Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO PROCEDURY UPROSZCZONE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO PROCEDURY UPROSZCZONE"— Zapis prezentacji:

1 UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO PROCEDURY UPROSZCZONE
Izba Celna w Przemyślu UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO PROCEDURY UPROSZCZONE ul. Sielecka 9 Przemyśl tel.: fax :

2 Strategia działania Służby Celnej 2010-2015
Misja Służby Celnej 2015+ przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, stosując skuteczny system kontroli w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, efektywne metody zarządzania i nowoczesne technologie: zabezpiecza interesy finansowe Polski i Unii Europejskiej wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą zabezpiecza i chroni społeczeństwo oraz środowisko przed zagrożeniami Dążeniem Służby Celnej jest, aby legalna działalność gospodarcza, która nie niesie niebezpieczeństwa powstania strat budżetowych, naruszenia procedur celnych i nie zagraża w inny sposób społeczeństwu odbywała się przy minimalnej i niezbędnej ingerencji administracji celnej. 2 2 2

3 Upoważniony przedsiębiorca
AEO przedsiębiorca posiadający siedzibę we Wspólnocie, który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów uzyskał jedno ze świadectw AEO i jako wiarygodny przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. 3 3 3

4 upraszczanie formalności związanych z objęciem towaru procedurą celną
Procedura uproszczona upraszczanie formalności związanych z objęciem towaru procedurą celną CEL → ułatwianie solidnym i rzetelnym eksporterom i importerom wymiany towarowej z krajami spoza Wspólnoty 4 4 4

5 Procedura standardowa Procedura uproszczona
dostarczenie towarów PROCEDURA W MIEJSCU Oddział celny 5 5 5

6 Procedura standardowa Procedura uproszczona
zgłoszenie celne powiadomienie S A D Celina-Opus wpis do rejestru 6 6

7 rozliczenie należności
Procedura standardowa Procedura uproszczona rozliczenie należności cło podatek VAT płatność natychmiastowa lub do 10 dni, pod warunkiem zabezpieczenia 7 7 7

8 Procedura standardowa Procedura uproszczona
czas obsługi nieograniczony tzw. timery 8 8 8

9 Procedura uproszczona
oszczędności ekonomiczne poprzez szybsze zwolnienie środka transportu i możliwość szybszego podjęcia towaru UŁATWIENIA w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą podmiot, który uzyskał pozwolenie jest bardziej wiarygodnym partnerem dla swoich kontrahentów OSZCZĘDNOŚCI PRESTIŻ 9 9 9

10 Podstawa prawna wspólnotowe
art. 5 - Rozporządzenie Rady (WE) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny ( Dz. Urz. UE nr L 302 z dnia r.) – AEO art Rozporządzenie Rady (WE) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny ( Dz. Urz. UE nr L 302 z dnia r.) – procedury uproszczone 10 10

11 Podstawa prawna art. 14a-14x, art , art. 372 Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG ) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( Dz. Urz. UE L nr 360 poz.64 ) 11 11

12 Podstawa prawna krajowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne ( Dz. U. Nr 97 poz. 972 z późn. zmianami ) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie odraczania terminu płatności ( Dz. U. Nr 87 poz. 824 z późn. zmianami) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 166 poz. 995 ) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego ( Dz. U. Nr 97 poz. 967 z późn. zmianami ). 12 12

13 Formy procedur uproszczonych
na podst. art. 76 WKC UPROSZCZENIA Zgłoszenie niekompletne Art.76 ust. 1 lit. a)WKC Zgłoszenie uproszczone Art. 76 ust. 1 lit. b) WKC Procedura w miejscu Art. 76 ust. 1 lit. c) WKC 13 13

14 Dostarczenie towarów Zgłoszenie niekompletne Art.76 ust. 1 lit. a) WKC
Oddział celny Zgłoszenie uproszczone Art. 76 ust. 1 lit. b) WKC 14 14

15 Dostarczenie towarów Procedura w miejscu Art.76 ust. 1 lit. c) WKC
Miejsce uznane Procedura w miejscu Art.76 ust. 1 lit. c) WKC 15 15

