Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZGŁOSZENIE CELNE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ: CELINA i ecs

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZGŁOSZENIE CELNE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ: CELINA i ecs"— Zapis prezentacji:

1 ZGŁOSZENIE CELNE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ: CELINA i ecs
Urząd Celny w Rzeszowie ZGŁOSZENIE CELNE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ: CELINA i ecs Joanna Kulczycka Marzena Marcinek Oddział Celny w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

2 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych - EORI Urząd Celny w Rzeszowie We wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze Wspólnoty podmioty są zobowiązane posługiwać się uznawanym w całej UE unikalnym numerem identyfikacyjnym EORI, który jest im nadawany poprzez jednokrotną rejestrację w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Głównym celem funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców gospodarczą i osoby fizyczne prowadzące działalność, uczestniczące w czynnościach celnych. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

3 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych - EORI Urząd Celny w Rzeszowie Podstawą prawną wprowadzenia obowiązku rejestracji przedsiębiorców w Systemie EORI są: Przepisy wspólnotowego prawa celnego w sprawie EORI wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr TAXUD 1435/2007 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

4 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych - EORI Urząd Celny w Rzeszowie Podstawą prawną wprowadzenia obowiązku rejestracji przedsiębiorców w Systemie EORI są: Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie wniosków formularzy stosowanych w sprawach celnych. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

5 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych - EORI Urząd Celny w Rzeszowie Numery EORI nadawane w Polsce mają następującą strukturę: dla podmiotów krajowych składają się z: liter PL oraz numeru NIP uzupełnionego o pięć zer lub (dla podmiotów posiadających 14- znakowy numer REGON, ostatnie pięć znaków numeru REGON), dla podmiotów z krajów trzecich składają się z: liter PL oraz sekwencyjnego, unikalnego ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

6 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych - EORI Urząd Celny w Rzeszowie W Polsce przedsiębiorcy mogą rejestrować się w systemie EORI w następujący sposób: poprzez złożenie lub przesłanie pocztą wniosku rejestracyjnego (w formie pisemnej); osobiście przez wnioskodawcę lub poprzez przedstawiciela wnioskodawcy (posiadającego jego upoważnienie); w urzędach lub oddziałach celnych na terenie Polski; przed pierwszą operacja celną lub w jej trakcie. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

7 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych - EORI Urząd Celny w Rzeszowie WNIOSKI O REJESTRACJĘ/AKTUALIZACJĘ W SYSTEMIE EORI: Obowiązują 2 formularze wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie EORI: „PG-K” dla podmiotów krajowych, tj. mających siedzibę w Polsce lub, „PG-Z” dla podmiotów zagranicznych, tj. nie mających siedziby w UE. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

8 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych - EORI Urząd Celny w Rzeszowie WNIOSKI O REJESTRACJĘ/AKTUALIZACJĘ W SYSTEMIE EORI: Wnioski służą nie tylko do rejestracji, lecz również do aktualizacji lub uzupełniania danych. Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania. Przy składaniu wniosku o rejestrację wymagane są, w zależności od rodzaju podmiotu, m. in. takie informacje/dokumenty: NIP, PESEL, dowód osobisty, paszport, wypis z KRS, REGON, numer nadany do potrzeb celnych przez właściwy organ kraju trzeciego, o ile podmiot posiada itp. Informacje dotyczące NR EORI – na stronie MF w zakładce Służba Celna/Rejestr EORI ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

9 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych Urząd Celny w Rzeszowie Programy wymagane do obsługi zgłoszeń celnych. Do obsługi zgłoszeń celnych wymagane jest oprogramowanie, które umożliwia wypełnianie dokumentów celnych, finansowych, a także prowadzenie ewidencji i obsługi gospodarczych procedur celnych. Oprogramowanie to musi być w pełni zgodne z systemami CELINA, ECS, NCTS i ZEFIR/OSOZ. Najczęściej stosowanymi przez podmioty programami obsługi celnej ogólnie dostępnymi na rynku, które umożliwiają automatyczne generowanie i przesyłanie zgłoszeń celnych do ww. systemów to: HUZAR GŁÓWKA CENZARTOWICZ ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

