Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 678 30 03 www.przemysl.ic.gov.pl Izba Celna w Przemyślu UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 678 30 03 www.przemysl.ic.gov.pl Izba Celna w Przemyślu UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO."— Zapis prezentacji:

1 ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 678 30 03 www.przemysl.ic.gov.pl Izba Celna w Przemyślu UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO PROCEDURY UPROSZCZONE

2 Strategia działania Służby Celnej 2010-2015 Misja Służby Celnej 2015 + przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, stosując skuteczny system kontroli w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, efektywne metody zarządzania i nowoczesne technologie: zabezpiecza interesy finansowe Polski i Unii Europejskiej wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą zabezpiecza i chroni społeczeństwo oraz środowisko przed zagrożeniami Dążeniem Służby Celnej jest, aby legalna działalność gospodarcza, która nie niesie niebezpieczeństwa powstania strat budżetowych, naruszenia procedur celnych i nie zagraża w inny sposób społeczeństwu odbywała się przy minimalnej i niezbędnej ingerencji administracji celnej.

3 Upoważniony przedsiębiorca AEO przedsiębiorca posiadający siedzibę we Wspólnocie, który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów uzyskał jedno ze świadectw AEO i jako wiarygodny przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

4 upraszczanie formalności związanych z objęciem towaru procedurą celną CEL ułatwianie solidnym i rzetelnym eksporterom i importerom wymiany towarowej z krajami spoza Wspólnoty Procedura uproszczona

5 Procedura standardowa Procedura uproszczona dostarczenie towarów Oddział celny PROCEDURA W MIEJSCU

6 Procedura standardowa Procedura uproszczona zgłoszenie celne S A D Celina-Opus powiadomienie wpis do rejestru

7 Procedura standardowa Procedura uproszczona rozliczenie należności podatek VAT cło płatność natychmiastowa lub do 10 dni, pod warunkiem zabezpieczenia

8 Procedura standardowa Procedura uproszczona czas obsługi nieograniczony tzw. timery

9 podmiot, który uzyskał pozwolenie jest bardziej wiarygodnym partnerem dla swoich kontrahentów PRESTIŻ w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą oszczędności ekonomiczne poprzez szybsze zwolnienie środka transportu i możliwość szybszego podjęcia towaru UŁATWIENIA OSZCZĘDNOŚCI Procedura uproszczona

10 Podstawa prawna art. 5 - Rozporządzenie Rady (WE) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny ( Dz. Urz. UE nr L 302 z dnia 19.10.1992r.) – AEO art. 76 - Rozporządzenie Rady (WE) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny ( Dz. Urz. UE nr L 302 z dnia 19.10.1992r.) – procedury uproszczone wspólnotowe

11 Podstawa prawna art. 14a-14x, art. 253-289, art. 372 Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG ) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( Dz. Urz. UE L nr 360 poz.64 )

12 Podstawa prawna krajowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne ( Dz. U. Nr 97 poz. 972 z późn. zmianami ) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie odraczania terminu płatności ( Dz. U. Nr 87 poz. 824 z późn. zmianami) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.07.2011r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 166 poz. 995 ) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego ( Dz. U. Nr 97 poz. 967 z późn. zmianami ).

13 Formy procedur uproszczonych na podst. art. 76 WKC UPROSZCZENIA Zgłoszenie niekompletne Art.76 ust. 1 lit. a)WKC Zgłoszenie niekompletne Art.76 ust. 1 lit. a)WKC Zgłoszenie uproszczone Art. 76 ust. 1 lit. b) WKC Zgłoszenie uproszczone Art. 76 ust. 1 lit. b) WKC Procedura w miejscu Art. 76 ust. 1 lit. c) WKC Procedura w miejscu Art. 76 ust. 1 lit. c) WKC

14 Zgłoszenie niekompletne Art.76 ust. 1 lit. a) WKC Zgłoszenie niekompletne Art.76 ust. 1 lit. a) WKC Zgłoszenie uproszczone Art. 76 ust. 1 lit. b) WKC Zgłoszenie uproszczone Art. 76 ust. 1 lit. b) WKC Oddział celny Dostarczenie towarów

15 Procedura w miejscu Art.76 ust. 1 lit. c) WKC Procedura w miejscu Art.76 ust. 1 lit. c) WKC Dostarczenie towarów Miejsce uznane

