Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

hasło: student Szymon Drobniak pokój 3.2.1 konsultacje: wtorek 13-14 lub mailem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "hasło: student Szymon Drobniak pokój 3.2.1 konsultacje: wtorek 13-14 lub mailem."— Zapis prezentacji:

1 hasło: student Szymon Drobniak pokój konsultacje: wtorek lub mailem

2 Testowanie hipotez 1.Przyjęcie założeń Definicja modelu – zwykle o niezależności i losowości prób. Sformułowanie hipotezy: - hipoteza zerowa (H 0 ) - zwykle o braku różnic, braku zależności, o zgodności z rozkładem teoretycznym - hipoteza alternatywna (H A ); test dwustronny: nie precyzujemy kierunku H A, test jednostronny: określony kierunek H A

3 Testowanie hipotez 2. Otrzymanie rozkładu z próby (przy założeniu H 0 ) 3. Wyznaczenie poziomu istotności i obszaru krytycznego Zwykle poziom istotności: p=0,05 Obszar krytyczny wyznaczają tzw. wartości krytyczne obliczanej statystyki dla danego poziomu istotności, przy których odrzucamy bądź przyjmujemy H 0

4 Testowanie hipotez 4. Przeprowadzenie badań i wyliczenie statystyki testu 5. Podjęcie decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu H 0 Błąd I rodzaju to ryzyko odrzucenia prawdziwej H 0 Błąd II rodzaju to ryzyko przyjęcia fałszywej H 0

5 Błąd I rodzaju ( ): to prawdopodobieństwo odrzucenia prawdziwej H 0 Błąd II rodzaju ( ): to prawdopodobieństwo przyjęcia fałszywej H 0 Testowanie hipotez w rzeczywistości H 0 jest... prawdziwafałszywa decyzja statystyczna odrzucamy H 0 błąd I rodzaju OK przyjmujemy H 0 OK Błąd II rodzaju

6 Czym innym jest błąd I lub II rodzaju, a czym innym błąd standardowy. Często zwrot prawdobodobieństwo błędu zastępuje się w sposób niezbyt precyzyjny samym słowem błąd. WAŻNE!!!

7

8 Średnia i przedział ufności: Puszcza Białowieska Puszcza Niepołomicka Masa ciała

9 Średnia i przedział ufności: Puszcza Białowieska Puszcza Niepołomicka Masa ciała

10 wyniki z testu 1. wraz z przedziałami ufności

11 XSD-SD W jakim przedziale mieści się 95% pomiarów? N= ,26% a w obrębie dwóch SD mieści się 95,46% pomiarów

12 W jakim przedziale mieści się 95% pomiarów?

13 Naszkicuj na jednym wykresie krzywe dwóch hipotetycznych rozkładów normalnych o dużej średniej i dużym odchyleniu standardowym o małej średniej i małym odchyleniu standardowym

14 Rozkład normalny (krzywa Gaussa) Taka sama średnia (X)

15 Rozkład normalny (krzywa Gaussa) Takie samo odchylenie standardowe (SD)

16 Rozkład normalny (krzywa Gaussa) Różne średnie (X) i różne odchylenia standardowe (SD)

17 Pewien student leśnictwa mierzył długości szyszek świerku w Puszczy Knyszyńskiej. W próbie 25 szyszek średnia długość wynosiła 9 cm, a odchylenie standardowe1,5 cm. Co można powiedzieć o średniej długości szyszek świerkowych w całej Puszczy Knyszyńskiej? Jakie założenia muszą być spełnione?

18 Wybór właściwego testu 1.Czy intensywność karmienia piskląt w gniazdach kosa jest różna rano i wieczorem (próba – 9 gniazd kosa, każde obserwowane rano oraz wieczorem)? 2.Czy intensywność karmienia piskląt w gniazdach kosa jest różna w Puszczy Niepołomickiej oraz Puszczy Dulowskiej? 3.Czy samce nornicy rudej różnią się poziomem testosteronu rano oraz wieczorem? (10 samców nornicy, dla każdego pomiar poziomu hormonu rano oraz wieczorem) 4.Czy kobiety pochodzące z 2 różnych plemion inkaskich indian różnią się poziomem estrogenu w okresie ciąży?