10 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych Urząd Celny w Rzeszowie Procedura nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskanie klucza do bezpiecznej transmisji danych. Warunkiem koniecznym korzystania przez przedsiębiorcę z elektronicznej obsługi zgłoszeń celnych i innych dokumentów i ich przesyłania do systemów CELINA, ECS, ICS i INTRASTAT jest uzyskanie kodu identyfikacyjnego (loginu). osoba zainteresowana składa do dyrektora izby celnej pisemny wniosek o nadanie kodu identyfikacyjnego w Podsystemie Danych Referencyjnych dla Systemów Celnych - wniosek można złożyć zarówno w izbie celnej jak i w każdym oddziale celnym (Załącznik 1) ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

11 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych Urząd Celny w Rzeszowie Procedura nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskanie klucza do bezpiecznej transmisji danych. Warunkiem koniecznym korzystania przez przedsiębiorcę z elektronicznej obsługi zgłoszeń celnych i innych dokumentów i ich przesyłania do systemów CELINA, ECS, ICS i INTRASTAT jest uzyskanie kodu identyfikacyjnego (loginu). wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne „Oświadczenie Bezpieczeństwa- Login” (Załącznik 2), a także „Karta Awaryjna – PDR” (Załącznik 3) ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

12 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych Urząd Celny w Rzeszowie Procedura nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskanie klucza do bezpiecznej transmisji danych. wniosek składać można osobiście oraz faxem, em, pocztą (oryginały najpóźniej w chwili odbioru loginu i hasła) odbiór osobisty w placówce celnej, w której został złożony wniosek. Uprzednie uzyskanie loginu w PDR warunkuje możliwość ubiegania się o klucz do bezpiecznej transmisji danych, który stanowi certyfikat umożliwiający podpisywanie zgłoszeń celnych. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

13 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych Urząd Celny w Rzeszowie Procedura nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskanie klucza do bezpiecznej transmisji danych. Klucz ten stanowi kod identyfikacyjny, który generuje znak kodowy zgodnie z art. 199 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego. Klucz wydawany jest przez CBTD – Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie za pośrednictwem strony: ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

14 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych Urząd Celny w Rzeszowie Procedura nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskanie klucza do bezpiecznej transmisji danych. Szczegółowy tryb postępowania mający na celu uzyskanie kodu identyfikacyjnego oraz klucza do bezpiecznej transmisji danych przedstawiony został w: Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT - (wersja 1.1 z dnia r.) udostępnionej na stronie MF pod adresem: ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

15 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych Urząd Celny w Rzeszowie Procedura nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskanie klucza do bezpiecznej transmisji danych. klucz uzyskuje osoba fizyczna, która posiada już login, klucz jest przypisany do tej osoby i może ona go wykorzystywać w kilku miejscach pracy o ile została wskazana przez kilku przedsiębiorców w kartach rejestracji, klucz może unieważnić tylko jego posiadacz (wniosek do CBTD w IC Kraków) osobiście lub telefonicznie, w pdr do jednego loginu może być przypisany tylko jeden aktywny klucz do bezpiecznej transmisji danych, ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

16 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych Urząd Celny w Rzeszowie Procedura nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskanie klucza do bezpiecznej transmisji danych. wnioskodawca wypełnia Załącznik 4 – „Oświadczenie Bezpieczeństwa – Certyfikat” oraz dostarcza go do tej samej placówki celnej gdzie złożył wniosek o login, dopisanie klucza do loginu następuje niezwłocznie po otrzymaniu ww. dokumentu przez wspomnianą placówkę celną. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

