Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok

2 Budżetu Gminy Przykona w 2005 roku WyszczególnieniePlan (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik realizacji w % Dochody ogółem ,96 Wydatki ogółem ,99 Wynik finansowy

3 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA WyszczególnieniePlanWykonanie Struktura w % Dochody ogółem ,00 w tym: - dochody własne ,71 - subwencje ,60 - dotacje celowe ,12 - dotacje z funduszy celowych ,42 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ,78 - dotacje z budżetu Państwa i od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumień ,12 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , ,25

4 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA (postać graficzna)

5 TreśćPlanWykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo1 281, ,70 38,48% Leśnictwo700,001694,96242,14% Transport i łączność , ,60 100,25% Gospodarka mieszkaniowa , ,42 57,71% Administracja publiczna , ,31 105,08% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,35 98,17% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400,00431,60 107,90% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,73 117,56% Różne rozliczenia , ,34 105,67% Oświata i wychowanie , ,56 91,90% Pomoc społeczna , ,81 97,37% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 87,14% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska65 500, ,39139,56% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego8 500,00 100,00% Razem , ,17110,96% Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok dalej

6 TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Rolnictwo i łowiectwo81 281, ,7038,48% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi81 281, ,7038,48% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,70 100,00% Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

7 TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Leśnictwo700, ,96242,14% Pozostała działalność700, ,96242,14% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700, ,96 242,14% Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

8 TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Transport i łączność , ,60100,25% Drogi publiczne gminne , ,60100,25% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 500,00 267,39 17,83% Wpływy z różnych dochodów , ,19100,68% Wpływy do budżetu ze środków specjalnych0, ,09-!- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,45 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,48 100,00% Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

9 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Gospodarka mieszkaniowa , ,4257,71% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,4257,71% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000, ,41 101,15% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,58 111,27% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 122,27 -!- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,02 54,82% Pozostałe odsetki0,00198,14-!-

10 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Administracja publiczna , ,31105,08% Urzędy wojewódzkie40 400, ,50100,45% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)75 100, ,81114,47% Pozostała działalność ,00 100,00%

11 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,35 98,17% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 630,00 630,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej12 893,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu14 249,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz 3 800, ,35 84,77%

12 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400,00431,60107,90% Ochotnicze straże pożarne0,0031,60- Wpływy z różnych dochodów0,0031,60-!- Obrona cywilna400,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00 100,00%

13 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,73 117,56% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych1 500, ,2089,01% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,68 115,41% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,19 113,83% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,44 115,27% Wpływy z różnych rozliczeń , ,32138,02% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,90 99,41%

14 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Różne rozliczenia , ,34105,67% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe0, ,34- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00%

15 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Oświata i wychowanie , ,5691,90% Szkoły podstawowe32 327, ,96100,50% Przedszkola48 470, ,6082,31% Gimnazja22 880,00 100,00% Pozostała działalność200,00 100,00%

16 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Pomoc społeczna , ,8197,37% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,28 97,19% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 3 000, ,33 76,18% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia70 100, ,7093,53% emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy społecznej39 800,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze0, ,50- Pozostała działalność34 100,00 100,00%

17 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Edukacyjna opieka wychowawcza , ,4087,14% Świetlice szkolne , ,4089,65% Wpływy z usług , ,4089,65% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 500,00 260,00 3,47% Wpływy z różnych dochodów7 500,00260,003,47% Pomoc materialna dla uczniów25 146,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , ,00 100,00%

18 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Gospodarka komunalna i ochrona środowiska65 500, ,39139,56% Oświetlenie ulic, placów i dróg0,00560,00- Wpływy z różnych dochodów0,00560,00-!- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z0,00737,62- opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej0,00737,62-!- Pozostała działalność65 500, ,77137,58% Wpływy z różnych opłat0, ,00-!- Wpływy z usług65 500, ,27130,96% Pozostałe odsetki0,0082,50-!-

19 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego8 500,00 100,00% Biblioteki8 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 500, ,00 100,00%

20 WyszczególnienieStruktura w % PlanWykonanie Wskaźnik realizacji w % Wydatki ogółem:100, , ,6091,99 w tym: - wydatki bieżące78, , ,4395,87 - wydatki majątkowe 21, , ,1777,52 Wydatki budżetowe w 2005 roku

21 Wydatki budżetowe w 2005 roku

22 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,8978,93% Transport i łączność , ,7973,80% Gospodarka mieszkaniowa , ,3272,99% Działalność usługowa15 000,00 100,00% Administracja publiczna , ,5498,40% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,35 98,17% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,6791,84% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,52 92,22% Obsługa długu publicznego32 000, ,055,34% Różne rozliczenia , ,7799,80% Oświata i wychowanie , ,0097,90% Ochrona zdrowia50 500, ,6749,69% Pomoc społeczna , ,2296,57% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,1693,49% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,4882,74% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,1098,09% Kultura fizyczna i sport , ,0790,66% Razem , ,6091,99% dalej

23 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,8978,93% Spółki wodne65 000, ,0053,85% Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 53,85% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,7980,45% Zakup energii11 500, ,8998,87% Zakup usług pozostałych28 600, ,3075,45% Różne opłaty i składki9 000, ,2445,98% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,3680,69% Izby rolnicze1 600, ,1081,82% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 600, ,10 81,82%

24 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Transport i łączność , ,7973,80% Drogi publiczne gminne , ,7973,80% Zakup materiałów i wyposażenia17 000, ,7969,90% Zakup usług remontowych27 000, ,2471,32% Zakup usług pozostałych , ,0069,45% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,5072,18% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,2674,13%