16 PROCEDURA W MIEJSCU art. 253 ust. 3 RWKC Procedura w miejscu pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną w pomieszczeniach osoby zainteresowanej lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne: zgłaszający zwolniony jest z obowiązku przedstawiania towarów w urzędzie celnym towary dostarczane są bezpośrednio do miejsca uznanego na terenie siedziby firmy lub innych miejsc zatwierdzonych przez organy celne zgłoszenie celne dokonywane jest poprzez wpis towarów do rejestrów 16 16 16

17 procedur uproszczonych
Zakres przedmiotowy procedur uproszczonych Procedury uproszczone stosuje się w następujących procedurach celnych: dopuszczenie do obrotu wywóz skład celny uszlachetnianie czynne odprawa czasowa przetwarzanie pod kontrolą uszlachetnianie bierne tranzyt a także w przeznaczeniu celnym powrotny wywóz towarów objętych uprzednio jedną z procedur gospodarczych 17 17

18 wpisanie towarów do rejestru = przyjęcie zgłoszenia celnego
Wpis do rejestru / art. 76 ust.3 WKC / „ ... wpisanie towarów do rejestru ma te samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia celnego„ wpisanie towarów do rejestru = przyjęcie zgłoszenia celnego zatrzymanie do kontroli = kontrola wpisu do rejestru Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze następuje objęcie towaru procedurą celną i zwolnienie do procedury 18 18 18

19 Ułatwienia – procedura w miejscu
1. Czynności dokonuje pracownik firmy. Osoba upoważniona sama dokonuje zdjęcia/nałożenia zamknięć celnych, sama drukuje i stempluje dokumenty. Funkcjonariusz celny pojawia się tylko w przypadku ewentualnej kontroli towaru. 2. Szybkość złożenia zgłoszenia celnego – kontakt osoby upoważnionej z urzędem celnym odbywa się za pomocą systemów informatycznych – wymiana komunikatów. 19 19

20 Ułatwienia – procedura w miejscu
3. Podmiot ma możliwość obejmowania towarów procedurą także wtedy gdy oddział celny już nie pracuje. Zgoda na dokonywanie czynności poza godzinami funkcjonowania oddziału celnego. 4. Powiadomienie przed przybyciem towarów do miejsca uznanego – warunek: szczególne okoliczności uzasadnione rodzajem towarów lub częstotliwością dostaw np. jednorodny towar, kilka dostaw w ciągu dnia Przypadki: A/ dla towarów objętych procedurą tranzytu, B/ dla towarów składowanych czasowo, C/ dla towarów objętych gospodarczą procedurą celną 20 20

21 Ułatwienia – procedura w miejscu
5. Należności celnych i podatkowych można regulować później : odroczenia płatnicze w cle (pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych), można skorzystać z rozliczenia podatku poprzez deklarację VAT-7 (art. 33a VAT) 6. Uproszczony tryb zakończenia procedury składu celnego. 21 21 21

22 Realizacja procedury uproszczonej w miejscu bez ułatwień płatniczych
Firma Płatność 13.04. Wpis do rejestru Uzupełniające Towar Zgłoszenie celne 03.04. Towar Towar Powiadomienia 02.03 07.03 15.03 UC graniczny Oddział Celny w…

23 WARUNEK !!! korzystanie z tzw.ułatwień płatniczych
Realizacja procedury uproszczonej w miejscu z zastosowaniem ułatwień płatniczych Rozliczenie VAT do 25.04 Firma Płatność cła 16.04 Wpis do rejestru Uzupełniające Towar Zgłoszenie celne 03.04. Towar WARUNEK !!! korzystanie z tzw.ułatwień płatniczych Towar Powiadomienia 02.03 07.03 15.03 UC graniczny Oddział Celny w…

24 Ułatwienia – procedura w miejscu
7. Zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca uznanego: – warunek: szczególne okoliczności uzasadnione rodzajem towarów lub przyśpieszonym tempem operacji handlowych np. towary masowe, towary transportowane rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi ZWOLNIENIE TOWARÓW NASTĘPUJE Z CHWILĄ WPISU TOWARÓW DO REJESTRU 24 24

