Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2015."— Zapis prezentacji:

1 Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2015

2 Projekt Sprawozdania rocznego za 2014 rok z realizacji Programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 674/V/15 w dniu 9 czerwca 2015 r. 2

3 RPO WD [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,24 Umowy o dofinansowanie ,30 Płatności na rzecz beneficjentów ,98 Projekty zakończone ,10 Refundacja z KE ,46 3

4 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,90 1,22% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,24137,03%- Umowy o dofinansowanie , ,3098,23%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,9883,08%- Projekty zakończone , ,1053,21%- Refundacja z KE ,4685,92%- Liczba umów – Liczba zakończonych projektów –

5 Realizacja RPO WD stan na r. RPO WDLiczba Dofinansowanie z EFRR [PLN] % alokacji Umowy o dofinansowanie ,5098,78% Płatności na rzecz beneficjentów ,1690,16% Projekty zakończone ,8459,99% Alokacja pozostała do zakontraktowania ,451,22% W 2015 r. przeprowadzono 5 naborów wniosków o dofinasowanie o łącznej alokacji z EFRR na ponad 14 mln EUR, tj. ponad 58 mln PLN 5

6 W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych wg stanu na r. na liście podstawowej znajdowało się 54 projekty, dla których podpisano umowy o wartości dofinansowania z EFRR ,60 EUR, tj. 20,28% alokacji Programu. Zakończyła się realizacja 39 projektów. Projekty kluczowe 6

7 Mechanizm elastyczności - art. 77 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 W 2014 r. Instytucja Zarządzająca zastosowała mechanizm elastyczności 4 razy. Do dnia r. mechanizm zastosowano jeszcze 2 razy. W sumie przeniesiono środki EFRR do Priorytetów: Priorytet 3 Transport – 4,76% Priorytet 6 Turystyka i Kultura – 0,92% Priorytet 7 Edukacja – 1,34% Priorytet 8 Zdrowie – 7,56% Priorytet 9 Miasta – 3,92% 7

8 Nabory wniosków o dofinansowanie W 2015 r. przeprowadzono 5 naborów wniosków o dofinansowanie, w tym: 1 nabór w Działaniu 3.1 Infrastruktura drogowa (nabór na projekty realizowane na drogach wojewódzkich) – alokacja 0,3 mln EUR; termin składania wniosków o dofinansowanie upłynął 15 czerwca, złożono 2 wnioski na 1961% alokacji, 2 nabory w Działaniu 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa: nabór skierowany projekty dotyczące zakupu taboru kolejowego – alokacja 7,0 mln EUR, złożono 1 wniosek na 106% alokacji, nabór skierowany na projekty dotyczące likwidacji ograniczeń związanych z brakiem lub złym stanem infrastruktury kolejowej – alokacja 3,8 mln EUR, złożono 1 wniosek na 81% alokacji, 1 nabór w Działaniu 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego (nabór na projekty dotyczące modernizacji i budowy centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb) – alokacja 0,7 mln EUR, złożono 3 wnioski na 249 % alokacji, 1 nabór w Działaniu 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej (nabór na projekty związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej służącej terapii onkologicznej) – alokacja 2,3 mln EUR, złożono 4 wnioski o dofinansowanie na 290% alokacji. 8

9 Według stanu na dzień r. Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania z EFRR ,70 EUR, co stanowi 88,07% alokacji Programu. Na rachunek Programowy tytułem refundacji środków wpłynęło ,29 EUR, co stanowi 86,19% alokacji Programu. Zaliczka przekazana przez KE – ,11 EUR. Łącznie środki EFRR wypłacone przez KE stanowią 95% alokacji. Certyfikacja wydatków i refundacja środków z KE 9

10 10

11 Realizacja projektów wg miejsca realizacji PowiatLiczba projektów Dofinansowanie z EFRR [EUR] Dofinansowanie EFRR na 1 mieszkańca [EUR] Miasto Wrocław ,84345,56 w tym przedsiębiorcy ,19 - Powiat kłodzki ,65509,71 w tym przedsiębiorcy ,01 - Powiat świdnicki ,88343,03 w tym przedsiębiorcy ,66 - Miasto Wałbrzych ,10385,50 w tym przedsiębiorcy ,74 - Powiat jeleniogórski ,47669,03 w tym przedsiębiorcy ,