16 PROCEDURA W MIEJSCU Procedura w miejscu pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną w pomieszczeniach osoby zainteresowanej lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne: zgłaszający zwolniony jest z obowiązku przedstawiania towarów w urzędzie celnym towary dostarczane są bezpośrednio do miejsca uznanego na terenie siedziby firmy lub innych miejsc zatwierdzonych przez organy celne zgłoszenie celne dokonywane jest poprzez wpis towarów do rejestrów art. 253 ust. 3 RWKC

17 Zakres przedmiotowy procedur uproszczonych Procedury uproszczone stosuje się w następujących procedurach celnych: dopuszczenie do obrotu wywóz skład celny uszlachetnianie czynne odprawa czasowa przetwarzanie pod kontrolą uszlachetnianie bierne tranzyt a także w przeznaczeniu celnym powrotny wywóz towarów objętych uprzednio jedną z procedur gospodarczych

18 Wpis do rejestru / art. 76 ust.3 WKC /... wpisanie towarów do rejestru ma te samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia celnego wpisanie towarów do rejestru = przyjęcie zgłoszenia celnego zatrzymanie do kontroli = kontrola wpisu do rejestru Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze następuje objęcie towaru procedurą celną i zwolnienie do procedury

19 Ułatwienia – procedura w miejscu 1. Czynności dokonuje pracownik firmy. Osoba upoważniona sama dokonuje zdjęcia/nałożenia zamknięć celnych, sama drukuje i stempluje dokumenty. Funkcjonariusz celny pojawia się tylko w przypadku ewentualnej kontroli towaru. 2. Szybkość złożenia zgłoszenia celnego – kontakt osoby upoważnionej z urzędem celnym odbywa się za pomocą systemów informatycznych – wymiana komunikatów.

20 3. Podmiot ma możliwość obejmowania towarów procedurą także wtedy gdy oddział celny już nie pracuje. Zgoda na dokonywanie czynności poza godzinami funkcjonowania oddziału celnego. 4. Powiadomienie przed przybyciem towarów do miejsca uznanego – warunek: szczególne okoliczności uzasadnione rodzajem towarów lub częstotliwością dostaw np. jednorodny towar, kilka dostaw w ciągu dnia Przypadki: A/ dla towarów objętych procedurą tranzytu, B/ dla towarów składowanych czasowo, C/ dla towarów objętych gospodarczą procedurą celną Ułatwienia – procedura w miejscu

21 5. Należności celnych i podatkowych można regulować później : odroczenia płatnicze w cle (pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych), można skorzystać z rozliczenia podatku poprzez deklarację VAT-7 (art. 33a VAT) 6. Uproszczony tryb zakończenia procedury składu celnego.

22 Realizacja procedury uproszczonej w miejscu bez ułatwień płatniczych Towar 02.03. Towar 07.03. Towar 15.03. UC graniczny Firma Oddział Celny w… Powiadomienia 02.03 07.03 15.03 Uzupełniające Zgłoszenie celne 03.04. Płatność 13.04. Wpis do rejestru

23 Towar 02.03. Towar 07.03. Towar 15.03. UC graniczny Firma Oddział Celny w… Powiadomienia 02.03 07.03 15.03 Uzupełniające Zgłoszenie celne 03.04. Płatność cła 16.04 WARUNEK !!! korzystanie z tzw.ułatwień płatniczych Realizacja procedury uproszczonej w miejscu z zastosowaniem ułatwień płatniczych Wpis do rejestru Rozliczenie VAT do 25.04

24 Ułatwienia – procedura w miejscu 7. Zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca uznanego: – warunek: szczególne okoliczności uzasadnione rodzajem towarów lub przyśpieszonym tempem operacji handlowych np. towary masowe, towary transportowane rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi ZWOLNIENIE TOWARÓW NASTĘPUJE Z CHWILĄ WPISU TOWARÓW DO REJESTRU

25 Ułatwienia – procedura w miejscu 8. Możliwość stosowania procedury uproszczonej przy otwieraniu procedury TIR Upoważniony nadawca w procedurze TIR jest uprawniony do nakładania zamknięć celnych w miejscu uznanym i otwierania procedury TIR bez przedstawiania towarów w wyjściowym urzędzie celnym Uprawnienie może być przyznane wyłącznie posiadaczowi karnetu TIR UWAGA: - Karnet TIR musi zostać przedstawiony w urzędzie wyjścia - Upoważniony nadawca nie ma prawa dokonywać wpisów w karnecie TIR w polach przeznaczonych dla urzędu wyjścia - Procedura uproszczona może być stosowana wyłącznie w godzinach pracy urzędu wyjścia

