Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność OWSS na Lubelszczyźnie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność OWSS na Lubelszczyźnie"— Zapis prezentacji:

1 Działalność OWSS na Lubelszczyźnie
Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu Działalność OWSS na Lubelszczyźnie Kazimierz Wojtowicz wrzesień 2008 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

2 Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu
3 edycja OWSS Zamość na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej realizują: Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu w partnerstwie realizacji z: Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie Hrubieszów, ul. Łazienna 5 - Dyrektor PUP mgr Sławomir Marciniuk tel.\fax (084) , (084)   i Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Poznań, ul. Jana Pawła II 6 - Prezes Zarządu Przemysław Piechocki Tel.:   kom: , OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

3 OWSS udziela bezpłatnej pomocy obejmującej:
Co to jest OWSS ? Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu jest jednostką wspierającą potencjalnych założycieli spółdzielni socjalnej oraz nowo tworzone podmioty spółdzielcze na terenie województwa lubelskiego. OWSS udziela bezpłatnej pomocy obejmującej:  usługi doradcze w zakresie prowadzonej przez spółdzielnie socjalne działalności i metod ich realizacji, restrukturyzacji profilu działalności spółdzielni dla uzyskania poprawy ich sytuacji finansowej, poradnictwo prawne oraz księgowo-finansowe.  usługi edukacyjno-informacyjne na obszarze województwa lubelskiego w zakresie możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o wsparcie finansowe EFS w ramach PO KL , OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

4 Z bezpłatnych usług OWSS Zamość mogą skorzystać:
 udzielanie grantów w formie konkursowej; dotacje dla nowo powstałych spółdzielni socjalnych (do 16 tyś. PLN) i działających spółdzielni socjalnych, które podejmą proces restrukturyzacji profilu swojej działalności,  może udzielać pożyczek na opłacenie składek ZUS spółdzielców refundowanych przez Fundusz Pracy lub na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania udzielonego zamówienia publicznego lub wykonania powierzonej realizacji zadania publicznego, pożyczek na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu. Z bezpłatnych usług OWSS Zamość mogą skorzystać: • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo, itp., • zainteresowani uczestnicy Centrum Integracji Społecznej (2 CIS-y) lub Klubu Integracji Społecznej (14 KIS-ów), 3 ZAZ-ów bądź Klubów Pracy, • grupy niepełnosprawnych, spółdzielnie pracy niepełnosprawnych, • grupy osób z podmiotów około biznesowych, etc. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

5 Punkt doradztwa i informacji w siedzibie SNSwZ (środa, czwartek w godz
Punkt doradztwa i informacji w siedzibie SNSwZ (środa, czwartek w godz ) prowadzi infolinię (telefon, ) z ekspertami oraz praktykami w zakresie spółdzielczości oraz spółdzielczości socjalnej. Kontakt: 1) Przemysław Piechocki - Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Poznań, ul. Jana Pawła II 6, tel , 2) Leszek Bukowski – Radca prawny OWSS Zamość, k ) Aleksandra Zając – Specj. finans.-księgowy OWSS Zamość, PUP Zamość, k , 4) Kazimierz Wojtowicz – Koordynator OWSS Zamość, tel , ) Andrzej Pakuła – konsultant, doradca OWSS Zam.- Bank Millennium O/Zamość, 6) Aneta Kozieł – doradca zawodowy OWSS Zamość, PUP w Zamość, 7) Ewa Popławska – pracownik biura OWSS- SNSwZ. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

6 W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej na obszarze Lubelszczyzny
W ramach OWSS Zamość przeprowadzono dwa 1-o dniowe warsztaty szkoleniowe nt. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej (Dłhobyczów i Świdnik) oraz planuje się 2-dniowe szkolenie dla potencjalnych założycieli spółdzielni w Chełmie lub Stoczku Łukowskim. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę praktycznego przedsta-wienia grupie/om założycielskiej spółdzielni dobrych praktyk spółdzielczych. Wizyta studyjna w spółdzielniach Wielkopolski (15 bezrobotnych) jest niezbędna celem uwiarygodnienia osobom nieprzekonanym lub o postawie zachowawczej korzyści płynących z tej formy samozatrudnienia. W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej na obszarze Lubelszczyzny informujemy i przedstawiamy możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o środki finansowe EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W uzasadnionym przypadku dopuszcza się udzielenie pożyczki dla nowo-powstałej spółdzielni socjalnej na Lubelszczyźnie na m.in. na opłacenie składek ubezpieczeniowych spółdzielców refundowanych przez Fundusz Pracy. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