17 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
III forma uproszczeń (Procedura w miejscu) art. 76 ust.1 lit c WKC, art. 253 ust.3 RWKC Urząd Celny w Rzeszowie Procedura w miejscu jest uproszczeniem, które daje możliwość objęcia towaru procedurą lub nadania przeznaczenia celnego, przez wpisanie do rejestru prowadzonego przez podmiot gospodarczy w jego pomieszczeniach tzw. miejscu uznanym. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

18 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych Urząd Celny w Rzeszowie Podmiot gospodarczy posiadający pozwolenie Dyrektora Izby Celnej na stosowanie procedury uproszczonej w przywozie przesyła powiadomienie (PWD) w formie elektronicznej (plik xml) do systemu CELINA oraz zgłoszenie tranzytowe w systemie NCTS. W tym samym czasie Strona dokonuje wpisu do rejestru procedury uproszczonej (trzecia forma procedury uproszczonej – art. 76 ust. 1 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celnego). W systemie CELINA dane zgłoszenie pojawia się w statusie „oczekujące” i następnie oczekuje na zwolnienie towaru do wnioskowanej procedury. Termin ten określony jest w powyższym pozwoleniu (z reguły jest to 30 min). ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

19 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych Urząd Celny w Rzeszowie W przypadku trybu bezweryfikacyjnego, po upływie w/w terminu zgłoszenie przechodzi w status „po kontroli”, Strona otrzymuje informację o nadanym numerze OGL, a towar automatycznie zwalniany jest do wnioskowanej procedury. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

20 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych - POWIADOMIENIE Urząd Celny w Rzeszowie W celu objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej, towarów określonych w pozwoleniu, osoba upoważniona powinna niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

21 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych - POWIADOMIENIE Urząd Celny w Rzeszowie Podstawową formą przesyłania powiadomienia jest forma elektroniczna w systemie CELINA (w formacie XML). Powiadomienie w procedurach przywozowych powinno zawierać następujące dane: numer i datę, wskazanie urzędu do którego jest kierowane, numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, procedurę celną, dane osoby upoważnionej, ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

22 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych - POWIADOMIENIE Urząd Celny w Rzeszowie imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby, na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (przedstawicielstwo pośrednie lub bezpośrednie), numer miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, określenie towaru z uwzględnieniem ilości i masy, liczba opakowań, informacja o kontenerach, określenie wartości celnej towarów lub wartości towarów, ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

23 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych - POWIADOMIENIE Urząd Celny w Rzeszowie dane dotyczące środka transportu/środków transportu, rodzaj i numer/numery dokumentu tranzytowego, zamknięcia celne – ilość i znaki, imię i nazwisko osoby, która zdejmować będzie/zdjęła zamknięcia celne, imię i nazwisko osoby sporządzającej powiadomienie.  ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

24 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych – WPIS DO REJESTRU Urząd Celny w Rzeszowie Osoba upoważniona zobowiązana jest prowadzić rejestr. Jeżeli w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określone zostało więcej niż jedno miejsce stosowania procedury uproszczonej, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, należy prowadzić odrębny rejestr dla każdego z tych miejsc. Rejestr powinien być prowadzony: z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych w formie książkowej. Rejestr powinien być prowadzony chronologicznie w okresach rocznych. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

25 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych – WPIS DO REJESTRU Urząd Celny w Rzeszowie Wpisu do rejestru dokonuje się: wraz z przesłaniem powiadomienia do systemu CELINA, w sytuacji, gdy osoba upoważniona korzysta z dodatkowych ułatwień wynikających z art. 266 ust. 2 lit. b, Rozporządzenia Wykonawczego wpis powinien nastąpić w dniu przybycia towarów (niezwłocznie po przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury) lub w przypadku, gdy po procedurze tranzytu następuje objęcie towarów następną procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej – w momencie uzyskania komunikatu w systemie NCTS „zwolnienie towarów z tranzytu”. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