26 Izba Celna w Przemyślu Ustawa z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 232 poz. 1378) Zmiana ustawy o podatku akcyzowym Dodaje się art. 7c który stanowi, iż procedur uproszczonych nie stosuje się do: 1) alkoholu etylowego 2) paliw silnikowych – z wyłączeniem podatników, których wysokość obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, paliwami silnikowymi przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 mln zł. Ustawa przewiduje, iż w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w zakresie paliw silnikowych warunkiem stosowania procedur uproszczonych jest: - w roku rozpoczęcia działalności - złożenie oświadczenia, w którym podmiot zadeklaruje osiągnięcie w danym roku obrotu przekraczającego wymaganą wysokość obrotu zmniejszoną proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności - w roku następującym po roku rozpoczęcia działalności – uzyskanie w roku rozpoczęcia działalności obrotu przekraczającego wymaganą wysokość obrotu zmniejszoną proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności

27 UŁATWIENIA DLA POSIADACZY ŚWIADECTW AEO

28 Geneza instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO Rozwój międzynarodowej wymiany towarowej w kontekście eskalacji terroryzmu we współczesnym świecie. Poprawka Bezpieczeństwa do Wspólnotowego Kodeksu Celnego jako próba zrównoważenia bezpieczeństwa i wolności. C-TPAT – Partnerstwo Przeciwko Terroryzmowi w Handlu Celnym (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) –pierwowzór certyfikatu AEO Główny cel przyznawania podmiotom gospodarczym statusu AEO, to wzmocnienie MIĘDZYNARODOWEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW

29 Definicja międzynarodowego łańcucha dostaw ProducentEksporterSpedytor Prowadzący skład Agent celnyPrzewoźnikImporter MIĘDZYNARODOWY ŁAŃCUCH DOSTAW To proces od produkcji towarów przeznaczonych do wywozu po odbiór towaru przez importera znajdującego się w innym obszarze celnym end-to end, od początku do końca, z uwzględnieniem wszystkich partnerów handlowych wchodzących w jego skład: producent, eksporter, spedytor, prowadzący skład, agent celny, przewoźnik, importer. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Upoważnieni Przedsiębiorcy. Wytyczne, TAXUD/2006/1450, Bruksela 2007, s. 23.

30 Izba Celna w Przemyślu Rodzaje Świadectw AEO 1.Świadectwo AEO – Uproszczenia Celne - AEOC 2.Świadectwo AEO – Bezpieczeństwo i Ochrona - AEOS 3.Świadectwo AEO – Uproszczenia Celne/ Bezpieczeństwo i Ochrona – AEOF

31 Izba Celna w Przemyślu Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców AEO Podstawową zasadą jest, iż ułatwienia i uproszczenia przysługują bezpośrednio upoważnionemu przedsiębiorcy. Status upoważnionego przedsiębiorcy nie może być wykorzystywany przez inne osoby lub w celu uzyskania ułatwień dla innych osób. Zgodnie z art. 14b ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego korzyści określone w rozporządzeniu przysługują przedsiębiorcy podającemu niezbędne numery świadectw AEO. Im więcej ogniw w międzynarodowym łańcuchu dostaw posiada status AEO tym bardziej oczywiste jest realizowanie korzyści przysługujących ze względu na status AEO.

32 Świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO LOGO AEO – każdy posiadacz certyfikatu AEO ma prawo posługiwać się opracowanym przez Komisję Europejską Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy. Logo może być umieszczane w pomieszczeniach, na dokumentach i innych przedmiotach związanych z działalnością upoważnionego przedsiębiorcy. Korzystanie z logo jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania zgody żadnej instytucji.

