Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym e-AD elektroniczny dokument w akcyzie 2013-12-28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym e-AD elektroniczny dokument w akcyzie 2013-12-28."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym e-AD elektroniczny dokument w akcyzie 2013-12-28

2 Nowelizacja Ustawy o podatku akcyzowym Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 141 poz. 1013 )

3 2013-12-28 Przepisy ogólne Zmienione definicje importu eksportu dostawy wewnątrzwspólnotowej ubytków wyrobów akcyzowych podmiotu zużywającego podmiotu pośredniczącego terytorium państwa członkowskiego nabywcy końcowego Nowe definicje zarejestrowanego odbiorcy zarejestrowanego wysyłającego e-AD dokumentu zastępującego e-AD zawieszającej procedury celnej miejsca importu raportu odbioru dokumentu zastępującego raport odbioru raportu wywozu dokumentu zastępującego raport wywozu podmiotu wysyłającego podmiotu odbierającego Systemu

4 2013-12-28 Obowiązek podatkowy uregulowano powstanie obowiązku podatkowego od sprzedaży energii elektrycznej z momentem wydania tej energii nabywcy końcowemu, które związane jest z wystawieniem przez podatnika każdej faktury lub każdego innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, co jest związane ze zlikwidowaniem wpłat wstępnych

5 2013-12-28 Deklaracje podatkowe i płatność akcyzy doprecyzowano zasady rozliczania zapłaconej akcyzy poprzez wskazanie, że kwota akcyzy od wyprodukowanego wyrobu akcyzowego może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą tylko od tych wyrobów akcyzowych, które weszły w skład wyprodukowanego wyrobu ( zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych )

6 2013-12-28 Zwolnienia wprowadzono zwolnienie dla oleju opałowego wykorzystywanego do prowadzenia prób zdawczych u producentów silników dla morskich jednostek pływających wprowadzono, zgodnie z art. 14 ust 1 lit b dyrektywy energetycznej, zwolnienie wszystkich wyrobów energetycznych służących do celów żeglugowych w miejsce dotychczasowego enumeratywnie wymienionego katalogu takich wyrobów, który nie zawierał np. gazu płynnego wykorzystywanego do celów żeglugowych zwolniono od akcyzy całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, dla których ustalane są dopuszczalne normy ubytków, powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, pod warunkiem, że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności uprawniających do zwolnienia

7 2013-12-28 Procedura zawieszenia poboru akcyzy wprowadzono krajowy system teleinformatyczny (System ) służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, który musi funkcjonować od 01 stycznia 2011 r. określono formy i zasady dokumentowania przemieszczania przy użyciu Systemu, w tym: -elektroniczne dokumenty e-AD, raport odbioru, raport wywozu -moment rozpoczęcia i zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy -zasady postępowania w przypadku niedostępności Systemu

8 2013-12-28 Procedura zawieszenia poboru akcyzy określono nowy tryb obejmowania importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Importowane wyroby będą mogły być przesyłane z zastosowaniem procedury z miejsca importu (miejsca, w którym znajdują się w momencie dopuszczenia do obrotu ) przez zarejestrowanego wysyłającego (który nie może magazynować wyrobów ) do: składu podatkowego na terytorium UE, urzędu celnego na terytorium UE, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie wyrobów poza terytorium UE instytucji UE, organizacji międzynarodowych sił zbrojnych na terytorium UE korzystających ze zwolnienia od akcyzy zarejestrowanego odbiorcy na terytorium UE.

9 2013-12-28 Procedura zawieszenia poboru akcyzy uregulowano zasady ponownego wprowadzenia do składu podatkowego i obejmowania procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, które nie zostały odebrane lub są zwracane przez odbiorcę

10 2013-12-28 Składy podatkowe rozszerzono regulację umożliwiającą produkcję wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym o produkcję wyrobów akcyzowych z wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem, że wyprodukowany wyrób będzie również wyrobem zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie ( umożliwi to np. mieszanie paliw żeglugowych na bunkierkach w celu uzyskania wyrobu o lepkości wymaganej przez zamawiającego ten wyrób )

11 2013-12-28 Zarejestrowani odbiorcy i zarejestrowani wysyłający - zezwolenia instytucję zarejestrowanego handlowca i niezarejstrowanego handlowca, zastąpiono instytucją zarejestrowanego odbiorcy, jak również wprowadzono instytucję zarejestrowanego wysyłającego nałożono na naczelnika UC obowiązek nadania numeru akcyzowego zarówno zarejestrowanemu odbiorcy, któremu jest wydawane zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jak również zarejestrowanemu wysyłającemu, któremu jest wydawane zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych.

12 2013-12-28 Normy dopuszczalnych ubytków i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych wprowadzono możliwość ustalania przez naczelnika UC w drodze decyzji dla podmiotu zużywającego na jego wniosek lub z urzędu dopuszczalnych norm zużycia dla alkoholu etylowego częściowo skażonego środkami skażającymi i wykorzystywanego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

13 2013-12-28 Wyroby energetyczne i energia elektryczna określono podstawę opodatkowania i sposób ustalenia nielegalnie pobranej energii elektrycznej (podstawą naliczenia podatku będzie szacunkowa ilość zużytej energii wyznaczona przez operatora, operator natomiast w celu zidentyfikowania podmiotu, który nielegalnie pobiera energię zobowiązany będzie poinformować właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego o tym fakcie w terminie 7 dni) zwolniono z obowiązku barwienia oleje napędowe lub opałowe używane do celów żeglugi przez Siły Zbrojne RP. Paliwa te podlegać będą w dalszym ciągu obowiązkowi znakowania

