Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2015."— Zapis prezentacji:

1 Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2015

2 Projekt Sprawozdania rocznego za 2014 rok z realizacji Programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 674/V/15 w dniu 9 czerwca 2015 r. 2

3 RPO WD [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej1 699 456 075,24 Umowy o dofinansowanie1 218 285 561,30 Płatności na rzecz beneficjentów1 030 312 259,98 Projekty zakończone659 857 452,10 Refundacja z KE1 065 594 221,46 3

4 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja1 240 184 092 15 218 749,90 1,22% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 1 648 411 171,071 699 456 075,24137,03%- Umowy o dofinansowanie1 189 476 072,511 218 285 561,3098,23%- Płatności na rzecz beneficjentów854 450 534,911 030 312 259,9883,08%- Projekty zakończone473 195 074,64659 857 452,1053,21%- Refundacja z KE 1 065 594 221,4685,92%- Liczba umów – 2 177 Liczba zakończonych projektów – 1 649 4

5 Realizacja RPO WD stan na 31.05.2015 r. RPO WDLiczba Dofinansowanie z EFRR [PLN] % alokacji Umowy o dofinansowanie2 3175 077 041 509,5098,78% Płatności na rzecz beneficjentów-4 634 239 637,1690,16% Projekty zakończone1 8673 083 167 421,8459,99% Alokacja pozostała do zakontraktowania -62 836 696,451,22% W 2015 r. przeprowadzono 5 naborów wniosków o dofinasowanie o łącznej alokacji z EFRR na ponad 14 mln EUR, tj. ponad 58 mln PLN 5

6 W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych wg stanu na 31.12.2014 r. na liście podstawowej znajdowało się 54 projekty, dla których podpisano umowy o wartości dofinansowania z EFRR 251 478 697,60 EUR, tj. 20,28% alokacji Programu. Zakończyła się realizacja 39 projektów. Projekty kluczowe 6

7 Mechanizm elastyczności - art. 77 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 W 2014 r. Instytucja Zarządzająca zastosowała mechanizm elastyczności 4 razy. Do dnia 31.05.2015 r. mechanizm zastosowano jeszcze 2 razy. W sumie przeniesiono środki EFRR do Priorytetów: Priorytet 3 Transport – 4,76% Priorytet 6 Turystyka i Kultura – 0,92% Priorytet 7 Edukacja – 1,34% Priorytet 8 Zdrowie – 7,56% Priorytet 9 Miasta – 3,92% 7

8 Nabory wniosków o dofinansowanie W 2015 r. przeprowadzono 5 naborów wniosków o dofinansowanie, w tym: 1 nabór w Działaniu 3.1 Infrastruktura drogowa (nabór na projekty realizowane na drogach wojewódzkich) – alokacja 0,3 mln EUR; termin składania wniosków o dofinansowanie upłynął 15 czerwca, złożono 2 wnioski na 1961% alokacji, 2 nabory w Działaniu 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa: nabór skierowany projekty dotyczące zakupu taboru kolejowego – alokacja 7,0 mln EUR, złożono 1 wniosek na 106% alokacji, nabór skierowany na projekty dotyczące likwidacji ograniczeń związanych z brakiem lub złym stanem infrastruktury kolejowej – alokacja 3,8 mln EUR, złożono 1 wniosek na 81% alokacji, 1 nabór w Działaniu 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego (nabór na projekty dotyczące modernizacji i budowy centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb) – alokacja 0,7 mln EUR, złożono 3 wnioski na 249 % alokacji, 1 nabór w Działaniu 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej (nabór na projekty związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej służącej terapii onkologicznej) – alokacja 2,3 mln EUR, złożono 4 wnioski o dofinansowanie na 290% alokacji. 8

9 Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania z EFRR 1 092 183 025,70 EUR, co stanowi 88,07% alokacji Programu. Na rachunek Programowy tytułem refundacji środków wpłynęło 1 068 991 848,29 EUR, co stanowi 86,19% alokacji Programu. Zaliczka przekazana przez KE – 109 183 039,11 EUR. Łącznie środki EFRR wypłacone przez KE stanowią 95% alokacji. Certyfikacja wydatków i refundacja środków z KE 9

