opodatkowanie węgla i koksu – wybrane zagadnienia
Korzystanie z powyższych zwolnień będzie wymagało prowadzenia ewidencji tych wyrobów przez podmioty korzystające ze zwolnienia. Ewidencja powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona. ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

10 Opodatkowanie węgla i koksu – wybrane zagadnienia
Opodatkowanie ubytków węgla i koksu Opodatkowaniu akcyzą podlegają również ponadnormatywne ubytki wyrobów węglowych. Zgodnie z uzupełnioną definicją ubytków wyrobów akcyzowych obejmuje ona również wszelkie straty węgla i koksu przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy. Normy dopuszczalnych ubytków węgla i koksu ustala właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek zainteresowanych podmiotów albo z urzędu. ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

11 Opodatkowanie węgla i koksu – dodatkowe informacje
Kampania informacyjna Ministerstwa Finansów Ulotki informacyjne: dołączane do faktur przekazane do Izb Celnych przekazane do Izb Skarbowych Strona Internetowa Ministerstwa Finansów Szkolenia dla Informacji Celnej Szkolenia dla Krajowej Informacji Podatkowej ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
tel.: fax :


Pobierz ppt "Akcyza od węgla i koksu od 2 stycznia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google