25 Ułatwienia – procedura w miejscu
8. Możliwość stosowania procedury uproszczonej przy otwieraniu procedury TIR Upoważniony nadawca w procedurze TIR jest uprawniony do nakładania zamknięć celnych w miejscu uznanym i otwierania procedury TIR bez przedstawiania towarów w wyjściowym urzędzie celnym Uprawnienie może być przyznane wyłącznie posiadaczowi karnetu TIR UWAGA: - Karnet TIR musi zostać przedstawiony w urzędzie wyjścia - Upoważniony nadawca nie ma prawa dokonywać wpisów w karnecie TIR w polach przeznaczonych dla urzędu wyjścia - Procedura uproszczona może być stosowana wyłącznie w godzinach pracy urzędu wyjścia 25 25

26 Zmiana ustawy o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 232 poz. 1378) Zmiana ustawy o podatku akcyzowym Dodaje się art. 7c który stanowi, iż procedur uproszczonych nie stosuje się do: alkoholu etylowego paliw silnikowych – z wyłączeniem podatników, których wysokość obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT , paliwami silnikowymi przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 mln zł. Ustawa przewiduje, iż w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w zakresie paliw silnikowych warunkiem stosowania procedur uproszczonych jest: w roku rozpoczęcia działalności - złożenie oświadczenia, w którym podmiot zadeklaruje osiągnięcie w danym roku obrotu przekraczającego wymaganą wysokość obrotu zmniejszoną proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności w roku następującym po roku rozpoczęcia działalności – uzyskanie w roku rozpoczęcia działalności obrotu przekraczającego wymaganą wysokość obrotu zmniejszoną proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności Izba Celna w Przemyślu

27 DLA POSIADACZY ŚWIADECTW AEO
UŁATWIENIA DLA POSIADACZY ŚWIADECTW AEO

28 Geneza instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO
Rozwój międzynarodowej wymiany towarowej w kontekście eskalacji terroryzmu we współczesnym świecie. Poprawka Bezpieczeństwa do Wspólnotowego Kodeksu Celnego jako próba zrównoważenia bezpieczeństwa i wolności. C-TPAT – Partnerstwo Przeciwko Terroryzmowi w Handlu Celnym (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) –pierwowzór certyfikatu AEO Główny cel przyznawania podmiotom gospodarczym statusu AEO, to wzmocnienie MIĘDZYNARODOWEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW

29 Definicja międzynarodowego łańcucha dostaw
MIĘDZYNARODOWY ŁAŃCUCH DOSTAW To proces od produkcji towarów przeznaczonych do wywozu po odbiór towaru przez importera znajdującego się w innym obszarze celnym end-to end, od początku do końca, z uwzględnieniem wszystkich partnerów handlowych wchodzących w jego skład: producent, eksporter, spedytor, prowadzący skład, agent celny, przewoźnik, importer. Producent Eksporter Spedytor Prowadzący skład Agent celny Przewoźnik Importer Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Upoważnieni Przedsiębiorcy. Wytyczne, TAXUD/2006/1450, Bruksela 2007, s. 23.

30 Rodzaje Świadectw AEO 1.Świadectwo AEO – Uproszczenia Celne - AEOC
Izba Celna w Przemyślu Rodzaje Świadectw AEO 1.Świadectwo AEO – Uproszczenia Celne - AEOC 2.Świadectwo AEO – Bezpieczeństwo i Ochrona - AEOS 3.Świadectwo AEO – Uproszczenia Celne/ Bezpieczeństwo i Ochrona – AEOF

31 Ułatwienia dla upoważnionych
przedsiębiorców AEO Izba Celna w Przemyślu Podstawową zasadą jest, iż ułatwienia i uproszczenia przysługują bezpośrednio upoważnionemu przedsiębiorcy. Status upoważnionego przedsiębiorcy nie może być wykorzystywany przez inne osoby lub w celu uzyskania ułatwień dla innych osób. Zgodnie z art. 14b ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego korzyści określone w rozporządzeniu przysługują przedsiębiorcy podającemu niezbędne numery świadectw AEO. Im więcej ogniw w międzynarodowym łańcuchu dostaw posiada status AEO tym bardziej oczywiste jest realizowanie korzyści przysługujących ze względu na status AEO.

32 Świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO
LOGO AEO – każdy posiadacz certyfikatu AEO ma prawo posługiwać się opracowanym przez Komisję Europejską Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy. Logo może być umieszczane w pomieszczeniach, na dokumentach i innych przedmiotach związanych z działalnością upoważnionego przedsiębiorcy. Korzystanie z logo jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania zgody żadnej instytucji.

