Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istota przedsiębiorstwa Klasyfikacja przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istota przedsiębiorstwa Klasyfikacja przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Istota przedsiębiorstwa Klasyfikacja przedsiębiorstw
zagadnienia (4) Istota przedsiębiorstwa Klasyfikacja przedsiębiorstw Cele przedsiębiorstw Struktura bilansu

2 1. Istota przedsiębiorstwa (3)
1. Definicje przedsiębiorstwa w zależności od dyscypliny naukowej 1.2. Uwarunkowania przedsiębiorstwa 1.3. Ewolucja

3 1.1. definicje Przedsiębiorstwo – samodzielna, samorządna i samofinansująca się jednostka gospodarcza posiadająca osobowość prawną ujęcie prawne Ustawa o przedsiębiorczości 1981

4 1.1. SSS Zasada samodzielności – samodzielnie podejmowanie decyzji dotyczących działalności oraz organizacji tej działalności Zasada samorządności – udział załogi (rady pracowniczej) w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zasada samofinansowania – przychody ze sprzedaży muszą pokrywać wszystkie poniesione przez przedsiębiorstwo koszty

5 1.1. definicje Przedsiębiorstwo (przedsiębiorca) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także nie posiadającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu i na własne ryzyko podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Status przedsiębiorcy mogą również posiadać wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonanej przez nich działalności gospodarczej. Ustawa z 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (zastąpiła ustawę z 23 grudnia 1988 o działalności gospodarczej)

6 1.1. definicje Przedsiębiorstwo
podmiot prawa posiadający zdolności do działań prawnych, problematyka regulacji stosunków miedzy przedsiębiorstwem a innymi osobami prawnymi i fizycznymi, a także wewnątrz przedsiębiorstwa ujęcie prawne Prawo (handlowe, pracy)

7 1.1. definicje Przedsiębiorstwo – jednostka gospodarcza z przedsiębiorcą na czele, prowadzącym interes na swoje ryzyko celem osiągnięcia możliwie największego zysku, przy czym gospodarstwo domowe przedsiębiorcy jest oddzielone od majątku przedsiębiorstwa ujęcie ekonomiczno - prawne J. Lisak 1939

8 1.1. definicje Przedsiębiorstwo - jednostka gospodarcza, która decyduje co i ile produkować, Przedsiębiorstwo - organizacja gospodarcza, w której zapada decyzja odnośnie ilości i proporcji zastosowania czynników produkcji w celu osiągnięcia zysku. Sposób łączenia ze sobą czynników zależy od zastosowanej technologii produkcji, która wskazuje jakie czynniki muszą być ze sobą połączone w celu wytwarzania określonego dobra. ujęcie ekonomiczne

9 1.1. definicje Przedsiębiorstwo – jednostka techniczna, społeczna i gospodarcza, mająca za zadanie zaspokoić potrzeby innych przy samodzielności decyzji i własnym ryzyku ujęcie ekonomiczne M. Schweitzer 1988

10 1.1. definicje Przedsiębiorstwo – podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. Zatrudnia ono różnorodne czynniki produkcji (pracę, kapitał, ziemię) w celu wytwarzania określonych dóbr lub świadczenia określonych usług, które sprzedaje na rynku innym przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym bądź władzy centralnej lub władzy lokalnej ujęcie ekonomiczne M. Nasilowski 1992

11 1.1. definicje Przedsiębiorstwo – jednostka (podmiot) prowadzący, motywowaną chęcią uzyskania korzyści majątkowych, działalność gospodarczą, mającą na celu zaspokajanie potrzeb innych podmiotów życia społecznego przez wytwarzanie produktów i/lub świadczenie usług, przy czym działalność ta prowadzona jest samodzielnie na ryzyko właściciela (i) podejście ekonomiczne S. Sudoł 2002

12 1.1. definicje Przedsiębiorstwo
układ wzajemnie złożony, podobny do organizmu żywego, który kieruje się kryterium najdłuższego zachowania organizmu przy życiu, system względnie odosobniony w otoczeniu, natomiast w samym systemie wyróżnia się szereg podsystemów oddziałują na siebie Ujęcie cybernetyczne