26 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych – WPIS DO REJESTRU Urząd Celny w Rzeszowie Uwaga! Wpis do rejestru jest tożsamy z przyjęciem zgłoszenia celnego. Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze następuje objęcie towaru procedurą celną i zwolnienie do procedury. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

27 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych – ZWOLNIENIE TOWARU DO PROCEDURY Urząd Celny w Rzeszowie przy otrzymaniu decyzji organu celnego o zamiarze przeprowadzenia kontroli celnej - w momencie, w którym organ celny zwolni towar do danej procedury, przy otrzymaniu decyzji organu celnego o zgodzie na rozładunek towaru, usunięcie zamknięć celnych lub zwolnienie towaru do procedury celnej z zastosowaniem uproszczeń - w momencie otrzymania potwierdzenia, w przypadku braku potwierdzenia - w ciągu dwóch godzin od czasu wysłania do organu celnego powiadomienia (lub krótszego okresu wskazanego w pozwoleniu), gdy minął czas określony w pozwoleniu, ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

28 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa procedury uproszczonej w procedurach przywozowych – ZWOLNIENIE TOWARU DO PROCEDURY Urząd Celny w Rzeszowie w przypadku uzyskania zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej – w momencie dokonania wpisu do rejestru, w przypadku uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego – w momencie dokonania wpisu do rejestru, w przypadku, gdy po procedurze tranzytu następuje objęcie towarów następną procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej, zwolnienie towarów do następującej po procedurze tranzytu procedury celnej może nastąpić z chwilą „zwolnienia towarów z tranzytu”. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

29 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Zgłoszenie uzupełniające procedury przywozowe /art. 76 ust. 2, 3 WKC/ Urząd Celny w Rzeszowie Zgłoszenie uzupełniające stanowi jeden niepodzielny akt ze zgłoszeniami dokonanymi w formie uproszczonej - zgłoszenie uzupełniające nie jest traktowane jako samodzielne zgłoszenie celne!!!!!!!!! Zgłoszenie uzupełniające może mieć charakter całościowy, okresowy lub podsumowujący. Zgłoszenie uzupełniające należy złożyć nie później niż trzeciego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym - okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej stanowi miesiąc kalendarzowy. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

30 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Zgłoszenie uzupełniające w systemie CELINA Urząd Celny w Rzeszowie Osoba upoważniona może przedstawić zgłoszenie uzupełniające w dwóch formach: papierowej - zgłoszenie celne na dokumencie SAD lub elektronicznej - zgłoszenie celne (plik xml) opatrzone certyfikatem umożliwiającym podpisywanie zgłoszeń celnych (wydawany przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie – CBTD). ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

31 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Zgłoszenie uzupełniające na formularzu SAD Urząd Celny w Rzeszowie Obsługa takiego zgłoszenia odbywa się na zasadach ogólnie przyjętych dla zgłoszeń importowych. Strona ma obowiązek przedstawienia uzupełniającego zgłoszenia celnego wraz z kompletem załączników (określonych w polu 44 SAD). Po zarejestrowaniu w ewidencji OGL i/lub nadania dyrektyw przez dyspozytora, zgłoszenie trafia „do obróbki” w celu dokonania zleconych czynności oraz naniesienia wszelkich adnotacji i pieczęci. UWAGA! W przypadku zgłoszenia uzupełniającego możliwe jest dokonanie jedynie weryfikacji dokumentów bez dokonywania rewizji towaru. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

32 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Zgłoszenie uzupełniające na formularzu SAD Urząd Celny w Rzeszowie Po dokonaniu powyższych czynności zgłoszenie przekazywane jest do kasy (system ZEFIR) celem pobrania należności celno-podatkowych (np. z zabezpieczenia w OSOZ – Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń). ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