25 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Gospodarka mieszkaniowa , ,3272,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,6365,41% Zakup materiałów i wyposażenia2 600,000,000,00% Zakup usług pozostałych31 259, ,3585,43% Różne opłaty i składki7 000, ,0257,01% Podatek od towarów i usług (VAT)30 000, ,0092,46% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych45 000, ,2638,56% Pozostała działalność65 800, ,6986,33% Zakup materiałów i wyposażenia37 000, ,9287,97% Zakup energii23 000, ,7994,02% Zakup usług pozostałych5 000, ,9841,06% Różne opłaty i składki800,00575,0071,88%

26 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Działalność usługowa15 000,00 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego15 000,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe15 000,00 100,00%

27 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Administracja publiczna , ,5498,40% Urzędy wojewódzkie92 910, ,0599,68% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,7497,46% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,3598,36% Pozostała działalność , ,4099,01%

28 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,35 98,17% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 630,00 630,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej12 893,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu14 249,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz 3 800, ,35 84,77%

29 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,6791,84% Komendy wojewódzkie Policji20 000, ,8199,53% Ochotnicze straże pożarne , ,5691,46% Obrona cywilna3 700, ,3091,87%

30 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,52 92,22% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,52 92,22% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne33 000, ,0095,07% Zakup materiałów i wyposażenia2 000, ,7068,09% Zakup usług pozostałych1 000,00464,8246,48%

31 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Obsługa długu publicznego32 000, ,055,34% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,05 5,34% Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , ,05 5,34%

32 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Różne rozliczenia , ,7799,80% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe13 133, ,7777,06% Zakup usług pozostałych13 133, ,7777,06%

33 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Oświata i wychowanie , ,0097,90% Szkoły podstawowe , ,9098,81% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,2797,08% Przedszkola , ,2691,50% Gimnazja , ,8298,56% Dowożenie uczniów do szkół , ,4396,90% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,6296,63% Licea ogólnokształcące5 000,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli19 546, ,7099,25% Pozostała działalność18 300,00 100,00%

34 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Ochrona zdrowia50 500, ,6749,69% Szpitale ogólne5 000,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi45 000, ,6743,55% Izby wytrzeźwień500,00 100,00%

35 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Pomoc społeczna , ,2296,57% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,76 96,21% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 000, ,33 76,18% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,53 97,64% Dodatki mieszkaniowe6 000, ,2443,10% Ośrodki pomocy społecznej , ,0996,88% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze45 303, ,1199,12% Pozostała działalność86 600, ,1699,90%

36 TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Edukacyjna opieka wychowawcza , ,1693,49% Świetlice szkolne , ,6094,54% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i48 500, ,7697,68% młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , ,0088,26% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli777,00503,8064,84% Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

37 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,4882,74% Oczyszczanie miast i wsi55 000, ,9053,05% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach5 800, ,2591,75% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,3084,62% Pozostała działalność , ,0385,96%

38 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,1098,09% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,1096,81% Biblioteki ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami15 000,00 100,00%

39 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Kultura fizyczna i sport , ,0790,66% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,0790,66% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia21 500, ,6295,27% Zakup usług pozostałych13 500, ,4531,44%

40 Nazwa zadaniaBudżet GminyGFOŚiGW PlanWykonaniePlanWykonanie Budowa drogi asfaltowej w m. Wichertów , ,73 Budowa drogi asfaltowej w m. Gajówka , ,86 Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Wichertów- Smulsko wraz z budową chodnika etap II , ,61 Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Ewinów , ,08 Budowa chodnika w Psarach Ul.Sportowa i Komunalna , ,68 Budowa drogi w m. Dąbrowa – dokumentacja10.000,000,00 Budowa drogi w m. Trzymsze - dokumentacja15.000,000,00 Budowa drogi w m. Olszówka TAG – dokumentacja10.000, ,00 Budowa ulic w m. Przykona – dokumentacja40.000, ,00 Budowa drogi Psary- Gajówka dokumentacja15.000, ,90 Zakup gruntów45.000, ,26 Zakup komputerów i oprogramowania39.000, ,72 Zakup wiat przystankowych35.000, ,84 Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów , ,59 Budowa sieci wodociągowej w m. Olszówka , ,69 REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2005 ROK

41 Nazwa zadaniaBudżet GminyGFOŚiGW PlanWykonaniePlanWykonanie Budowa sieci wodociągowej w m. Bądków Drugi38.000, ,02 Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona TAG80.000, ,52 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka , , ,93 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin , , , ,37 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi , ,0072,33 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rogów, Laski, Bądków Pierwszy, Boleszczyn, Smulsko, Wichertów, Przykona, Posoka , ,84 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Laski (dokumentacja) , ,00 Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV Żuki – Dobra – teren aktywizacji gospodarczej , ,65 Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15kV Żuki – Koźmin – teren aktywizacji gospodarczej (dokumentacja, wykonanie) , ,73 Zagospodarowanie zbiornika Przykona70.000, ,79 Kanalizacja sanitarna Zimotki – budowa przyłączy energetycznych , ,36 Zakup samochodu , ,56

42 Nazwa zadaniaBudżet GminyGFOŚiGW PlanWykonaniePlanWykonanie Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na zakup sprzętu medycznego 5.000,00 Budowa ciągu pieszo- rowerowego w m. Zimotki , ,20 Budowa chodnika w m. Radyczyny78.000, ,80 Zakup komputerów dla Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przykona – tereny aktywizacji gospodarczej , ,00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Psary (dokumentacja) , ,40 Zakup szafy chłodniczej dla Szkoły Podstawowej w Sarbicach 6.100,00 Budowa drogi w m. Boleszczyn (dokumentacja) ,000,00 Ogółem: , , , ,29

43 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google