13 1.1. definicje Przedsiębiorstwo - kategoria społeczna, w której istotne znaczenie mają grupy społeczne, stosunki pomiędzy zatrudnionymi, zachowania ludzi, motywacje, stopień integracji i identyfikowania się z przedsiębiorstwem ujęcie socjologiczne

14 1.1. definicje Przedsiębiorstwo – takie współdziałanie części, które przyczynia się do powodzenia całości. ujęcie z organizacji i zarządzania Kotarbiński

15 1.1. definicje Przedsiębiorstwo (organizacja) – celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą – by osiągnąć określony cel. ujęcie z organizacji i zarządzania A. Nalepa: Struktura organizacyjna, 2001

16 1.1. definicje Przedsiębiorstwo kategoria organizacyjna
jednostka zorganizowana szczególny przypadek instytucji, do której odnoszą się sformułowane zasady racjonalnej organizacji ujęcie z organizacji i zarządzania

17 ćwiczenia Podaj charakterystyczne wyróżniki w definicjach przedsiębiorstwa zależności od ujęcia dziedziny nauki.

18 1.1. istota przedsiębiorstwa - podsumowanie
Przedsiębiorstwo (organizacja) możemy rozpatrywać na dwa sposoby, jako czynność i jako podmiot Przedsiębiorstwo jako czynność to organizacja jakiegoś procesu, zadania, to uporządkowanie kolejności sekwencji, czynności potrzebnych do realizacji założonego celu. Przedsiębiorstwo jako podmiot jest rozumiana jako uporządkowana, sztucznie stworzona całość społeczna, która poprzez koordynację działalności członków i zasobów rzeczowych przeprowadza planowe transakcje z otoczeniem, realizując cele twórcy

19 1.2. Uwarunkowania przedsiębiorstwa
Usytuowanie makroekonomiczne (ogólne – otoczenia dalszego) Uwarunkowania konkurencyjne (otoczenia bliższego) Uwarunkowania wewnętrzne

20 1.2. usytuowanie makroekonomiczne
ustrój prawno - polityczny system gospodarczy wymiar ekonomiczny czynniki społeczno-kulturowe Wymiar techniczno - technologiczny czynniki globalne, wymiar międzynarodowy położenie geograficzne

21 1.2. uwarunkowania konkurencyjne
konkurencja w branży klienci (nabywcy) dostawcy sojusznicy strategiczni regulatorzy (agencje regulacyjne, grupy interesu np. związki zawodowe, liga wyborcza kobiet) właściciele

22 1.2. uwarunkowania wewnętrzne
zasoby rzeczowe zasoby finansowe zasoby ludzkie (pracownicy, zarząd)

23 1.2. atrybuty przedsiębiorstwa
czas działania zaspokajanie potrzeb pracowników organizacji (trójkąt maslowa) wymiana produktów zasoby kapitałowe samodzielność decyzyjna równowaga finansowa zarobkowanie ryzyko dynamizm wiedza, umiejętności

24 1.3. Ewolucja okres niewolnictwa feudalizm (średniowiecze)
przełom XVIII i XIX wieku

25 Przedsiębiorstwo przemysłowe
1.3. ewolucja Manufaktura Przedsiębiorstwo przemysłowe Techniczny podział pracy Nie występuje albo jest w zalążku Jest z reguły bardzo rozwinięte Techniczne uzbrojenie pracy Bardzo niskie w postaci najprostszych urządzeń i narządzi Jest zróżnicowane zależnie od rodzaju produkcji, często bardzo wysokie Warunki pracy Najczęściej bardzo trudne Zróżnicowanie, ale zwykle dużo lepsze niż w manufakturze

26 1.3. manufaktura Przedsiębiorstwo zatrudniające większą liczbę robotników wykonujących prace ręczne, podporządkowanych jednolitemu kierownictwu, Wczesnokapitalistyczna forma produkcji przemysłowej, poprzedzająca bezpośrednio powstanie wielkiego przemysłu

27 1.3. ewolucja Nowe formy przedsiębiorstw
Nowe organizowanie (organizacje wirtualne) Nowe obszary działalności Globalizacja

28 2. Klasyfikacja przedsiębiorstw (8)
Kryteria podziału: własność rodzaj działalności gospodarczej wielkość struktura organizacyjna forma prawna typ

29 2. klasyfikacja Rodzaje przedsiębiorstw: Przedsiębiorstwa publiczne, prywatne, krajowe, międzynarodowe, militarne i cywilne, produkcyjne usługowe, organizacje religijne, formalne i nieformalne itd.