33 Izba Celna w Przemyślu status AEO uznawany jest we wszystkich krajach UE - status AEO uznawany jest we wszystkich krajach UE - ułatwienia w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony - ułatwienia dotyczące uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO

34 Izba Celna w Przemyślu mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych przeprowadzanie kontroli poza kolejnością wybór miejsca przeprowadzenia kontroli możliwość składania mniejszej ilości danych w przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej uprzednie powiadomienie o wytypowaniu do kontroli możliwość uznawania świadectwa w krajach trzecich Korzyści dotyczące kontroli

35 Izba Celna w Przemyślu Wzajemne uznawanie statusu AEO Status Upoważnionego Przedsiębiorcy nadają organy celne krajów Wspólnoty Europejskiej i jest on ważny w całej Wspólnocie (niezależnie od kraju jego nadania) oraz, na podstawie wynegocjowanych porozumień, między Wspólnotą a: Szwajcarią, Norwegią, Japonią, Andorą, USA. Trwają jednocześnie negocjacje dotyczące zawarcia analogicznych porozumień o wzajemnym uznawaniu statusu AEO z Chinami, a oczekiwane jest rozpoczęcie rozmów z Kanadą.

36 Izba Celna w Przemyślu w przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych organy celne nie badają ponownie warunków, które były badane przy wydaniu świadectwa AEO Korzyści dotyczące uproszczeń

37 Izba Celna w Przemyślu priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych priorytetowa obsługa wszelkich wniosków odrębne pasy ruchu specjalne miejsca obsługi dla AEO newslettery odstępowanie od żądania zabezpieczenia Ułatwienia dodatkowe

38 Stosowanie procedury uproszczonej p ozwoleni a na stosowanie procedur uproszczonych Stosowanie procedury uproszczonej uzależnione jest od uzyskania p ozwoleni a na stosowanie procedur uproszczonych Posiadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO uzależnione jest od uzyskania ŚWIADECTWA AEO WAŻNE!!! dyrektor izby celnej Organem celnym właściwym do wydania świadectwa AEO i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej jest dyrektor izby celnej

39 KTO MOŻE UZYSKA Ć p ozwoleni e na stosowanie procedur uproszczonych i świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO ?

40 Każda osoba może ubiegać się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych: - we własnym imieniu i na własną rzecz, - w swoim imieniu na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo pośrednie), - w imieniu i na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo bezpośrednie), pod warunkiem, że istnieje odpowiednia ewidencja i procedura umożliwiająca organowi celnemu wydającemu pozwolenie ustalenie osób reprezentowanych i przeprowadzenie odpowiednich kontroli celnych. Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych

41 Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO Status AEO może być udzielony osobie, która: a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest włączona w czynności określone przepisami prawa celnego (art. 1 pkt 12 Rozporządzenia Wykonawczego ) b. posiada siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty (wyjątki – art. 14g Rozporządzenia Wykonawczego ) c. spełnia warunki i kryteria określone w art. 5a ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego i art. 14h – art.14k Rozporządzenia Wykonawczego

42 Warunki i kryteria przyznawania świadectwa AEO oraz pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych - odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych - odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną - udokumentowana wypłacalność - spełnianie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony ( tylko w przypadku świadectwa AEO )

43 GDZIE MOŻNA UZYSKA Ć p ozwoleni e na stosowanie procedur uproszczonych i świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO ?

44 Właściwość organów celnych Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych składa się do dyrektora izby celnej, właściwej ze względu na lokalizację miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO Wniosek o wydanie świadectwa AEO składa się do dyrektora izby celnej, właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy

45 JAK UZYSKA Ć p ozwoleni e na stosowanie procedur uproszczonych i świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO ?

46 Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych Art. 14c Rozporządzenia Wykonawczego Formularz wniosku – wzór określony w zał. 1C do Rozporządzenia Wykonawczego Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO Art. 253 Rozporządzenia Wykonawczego Formularz wniosku – wzór określony w zał. 67 do Rozporządzenia Wykonawczego

47 -dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej -zaświadczenie o niekaralności wnioskodawcy - wykaz stałych przedstawicieli prawnych do spraw celnych oraz oświadczenie o ich niekaralności - oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, o którym mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003r.Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. - Kwestionariusz postępowania audytowego - w przypadku wnioskowania o udzielenie pozwolenia na procedurę w miejscu - opis miejsca (miejsc), w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej oraz jego plan sytuacyjny. Dokumenty wymagane do załączenia wraz z wnioskiem

48 - w przypadku wnioskowania o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych w formie przedstawicielstwa bezpośredniego wnioskujący zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób na rzecz których będzie dokonywał zgłoszeń celnych Dokumenty wymagane do załączenia wraz z wnioskiem

49 SPEŁNIENIE WARUNKÓW BADA SIĘ W ODNIESIENIU do ostatnich 3 lat. Jeżeli przedsiębiorstwo wnioskodawcy istnieje krócej niż trzy lata, WARUNKI sprawdza się na podstawie dostępnej ewidencji i informacji.