33 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Zgłoszenie uzupełniające na formularzu SAD Urząd Celny w Rzeszowie W wypadku objęcia towarów procedurami przywozowymi zgłoszenie uzupełniające stanowi - dokument SAD złożony z kart 6,7,8. Karta 6 - pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji Karta 7 - jest przeznaczona dla celów statystycznych Karta 8 - jest wydawana zgłaszającemu. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

34 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Zgłoszenie uzupełniające na formularzu SAD Urząd Celny w Rzeszowie Dane identyfikujące zgłoszenie uzupełniające na dokumencie SAD: w drugiej części pola 1 należy wpisać „Z”, w polu 40 należy wpisać kod odnoszący się do danych dotyczących daty wpisu do rejestru /np. Y-CLE /, w polu 44 należy wpisać numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej pod kodem 3UP3. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

35 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Elektroniczne zgłoszenie uzupełniające Urząd Celny w Rzeszowie Obsługa elektronicznego zgłoszenia uzupełniającego, opatrzonego kluczem do bezpiecznej transmisji danych odbywa się wyłącznie w systemie CELINA. Po przyjęciu zgłoszenia elektronicznego nadawany jest numer OGL, a następnie zgłoszenie powiązuje się automatycznie z przesłanym wcześniej powiadomieniem (PWD), o ile PWD zostało zawarte w zgłoszeniu. Następnie generowane jest POD (powiadomienie o długu), w którym Strona posiada informację o nr OGL oraz należnościach celno- podatkowych. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

36 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Elektroniczne zgłoszenie uzupełniające Urząd Celny w Rzeszowie „Oryginał” przesłanego elektronicznego zgłoszenia celnego opatrzony kodem identyfikacyjnym zapisywany jest i przechowywany w niezmienionej postaci w systemie CELINA. Przetwarzanie elektronicznego zgłoszenia celnego polega na wykonywaniu operacji zapisywanych jako informacja w systemie, m. in.: o wynikach weryfikacji, nadaniu numeru systemowego i ewidencyjnego, zwolnieniu towaru, eksportu danych do systemu finansowo-księgowego ZEFIR, adnotacji, powiązania z innymi dokumentami. Finalnym efektem weryfikacji przez organ celny przyjętego zgłoszenia celnego, przy uwzględnieniu ewentualnych korekt w treści zgłoszenia, jest PZC („Poświadczone Zgłoszenie Celne”) – karta 8 zgłoszenia SAD. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

37 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Poświadczone Zgłoszenie Celne Urząd Celny w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

38 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Terminy płatności należności celnych Urząd Celny w Rzeszowie w terminie 10 dni od powiadomienia dłużnika o kwocie należności (złożenie podpisu w polu 54 zgłoszenia uzupełniającego), w przypadku uzyskania pozwolenia na odroczenie terminu płatności, wszystkie należności celne z danego okresu rozliczeniowego – należy uregulować w terminie do 16 dnia miesiąca po upływie tego okresu, ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

39 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Terminy płatności należności podatkowych Urząd Celny w Rzeszowie w terminie 10 dni od powiadomienia dłużnika o kwocie należności (złożenie podpisu w polu 54 zgłoszenia uzupełniającego), rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów (termin złożenia deklaracji podatkowej najpóźniej do 25.dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym) - art. 33 ustawy o VAT, ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

40 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
WARUNKI stosowania art. 33 ustawy o VAT Urząd Celny w Rzeszowie Podatnik - Importer jest zobowiązany zawiadomić naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej o: zamiarze rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów - przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował ten sposób rozliczenia, rezygnacji z rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

41 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
WARUNKI stosowania art. 33 ustawy o VAT Urząd Celny w Rzeszowie Podatnik - Importer musi przedstawić w urzędzie celnym, w którym składa zgłoszenia celne z zastosowaniem procedury uproszczonej aktualne tj. wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu: zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (ustawa dopuszcza możliwość posiadania zaległości do wysokości 3% kwoty zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach), zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach składek na ubezpieczenia społeczne (ustawa dopuszcza możliwość posiadania zaległości do wysokości 3% kwoty należnych składek ), potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