12 Realizacja projektów wg typów beneficjentów Typ beneficjenta Liczba projektów Dofinansowanie z EFRR [EUR] % wartości dofinansowania z EFRR wszystkich projektów Jednostki samorządu terytorialnego ,9851,79% Przedsiębiorcy ,7722,43% Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie ,180,40% Zakłady opieki zdrowotnej ,035,80% Instytucje kultury ,701,21% 12

13 Realizacja projektów wg typów Typ projektuLiczba projektów Dofinansowanie z EFRR [EUR] % wartości dofinansowania EFRR wszystkich projektów Rewitalizacja miast ,678,91% Informatyka i telekomunikacja ,879,27% Usługi medyczne ,025,74% Hotelarstwo i gastronomia ,185,21% Edukacja ,669,30% Najwyższe dofinansowanie z EFRR skierowano na realizację 83 projektów z zakresu transportu, tj. 23,32% środków zaangażowanych w realizację Priorytetów 1-9 RPO WD ( ,91 EUR) 13

14 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,45 Umowy o dofinansowanie ,90 Płatności na rzecz beneficjentów ,12 Projekty zakończone ,88 Refundacja z KE ,90 14

15 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,81 0,55% Umowy o dofinansowanie , ,9095,88%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,1279,25%- Projekty zakończone , ,8835,88%- Refundacja z KE ,9079,39%- Liczba umów – 773 Liczba projektów zakończonych –

16 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Priorytet 1LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,8899,45% Płatności na rzecz beneficjentów ,8489,40% Projekty zakończone ,7543,55% Alokacja pozostała do zakontraktowania ,100,55% Stan na r. 16

17 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność W ramach zakończonych projektów, m.in. : utworzono w przedsiębiorstwach 13 laboratoriów badawczych oraz 1 laboratorium w szkole wyższej, zrealizowano 35 projektów badawczych przy wykorzystaniu infrastruktury, na którą otrzymano wsparcie, podpisano kontraktów handlowych dzięki realizacji projektów, wdrożono 87 wyników prac w ramach B+R, 159 przedsiębiorstw zostało wspartych przez IOB, wybudowano 1 obiekt o powierzchni 322,91 m 2, z przeznaczeniem na centrum transferu technologii, wybudowano 1 obiekt o powierzchni 7 382,41 m 2 w parku technologicznym, w którym utworzono 2 laboratoria, wybudowano infrastrukturę dla funkcjonowania 3 parków przemysłowych o łącznej powierzchni m 2, wybudowano infrastrukturę służąca utworzeniu 2 inkubatorów przedsiębiorczości oraz przebudowano 1 obiekt z przeznaczeniem dla IOB o łącznej powierzchni ,64 m 2, w których powstało 25 nowych przedsiębiorstw, natomiast ze wsparcia skorzystało 305 przedsiębiorstw, wybudowano centrum diagnostyki eksperymentalnej i technologii biomedycznej. 17

18 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Inicjatywa JEREMIE Środki przekazane do beneficjenta – EUR Wsparcie uzyskało przedsiębiorstwa w formie pożyczek lub poręczeń Wartość umów podpisanych z przedsiębiorstwami wynosi ,76 EUR, tj. 123,53% środków z EFRR przekazanych w ramach projektu 18

19 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,29 Umowy o dofinansowanie ,61 Płatności na rzecz beneficjentów ,49 Projekty zakończone ,05 Refundacja z KE ,19 19

20 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,63 0,14% Umowy o dofinansowanie , ,6197,72%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,4956,22%- Projekty zakończone , ,0534,42%- Refundacja z KE ,1948,62%- Liczba umów – 84 Liczba projektów zakończonych

21 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Stan na r. Priorytet 2LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,1199,86% Płatności na rzecz beneficjentów ,3274,41% Projekty zakończone ,4241,52% Alokacja pozostała do zakontraktowania ,400,14% 21

22 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne W ramach zakończonych projektów, m.in. : wybudowano 22,88 km telekomunikacyjnej sieci szkieletowej oraz dostępowej, dzięki której osób uzyskało dostęp do Internetu, w tym 654 na obszarach wiejskich, zmodernizowano 4 serwerownie, dzięki czemu udostępniono usługi on-line (podłączono 300 gospodarstw domowych), wdrożono 36 systemów zarządzania w jednostkach publicznych, w tym bezpiecznej transmisji danych, m.in. medycznych. Systemy zarządzania oprócz usług administracyjnych objęły również zarządzanie oświatą, zasobami bibliotecznymi, zainstalowano 8 infokiosków, z 23 usług publicznych udostępnionych elektronicznie skorzystało osób oraz jednostek sektora publicznego, utworzono 105 baz danych w jednostkach publicznych, z udostępnionych baz danych skorzystało przedsiębiorców. 22