7 ogłoszenia na stronach: www.ngo.pl i www.nowaszansa.zam.pl
Konkurs grantów ogłoszenia na stronach: i Konkurs na granty Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu autor(ka): Kazimierz Wojtowicz Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu przy SNSwZ ogłasza konkurs grantowy skierowany do działających spółdzielni socjalnych lub dla grup osób bezrobotnych, które są w trakcie rejestracji spółdzielni w KRS - z terenu województwa lubelskiego. Wnioski projektowe można składać do 30 września 2008 r. Celem konkursu jest wyłonienie projektów dotyczących wsparcia finansowego spółdzielni socjalnych oraz rozwój spółdzielczości socjalnej na Lubelszczyźnie Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu realizuje działania wspierające rozwój spółdziel-czości socjalnej na terenie woj. lubelskiego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie realizowane jest m.in. na zasadzie udzielenia grantów na projekty istotne z punktu widzenia środowiska lokalnego dla działających spółdzielni socjalnych, które podejmą proces restrukturyzacji profilu swojej działalności do 10 tyś. zł oraz dla nowo powstałych w wysokości do 16 tyś. złotych dla jednego podmiotu spółdzielczego. Termin ogłoszenia wyników konkursu 10 października 2008 r. Wnioski należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu ul. Św.Piątka 24, Zamość Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu Pytania należy kierować tel./ fax: lub W załącznikach do pobrania: zasady konkursu, wzory wniosków o przyznanie grantu (zał. nr 1), wzory biznesplanu (zał. nr 2) OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca/ IP2 ogłosiła w sierpniu br. konkurs otwarty z PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dla województwa lubelskiego Poddziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia: Uprawnieni Beneficjenci – wszystkie podmioty. Grupy docelowe (instytucje, osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Typy projektów, m.in. wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni socjalnej) poprzez instrument: środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników projektu, którzy na etapie realizacji wsparcia zarejestrowali działalność gospodarczą lub w formie spółdzielni/ spółdzielni socjalnej o ile członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie do wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni/ spółdzielni socjalnej. Środki głównie na pokrycie wydatków inwestycyjnych umożliwiajacych funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

9 z okresem realizacji styczeń 2009- marzec 2010).
Niestety, WUP w Lublinie (IP2) zawiesił nabór wniosków o dofinan- sowanie realizacji projektów z dn w konkursie otwartym nr 1/POKL/6.2/2008, gdzie ilość złożonych wniosków projektowych znacznie przekroczyła dostępną na konkurs alokację środków (na rok 2008). SNSwZ (realizatorzy OWSS Zamość) napisali i złożyli (lipiec/sierpień 2008) partnerski wniosek projektowy w konkursie z PO KL Priorytet VII Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej (na kwotę dofinansowania ,00 zł z okresem realizacji styczeń marzec 2010). Dla prowadzących Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej lub inną jednostkę - powstaje problem, co zrobić z „absolwentami”. Przygotowanie do aktywności zawodowej tych osób wcale nie sprawia, że miejsca pracy na nich czekają. Bardzo często oni sami muszą znaleźć sobie pracę i robią to, jednak brakuje ram prawnych dla takiej działalności. Propozycja utworzenia spółdzielni socjalnej jest dobrym rozwiązaniem, ogniwem w rozwoju działań. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

10 Podmioty ekonomii społecznej
sektor publiczny biznes (przedsiębiorcy) konwencjonalny rynek biznes organizacje sektora pozarządowego  (prowa-dzące odpłatną lub nieod-płatną działalność) Podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne - nie nastawione na zysk, a raczej na „służebność” wobec swoich członków, borykają się z proble- mami w zetknięciu z podmiotami komercyjnymi na wolnym rynku. Przedsiębiorstwa komercyjne generują zyski, pozwalające im przetrwać na rynku, a spółdzielnie socjalne nie zawsze. Stąd powstaje konieczność zewnętrz- nego finansowania, np. z budżetu, zleceń zadań publicznych, grantów, etc. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