19 a)kto jest stosunkowo wyższy – mężczyzna o wzroście 183cm czy kobieta o wzroście 169cm? b)jaki procent mężczyzn zalicza się do grupy ze wzrostem wyższym o 2,74 SD od średniej? Ile wzrostu ma taka osoba? c) jaki procent kobiet zalicza się do grupy ze wzrostem niższym o 1,50 SD od średniej? Ile wzrostu ma taka osoba? d) przy zapisach do drużyny koszykarskiej mężczyzn wymagano wzrostu 185cm. Jaki procent mężczyzn mógłby być przyjęty do drużyny? 2. Średni wzrost mężczyzny w Polsce to 176 cm z odchyleniem standardowym 7 cm, natomiast wzrost kobiet to 163 cm z odchyleniem standardowym 6 cm.

20 Na terenie Puszczy Niepołomickiej odłowiono po 9 samców i 9 samic nornicy rudej (Clethrionomys glareolus). Po przeniesieniu do laboratorium (i po kilkudniowym okresie aklimatyzacji) u każdego osobnika zmierzono masę ciała dwa razy: rano i wieczorem.

21 -samce rano: 34, 33, 28, 30, 23, 33, 25, 19, 31 -samce wieczorem: 35, 30, 26, 28, 21, 31, 24, 19, 31 -samice rano: 22, 29, 20, 26, 21, 24, 32, 17, 27 -samice wieczorem: 21, 27, 18, 24, 21, 23, 34, 16, 28 Użyj odpowiedniego testu (dla par wiązanych lub dla pomiarów niezależnych), aby odpowiedzieć na poniższe pytania: a)czy samce różniły się od samic średnią masą ciała zmierzoną rano? b)czy różnica między średnią masą ciała samców mierzoną rano i wieczorem była istotna?

22 a)narysuj rozkład tej cechy w populacji. Zaznacz wartość średnią i SD; pod osią X zaznacz wartości rzeczywiste, a nad osią standaryzowane. b) pewna nornica miała stopę o długości 16,5 mm. Oblicz standaryzowaną wartość tej długości i oznacz ją na wykresie. Co oznacza ten wynik? c*) z jakim prawdopodobieństwem napotkamy w tej populacji osobnika mającego stopę krótszą niż 14,3 mm, a z jakim dłuższą niż 12,5 mm? d*) jaki procent nornic zalicza się do grupy o stopie dłuższej o 1,5 odchylenia standardowego od średniej. Jaką długość stopy ma taki osobnik? 7(?) Długość stopy nornicy rudej Clethrionomys glareolus w Puszczy Niepołomickiej ma rozkład normalny ze średnią i odchyleniem standardowym 15,8 ± 1,9 mm

23 Przeprowadzono doświadczenie mające na celu zbadanie wpływu chlorpiryfosu (pestycyd) na wzrost siewek sosny Pinus silvestris. Do eksperymentu wybrano 50 roślin w tym samym wieku, które po połowie rozdzielono do zabiegu eksperymentalnego (E) i kontrolnego (K). Otrzymano następujące wyniki: dla E:X=14,2, Σx 2 =250,93, s 2 =28,9 dla K:X=17,4, Σx 2 =276,23, s 2 =32,4 Jaki test wybierzesz, jaka będzie statystyka testu, decyzja i błąd I rodzaju, jeżeli: a) wariancje w obu zabiegach są homogeniczne b) wariancje w obu zabiegach nie są homogeniczne c) w obu zabiegach użyto po 100 roślin a wariancje są homogeniczne


Pobierz ppt "hasło: student Szymon Drobniak pokój 3.2.1 konsultacje: wtorek 13-14 lub mailem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google