10 10

11 Realizacja projektów wg miejsca realizacji PowiatLiczba projektów Dofinansowanie z EFRR [EUR] Dofinansowanie EFRR na 1 mieszkańca [EUR] Miasto Wrocław358218 114 177,84345,56 w tym przedsiębiorcy127107 244 995,19 - Powiat kłodzki17784 585 376,65509,71 w tym przedsiębiorcy6690 290 450,01 - Powiat świdnicki13055 480 765,88343,03 w tym przedsiębiorcy5959 347 839,66 - Miasto Wałbrzych10345 940 629,10385,50 w tym przedsiębiorcy86 973 599,74 - Powiat jeleniogórski9143 573 032,47669,03 w tym przedsiębiorcy5175 414 496,55 - 11

12 Realizacja projektów wg typów beneficjentów Typ beneficjenta Liczba projektów Dofinansowanie z EFRR [EUR] % wartości dofinansowania z EFRR wszystkich projektów Jednostki samorządu terytorialnego806 609 933 133,9851,79% Przedsiębiorcy836 264 100 615,7722,43% Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie 108 4 667 594,180,40% Zakłady opieki zdrowotnej104 68 348 934,035,80% Instytucje kultury48 14 243 360,701,21% 12

13 Realizacja projektów wg typów Typ projektuLiczba projektów Dofinansowanie z EFRR [EUR] % wartości dofinansowania EFRR wszystkich projektów Rewitalizacja miast409 104 904 281,678,91% Informatyka i telekomunikacja175 109 137 510,879,27% Usługi medyczne162 67 591 920,025,74% Hotelarstwo i gastronomia156 61 316 551,185,21% Edukacja125 109 470 976,669,30% Najwyższe dofinansowanie z EFRR skierowano na realizację 83 projektów z zakresu transportu, tj. 23,32% środków zaangażowanych w realizację Priorytetów 1-9 RPO WD (274 659 879,91 EUR) 13

14 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej538 788 568,45 Umowy o dofinansowanie281 181 191,90 Płatności na rzecz beneficjentów232 416 211,12 Projekty zakończone105 210 928,88 Refundacja z KE232 822 011,90 14

15 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja293 251 448 1 585 902,81 0,55% Umowy o dofinansowanie272 451 665,52281 181 191,9095,88%- Płatności na rzecz beneficjentów193 531 101,85232 416 211,1279,25%- Projekty zakończone76 600 242,83105 210 928,8835,88%- Refundacja z KE 232 822 011,9079,39%- Liczba umów – 773 Liczba projektów zakończonych – 547 15

16 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Priorytet 1LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie8961 189 296 708,8899,45% Płatności na rzecz beneficjentów-1 069 076 333,8489,40% Projekty zakończone668520 731 893,7543,55% Alokacja pozostała do zakontraktowania -6 548 034,100,55% Stan na 31.05.2015 r. 16

17 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność W ramach zakończonych projektów, m.in. : utworzono w przedsiębiorstwach 13 laboratoriów badawczych oraz 1 laboratorium w szkole wyższej, zrealizowano 35 projektów badawczych przy wykorzystaniu infrastruktury, na którą otrzymano wsparcie, podpisano 1 006 kontraktów handlowych dzięki realizacji projektów, wdrożono 87 wyników prac w ramach B+R, 159 przedsiębiorstw zostało wspartych przez IOB, wybudowano 1 obiekt o powierzchni 322,91 m 2, z przeznaczeniem na centrum transferu technologii, wybudowano 1 obiekt o powierzchni 7 382,41 m 2 w parku technologicznym, w którym utworzono 2 laboratoria, wybudowano infrastrukturę dla funkcjonowania 3 parków przemysłowych o łącznej powierzchni 21 052 m 2, wybudowano infrastrukturę służąca utworzeniu 2 inkubatorów przedsiębiorczości oraz przebudowano 1 obiekt z przeznaczeniem dla IOB o łącznej powierzchni 22 700,64 m 2, w których powstało 25 nowych przedsiębiorstw, natomiast ze wsparcia skorzystało 305 przedsiębiorstw, wybudowano centrum diagnostyki eksperymentalnej i technologii biomedycznej. 17

18 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Inicjatywa JEREMIE Środki przekazane do beneficjenta – 99 273 973 EUR Wsparcie uzyskało 4 764 przedsiębiorstwa w formie pożyczek lub poręczeń Wartość umów podpisanych z przedsiębiorstwami wynosi 122 631 270,76 EUR, tj. 123,53% środków z EFRR przekazanych w ramach projektu 18

19 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej105 720 859,29 Umowy o dofinansowanie98 268 900,61 Płatności na rzecz beneficjentów56 539 499,49 Projekty zakończone34 615 223,05 Refundacja z KE48 896 426,19 19

