Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07"— Zapis prezentacji:

1 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu Działalność OWSS na Lubelszczyźnie Kazimierz Wojtowicz wrzesień 2008

2 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel edycja OWSS Zamość na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej realizują: Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu w partnerstwie realizacji z: Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie Hrubieszów, ul. Łazienna 5 - Dyrektor PUP mgr Sławomir Marciniuk tel.\fax (084) , (084) i Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Poznań, ul. Jana Pawła II 6 - Prezes Zarządu Przemysław Piechocki Tel.: kom: ,

3 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Co to jest OWSS ? Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu jest jednostką wspierającą potencjalnych założycieli spółdzielni socjalnej oraz nowo tworzone podmioty spółdzielcze na terenie województwa lubelskiego. OWSS udziela bezpłatnej pomocy obejmującej: usługi doradcze w zakresie prowadzonej przez spółdzielnie socjalne działalności i metod ich realizacji, restrukturyzacji profilu działalności spółdzielni dla uzyskania poprawy ich sytuacji finansowej, poradnictwo prawne oraz księgowo-finansowe. usługi edukacyjno-informacyjne na obszarze województwa lubelskiego w zakresie możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o wsparcie finansowe EFS w ramach PO KL ,

4 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel udzielanie grantów w formie konkursowej; dotacje dla nowo powstałych spółdzielni socjalnych (do 16 tyś. PLN) i działających spółdzielni socjalnych, które podejmą proces restrukturyzacji profilu swojej działalności, może udzielać pożyczek na opłacenie składek ZUS spółdzielców refundowanych przez Fundusz Pracy lub na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania udzielonego zamówienia publicznego lub wykonania powierzonej realizacji zadania publicznego, pożyczek na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu. Z bezpłatnych usług OWSS Zamość mogą skorzystać : osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo, itp., zainteresowani uczestnicy Centrum Integracji Społecznej (2 CIS-y) lub Klubu Integracji Społecznej (14 KIS-ów), 3 ZAZ-ów bądź Klubów Pracy, grupy niepełnosprawnych, spółdzielnie pracy niepełnosprawnych, grupy osób z podmiotów około biznesowych, etc.

5 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Punkt doradztwa i informacji w siedzibie SNSwZ (środa, czwartek w godz ) prowadzi infolinię (telefon, ) z ekspertami oraz praktykami w zakresie spółdzielczości oraz spółdzielczości socjalnej. Kontakt : 1) Przemysław Piechocki - Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Poznań, ul. Jana Pawła II 6, tel , 2) Leszek Bukowski – Radca prawny OWSS Zamość, k ) Aleksandra Zając – Specj. finans.-księgowy OWSS Zamość, PUP Zamość, k , 4) Kazimierz Wojtowicz – Koordynator OWSS Zamość, tel , 5) Andrzej Pakuła – konsultant, doradca OWSS Zam.- Bank Millennium O/Zamość, 6) Aneta Kozieł – doradca zawodowy OWSS Zamość, PUP w Zamość, 7) Ewa Popławska – pracownik biura OWSS- SNSwZ.

6 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel W ramach OWSS Zamość przeprowadzono dwa 1-o dniowe warsztaty szkoleniowe nt. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej (Dłhobyczów i Świdnik) oraz planuje się 2-dniowe szkolenie dla potencjalnych założycieli spółdzielni w Chełmie lub Stoczku Łukowskim. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę praktycznego przedsta- wienia grupie/om założycielskiej spółdzielni dobrych praktyk spółdzielczych. Wizyta studyjna w spółdzielniach Wielkopolski (15 bezrobotnych) jest niezbędna celem uwiarygodnienia osobom nieprzekonanym lub o postawie zachowawczej korzyści płynących z tej formy samozatrudnienia. W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej na obszarze Lubelszczyzny informujemy i przedstawiamy możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o środki finansowe EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W uzasadnionym przypadku dopuszcza się udzielenie pożyczki dla nowo- powstałej spółdzielni socjalnej na Lubelszczyźnie na m.in. na opłacenie składek ubezpieczeniowych spółdzielców refundowanych przez Fundusz Pracy.