30 2.1. podział przedsiębiorstw ze względu na formę własności
określa, do kogo należy majątek przedsiębiorstwa. Właścicielem może być: przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielcze, komunalne, mieszane.

31 2.1. podział przedsiębiorstw ze względu na formę własności
Publiczne państwa oraz Samorządu terytorialnego Prywatne

32 2.1.forma własności prywatna
Przedsiębiorstwa jednoosobowe Spółki prawa handlowego Spółdzielnie Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń Fundacje Przedsiębiorstwa mieszane (spółki z przewagą kapitału prywatnego) Przedsiębiorstwa zagraniczne

33 2.1.forma własności państwowa i samorządowa
Przedsiębiorstwa publiczne Przedsiębiorstwa państwowe Spółki państwowe osób prawnych Przedsiębiorstwa stanowiące własność komunalną Przedsiębiorstwa komunalne Spółki komunalne

34 2.1. przedsiębiorstwo państwowe
Prowadzą działalność w oparciu o: ustawę o przedsiębiorstwach państwowych (z 22 września 1981) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 18 z 1991 r.) ustawę o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (z 13 stycznia 1989 r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 6 z 1992 r.) przepisy kodeksu handlowego w przypadku jednoosobowych spółek skarbu państwa

35 2.1. przedsiębiorstwo państwowe
Organa założycielskie: naczelne lub centralne organy administracji państwowej terenowe organa administracji państwowej Działalność prowadzą w oparciu o zasady SSS

36 2.1. przedsiębiorstwo państwowe
Ze względu na charakter działalności gospodarczej mogą to być przedsiębiorstwa działające na: zasadach ogólnych zasadach użyteczności publicznej

37 2.1. przedsiębiorstwa samorządu terytorialnego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, w szczególności są to przedsiębiorstwa komunalne (zaopatrzenie w wodę, utrzymanie czystości) czyli zaspokajające bieżące potrzeby ludności, zysk nie jest ich celem, co nie zwalnia ich do jego uzyskania

38 2.1. spółdzielnia Regulacje wg:
Prawa Spółdzielczego (ustawa z 16 września 1982r.) z późniejszymi zmianami (dz. U. Nr.54 z 1995r.) Statutu uchwalonego przez założycieli (Spółdzielnie mogą założyć 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne.) Organy spółdzielni to: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd.

39 2.1. przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa powstałe jako prywatne do roku 1998 (w gospodarce nakazowo-rozdzielczej) przedsiębiorstwa powstałe jako prywatne od roku 1990 przedsiębiorstwa powstałe w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych od roku 1990

40 2.1. przedsiębiorstwa prywatne prowadzone przez osobę fizyczną
Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej rozpoczyna działalność w chwilą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Nie posiada ono osobowości prawnej. Uznawana za jedną z najbardziej elastycznych i efektywnych form własności.

41 2.2. podział przedsiębiorstw ze względu na formę prawną
forma prawna przedsiębiorstwa jest ustanawiana przy jego założeniu, może być jednak zmieniona w toku działalności w odniesieniu do niektórych rodzajów działalności przepisy prawa narzucają formę prawną, np. dla banków, zakładów ubezpieczeń, wymagana formą w nazwie jest spółka akcyjna SA

42 2.2. podział przedsiębiorstw ze względu na formę prawną
przedsiębiorstwa regulowane przepisami prawa cywilnego (przedsiębiorstwa jednoosobowe i spółki cywilne) przedsiębiorstwa regulowane przepisami prawa handlowego (spółki handlowe)

43 2.2. przedsiębiorstwa jednoosobowe
Przedsiębiorstwo jednoosobowe należy (niezależnie od liczby pracowników) do jednego właściciela, będącego osobą fizyczną. Prowadzone jest i reprezentowane przez właściciela, który jest przedsiębiorcą. Odpowiada on w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojego przedsiębiorstwa tj. majątkiem firmy i majątkiem osobistym.