20 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja100 559 977 117 803,63 0,14% Umowy o dofinansowanie95 601 609,4998 268 900,6197,72%- Płatności na rzecz beneficjentów35 561 535,1356 539 499,4956,22%- Projekty zakończone20 427 418,8134 615 223,0534,42%- Refundacja z KE 48 896 426,1948,62%- Liczba umów – 84 Liczba projektów zakończonych - 67 20

21 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Stan na 31.05.2015 r. Priorytet 2LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie84359 751 021,1199,86% Płatności na rzecz beneficjentów-268 064 918,3274,41% Projekty zakończone70149 587 758,4241,52% Alokacja pozostała do zakontraktowania -486 399,400,14% 21

22 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne W ramach zakończonych projektów, m.in. : wybudowano 22,88 km telekomunikacyjnej sieci szkieletowej oraz dostępowej, dzięki której 4 320 osób uzyskało dostęp do Internetu, w tym 654 na obszarach wiejskich, zmodernizowano 4 serwerownie, dzięki czemu udostępniono usługi on-line (podłączono 300 gospodarstw domowych), wdrożono 36 systemów zarządzania w jednostkach publicznych, w tym bezpiecznej transmisji danych, m.in. medycznych. Systemy zarządzania oprócz usług administracyjnych objęły również zarządzanie oświatą, zasobami bibliotecznymi, zainstalowano 8 infokiosków, z 23 usług publicznych udostępnionych elektronicznie skorzystało 875 170 osób oraz 1 170 jednostek sektora publicznego, utworzono 105 baz danych w jednostkach publicznych, z udostępnionych baz danych skorzystało 7 381 przedsiębiorców. 22

23 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej304 074 817,35 Umowy o dofinansowanie272 679 356,99 Płatności na rzecz beneficjentów236 447 837,49 Projekty zakończone107 826 535,57 Refundacja z KE273 196 914,00 23

24 Priorytet 3 Transport Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja273 907 934 10 651 482,82 3,69% Umowy o dofinansowanie271 804 398,96272 679 356,9999,55%- Płatności na rzecz beneficjentów194 596 071,02236 447 837,4986,32%- Projekty zakończone75 232 175,34107 826 535,5739,37%- Refundacja z KE 273 196 914,0099,74%- Liczba umów – 79 Liczba projektów zakończonych - 51 24

25 Priorytet 3 Transport Priorytet 3LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie801 146 809 592,7196,31% Płatności na rzecz beneficjentów-1 073 656 589,9690,16% Projekty zakończone56495 720 918,7641,63% Alokacja pozostała do zakontraktowania -43 978 907,423,69% Stan na 31.05.2015 r. W Priorytecie 3 trwają jeszcze 3 nabory o łącznej alokacji 11,1 mln EUR (45,8 mln PLN) 25

26 Priorytet 3 Transport W ramach zakończonych projektów, m.in. : 1. w ramach transportu drogowego: wybudowano 32,87 km nowych dróg, w tym: drogi regionalne – 6,17 km, drogi lokalne – 26,70 km, na obszarach wiejskich – 15,51 km, przebudowano 71,83 km dróg, w tym: drogi regionalne – 3,82 km, drogi lokalne – 68,01 km, wybudowano 6 obwodnic miast o długości 18,97 km, wybudowano 9 inżynierskich obiektów drogowych, takich jak mosty, wiadukty, tunele, wybudowano 4 ścieżki rowerowe o długości 6,78 km, 2. w ramach komunikacji miejskiej: zakupiono 65 szt. taboru komunikacji miejskiej, w którym jest 6 075 miejsc dla pasażerów, utworzono zintegrowany system zarządzania komunikacją miejską, w tym system monitoringu i informacji pasażerskiej, 3. w ramach transportu kolejowego: zakupiono 11 autobusów szynowych, w których jest 3 591 miejsc dla pasażerów. 26

27 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej161 480 998,38 Umowy o dofinansowanie124 634 578,29 Płatności na rzecz beneficjentów113 014 909,50 Projekty zakończone90 732 970,00 Refundacja z KE108 629 357,63 27

28 Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja126 109 266 347 379,38 0,27% Umowy o dofinansowanie125 453 591,57124 634 578,2998,83%- Płatności na rzecz beneficjentów92 965 756,01113 014 909,5089,62%- Projekty zakończone65 874 774,7090 732 970,0071,95%- Refundacja z KE 108 629 357,6386,14%- Liczba umów – 156 Liczba projektów zakończonych – 116 28