11 Spółdzielnie socjalne a firmy społeczne
Spółdzielnie socjalne, firmy społeczne bez względu na obszar w jakim funkcjonują posiadają charakterystyczne, wspólne cechy: zyski wypracowane z działalności gospodarczej muszą być uspołecznione, muszą pozostawać w tych organizacjach i być przeznaczane na dalsze inwestowanie dla dobra członków, spółdzielnie socjalne (min. 5 osób założycieli- osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych) i firmy społeczne zrzeszają ludzi zagrożonych wyklu- czeniem, mających problemy z integrowaniem się ze społeczeństwem i mają im pomóc w powrocie na rynek poracy. Konkluzja: spółdzielnia socjalna łączy w sobie dwa sektory: pozarządowy i przedsiębiorców, firma społeczna jest podmiotem który realizuje cele społeczne z wykorzystaniem narzędzi biznesowych. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

12 Osoby bezrobotne, zakładające lub przystępujące do spółdzielni, mogą otrzymać od starosty wkład wsparcie z Funduszu Pracy (FP), w związku z tym rodzą się wątpliwości. Starostowie przyznając środki z FP, wymagają przedstawienia stosownego zabezpieczenia !!! Przy wsparciu ze środków FP, grupa organizuje się w spółdzielnię i wspólnymi siłami realizuje projekt biznesowy działając na rzecz społecznej reintegracji jej członków. Analiza i wybór profili działania (kilka) w połączeniu z biznesplanami spółdzielni i szkoleniami branżowymi, to proces który musi być co najmniej wspierany przez instytucje rynku pracy i konsultowany ze specjalistami w okresie 1- 3 lat !!! Jest to zatem zadanie dla powiatowych urzędów pracy, OWSS i innych instytucji. Nie wszyscy członkowie spółdzielni znajdą zatrudnienie związane z aktualnym profilem działalności, dlatego źródłem przychodów spółdzielni socjalnej powinny być dwie a nawet trzy rodzaje działalności. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

13 Typowe rodzaje działalności spółdzielni socjalnej
usługi porządkowe np. sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie zieleni usługi m.gastronomii catering, opieka nad dziećmi osobami starszymi usługi remontowo- budowlane handel różnego rodzaju ważne jest dobranie profilu działalności spółdzielni do możliwości członków i posiadanych lub pozyskiwanych narzędzi pracy, pożądany jest start spółdzielni od świadczenia prostych usług, profesjonalizacja działań i stopniowe poszerzanie oferty i zakresu usług, wybór charakteru działalności spółdzielni, najbardziej pożądany jest wybór nisz rynkowych istniejących na lokalnym rynku, sposobem zmiany nastawienia rynku oraz zdobycia klientów jest świadczenie dobrej jakości usług, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

14 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnej
- z Funduszu Pracy (PUP), PEFRON, z „Korkowego”, z grantów i dotacji np. z OWSS, źródeł krajowych, z podjęcia zadań na rzecz administracji publicznej, wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Istotnym sposobem jest np. uczestniczenie spółdzielni w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na rzecz administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obszary finansowania spółdzielni socjalnej Europejski Fundusz Społeczny konsumowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 60% środków dystrybuowanych przez regiony w latach ( oraz OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

15 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Geograficz- nego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla organizacji pozarządowych w latach ( Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej finansuje Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej; konkurs na prowadzenie OWSS rozpisywany jest przez MPiPS co roku - w 2008 wyłoniono 16 Ośrodków ( Dla ułatwienia procesu tworzenia spółdzielni socjalnych, przygotowano system bezzwrotnych dotacji (konkursy grantowe) wspierający nowo tworzone i istniejące spółdzielnie socjalne, finansowany ze środków MPiPS, a realizowany przez Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. inne środki krajowe np. z Programu Vademecum Dobroczyńcy prowadzonego przez Fundację Akademia Rozwoju Filantropii wraz z Fundacją Bankową im. L. Kronenberga ( z Funduszu Incjatyw Obywatelskich MPiPS ( etc. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

16 Kazimierz Wojtowicz - Koordynator OWSS Zamość
Trochę o sukcesach:  w roku 2007 (2 edycja) Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej prowa dzony w partnerstwie przez SNSwZ i Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim bezpośrednio uczestniczył i wspierał 3 nowo tworzone spółdzielnie na Lubelszczyźnie, lider partnerstwa – SNSwZ zostało wyróżnione nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej w „Konkursie dobrych praktyk aktywnych form pomocy w 2007 roku”. Dziękuję za uwagę Kazimierz Wojtowicz - Koordynator OWSS Zamość OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel

17 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu
Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel


Pobierz ppt "Działalność OWSS na Lubelszczyźnie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google