42 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
WARUNKI stosowania art. 33 ustawy o VAT Urząd Celny w Rzeszowie Ustawa z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – obowiązuje od 1 lipca 2011r. w art. 33a dodaje się ust.2a i ust. 2 b o brzmieniu: ust. 2a – ”wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samem treści” ust. 2b – „oświadczenia, o których mowa w ust.2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań....” ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

43 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
WARUNKI stosowania art. 33 ustawy o VAT Urząd Celny w Rzeszowie Podatnik - Importer jest zobowiązany przedstawić organowi celnemu dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

44 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
WARUNKI stosowania art. 33 ustawy o VAT Urząd Celny w Rzeszowie Konsekwencje niedochowania terminu Podatnik - Importer traci prawo do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej – podatnik jest zobowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami. W przypadku, gdy zgłoszenia celnego z zastosowaniem procedury uproszczonej dokonuje przedstawiciel pośredni – obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na przedstawicielu pośrednim. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

45 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
WARUNKI stosowania art. 33 ustawy o VAT Urząd Celny w Rzeszowie Konsekwencje niedochowania terminu Naczelnik urzędu skarbowego może w drodze decyzji zawiesić prawo stosowania tej formy rozliczania podatku od towarów i usług na okres 36 miesięcy, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym doręczono podatnikowi decyzję. Decyzji nie wydaje się, jeżeli nieprzestrzeganie terminu, w tym częstotliwość tego nieprzestrzegania, można uznać za nieistotne w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych, które podatnik rozlicza w deklaracji podatkowej, pod warunkiem, że uchybienie to było spowodowane okolicznościami nie wynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

46 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
WARUNKI stosowania art. 33 ustawy o VAT Urząd Celny w Rzeszowie W przypadku gdy objęcie towaru procedurą uproszczoną jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego uprawnienie rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Wymagane dokumenty składa podatnik – importer !!!!! ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

47 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Procedury uproszczone w procedurze wywozu Urząd Celny w Rzeszowie Dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurach wywozowych w systemie ECS powinno odbywać się zgodnie z aktualną wersją „Instrukcji dla eksporterów / zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS” udostępnianą na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Towar znajduje się w miejscu uznanym, z którego upoważniony eksporter, po dokonaniu załadunku towaru na środek transportu i nałożeniu zamknięć celnych zobowiązany jest przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu (UWU- Urząd Celny Wywozu) kompletne zgłoszenie w formie elektronicznej zawierające dane z IE 515. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

48 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Procedury uproszczone w procedurze wywozu Urząd Celny w Rzeszowie Zgłoszenie powinno zostać przesłane w systemie ECS lub ewentualnie plik XML podpisany kluczem może zostać przesłany em na adres . ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

49 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Procedury uproszczone w procedurze wywozu Urząd Celny w Rzeszowie Przyjęcie takiego zgłoszenia przez organ celny oraz przesłanie do upoważnionego eksportera komunikatu IE 529 oraz dokumentu EAD jest równoznaczne ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu. Uwaga! W takim przypadku eksporter nie prowadzi żadnego rejestru, jak również, odstępuje się od obowiązku złożenia zgłoszenia uzupełniającego określonego w art. 76 ust. 2 WKC. System ECS umożliwia upoważnionym eksporterom dokonywanie wysyłki towaru także poza godzinami pracy urzędu celnego pod warunkiem, że taka możliwość wynika z udzielonego pozwolenia. W tym przypadku w polu 44 powinna dodatkowo zostać umieszczona informacja „WYSYŁKA POZA GODZINAMI – 3PL01”. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