29 Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Priorytet 4LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie157522 473 947,8799,73% Płatności na rzecz beneficjentów-499 816 949,6295,40% Projekty zakończone130422 968 918,7480,73% Alokacja pozostała do zakontraktowania -1 434 294,710,27% Stan na 31.05.2015 r. W Priorytecie 4 trwa jeszcze 1 nabór o łącznej alokacji 0,7 mln EUR (2,9 mln PLN) 29

30 Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne W ramach zakończonych projektów m.in. : wybudowano sieć wodociągową o długości 218,72 km, do której przyłączono 13 682 osób oraz 11 przedsiębiorstw oraz zmodernizowano 8,02 km sieci, wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 282,64 km, do której przyłączono 17 037 osób, wybudowano 3 sortownie odpadów oraz zmodernizowano 2 sortownie odpadów, 58 081 osób objęto selektywną zbiórką odpadów, wybudowano 4 i zmodernizowano 10 oczyszczalni ścieków, zrekultywowano 11 składowisk odpadów oraz zrekultywowano 70,09 ha powierzchni, zlikwidowano 74 dzikie wysypiska śmieci, wybudowano 8 i zmodernizowano 9 stacji uzdatniania wody, zrealizowano 9 inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza, zrealizowano 9 projektów z zakresu prewencji zagrożeń, w rym 5 dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom, zakupiono 47 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, 18 jednostek straży pożarnej doposażono w sprzęt w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, utworzono 26,64 km ścieżek przyrodniczych oraz 9 centrów edukacji ekologicznej, 241 985 osób skorzystało ze ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych. 30

31 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej57 108 255,47 Umowy o dofinansowanie33 567 560,65 Płatności na rzecz beneficjentów15 142 171,58 Projekty zakończone7 249 651,89 Refundacja z KE6 701 520,93 31

32 Priorytet 5 Energetyka Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja34 400 424 641 270,39 1,87% Umowy o dofinansowanie24 982 666,7533 567 560,6597,58%- Płatności na rzecz beneficjentów3 329 013,0015 142 171,5844,02%- Projekty zakończone782 217,047 249 651,8921,07%- Refundacja z KE 6 701 520,9319,48%- Liczba umów – 111 Liczba projektów zakończonych – 29 32

33 Priorytet 5 Energetyka Stan na 31.05.2015 r. Priorytet 5LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie115138 783 741,7698,13% Płatności na rzecz beneficjentów-97 666 005,5469,06% Projekty zakończone5353 108 972,3437,55% Alokacja pozostała do zakontraktowania -2 647 741,321,87% 33

34 Priorytet 5 Energetyka W ramach zakończonych projektów m.in. : wybudowano 33,79 km oraz zmodernizowano 8,62 km sieci gazowej, do której podłączono 3 798 osób, zmodernizowano 21,40 km sieci dystrybucji energii elektrycznej, w tym na terenach wiejskich 9,99 km, przeprowadzono termomodernizacje 8 obiektów służby zdrowia, wybudowano 1 biogazownię oraz 1 kotłownię opalaną biomasą, wybudowano 1 elektrownię wodną, przebudowano 8,95 km sieci ciepłowniczej, w 12 obiektach służby zdrowia dokonano zmiany źródeł pozyskiwania energii wprowadzając, m.in. kolektory słoneczne, ekologiczne kotłownie. 34

35 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej169 951 933,03 Umowy o dofinansowanie108 084 115,29 Płatności na rzecz beneficjentów100 611 587,26 Projekty zakończone83 681 210,49 Refundacja z KE108 479 487,00 35

36 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja108 896 918 143 464,51 0,13% Umowy o dofinansowanie106 779 158,00108 084 115,2999,25%- Płatności na rzecz beneficjentów90 076 390,33100 611 587,2692,39%- Projekty zakończone63 509 687,9483 681 210,4976,84%- Refundacja z KE 108 479 487,0099,62%- Liczba umów – 242 Liczba projektów zakończonych – 203 36

37 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Priorytet 6LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie242453 567 055,6299,87% Płatności na rzecz beneficjentów-439 329 605,5396,73% Projekty zakończone217369 721 224,8081,41% Alokacja pozostała do zakontraktowania -592 350,600,13% Stan na 31.05.2015 r. 37