44 2.2. spółka cywilna Powstaje w drodze umowy pisemnej zawartej przez wspólników (osoby fizyczne, niekiedy prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej). Prawo nie określa wysokości kapitału własnego (wkładem może być kapitał gotówkowy lub rzeczowy). Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają całym swym majątkiem. Spółka nie posiada osobowości prawnej. Spółka cywilna ma możliwość przekształcenia w spółkę jawną (gdy przychody ze sprzedaży dóbr i usług osiągnęły równowartość w złotych euro przez kolejne dwa lata)

45 2.2. spółki handlowe osobowe kapitałowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Jawna Partnerska Komandytowa Komandytowo - akcyjna

46 2.2. spółki handlowe działalność spółek opiera się o ustawę z dnia 15 września 2000r (Dz. U. nr 94, poz. 1037) obecnie kodeks handlowy dopuszcza przekształcanie się spółek we wszelkie możliwe konfiguracje obecnie dopuszcza się łączenie się spółek osobowych ze spółkami kapitałowymi, oraz osobowych między sobą pod warunkiem, iż nastąpi zawiązanie nowej spółki osobowej Spółki powstają z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (wyłączając spółkę jawną)

47 2.2. spółki osobowe mogą we własny imieniu nabywać prawa, w tym nieruchomości mogą zaciągać zobowiązania i być pozwane działalność spółki prowadzona jest pod własną firmą zmiana postanowień umowy spółki wymaga wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiona na inną osobę za zgodą pozostałych wspólników nie posiadają one osobowości prawnej, jest to istotne dla celów podatkowych.

48 2.2. spółka jawna (sp.j.) Majątkiem spółki jest wniesiony do niej wkład wspólników oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie prowadzenia przez nią działalności. Kodeks nie stanowi o wysokości o wysokości kapitału i wysokości udziałów wspólników. Reguluje to umowa spółki. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swym majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Każdy ze wspólników ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w startach w tym samym stopniu bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Wspólnik ma prawo do 5% odsetek od udziału, nawet w przypadku strat.

49 2.2. spółka jawna Umowa spółki powinna zawierać:
Firmę (nazwę) i siedzibę spółki Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość Przedmiot działalności spółki Czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony)

50 2.2. spółka komandytowa (sp.k.)
Występują dwie kategorie wspólników: komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz – odpowiada za zobowiązania spółki całym swym majątkiem (również osobistym). Komandytariusz odpowiada tylko do wysokości wkładu. Spółka jest zawierana jest gdy co najmniej jeden jest komplementariuszem i co najmniej jeden jest komandytariuszem. Wkładem spółki może być świadczenie pieniężne lub rzeczowe (aport). Komplementariusz uczestniczy w zyskach spółki proporcjonalnie do wysokości wkładu.

51 2.2. spółka komandytowa Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa powinna zawierać: firmę i siedzibę firmy Przedmiot działalności spółki Czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony) Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość Oznaczoną sumę komandytową – oznaczony zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli

52 2.2. spółka komandytowa-akcyjna (s.k.a.)
Spółkę tę powołano z myślą o przedsiębiorstwach rodzinnych działających dotychczas w formie spółek osobowych lub spółek z.o.o., których właściciele chcą pozyskać kapitał poprzez emisję akcji, z zachowaniem zarządu i kontroli nad spółką. za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Wielkość kapitału wg kodeksu powinien wynosić co najmniej zł. Założycielami spółki są osoby podpisujące statut (co najmniej wszyscy komplementariusze) Podlegają przepisom dotyczących spółki komandytowej i akcyjnej.

53 2.2. spółka partnerska (sp.p.)
Jest utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być tylko osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu (adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, położnej ..) Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które spowodował inny partner. Prowadzić sprawy może zarząd lub każdy z partnerów może reprezentować spółkę samodzielnie. Zgłasza się ją do Sądu Rejestrowego.

54 2.2. spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną
przedmiotem wkładu nie może być prawo niezbywalne, świadczenie pracy lub usług

55 2.2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z.o.o.)
może być utworzona przez jedną (ale nie może być to jednoosobowa spółka z.o.o.) lub więcej osób warunek powstania spółki to wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego (założycielskiego) minimalny kapitał zakładowy zł pojedynczy udział nie mniejszy niż 500 zł wspólnicy mogą wnosić udział pieniężny lub niepieniężny zmiany kapitału zakładowego należy zgłosić do sądu rejestrowego Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki

56 2.2. spółka akcyjna (S.A.) może zawiązać jedna (ale nie może być to jednoosobowa spółka z.o.o.) bądź więcej osób, założycielami spółki są osoby podpisujące statut wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego ustanowienie zarządu i rady nadzorczej

57 ćwiczenia Jakie problemy mogą pojawić się w zarządzaniu przedsiębiorstwem zależnie od formy własności?