50 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Obsługa kompletnego zgłoszenia celnego w ramach realizacji procedury w miejscu (art. 285 ust.2 RWKC) Urząd Celny w Rzeszowie Weryfikacja formalna odbywa się na innych zasadach niż w przypadku standardowej procedury. Brak jest etapu weryfikacji formalnej dokonywanej przez funkcjonariusza celnego (dyspozytora). Zgłoszeniom elektronicznym przesyłanym w procedurze uproszczonej w miejscu nr MRN nadawany jest bezpośrednio po zakończeniu walidacji systemowej, podczas której system sprawdza zarówno zakres danych, jak też kody dokumentów w polu 44. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

51 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Zwolnienie towaru do wywozu Urząd Celny w Rzeszowie Czas automatycznego zwolnienia towaru do wywozu przez system jest taki sam jaki został określony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej – w systemie wprowadzony jest tzw. „timer”, który dla każdego pozwolenia pilnuje, aby po upływie czasu w nim określonego do upoważnionego eksportera przesyłany był komunikat IE 529 informujący o zwolnieniu towarów wraz z załączonym w pliku pdf dokumentem EAD. Uwaga! Przesłanie przez urząd komunikatu IE 529 wraz z dokumentem EAD jest jednoznaczne ze zwolnieniem towarów do wywozu. Jednakże, jeżeli w UWU zostanie podjęta decyzja o przystąpieniu do kontroli zgłoszenia funkcja automatycznego wysyłania komunikatu IE 529 zostaje wyłączona. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

52 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Zwolnienie towaru do wywozu Urząd Celny w Rzeszowie Urząd celny sprawujący nadzór nad miejscem stosowania procedury w miejscu może przed upływem czasu określonego w pozwoleniu przekazać upoważnionemu eksporterowi informację o planowanej kontroli. Informacja taka powinna zostać przesłana faksem, em lub upoważniony eksporter może zostać powiadomiony o planowanej kontroli telefonicznie. Uwaga! W przypadku procedury uproszczonej system ECS nie generuje komunikatu IE 560 (powiadomienie o kontroli). Po przeprowadzeniu kontroli funkcjonariusz celny wprowadza wynik kontroli do systemu . Jednocześnie z przesłaniem do upoważnionego eksportera komunikatu IE 529 (zwolnieniem do wywozu), do deklarowanego UWA (Urząd Celny Wyprowadzenia) przesyłany jest komunikat IE 501 informujący wyprzedzająco o planowanym przybyciu danej przesyłki. (za wyjątkiem sytuacji, gdy UWU=UWA). ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

53 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Potwierdzenie wywozu Urząd Celny w Rzeszowie Niezwłocznie po otrzymaniu z UWA (Urząd Celny Wyprowadzenia) komunikatu IE 518 (Komunikat zawierający informację o wynikach kontroli zgłoszenia w UWA, wysyłany z UWA do UWU) system przesyła komunikat IE 599 (Komunikat potwierdzający wyprowadzenie towaru) na wskazany przez zgłaszającego w komunikacie IE 515 (Zgłoszenie wywozowe) adres . Komunikat IE 599 podpisany przez system ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych jest dokumentem celnym potwierdzającym wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty także dla celów podatkowych. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

54 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Wyprowadzenie towaru w systemie ECS Urząd Celny w Rzeszowie Zgodnie z przepisami prawa eksporter ma 90 dni na wyprowadzenie towaru poza obszar celny Wspólnoty Art. 792b ust. 2 RWKC stanowi, iż „zgłoszenie wywozowe unieważnia się, jeżeli w ciągu 90 dni od daty zwolnienia towarów do wywozu nie opuściły one obszaru celnego Wspólnoty albo nie został przedłożony wystarczający dowód takiego wywozu. Urząd celny wywozu odpowiednio informuje eksportera lub zgłaszającego”. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

55 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Procedura awaryjna dla procedury w miejscu Urząd Celny w Rzeszowie W przypadku braku możliwości złożenia zgłoszenia do systemu ECS w ramach procedury w miejscu, zgłaszający dokonuje zgłoszenia wywozowego w trybie awaryjnym. W procedurze awaryjnej konieczne jest prowadzenie przez upoważnionego eksportera rejestru. Wpisanie towarów do rejestru jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia celnego, a zwolnienie towarów do procedury następuje po czasie określonym w pozwoleniu. Na zastosowanie procedury awaryjnej potrzebna jest zgoda organu celnego. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