38 Priorytet 6 Turystyka i Kultura W ramach zakończonych projektów m.in. : wsparcie uzyskało 7 instytucji kultury, które odwiedziło 191 741 osób, 8 obiektów dziedzictwa kulturowego, które przeszły renowację, udostępniono dla ruchu turystycznego, w 16 obiektach dziedzictwa kulturowego zapewniono dostęp osobom niepełnosprawnym, wybudowano 32 obiekty turystyczne i rekreacyjne, 23 obiekty przebudowano, 9 obiektów turystycznych zostało objętych termomodernizacją, zrewitalizowano 7 parków oraz zmodernizowano 13 innych obiektów rekreacyjnych w uzdrowiskach, powstało 70 nowych produktów turystycznych, a 36 produktów zmodyfikowano, wybudowano 33,55 km szlaków turystycznych, zmodernizowano 9 obiektów pełniących rolę schronisk turystycznych, dodatkowo 2 schroniska udostępniono osobom niepełnosprawnym, zmodernizowano 3 punkty informacji turystycznej, z których usług skorzystało 12 471 osób, wdrożono 6 nowych e-usług w instytucjach kultury, wsparto 29 wydarzeń kulturalnych na całym Dolnym Śląsku, przeprowadzono 44 akcje promujące atrakcje turystyczne i kulturalne regionu. 38

39 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej120 345 759,91 Umowy o dofinansowanie97 810 959,90 Płatności na rzecz beneficjentów95 973 842,13 Projekty zakończone80 695 084,56 Refundacja z KE99 050 316,00 39

40 Priorytet 7 Edukacja Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja99 050 316 0,00 0,00% Umowy o dofinansowanie97 459 317,8797 810 959,9098,75%- Płatności na rzecz beneficjentów93 998 692,8495 973 842,1396,89%- Projekty zakończone61 485 035,1680 695 084,5681,47%- Refundacja z KE 99 050 316,00100,00%- Liczba umów – 79 Liczba projektów zakończonych – 74 40

41 Priorytet 7 Edukacja Priorytet 7LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie88413 900 623,07100,43% Płatności na rzecz beneficjentów-402 094 616,2497,56% Projekty zakończone75371 998 979,6490,26% Alokacja pozostała do zakontraktowania -0,000,00% Stan na 31.05.2015 r. 41

42 Priorytet 7 Edukacja W ramach zakończonych projektów m.in. : zrealizowano 74 projekty z zakresu edukacji, w tym: 15 z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury szkół wyższych, 12 z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego, wybudowano 37 obiektów infrastruktury edukacyjnej, w tym: w 35 przeprowadzono modyfikację umożliwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych, przebudowano 25 obiektów infrastruktury edukacyjnej, 9 obiektów objęto termomodernizacją, wybudowano 10 obiektów przedszkolnych, a 5 zmodernizowano, udostępniono 751 miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich, wyposażono w sprzęt 168 pracowni szkolnych, w tym w szkołach zawodowych, z efektów realizacji projektów skorzystało 74 886 uczniów (w tym 666 uczniów niepełnosprawnych), z efektów realizacji projektów skorzystało 14 382 studentów, w tym kierunków inżynieryjno-technicznych i matematycznych 13 550 studentów, z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów korzysta 243 niepełnosprawnych studentów, uruchomiono 195 usług on-line, z których skorzystało 698 856 osób. 42

43 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej63 964 886,83 Umowy o dofinansowanie51 862 515,53 Płatności na rzecz beneficjentów51 422 938,26 Projekty zakończone46 300 500,36 Refundacja z KE52 722 970,00 43

44 Priorytet 8 Zdrowie Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja52 722 970 3 147 522,58 5,60% Umowy o dofinansowanie51 698 588,2751 862 515,5398,37%- Płatności na rzecz beneficjentów45 466 101,7451 422 938,2697,53%- Projekty zakończone32 430 549,6446 300 500,3687,82%- Refundacja z KE 52 722 970,00100,00%- Liczba umów – 90 Liczba projektów zakończonych – 88 44

45 Priorytet 8 Zdrowie Priorytet 8LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie90219 249 959,7294,40% Płatności na rzecz beneficjentów-217 390 871,7693,60% Projekty zakończone89210 305 578,1190,55% Alokacja pozostała do zakontraktowania -12 995 805,975,60% Stan na 31.05.2015 r. W Priorytecie 8 trwa 1 nabór o łącznej alokacji 2,3 mln EUR (9,5 mln PLN) 45