14 2013-12-28 Samochody osobowe umożliwiono składanie zbiorczych dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od większej ilości nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych uregulowano zasady opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, w których przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju: - dokonano zamiany silnika na silnik o pojemności 2000 cm 3 - zamontowano silnik w samochodzie bez silnika uregulowano zasady, iż nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego albo jego sprzedaży, jeżeli samochód ten zostanie dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub eksportowany w terminie 30 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego lub jego sprzedaży

15 2013-12-28 Znaki akcyzy określono w ustawie termin ostatecznej zmiany wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy – do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że zmiana dokonywana po 1 września tego roku kalendarzowego nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu wprowadzono regulację, na mocy której koszty wytworzenia nieodebrannych znaków akcyzy będą ponosili podatnicy, którzy złożyli zapotrzebowanie, a nie Skarb Państwa

16 2013-12-28 EMCS PL System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych

17 2013-12-28 Excise Movement and Control System EMCS PL Excise Movement and Control System Projekt wspólnotowy Projekt wspólnotowy Cel: uproszczenie i informatyzacja procedur Cel: uproszczenie i informatyzacja procedur Stosowany do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych Stosowany do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych Obligatoryjny dla wszystkich państw członkowskich i podmiotów w UE Obligatoryjny dla wszystkich państw członkowskich i podmiotów w UE

18 2013-12-28 Excise Movement and Control System Zastąpienie papierowego dokumentu ADT jego elektroniczną formą - e-ADZastąpienie papierowego dokumentu ADT jego elektroniczną formą - e-AD Stosowany w połączeniu z procedurą eksportu oraz importu wyrobów akcyzowychStosowany w połączeniu z procedurą eksportu oraz importu wyrobów akcyzowych Państwa członkowskie budują własne aplikacje na podstawie unijnych specyfikacjiPaństwa członkowskie budują własne aplikacje na podstawie unijnych specyfikacji

19 2013-12-28 Aktorzy Składy podatkowe, zarejestrowani wysyłający i Składy podatkowe, zarejestrowani wysyłający i zarejestrowani odbierający zarejestrowani odbierający Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy (m.in. instytucje Wspólnot Europejskich, organizacje (m.in. instytucje Wspólnot Europejskich, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne) międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne) Organy podatkowe (celne) Organy podatkowe (celne)

20 2013-12-28 Jak działa system ? Wysyłający EMCS państwa wysyłającego odbierającego Odbierający Projekt raportu odbioru Raport odbioru e-AD e-AD Projekt e-AD e-AD Raport odbioru

21 2013-12-28 Terminy i fazy unijne FAZA 0 od 1 kwietnia 2010 r. FAZA 1 od 1 stycznia 2011 r. FAZA 2 od 1 stycznia 2012 r. Otrzymywanie e-AD, anulowania, wysyłanie raportu odbioru Wysyłanie e-AD, anulowania, zmiana miejsca przeznaczenia Dwie grupy krajów Współpraca administracyjna, raport ze zdarzenia/kontroli

22 2013-12-28 Podstawowe przypadki użycia cykl 1 (od 1 stycznia 2011)

23 2013-12-28 Złożenie projektu e-ADT Sprawdzenie projektu e-AD wysyłający EMCS PL Przesłanie projektu e-AD Otrzymanie odmowy przyjęcia e-AD Sprawdzenie z danymi importowymi Walidacja e-AD SEED ISZTAR ZISAR Informacja o kontroli do podmiotu Kontrola OSOZ Brak kontroli negatywne Otrzymanie e-AD negatywne Negatywne Pozytywne 2/6h 15 min.

24 2013-12-28 Złożenie powiadomienia o wysyłce wysyłający EMCS PL Przesłanie powiadomienia o wysyłce Otrzymanie odmowy przyjęcia projektu e-AD ZISAR Informacja o kontroli Kontrola Brak kontroli Złożenie projektu e-AD (proces bez analizy ryzyka) Negatywne Pozytywne 2/6h Sprawdzenie e-AD oraz zbieżności danych zawartych w powiadomieniu i w projekcie e-AD Otrzymanie informacji o braku kontroli Wysyłka 15 min.

25 2013-12-28 Odbiór wyrobów EMCS państwa wysyłającego EMCS PL odbierający Walidacja e-ADT e-ADT zwalidowany Rozpoczęcie przekazywania Oczekiwanie na raport odbioru Otrzymanie e-ADT Oczekiwanie na raport odbioru Odbierający otrzymuje e-ADT wysyłający Otrzymanie e-ADT Wyroby gotowe do wysłania ZISAR KontrolaBrak kontroli Informacja o kontroli Powiadomienie o przybyciu przesyłki Otrzymanie powiadomienia Kontrola i wprowadzenie wyników kontroli Odbierający otrzymuje wyroby 2/6h 15 min.

26 2013-12-28 Złożenie raportu odbioru EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego odbierając y wysyłający Odbierający otrzymuje wyroby Przesłanie projektu raportu odbioru Otrzymanie odmowy raportu raportu Odbierający otrzymał potwierdzenie otrzymania raportu odbioru Sprawdzenie projektu raportu odbioru Walidowanie raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Otrzymanie raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Wysyłający otrzymał raport odbioru

27 2013-12-28 Kontakt HELPDESK HELPDESK tel. 042 638 80 17 fax. 042 638 80 50 e-mail: emcs.hd@ncs-centrum.mofnet.gov.pl emcs.hd@ncs-centrum.mofnet.gov.pl WWW - www.mf.gov.pl WWW - www.mf.gov.plwww.mf.gov.pl Służba celna/Informatyzacja/EMCS Lokalni koordynatorzy w IC Lokalni koordynatorzy w IC

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym e-AD elektroniczny dokument w akcyzie 2013-12-28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google