Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
e-AD elektroniczny dokument w akcyzie

2 Nowelizacja Ustawy o podatku akcyzowym
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 141 poz ) 2

3 Przepisy ogólne Zmienione definicje importu Nowe definicje
eksportu dostawy wewnątrzwspólnotowej ubytków wyrobów akcyzowych podmiotu zużywającego podmiotu pośredniczącego terytorium państwa członkowskiego nabywcy końcowego Nowe definicje zarejestrowanego odbiorcy zarejestrowanego wysyłającego e-AD dokumentu zastępującego e-AD zawieszającej procedury celnej miejsca importu raportu odbioru dokumentu zastępującego raport odbioru raportu wywozu dokumentu zastępującego raport wywozu podmiotu wysyłającego podmiotu odbierającego Systemu 3

4 Obowiązek podatkowy uregulowano powstanie obowiązku podatkowego od sprzedaży energii elektrycznej z momentem wydania tej energii nabywcy końcowemu, które związane jest z wystawieniem przez podatnika każdej faktury lub każdego innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, co jest związane ze zlikwidowaniem wpłat wstępnych 4

5 Deklaracje podatkowe i płatność akcyzy
doprecyzowano zasady rozliczania zapłaconej akcyzy poprzez wskazanie, że kwota akcyzy od wyprodukowanego wyrobu akcyzowego może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą tylko od tych wyrobów akcyzowych, które weszły w skład wyprodukowanego wyrobu ( zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych ) 5

6 Zwolnienia wprowadzono zwolnienie dla oleju opałowego wykorzystywanego do prowadzenia prób zdawczych u producentów silników dla morskich jednostek pływających wprowadzono, zgodnie z art. 14 ust 1 lit b dyrektywy energetycznej, zwolnienie wszystkich wyrobów energetycznych służących do celów żeglugowych w miejsce dotychczasowego enumeratywnie wymienionego katalogu takich wyrobów, który nie zawierał np. gazu płynnego wykorzystywanego do celów żeglugowych zwolniono od akcyzy całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, dla których ustalane są dopuszczalne normy ubytków, powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, pod warunkiem, że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności uprawniających do zwolnienia 6

7 Procedura zawieszenia poboru akcyzy
wprowadzono krajowy system teleinformatyczny (System ) służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, który musi funkcjonować od 01 stycznia 2011 r. określono formy i zasady dokumentowania przemieszczania przy użyciu Systemu, w tym: -elektroniczne dokumenty e-AD, raport odbioru, raport wywozu -moment rozpoczęcia i zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy -zasady postępowania w przypadku niedostępności Systemu 7

8 Procedura zawieszenia poboru akcyzy
określono nowy tryb obejmowania importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy . Importowane wyroby będą mogły być przesyłane z zastosowaniem procedury z miejsca importu (miejsca, w którym znajdują się w momencie dopuszczenia do obrotu ) przez zarejestrowanego wysyłającego (który nie może magazynować wyrobów ) do: składu podatkowego na terytorium UE, urzędu celnego na terytorium UE, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie wyrobów poza terytorium UE instytucji UE, organizacji międzynarodowych sił zbrojnych na terytorium UE korzystających ze zwolnienia od akcyzy zarejestrowanego odbiorcy na terytorium UE. 8

9 Procedura zawieszenia poboru akcyzy
uregulowano zasady ponownego wprowadzenia do składu podatkowego i obejmowania procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, które nie zostały odebrane lub są zwracane przez odbiorcę 9

10 Składy podatkowe rozszerzono regulację umożliwiającą produkcję wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym o produkcję wyrobów akcyzowych z wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem, że wyprodukowany wyrób będzie również wyrobem zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie ( umożliwi to np. mieszanie paliw żeglugowych na bunkierkach w celu uzyskania wyrobu o lepkości wymaganej przez zamawiającego ten wyrób ) 10

11 Zarejestrowani odbiorcy i zarejestrowani wysyłający - zezwolenia
instytucję zarejestrowanego handlowca i niezarejstrowanego handlowca, zastąpiono instytucją zarejestrowanego odbiorcy, jak również wprowadzono instytucję zarejestrowanego wysyłającego nałożono na naczelnika UC obowiązek nadania numeru akcyzowego zarówno zarejestrowanemu odbiorcy, któremu jest wydawane zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jak również zarejestrowanemu wysyłającemu, któremu jest wydawane zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych. 11

12 Normy dopuszczalnych ubytków i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych
wprowadzono możliwość ustalania przez naczelnika UC w drodze decyzji dla podmiotu zużywającego na jego wniosek lub z urzędu dopuszczalnych norm zużycia dla alkoholu etylowego częściowo skażonego środkami skażającymi i wykorzystywanego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 12

13 Wyroby energetyczne i energia elektryczna
określono podstawę opodatkowania i sposób ustalenia nielegalnie pobranej energii elektrycznej (podstawą naliczenia podatku będzie szacunkowa ilość zużytej energii wyznaczona przez operatora , operator natomiast w celu zidentyfikowania podmiotu , który nielegalnie pobiera energię zobowiązany będzie poinformować właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego o tym fakcie w terminie 7 dni) zwolniono z obowiązku barwienia oleje napędowe lub opałowe używane do celów żeglugi przez Siły Zbrojne RP. Paliwa te podlegać będą w dalszym ciągu obowiązkowi znakowania 13