33 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO
Izba Celna w Przemyślu - status AEO uznawany jest we wszystkich krajach UE - ułatwienia w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony - ułatwienia dotyczące uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych

34 Korzyści dotyczące kontroli
Izba Celna w Przemyślu mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych przeprowadzanie kontroli poza kolejnością wybór miejsca przeprowadzenia kontroli możliwość składania mniejszej ilości danych w przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej uprzednie powiadomienie o wytypowaniu do kontroli możliwość uznawania świadectwa w krajach trzecich

35 Wzajemne uznawanie statusu AEO
Izba Celna w Przemyślu Status Upoważnionego Przedsiębiorcy nadają organy celne krajów Wspólnoty Europejskiej i jest on ważny w całej Wspólnocie (niezależnie od kraju jego nadania) oraz, na podstawie wynegocjowanych porozumień, między Wspólnotą a: Szwajcarią, Norwegią, Japonią, Andorą, USA. Trwają jednocześnie negocjacje dotyczące zawarcia analogicznych porozumień o wzajemnym uznawaniu statusu AEO z Chinami, a oczekiwane jest rozpoczęcie rozmów z Kanadą.

36 Korzyści dotyczące uproszczeń
Izba Celna w Przemyślu w przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych organy celne nie badają ponownie warunków, które były badane przy wydaniu świadectwa AEO

37 Ułatwienia dodatkowe priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych
Izba Celna w Przemyślu priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych priorytetowa obsługa wszelkich wniosków odrębne pasy ruchu specjalne miejsca obsługi dla AEO newslettery odstępowanie od żądania zabezpieczenia

38 WAŻNE!!! Posiadanie statusu upoważnionego
przedsiębiorcy AEO uzależnione jest od uzyskania ŚWIADECTWA AEO Stosowanie procedury uproszczonej uzależnione jest od uzyskania pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych WAŻNE!!! Organem celnym właściwym do wydania świadectwa AEO i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej jest dyrektor izby celnej 38 38 38

39 KTO MOŻE UZYSKAĆ pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych i
świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO ? 39 39

40 Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych
Każda osoba może ubiegać się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych: we własnym imieniu i na własną rzecz, w swoim imieniu na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo pośrednie), w imieniu i na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo bezpośrednie), pod warunkiem, że istnieje odpowiednia ewidencja i procedura umożliwiająca organowi celnemu wydającemu pozwolenie ustalenie osób reprezentowanych i przeprowadzenie odpowiednich kontroli celnych. 40 40

41 Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO
Status AEO może być udzielony osobie, która: a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest włączona w czynności określone przepisami prawa celnego (art. 1 pkt 12 Rozporządzenia Wykonawczego ) b. posiada siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty (wyjątki – art. 14g Rozporządzenia Wykonawczego ) c. spełnia warunki i kryteria określone w art. 5a ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego i art. 14h – art.14k Rozporządzenia Wykonawczego 41 41

42 Warunki i kryteria przyznawania świadectwa AEO oraz
pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych - odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych - odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną - udokumentowana wypłacalność - spełnianie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony ( tylko w przypadku świadectwa AEO ) 42 42

43 GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych i
świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO ? 43 43 43

44 Właściwość organów celnych
pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych składa się do dyrektora izby celnej, właściwej ze względu na lokalizację miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO Wniosek o wydanie świadectwa AEO składa się do dyrektora izby celnej, właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy 44 44 44

45 JAK UZYSKAĆ pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych i
świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO ? 45 45 45

46 Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych
Art. 253 Rozporządzenia Wykonawczego Formularz wniosku – wzór określony w zał. 67 do Rozporządzenia Wykonawczego Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO Art. 14c Rozporządzenia Wykonawczego Formularz wniosku – wzór określony w zał. 1C do Rozporządzenia Wykonawczego 46 46 46

47 Dokumenty wymagane do załączenia wraz z wnioskiem
dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej zaświadczenie o niekaralności wnioskodawcy wykaz stałych przedstawicieli prawnych do spraw celnych oraz oświadczenie o ich niekaralności oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, o którym mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003r.Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. - Kwestionariusz postępowania audytowego - w przypadku wnioskowania o udzielenie pozwolenia na procedurę w miejscu - opis miejsca (miejsc), w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej oraz jego plan sytuacyjny. 47 47

