Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opinie warszawiaków na temat zjawiska przemocy w rodzinie Warszawa, październik 2011 Opracowanie: Dorota Stempniak Urząd m.st. Warszawy Centrum Komunikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opinie warszawiaków na temat zjawiska przemocy w rodzinie Warszawa, październik 2011 Opracowanie: Dorota Stempniak Urząd m.st. Warszawy Centrum Komunikacji."— Zapis prezentacji:

1 Opinie warszawiaków na temat zjawiska przemocy w rodzinie Warszawa, październik 2011 Opracowanie: Dorota Stempniak Urząd m.st. Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Wydział Badań, Analiz i Strategii dstempniak@um.warszawa.pl

2 Temat: Opinie warszawiaków na temat zjawiska przemocy w rodzinie Realizacja: XI 2007 r., VII 2008 r., VI 2009 r., VI 2010 r., VI 2011 r. Próba: Ogólnowarszawska, reprezentatywna, losowa próba warszawiaków w wieku 18 i więcej lat Liczba zrealizowanych wywiadów:Każdorazowo licząca od 1071 do 1100 osób. Metodologia badania: W latach 2007 – 2009 badanie realizowane techniką bezpośrednich wywiadów (PAPI). W latach 2010 – 2011 badanie realizowane techniką wywiadów telefonicznych (CATI). Maksymalny statystyczny błąd pomiaru:+/- 3,0% Wykonawca: CBOS (2007-2009), ARC Rynek i Opinia (2010-2011) Informacje o badaniu

3 Skala zjawiska. Postawy warszawiaków wobec przemocy w rodzinie. Poziom akceptacji dla różnych form przemocy. Znajomość instytucji, organizacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie. Poziom korzystania z pomocy różnych instytucji i organizacji. Reakcje na przemoc w rodzinie. Ocena wymiaru instytucjonalno–prawnego. Wspieranie MPPP w rodzinie. Cele badania

4 Znajomość rodzin z problemem przemocy Osoby z niższym wykształceniem częściej niż pozostałe grupy respondentów deklarują znajomość rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie (20% do 14%). Zjawisko przemocy częściej dostrzegają osoby, które źle lub bardzo źle oceniają sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego (26% do 14%). Osoby młode, zwłaszcza w przedziale wieku 25 – 34 lata, częściej dostrzegają problem przemocy w swoim otoczeniu aniżeli osoby starsze (20% do 11% ).

5 N=1171** Kontakt z przemocą w rodzinie – analiza wskazań pozytywnych Czy zetknął(ęła) się Pan(i) z problemem przemocy w swojej rodzinie? N=1120 Czy Panu(i) osobiście lub komuś z Pana(i) gospodarstwa domowego zdarzyło się czy też nie doświadczyć przynajmniej jednego z następujących zachowań: ktoś był słownie obrażany, szantażowany, szarpany, bity?* * W pytaniu zadanym w 2010 r. oraz 2011 r. badani mogli wskazać na jedną, dwie lub trzy formy przemocy, z którymi stykają się w swoim gospodarstwie domowym. **Źródło: Barometr Warszawski, pomiar 2009. N=1100

6 Doświadczanie różnych form przemocy *Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. **Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które zadeklarowały, że w ich gospodarstwie domowym występuje przemoc w rodzinie. n=387n=367