14 Samochody osobowe umożliwiono składanie zbiorczych dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od większej ilości nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych uregulowano zasady opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, w których przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju: - dokonano zamiany silnika na silnik o pojemności 2000 cm 3 - zamontowano silnik w samochodzie bez silnika uregulowano zasady, iż nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego albo jego sprzedaży , jeżeli samochód ten zostanie dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub eksportowany w terminie 30 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego lub jego sprzedaży 14

15 Znaki akcyzy określono w ustawie termin ostatecznej zmiany wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy – do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że zmiana dokonywana po 1 września tego roku kalendarzowego nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu wprowadzono regulację, na mocy której koszty wytworzenia nieodebrannych znaków akcyzy będą ponosili podatnicy, którzy złożyli zapotrzebowanie , a nie Skarb Państwa 15

16 System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych
EMCS PL System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych 16

17 EMCS PL Excise Movement and Control System
Projekt wspólnotowy Cel: uproszczenie i informatyzacja procedur Stosowany do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych Obligatoryjny dla wszystkich państw członkowskich i podmiotów w UE 17

18 Excise Movement and Control System
Zastąpienie papierowego dokumentu ADT jego elektroniczną formą - e-AD Stosowany w połączeniu z procedurą eksportu oraz importu wyrobów akcyzowych Państwa członkowskie budują własne aplikacje na podstawie unijnych specyfikacji 18

19 Aktorzy Składy podatkowe, zarejestrowani wysyłający i
zarejestrowani odbierający Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy (m.in. instytucje Wspólnot Europejskich, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne) Organy podatkowe (celne) 19

20 Projekt raportu odbioru
Jak działa system ? EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego e-AD Raport odbioru Projekt e-AD e-AD Raport odbioru Projekt raportu odbioru e-AD Raport odbioru Wysyłający Odbierający 20

21 Terminy i fazy unijne 2017-03-24 FAZA 0 od 1 kwietnia 2010 r. FAZA 1
Dwie grupy krajów Otrzymywanie e-AD, anulowania, wysyłanie raportu odbioru FAZA 0 od 1 kwietnia 2010 r. Współpraca administracyjna, raport ze zdarzenia/kontroli FAZA 1 od 1 stycznia 2011 r. FAZA 2 od 1 stycznia 2012 r. Wysyłanie e-AD, anulowania, zmiana miejsca przeznaczenia 21

22 Podstawowe przypadki użycia cykl 1 (od 1 stycznia 2011)
22

23 Złożenie projektu e-ADT
wysyłający EMCS PL Przesłanie projektu e-AD Sprawdzenie projektu e-AD negatywne SEED Informacja o kontroli do podmiotu negatywne ISZTAR negatywne OSOZ Otrzymanie odmowy przyjęcia e-AD ZISAR Kontrola 15 min. Otrzymanie e-AD 2/6h Negatywne Pozytywne Brak kontroli Sprawdzenie z danymi importowymi Walidacja e-AD 23

24 Złożenie powiadomienia o wysyłce
wysyłający EMCS PL Przesłanie powiadomienia o wysyłce ZISAR Informacja o kontroli Kontrola 15 min. Brak kontroli 2/6h Otrzymanie odmowy przyjęcia projektu e-AD Otrzymanie informacji o braku kontroli Negatywne Pozytywne Złożenie projektu e-AD (proces bez analizy ryzyka) Sprawdzenie e-AD oraz zbieżności danych zawartych w powiadomieniu i w projekcie e-AD Wysyłka 24

25 Odbiór wyrobów 2017-03-24 Otrzymanie e-ADT Otrzymanie e-ADT
EMCS państwa wysyłającego EMCS PL wysyłający odbierający Otrzymanie e-ADT Otrzymanie e-ADT Walidacja e-ADT Odbierający otrzymuje e-ADT e-ADT zwalidowany ZISAR Informacja o kontroli 15 min. Wyroby gotowe do wysłania Brak kontroli Kontrola Rozpoczęcie przekazywania Otrzymanie powiadomienia Odbierający otrzymuje wyroby Oczekiwanie na raport odbioru 2/6h Powiadomienie o przybyciu przesyłki Kontrola i wprowadzenie wyników kontroli Oczekiwanie na raport odbioru 25

26 Złożenie raportu odbioru
EMCS państwa odbierającego EMCS państwa wysyłającego odbierający wysyłający Odbierający otrzymuje wyroby Przesłanie projektu raportu odbioru Sprawdzenie projektu raportu odbioru Walidowanie raportu odbioru Otrzymanie raportu odbioru Otrzymanie odmowy raportu raportu Wysyłający otrzymał raport odbioru Odbierający otrzymał potwierdzenie otrzymania raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Przemieszczenie częściowo zakończone 26

27 Służba celna/Informatyzacja/EMCS
Kontakt HELPDESK tel fax WWW - Służba celna/Informatyzacja/EMCS Lokalni koordynatorzy w IC 27

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google