58 2.3. podział przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności
grupuje przedsiębiorstwa w określonych działach i branżach gospodarki narodowej.

59 2.3. podział przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności
Przemysłowe Budowlane Rolnicze Bankowe Usługowe Ubezpieczeniowe Transportowe

60 2.3. podział przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności
Produkcyjne Usługowe

61 ćwiczenia Podaj przykłady przedsiębiorstw polskich lub zagranicznych ze względu na rodzaj działalności

62 2.4. podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość
duże średnie małe

63 2.4. przedsiębiorstwo małe
zatrudnienie średnioroczne mniejsze niż 50 pracowników osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży dóbr i usług oraz z operacji finansowych nie przekraczających równowartości w złotych 7 milionów euro lub suma aktywów bilansu przedsiębiorstwa sporządzonego na koniec roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów euro

64 2.4. przedsiębiorstwo średnie
zatrudnienie średnioroczne mniejsze niż 250 pracowników osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży dóbr i usług oraz z operacji finansowych nie przekraczających równowartości w złotych 40 milionów euro lub suma aktywów bilansu przedsiębiorstwa sporządzonego na koniec roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 27 milionów euro

65 ćwiczenia Jakie problemy mogą pojawić się w zarządzaniu przedsiębiorstwem zależnie od jego wielkości?

66 2.5. podział przedsiębiorstw ze względu na strukturę organizacyjną
Struktura funkcjonalna Struktura liniowa Struktura liniowo – sztabowa Struktura dywizjonalna Struktura macierzowa

67 2.6. podział przedsiębiorstw ze względu na rozczłonkowanie terytorialne
wielozakładowe jednozakładowe sieciowe

68 2.6. podział przedsiębiorstw ze względu na rozczłonkowanie terytorialne
Przedsiębiorstwo jednozakładowe – zwykle o jednolitej zwartości terytorialnej, składającego się np. z jednego zakładu produkcyjnego Przedsiębiorstwo wielozakładowe – składa się z dwóch lub więcej zakładów w różnych miejscach

69 ćwiczenia Jakie problemy mogą pojawić się w zarządzaniu przedsiębiorstwem zależnie od rozczłonkowania terytorialnego?

70 pozagiełdowe giełdowe
2.7. podział przedsiębiorstw ze względu na dopuszczenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi pozagiełdowe giełdowe

71 ćwiczenia Korzyści i starty płynące dla przedsiębiorstwa z wejścia na giełdę papierów wartościowych?

72 2.8. podział przedsiębiorstw ze względu na zakres internacjonalizacji
Krajowe Międzynarodowe Wielonarodowe Globalne

73 ćwiczenia Problemy przedsiębiorstw wynikające z internacjonalizacji?

74 3. Cele przedsiębiorstw Sposoby wyjaśnienia motywów działalności przedsiębiorstwa: osiągnięcie maksymalnego zysku Opanowanie rynku Maksymalizacja wartości rynkowej aktywów firmy Przetrwanie dzięki zapewnieniu sobie zadowalających wyników Zaspokajanie potrzeb klientów

75 4. Uproszczona struktura bilansu
Aktywa Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Suma bilansowa aktywów Sposób zaangażowania kapitałów Pasywa Kapitały własne Kapitały obce długoterminowe Kapitały obce krótkoterminowe Suma bilansowa pasywów Źródła pochodzenia kapitałów

76 4.1. aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

77 4.1. aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

78 4.1. kapitały obce kredy bankowy
pozabankowe kredyty (kredyt dostawcy, kredyt odbiorcy) obligacje leasing faktoring forfaiting franchising venture capital (m&a)

79 Literatura Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Toruń 2002 Lichtarski J (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław 1995 Kortan J.: Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa 1997 Jarocka J.: Finanse, Warszawa 2004


Pobierz ppt "Istota przedsiębiorstwa Klasyfikacja przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google