7 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Konkurs grantów ogłoszenia na stronach: i Konkurs na granty Ośrodka Wsparcia Sp ó łdzielczości Socjalnej w Zamościu autor(ka): Kazimierz Wojtowicz Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu przy SNSwZ ogłasza konkurs grantowy skierowany do działających spółdzielni socjalnych lub dla grup osób bezrobotnych, które są w trakcie rejestracji spółdzielni w KRS - z terenu województwa lubelskiego. Wnioski projektowe można składać do 30 września 2008 r. Celem konkursu jest wyłonienie projekt ó w dotyczących wsparcia finansowego spółdzielni socjalnych oraz rozwój spółdzielczości socjalnej na Lubelszczyźnie. Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu realizuje działania wspierające rozw ó j spółdziel- czości socjalnej na terenie woj. lubelskiego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie realizowane jest m.in. na zasadzie udzielenia grant ó w na projekty istotne z punktu widzenia środowiska lokalnego dla działających spółdzielni socjalnych, które podejmą proces restrukturyzacji profilu swojej działalności do 10 tyś. zł oraz dla nowo powstałych w wysokości do 16 tyś. złotych dla jednego podmiotu spółdzielczego. Termin ogłoszenia wynik ó w konkursu 10 października 2008 r. Wnioski należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu ul. Św.Piątka 24, Zamość Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu Pytania należy kierować tel./ fax: lub W załącznikach do pobrania: zasady konkursu, wzory wniosk ó w o przyznanie grantu (zał. nr 1), wzory biznesplanu (zał. nr 2)

8 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca/ IP2 ogłosiła w sierpniu br. konkurs otwarty z PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dla województwa lubelskiego Poddziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia: Uprawnieni Beneficjenci – wszystkie podmioty. Grupy docelowe (instytucje, osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Typy projektów, m.in. wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni socjalnej) poprzez instrument: środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników projektu, którzy na etapie realizacji wsparcia zarejestrowali działalność gospodarczą lub w formie spółdzielni/ spółdzielni socjalnej o ile członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie do wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni/ spółdzielni socjalnej. Środki głównie na pokrycie wydatków inwestycyjnych umożliwiajacych funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa.

9 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Niestety, WUP w Lublinie (IP2) zawiesił nabór wniosków o dofinan- sowanie realizacji projektów z dn w konkursie otwartym nr 1/POKL/6.2/2008, gdzie ilość złożonych wniosków projektowych znacznie przekroczyła dostępną na konkurs alokację środków (na rok 2008). SNSwZ (realizatorzy OWSS Zamość) napisali i złożyli (lipiec/sierpień 2008) partnerski wniosek projektowy w konkursie z PO KL Priorytet VII Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej (na kwotę dofinansowania ,00 zł z okresem realizacji styczeń marzec 2010). Dla prowadzących Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej lub inną jednostkę - powstaje problem, co zrobić z absolwentami. Przygotowanie do aktywności zawodowej tych osób wcale nie sprawia, że miejsca pracy na nich czekają. Bardzo często oni sami muszą znaleźć sobie pracę i robią to, jednak brakuje ram prawnych dla takiej działalności. Propozycja utworzenia spółdzielni socjalnej jest dobrym rozwiązaniem, ogniwem w rozwoju działań.

10 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel sektor publiczny organizacje sektora pozarządowego (prowa -dzące odpłatną lub nieod- płatną działalność) biznes biznes biznes ( przedsiębiorcy) Podmioty ekonomii społecznej konwencjonalny rynek Podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne - nie nastawione na zysk, a raczej na służebność wobec swoich członków, borykają się z proble- mami w zetknięciu z podmiotami komercyjnymi na wolnym rynku. Przedsiębiorstwa komercyjne generują zyski, pozwalające im przetrwać na rynku, a spółdzielnie socjalne nie zawsze. Stąd powstaje konieczność zewnętrz- nego finansowania, np. z budżetu, zleceń zadań publicznych, grantów, etc.