56 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Procedura awaryjna dla procedury w miejscu Urząd Celny w Rzeszowie W przypadku stwierdzenia awarii aplikacji, która trwa dłużej niż 30 min. zgłaszający występuje o zgodę do 1 linii Help – Desk ECS poprzez przesłanie em lub faksem formularza, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Instrukcji. Przed przesłaniem formularza zaleca się kontakt telefoniczny z 1 linią Help – Desk. Jeśli w ciągu 15 min. od przesłania wniosku 1 linia Help – Desk nie kontaktuje się ze zgłaszającym ma on prawo uznać, że została udzielona zgoda na stosowanie procedury awaryjnej. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

57 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Procedura awaryjna dla procedury w miejscu Urząd Celny w Rzeszowie Upoważniony eksporter po dokonaniu załadunku towaru na środek transportu oraz nałożenie zamknięć celnych zobowiązany jest wypełnić Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo (ESS), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 45k do RWKC oraz dokonać wpisu do rejestru procedury awaryjnej. Procedura wywozu jest obsługiwana wyłącznie na kartach 1,2,3 ESS. W drugiej części pola 1 należy wpisać kod „Z”, w polu 40 ESS podac nr wpisu do rejestru, w polu 44 krajowy kod informacji dodatkowej „3PL15- FALLBACK”. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

58 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Procedura awaryjna dla procedury w miejscu Urząd Celny w Rzeszowie W wywozie w polu 44 dokumentu SAD należy umieścić informację dodatkową „WYWÓZ UPROSZCZONY-30200” wraz z numerem pozwolenia i nazwą urzędu celnego, który go udzielił. Upoważniony eksporter zobowiązany jest na dok. SAD przystawić pieczęć upoważnionego eksportera, zgodną ze wzorem określonym w załączniku 62 do Rozporządzenia Wykonawczego. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

59 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Procedura awaryjna dla procedury w miejscu Urząd Celny w Rzeszowie Celem potwierdzenia faktycznego wywozu towarów wraz z towarami w UWA powinna zostać przedstawiona karta 3 ESS, na której funkcjonariusz celny w UWA przystawia pieczęć jako dowód wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Wspólnoty. Upoważniony eksporter zobowiązany jest złożyć zgłoszenie uzupełniające na kartach 1 i 2 ESS. Karty te powinny zostać złożone w urzędzie celnym do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru. Wraz dokumentem ESS należy dostarczyć do UWU na nośniku zewnętrznym zgłoszenie wywozowe podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

60 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Procedura awaryjna dla procedury w miejscu Urząd Celny w Rzeszowie W systemie nie są generowane żadne komunikaty dotyczące zgłoszenia wywozowego zarejestrowanego w trybie awaryjnym ECS (rejestracja w trybie awaryjnym kończy obsługę zgłoszenia w systemie ECS). Uwaga! Należy stosować tryb określony w „Instrukcji dla eksporterów / zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS”. ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

61 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Dane Centrum Help-Desk Urząd Celny w Rzeszowie zakładka Służba Celna/ Systemy Informatyczne/ CENTRUM HELP – DESK CELINA Telefon: Administrator CBT – Centrum Bezpiecznej Transmisji Telefon: CAŁODOBOWE CENTRUM HELP-DESK ECS, ICS Telefon: CENTRUM HELP-DESK NCTS Telefon: ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :

62 Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
Urząd Celny w Rzeszowie Dziękuję za uwagę ul. Przemysłowa 14 Rzeszów tel.: fax :


Pobierz ppt "ZGŁOSZENIE CELNE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ: CELINA i ecs"

Podobne prezentacje


Reklamy Google