50 Art. 261 ust. 2, art. 264 ust. 2, art. 270 ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego W przypadku, gdy wnioskodawca posiada świadectwo AEO ( świadectwo AEO/uproszczenia celne lub uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona ) – wszystkie warunki i kryteria uznaje się za spełnione

51 Rodzaje uproszczeń w ramach tranzytu wspólnotowego : występowanie jako upoważniony nadawca przy przewozach towarów w ramach wspólnej/ wspólnotowej procedury tranzytu, występowaniu jako upoważniony odbiorca przy przewozach towarów w ramach wspólnej/ wspólnotowej procedury tranzytu, zakończeniu operacji TIR otwieranie operacji TIR obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym - wyłącznie przedsiębiorstwo kolejowe, zakończeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym,

52 Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych i świadectwo AEO wydaje się bezterminowo Warunkiem udzielenia pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych w procedurze dopuszczenia do swobodnego obrotu i objęcia procedurą tranzytu wymaga złożenia zabezpieczenia należności celnych i podatkowych Organ celny monitoruje spełnianie warunków i kryteriów

53 Kraj (Unia Europejska) Ilość złożonych wniosków AEO wydanych świadectw AEO Austria 223195 Belgia 248177 Bułgaria 2115 Cypr 11 Republika Czeska 10793 Niemcy 50903534 Dania 7453 Estonia 1513 Hiszpania 434289 Finlandia 6247 Francja 775521 Wielka Brytania 423281 Grecja 3415 Węgry 216129 Irlandia 8667 Włochy 585464 Litwa 2320 Luksemburg 1817 Łotwa 2116 Malta 1716 Holandia 1159587 Polska 560444 Portugalia 11969 Rumunia 5437 Szwecja 509322 Słowenia 8154 Słowacja 4237 Dane na koniec września 2011

54 Upoważnieni przedsiębiorcy AEO na Podkarpaciu 1.Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A. w Sanoku 2.FPH REMEX Sobejko Remigiusz w Skołoszowie 3.Hurt-Detal Art. Gospod. Domowego Sobejko Jerzy w Skołoszowie 4.WSK PZL-Rzeszów S.A. w Rzeszowie 5.Firma Oponiarska DĘBICA S.A. w Dębicy 6.Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. w Ropczycach 7.FIBRIS S.A. w Przemyślu 8.AC TERMINAL Sp. z o.o. W Mielcu 9.Firma Usługowa KROTON Małgorzata Dąbrowska w Dębicy 10.Agencja Celna EXPOL Agnieszka Penar w Krośnie 11.Firma Usługowa ASKO Agata Skop w Mielcu 12.Polskie Zakłady Lotnicze PZL-Mielec Sp. z o.o. w Mielcu

55 Upoważniony Przedsiębiorca - AEO na stronie internetowej MF/Służba Celna www.mf.gov.pl aeo.pl@mofnet.gov.pl NEWSLETTER AEO - Izba Celna w Przemyślu newsletter.aeo@prz.mofnet.gov.pl

56

57 Izba Celna w Przemyślu ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 - 15.00 tel. 16 676 43 00, 16 678 30 03(fax) e-mail: ic.przemysl@prz.mofnet.gov.pl www.przemysl.ic.gov.pl Urząd Celny w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14, 35-959 Rzeszów czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 - 15.00 tel. 17 866 04 40, 17 866 04 70(fax) e-mail: uc.rzeszow@prz.mofnet.gov.pl

58 Kontakt: Mirosława Zapołoch – Naczelnik Wydziału Przeznaczeń Celnych tel. 16 676 44 51 miroslawa.zapoloch@prz.mofnet.gov.pl Stanisław Tyski – Kierujący Stanowiskiem Postępowania Audytowego tel. 17 853 73 04 stanislaw.tyski@prz.mofnet.gov.pl Wioletta Tarczyńska –Wydział Przeznaczeń Celnych tel. 16 676 43 90 wioletta.tarczynska@prz.mofnet.gov.pl Alicja Ceglarz – Urząd Celny w Rzeszowie tel. 17 866 0487 alicja.ceglarz@prz.mofnet.gov.pl


Pobierz ppt "Ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 678 30 03 www.przemysl.ic.gov.pl Izba Celna w Przemyślu UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google