11 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Spółdzielnie socjalne, firmy społeczne bez względu na obszar w jakim funkcjonują posiadają charakterystyczn e, wspólne cechy: - zyski wypracowane z działalności gospodarczej muszą być uspołecznione, muszą pozostawać w tych organizacjach i być przeznaczane na dalsze inwestowanie dla dobra członków, - spółdzielnie socjalne (min. 5 osób założycieli- osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych) i firmy społeczne zrzeszają ludzi zagrożonych wyklu- czeniem, mających problemy z integrowaniem się ze społeczeństwem i mają im pomóc w powrocie na rynek poracy. Konkluzja: spółdzielnia socjalna łączy w sobie dwa sektory: pozarządowy i przedsiębiorców, firma społeczna jest podmiotem który realizuje cele społeczne z wykorzystaniem narzędzi biznesowych. Spółdzielnie socjalne a firmy społeczne

12 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Przy wsparciu ze środków FP, grupa organizuje się w spółdzielnię i wspólnymi siłami realizuje projekt biznesowy działając na rzecz społecznej reintegracji jej członków. Analiza i wybór profili działania (kilka) w połączeniu z biznesplanami spółdzielni i szkoleniami branżowymi, to proces który musi być co najmniej wspierany przez instytucje rynku pracy i konsultowany ze specjalistami w okresie 1- 3 lat !!! Jest to zatem zadanie dla powiatowych urzędów pracy, OWSS i innych instytucji. Nie wszyscy członkowie spółdzielni znajdą zatrudnienie związane z aktualnym profilem działalności, dlatego źródłem przychodów spółdzielni socjalnej powinny być dwie a nawet trzy rodzaje działalności. Osoby bezrobotne, zakładające lub przystępujące do spółdzielni, mogą otrzymać od starosty wkład wsparcie z Funduszu Pracy (FP), w związku z tym rodzą się wątpliwości. Starostowie przyznając środki z FP, wymagają przedstawienia stosownego zabezpieczenia !!!

13 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Typowe rodzaje działalności spółdzielni socjalnej usługi remontowo- budowlane usługi porządkowe np. sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie zieleni handel różnego rodzaju usługi m.gastronomii catering, opieka nad dziećmi osobami starszymi ważne jest dobranie profilu działalności spółdzielni do możliwości członków i posiadanych lub pozyskiwanych narzędzi pracy, pożądany jest start spółdzielni od świadczenia prostych usług, profesjonalizacja działań i stopniowe poszerzanie oferty i zakresu usług, wybór charakteru działalności spółdzielni, najbardziej pożądany jest wybór nisz rynkowych istniejących na lokalnym rynku, sposobem zmiany nastawienia rynku oraz zdobycia klientów jest świadczenie dobrej jakości usług, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,

14 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel z Funduszu Pracy (PUP), PEFRON, z Korkowego, - z grantów i dotacji np. z OWSS, źródeł krajowych, - z podjęcia zadań na rzecz administracji publicznej, - wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Istotnym sposobem jest np. uczestniczenie spółdzielni w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na rzecz administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnej Obszary finansowania spółdzielni socjalnej Europejski Fundusz Społeczny konsumowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 60% środków dystrybuowanych przez regiony w latach (www.efs.lubelskie.pl oraz

15 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Fundusz dla Organizacji Pozarządowych finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Geograficz- nego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla organizacji pozarządowych w latach (www.funduszngo.pl), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej finansuje Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej; konkurs na prowadzenie OWSS rozpisywany jest przez MPiPS co roku - w 2008 wyłoniono 16 Ośrodków (www.mpips.gov.pl), Dla ułatwienia procesu tworzenia spółdzielni socjalnych, przygotowano system bezzwrotnych dotacji (konkursy grantowe) wspierający nowo tworzone i istniejące spółdzielnie socjalne, finansowany ze środków MPiPS, a realizowany przez Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. inne środki krajowe np. z Programu Vademecum Dobroczyńcy prowadzonego przez Fundację Akademia Rozwoju Filantropii wraz z Fundacją Bankową im. L. Kronenberga (www.filantropia.org.pl), z Funduszu Incjatyw Obywatelskich MPiPS (www.pozytek.gov.pl), etc.

16 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel Dziękuję za uwagę Kazimierz Wojtowicz - Koordynator OWSS Zamość w roku 2007 (2 edycja) Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej prowa- dzony w partnerstwie przez SNSwZ i Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim bezpośrednio uczestniczył i wspierał 3 nowo tworzone spółdzielnie na Lubelszczyźnie, lider partnerstwa – SNSwZ zostało wyróżnione nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Konkursie dobrych praktyk aktywnych form pomocy w 2007 roku. Trochę o sukcesach:

17 OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel


Pobierz ppt "OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07"

Podobne prezentacje


Reklamy Google