46 Priorytet 8 Zdrowie W ramach zakończonych projektów m. in. : wybudowano 10 nowych obiektów służby zdrowia (przychodnie, ośrodki zdrowia, ośrodki rehabilitacji, gabinety lekarskie), zmodernizowano 26 obiektów służby zdrowia, 43 obiekty przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono 1 710 szt. sprzętu i aparatury specjalistycznej, na którym przeprowadzono 230 837 badań, 6 budynków objęto termomodernizacją, utworzono 30 łóżek opieki długoterminowej, wdrożono systemy informatyczne w 23 placówkach medycznych, w tym 11 w zakresie teleradiologii i 4 systemy zintegrowanego zarządzania, uruchomiono 10 usług on-line, z których skorzystało 14 008 osób, utworzono 7 baz danych. 46

47 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej137 062 286,00 Umowy o dofinansowanie109 529 641,63 Płatności na rzecz beneficjentów98 325 033,16 Projekty zakończone79 567 218,73 Refundacja z KE107 160 013,00 47

48 Priorytet 9 Miasta Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja111 759 049 177 156,42 0,16% Umowy o dofinansowanie106 648 219,45109 529 641,6398,01%- Płatności na rzecz beneficjentów79 530 495,6098 325 033,1687,98%- Projekty zakończone57 227 921,7179 567 218,7371,20%- Refundacja z KE 107 160 013,0095,88%- Liczba umów – 428 Liczba projektów zakończonych – 366 48

49 Priorytet 9 Miasta Priorytet 9LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie430463 903 334,5599,84% Płatności na rzecz beneficjentów-433 205 981,6393,24% Projekty zakończone396386 455 551,9483,17% Alokacja pozostała do zakontraktowania -731 461,140,16% Stan na 31.05.2015 r. 49

50 Priorytet 9 Miasta W ramach zakończonych projektów m. in. : przeprowadzono remont 304 budynków/kamienic oraz rewitalizację przestrzeni publicznej, przeprowadzono renowację 27 zabytków oraz obszarów zabytkowych w miastach, przebudowano 17 budynków z przeznaczeniem m.in. na utworzenie centrów aktywności lokalnej, rozwoju zawodowego, profilaktyki i resocjalizacji, spotkań organizacji pozarządowych oraz ośrodki interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, przeprowadzono modernizację 7 placówek oświatowych, zbudowano lub przebudowano 15 obiektów infrastruktury sportowej, przebudowano 6 obiektów z przeznaczeniem na przedszkola, zmodernizowano i wyposażono 3 biblioteki miejskie, zaadoptowano oraz przeprowadzono rewitalizację 8 obiektów z przeznaczeniem na miejskie domy kultury, zmodernizowano 1 muzeum, przeprowadzono rewitalizację 29 parków i obszarów rekreacyjnych, wybudowano 3 drogi do stref działalności gospodarczej, zmodernizowano drogi/ulice miast oraz nawierzchnie placów w 27 miastach. 50

51 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na 31.12.2014 r. Wnioski po ocenie formalnej40 957 710,53 Umowy o dofinansowanie40 666 740,50 Płatności na rzecz beneficjentów30 418 230,00 Projekty zakończone23 978 128,58 Refundacja z KE27 935 204,81 51

52 Priorytet 10 Pomoc Techniczna Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2015 r. (w EUR i jako %) 31.12.2013 r.31.12.2014 r. Alokacja39 525 790 0,00 0,00% Umowy o dofinansowanie36 596 856,6340 666 740,50102,89%- Płatności na rzecz beneficjentów25 395 377,4030 418 230,0076,96%- Projekty zakończone19 625 051,5023 978 128,5860,66%- Refundacja z KE 27 935 204,8170,68% Liczba umów – 135 Liczba projektów zakończonych – 108 52

53 Priorytet 10 Pomoc Techniczna Priorytet 10LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie135169 305 524,21102,93% Płatności na rzecz beneficjentów-133 937 764,7281,43% Projekty zakończone113102 567 625,3462,36% Alokacja pozostała do zakontraktowania -0,000,00% Stan na 31.05.2015 r. 53

54 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 54

55 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 55

56 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 56

57 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 57

58 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 58

59 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 59

60 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 60

61 Dziękuję za uwagę Departament Funduszy Europejskich Wydział Zarządzania RPO www.rpo.dolnyslask.pl 61


Pobierz ppt "Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google