23 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,35 Umowy o dofinansowanie ,99 Płatności na rzecz beneficjentów ,49 Projekty zakończone ,57 Refundacja z KE ,00 23

24 Priorytet 3 Transport Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,82 3,69% Umowy o dofinansowanie , ,9999,55%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,4986,32%- Projekty zakończone , ,5739,37%- Refundacja z KE ,0099,74%- Liczba umów – 79 Liczba projektów zakończonych

25 Priorytet 3 Transport Priorytet 3LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,7196,31% Płatności na rzecz beneficjentów ,9690,16% Projekty zakończone ,7641,63% Alokacja pozostała do zakontraktowania ,423,69% Stan na r. W Priorytecie 3 trwają jeszcze 3 nabory o łącznej alokacji 11,1 mln EUR (45,8 mln PLN) 25

26 Priorytet 3 Transport W ramach zakończonych projektów, m.in. : 1. w ramach transportu drogowego: wybudowano 32,87 km nowych dróg, w tym: drogi regionalne – 6,17 km, drogi lokalne – 26,70 km, na obszarach wiejskich – 15,51 km, przebudowano 71,83 km dróg, w tym: drogi regionalne – 3,82 km, drogi lokalne – 68,01 km, wybudowano 6 obwodnic miast o długości 18,97 km, wybudowano 9 inżynierskich obiektów drogowych, takich jak mosty, wiadukty, tunele, wybudowano 4 ścieżki rowerowe o długości 6,78 km, 2. w ramach komunikacji miejskiej: zakupiono 65 szt. taboru komunikacji miejskiej, w którym jest miejsc dla pasażerów, utworzono zintegrowany system zarządzania komunikacją miejską, w tym system monitoringu i informacji pasażerskiej, 3. w ramach transportu kolejowego: zakupiono 11 autobusów szynowych, w których jest miejsc dla pasażerów. 26

27 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,38 Umowy o dofinansowanie ,29 Płatności na rzecz beneficjentów ,50 Projekty zakończone ,00 Refundacja z KE ,63 27

28 Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,38 0,27% Umowy o dofinansowanie , ,2998,83%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,5089,62%- Projekty zakończone , ,0071,95%- Refundacja z KE ,6386,14%- Liczba umów – 156 Liczba projektów zakończonych –

29 Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Priorytet 4LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,8799,73% Płatności na rzecz beneficjentów ,6295,40% Projekty zakończone ,7480,73% Alokacja pozostała do zakontraktowania ,710,27% Stan na r. W Priorytecie 4 trwa jeszcze 1 nabór o łącznej alokacji 0,7 mln EUR (2,9 mln PLN) 29

30 Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne W ramach zakończonych projektów m.in. : wybudowano sieć wodociągową o długości 218,72 km, do której przyłączono osób oraz 11 przedsiębiorstw oraz zmodernizowano 8,02 km sieci, wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 282,64 km, do której przyłączono osób, wybudowano 3 sortownie odpadów oraz zmodernizowano 2 sortownie odpadów, osób objęto selektywną zbiórką odpadów, wybudowano 4 i zmodernizowano 10 oczyszczalni ścieków, zrekultywowano 11 składowisk odpadów oraz zrekultywowano 70,09 ha powierzchni, zlikwidowano 74 dzikie wysypiska śmieci, wybudowano 8 i zmodernizowano 9 stacji uzdatniania wody, zrealizowano 9 inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza, zrealizowano 9 projektów z zakresu prewencji zagrożeń, w rym 5 dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom, zakupiono 47 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, 18 jednostek straży pożarnej doposażono w sprzęt w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, utworzono 26,64 km ścieżek przyrodniczych oraz 9 centrów edukacji ekologicznej, osób skorzystało ze ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych. 30

31 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,47 Umowy o dofinansowanie ,65 Płatności na rzecz beneficjentów ,58 Projekty zakończone ,89 Refundacja z KE ,93 31

32 Priorytet 5 Energetyka Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,39 1,87% Umowy o dofinansowanie , ,6597,58%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,5844,02%- Projekty zakończone , ,8921,07%- Refundacja z KE ,9319,48%- Liczba umów – 111 Liczba projektów zakończonych – 29 32