7 55%54%64% Ktoś z domowników był szarpany, popychany, bity *Analiza wskazań pozytywnych. Ogółem (n=367) 17%25% Ktoś z domowników był szantażowany, zastraszany 84%85%93% Ktoś z domowników był wyzywany, obrażany, słownie poniżany Wyższe (n=186) Średnie (n=153) Niskie (n=28) Wykształcenie Czy Panu(i) osobiście lub komuś z Pana(i) gospodarstwa domowego zdarzyło się czy też nie doświadczyć następujących zachowań ze strony innych domowników: Doświadczanie różnych form przemocy w zależności od cech społeczno-demograficznych 26%16% Panie częściej niż panowie zauważają problem przemocy psychicznej. Kobiety częściej także przyznają się do tego, że w swoich gospodarstwach domowych sty- kają się z przemocą słowną (89% do 81%). 68%58%49% Ktoś z domowników był szarpany, popychany, bity *Analiza wskazań pozytywnych. Ogółem (n=363) 34%22%16% Ktoś z domowników był szantażowany, zastraszany 76%89%82% Ktoś z domowników był wyzywany, obrażany, słownie poniżany Zła (n=38) Średnia (n=171) Dobra (n=154) Sytuacja materialna Czy Panu(i) osobiście lub komuś z Pana(i) gospodarstwa domowego zdarzyło się czy też nie doświadczyć następujących zachowań ze strony innych domowników:

8 Rodzaje doświadczanej przemocy – opinie ofiar przemocy O jakie formy przemocy pytać i w jaki sposób?

9 Poziom akceptacji dla różnych form przemocy N=1100 (2011 r.) 2 pkt. proc. 4 pkt. proc. Zdecydowanymi zwolennikami klapsów nieco częściej są osoby starsze, tj. powyżej 50 roku życia (20% do 16%).

10 Akceptacja dla surowego karania dzieci wzrasta, gdy stwarzają one problemy wychowawcze. Przemoc fizyczna wobec dzieci N=1100 (2011 r.)N=1120 (2010 r.)

11 Znajomość instytucji, organizacji udzielających pomocy N=1100 (2011 r.)N=1120 (2010 r.) Znajomość instytucji udzielających pomocy silnie koresponduje z wykształceniem respondentów: im ono jest wyższe, tym większa jest wiedza na temat tego typu placówek. Wśród osób z wyższym wykształceniem 41% deklaruje znajomość instytucji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie, podczas gdy wśród ogółu badanych ten odsetek wynosi 34%.

12 Spontaniczna znajomość instytucji, organizacji 1/2 udzielających pomocy *Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wymienić więcej niż jedną odpowiedź. **Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które zadeklarowały znajomość jakichś instytucji, organizacji udzielających pomocy. n=379N=364 14 pkt. proc. 6 pkt. proc. 2 pkt. proc. 4 pkt. proc.

13 n=379N=364 *Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wymienić więcej niż jedną odpowiedź. **Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które zadeklarowały znajomość jakichś instytucji, organizacji udzielających pomocy. Spontaniczna znajomość instytucji, organizacji 2/2 udzielających pomocy 3 pkt.proc. 2 pkt.proc.

14 Korzystanie z pomocy instytucjonalnej *Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które w swoim gospodarstwie domowym stykają się z różnymi formami przemocy. n=387n=367 Dlaczego zdecydowana większość osób - mających kontakt z przemocą w swoich gospodarstwach domowych - deklaruje, że nikt z rodziny nie korzysta z pomocy instytucjonalnej?

15 Instytucje najczęściej udzielające pomocy *Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wymienić więcej niż jedną odpowiedź. **Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które zadeklarowały korzystanie z pomocy instytucjonalnej. n=35 n=31

16 Ocena systemu instytucjonalnego – opinie ofiar przemocy w rodzinie Oceny poniżej średniej *Pełne słupki oznaczają częste kontakty instytucjonalne, a puste – rzadkie

17 Pożądany przez klientów poziom świadczonych usług – opinie ofiar przemocy w rodzinie N=112 *Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wymienić więcej niż jedną odpowiedź.