48 Dokumenty wymagane do załączenia wraz z wnioskiem
- w przypadku wnioskowania o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych w formie przedstawicielstwa bezpośredniego wnioskujący zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób na rzecz których będzie dokonywał zgłoszeń celnych 48 48 48

49 SPEŁNIENIE WARUNKÓW BADA SIĘ W ODNIESIENIU do ostatnich 3 lat.
Jeżeli przedsiębiorstwo wnioskodawcy istnieje krócej niż trzy lata, WARUNKI sprawdza się na podstawie dostępnej ewidencji i informacji. 49 49 49

50 Rozporządzenia Wykonawczego
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada świadectwo AEO ( świadectwo AEO/uproszczenia celne lub uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona ) – wszystkie warunki i kryteria uznaje się za spełnione Art. 261 ust. 2, art. 264 ust. 2, art. 270 ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego 50 50

51 Rodzaje uproszczeń w ramach tranzytu wspólnotowego :
występowanie jako upoważniony nadawca przy przewozach towarów w ramach wspólnej/ wspólnotowej procedury tranzytu, występowaniu jako upoważniony odbiorca przy przewozach towarów w ramach wspólnej/ wspólnotowej procedury tranzytu , zakończeniu operacji TIR otwieranie operacji TIR obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w  transporcie kolejowym - wyłącznie przedsiębiorstwo kolejowe, zakończeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym, 51 51 51

52 Organ celny monitoruje spełnianie warunków i kryteriów
Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych i świadectwo AEO wydaje się bezterminowo Warunkiem udzielenia pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych w procedurze dopuszczenia do swobodnego obrotu i objęcia procedurą tranzytu wymaga złożenia zabezpieczenia należności celnych i podatkowych Organ celny monitoruje spełnianie warunków i kryteriów 52 52

53 wydanych świadectw AEO
Kraj (Unia Europejska) Ilość złożonych wniosków AEO wydanych świadectw AEO Austria 223 195 Belgia 248 177 Bułgaria 21 15 Cypr 11 Republika Czeska 107 93 Niemcy 5090 3534 Dania 74 53 Estonia 13 Hiszpania 434 289 Finlandia 62 47 Francja 775 521 Wielka Brytania 423 281 Grecja 34 Węgry 216 129 Irlandia 86 67 Włochy 585 464 Litwa 23 20 Luksemburg 18 17 Łotwa 16 Malta Holandia 1159 587 Polska 560 444 Portugalia 119 69 Rumunia 54 37 Szwecja 509 322 Słowenia 81 Słowacja 42 Dane na koniec września 2011 53 53

54 Upoważnieni przedsiębiorcy
AEO na Podkarpaciu Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A. w Sanoku FPH REMEX Sobejko Remigiusz w Skołoszowie Hurt-Detal Art. Gospod. Domowego Sobejko Jerzy w Skołoszowie WSK PZL-Rzeszów S.A. w Rzeszowie Firma Oponiarska DĘBICA S.A. w Dębicy Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. w Ropczycach FIBRIS S.A. w Przemyślu AC TERMINAL Sp. z o.o. W Mielcu Firma Usługowa KROTON Małgorzata Dąbrowska w Dębicy Agencja Celna EXPOL Agnieszka Penar w Krośnie Firma Usługowa ASKO Agata Skop w Mielcu Polskie Zakłady Lotnicze „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w Mielcu 54 54 54

55 Upoważniony Przedsiębiorca - AEO
na stronie internetowej MF/Służba Celna NEWSLETTER AEO - Izba Celna w Przemyślu 55 55

56 56 56

57 Izba Celna w Przemyślu ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl
czynne od pon. do pt. w godz tel , (fax) Urząd Celny w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14, Rzeszów czynne od pon. do pt. w godz tel , (fax) 57 57

58 Kontakt: Mirosława Zapołoch – Naczelnik Wydziału Przeznaczeń Celnych
tel Stanisław Tyski – Kierujący Stanowiskiem Postępowania Audytowego tel Wioletta Tarczyńska –Wydział Przeznaczeń Celnych tel Alicja Ceglarz – Urząd Celny w Rzeszowie tel 58 58


Pobierz ppt "UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO PROCEDURY UPROSZCZONE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google