33 Priorytet 5 Energetyka Stan na r. Priorytet 5LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,7698,13% Płatności na rzecz beneficjentów ,5469,06% Projekty zakończone ,3437,55% Alokacja pozostała do zakontraktowania ,321,87% 33

34 Priorytet 5 Energetyka W ramach zakończonych projektów m.in. : wybudowano 33,79 km oraz zmodernizowano 8,62 km sieci gazowej, do której podłączono osób, zmodernizowano 21,40 km sieci dystrybucji energii elektrycznej, w tym na terenach wiejskich 9,99 km, przeprowadzono termomodernizacje 8 obiektów służby zdrowia, wybudowano 1 biogazownię oraz 1 kotłownię opalaną biomasą, wybudowano 1 elektrownię wodną, przebudowano 8,95 km sieci ciepłowniczej, w 12 obiektach służby zdrowia dokonano zmiany źródeł pozyskiwania energii wprowadzając, m.in. kolektory słoneczne, ekologiczne kotłownie. 34

35 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,03 Umowy o dofinansowanie ,29 Płatności na rzecz beneficjentów ,26 Projekty zakończone ,49 Refundacja z KE ,00 35

36 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,51 0,13% Umowy o dofinansowanie , ,2999,25%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,2692,39%- Projekty zakończone , ,4976,84%- Refundacja z KE ,0099,62%- Liczba umów – 242 Liczba projektów zakończonych –

37 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Priorytet 6LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,6299,87% Płatności na rzecz beneficjentów ,5396,73% Projekty zakończone ,8081,41% Alokacja pozostała do zakontraktowania ,600,13% Stan na r. 37

38 Priorytet 6 Turystyka i Kultura W ramach zakończonych projektów m.in. : wsparcie uzyskało 7 instytucji kultury, które odwiedziło osób, 8 obiektów dziedzictwa kulturowego, które przeszły renowację, udostępniono dla ruchu turystycznego, w 16 obiektach dziedzictwa kulturowego zapewniono dostęp osobom niepełnosprawnym, wybudowano 32 obiekty turystyczne i rekreacyjne, 23 obiekty przebudowano, 9 obiektów turystycznych zostało objętych termomodernizacją, zrewitalizowano 7 parków oraz zmodernizowano 13 innych obiektów rekreacyjnych w uzdrowiskach, powstało 70 nowych produktów turystycznych, a 36 produktów zmodyfikowano, wybudowano 33,55 km szlaków turystycznych, zmodernizowano 9 obiektów pełniących rolę schronisk turystycznych, dodatkowo 2 schroniska udostępniono osobom niepełnosprawnym, zmodernizowano 3 punkty informacji turystycznej, z których usług skorzystało osób, wdrożono 6 nowych e-usług w instytucjach kultury, wsparto 29 wydarzeń kulturalnych na całym Dolnym Śląsku, przeprowadzono 44 akcje promujące atrakcje turystyczne i kulturalne regionu. 38

39 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,91 Umowy o dofinansowanie ,90 Płatności na rzecz beneficjentów ,13 Projekty zakończone ,56 Refundacja z KE ,00 39

40 Priorytet 7 Edukacja Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,00 0,00% Umowy o dofinansowanie , ,9098,75%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,1396,89%- Projekty zakończone , ,5681,47%- Refundacja z KE ,00100,00%- Liczba umów – 79 Liczba projektów zakończonych – 74 40

41 Priorytet 7 Edukacja Priorytet 7LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,07100,43% Płatności na rzecz beneficjentów ,2497,56% Projekty zakończone ,6490,26% Alokacja pozostała do zakontraktowania -0,000,00% Stan na r. 41

42 Priorytet 7 Edukacja W ramach zakończonych projektów m.in. : zrealizowano 74 projekty z zakresu edukacji, w tym: 15 z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury szkół wyższych, 12 z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego, wybudowano 37 obiektów infrastruktury edukacyjnej, w tym: w 35 przeprowadzono modyfikację umożliwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych, przebudowano 25 obiektów infrastruktury edukacyjnej, 9 obiektów objęto termomodernizacją, wybudowano 10 obiektów przedszkolnych, a 5 zmodernizowano, udostępniono 751 miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich, wyposażono w sprzęt 168 pracowni szkolnych, w tym w szkołach zawodowych, z efektów realizacji projektów skorzystało uczniów (w tym 666 uczniów niepełnosprawnych), z efektów realizacji projektów skorzystało studentów, w tym kierunków inżynieryjno-technicznych i matematycznych studentów, z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów korzysta 243 niepełnosprawnych studentów, uruchomiono 195 usług on-line, z których skorzystało osób. 42