18 Ocena systemu instytucjonalno-prawnego (analiza wskazań pozytywnych) Prawo w Polsce w niedostatecznym stopniu chroni ofiary przemocy w rodzinie. 66% W Warszawie bardzo łatwo otrzymuje się pomoc od instytucji i stowarzyszeń zajmujących się problemem przemocy w rodzinie. 29% Ofiary nie zawsze przyznają się do swojej sytuacji, dlatego odpowiednie służby nie zawsze mogą im pomóc. 90% Wiele rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie nie otrzymuje potrzebnej im pomocy. 63%

19 Reakcje na przemoc – porównanie wskazań w proc. n=293 (2011 r.) *Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wymienić więcej niż jedną odpowiedź. **Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które zadeklarowały znajomość osób reagujących na przemoc. odpowiedź spontaniczna odpowiedź wspomagana 75 72 38 33 28 17 16 7 pkt. proc. 3 pkt. proc. 7 pkt. proc. 5 pkt. proc. 10

20 Dlaczego część osób w ogóle nie reaguje na przypadki 1/2 przemocy w rodzinie ? N=1100 (2011 r.) Przemoc jest wyłącznie sprawą rodziny, której problem dotyczy (34%) Nie obchodzą ich sprawy innych osób (31%)Chcą mieć święty spokój (24%) Obawiają się o swoje bezpieczeństwo (49%) Nie chcą sobie psuć dobrych stosunków sąsiedzkich (10%)

21 Dlaczego część osób w ogóle nie reaguje na przypadki 1/2 przemocy w rodzinie ? N=1100 (2011 r.) Nie chcą tracić czasu na zeznania i chodzenie po sądach (9%) Nie wiedzą, co robić w takiej sytuacji (9%) Akceptują takie zachowanie (7%) Nie wierzą w skuteczność takiej interwencji (5%) Nie są pewni, czy problem jest poważny (5%)

22 Podsumowanie Dane urzędowe Trudności z pozyskiwaniem rzetelnych i trafnych informacji dotyczących przemocy w rodzinie Zakres gromadzonych danych Sondaże społeczne Tworzenie bazy wiedzy Zjawisko różnie definiowane Problemy z szacowaniem skali zjawiska przemocy w rodzinie Zjawisko wstydliwe, skrywane przed otoczeniem Zjawisko uznawane za prywatną sprawę rodziny Zjawisko częściowo akceptowane

23 System normatywny oraz rozpoznawalność problemu Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie? Programy edukacyjne Kampanie społeczne Szkolenia, warsztaty dla tych grup zawodowych, które mogą mieć kontakt z ofiarami przemocy w rodzinie. Jak rozpoznawać przemoc w rodzinie? Kiedy problem jest poważny? Pokazywanie rozmiarów i szkodliwości różnych form przemocy w rodzinie Uświadamianie, że przemoc nie jest normą Rozumienie własnych emocji oraz umiejętność radzenia sobie z problemami Fora internetowe Zwiększanie wrażliwości otoczenia na przypadki przemocy Budowanie poczucia podmiotowości

24 Odpowiednie reagowanie Jak reagować na przemoc w rodzinie? Co robić w sytuacjach trudnych? Reagowanie nie tylko na drastyczne przypadki przemocy w rodzinie Gdzie szukać pomocy? Kogo informować? Ludzie muszą mieć poczucie, że mogą liczyć na wsparcie systemu instytucjonalno-prawnego. Warto informować odpowiednie służby, ponieważ one szybko i skutecznie zareagują.

25 Wsparcie instytucjonalno-prawne Jak zwiększyć efektywność systemu instytucjonalno-prawnego? System pomocy musi być znany i oceniany jako efektywny Wypracowanie dobrych standardów świadczenia usług Ewaluacja systemu świadczenia usług pomocowych i ciągła dbałość i jego wysoką jakość Zwiększenie dostępu do systemu pomocy Wspieranie sektora pozarządowego w rozwiązywaniu problemów przemocy Badanie satysfakcji klientów

26 Dziękuję Państwu za uwagę! Dorota Stempniak dstempniak@um.warszawa.pl


Pobierz ppt "Opinie warszawiaków na temat zjawiska przemocy w rodzinie Warszawa, październik 2011 Opracowanie: Dorota Stempniak Urząd m.st. Warszawy Centrum Komunikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google