43 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,83 Umowy o dofinansowanie ,53 Płatności na rzecz beneficjentów ,26 Projekty zakończone ,36 Refundacja z KE ,00 43

44 Priorytet 8 Zdrowie Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,58 5,60% Umowy o dofinansowanie , ,5398,37%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,2697,53%- Projekty zakończone , ,3687,82%- Refundacja z KE ,00100,00%- Liczba umów – 90 Liczba projektów zakończonych – 88 44

45 Priorytet 8 Zdrowie Priorytet 8LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,7294,40% Płatności na rzecz beneficjentów ,7693,60% Projekty zakończone ,1190,55% Alokacja pozostała do zakontraktowania ,975,60% Stan na r. W Priorytecie 8 trwa 1 nabór o łącznej alokacji 2,3 mln EUR (9,5 mln PLN) 45

46 Priorytet 8 Zdrowie W ramach zakończonych projektów m. in. : wybudowano 10 nowych obiektów służby zdrowia (przychodnie, ośrodki zdrowia, ośrodki rehabilitacji, gabinety lekarskie), zmodernizowano 26 obiektów służby zdrowia, 43 obiekty przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono szt. sprzętu i aparatury specjalistycznej, na którym przeprowadzono badań, 6 budynków objęto termomodernizacją, utworzono 30 łóżek opieki długoterminowej, wdrożono systemy informatyczne w 23 placówkach medycznych, w tym 11 w zakresie teleradiologii i 4 systemy zintegrowanego zarządzania, uruchomiono 10 usług on-line, z których skorzystało osób, utworzono 7 baz danych. 46

47 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,00 Umowy o dofinansowanie ,63 Płatności na rzecz beneficjentów ,16 Projekty zakończone ,73 Refundacja z KE ,00 47

48 Priorytet 9 Miasta Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,42 0,16% Umowy o dofinansowanie , ,6398,01%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,1687,98%- Projekty zakończone , ,7371,20%- Refundacja z KE ,0095,88%- Liczba umów – 428 Liczba projektów zakończonych –

49 Priorytet 9 Miasta Priorytet 9LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,5599,84% Płatności na rzecz beneficjentów ,6393,24% Projekty zakończone ,9483,17% Alokacja pozostała do zakontraktowania ,140,16% Stan na r. 49

50 Priorytet 9 Miasta W ramach zakończonych projektów m. in. : przeprowadzono remont 304 budynków/kamienic oraz rewitalizację przestrzeni publicznej, przeprowadzono renowację 27 zabytków oraz obszarów zabytkowych w miastach, przebudowano 17 budynków z przeznaczeniem m.in. na utworzenie centrów aktywności lokalnej, rozwoju zawodowego, profilaktyki i resocjalizacji, spotkań organizacji pozarządowych oraz ośrodki interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, przeprowadzono modernizację 7 placówek oświatowych, zbudowano lub przebudowano 15 obiektów infrastruktury sportowej, przebudowano 6 obiektów z przeznaczeniem na przedszkola, zmodernizowano i wyposażono 3 biblioteki miejskie, zaadoptowano oraz przeprowadzono rewitalizację 8 obiektów z przeznaczeniem na miejskie domy kultury, zmodernizowano 1 muzeum, przeprowadzono rewitalizację 29 parków i obszarów rekreacyjnych, wybudowano 3 drogi do stref działalności gospodarczej, zmodernizowano drogi/ulice miast oraz nawierzchnie placów w 27 miastach. 50

51 Stopień realizacji RPO [EUR] Stan na r. Wnioski po ocenie formalnej ,53 Umowy o dofinansowanie ,50 Płatności na rzecz beneficjentów ,00 Projekty zakończone ,58 Refundacja z KE ,81 51

52 Priorytet 10 Pomoc Techniczna Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień r. Pozostało do zakontraktowania na dzień r. (w EUR i jako %) r r. Alokacja ,00 0,00% Umowy o dofinansowanie , ,50102,89%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,0076,96%- Projekty zakończone , ,5860,66%- Refundacja z KE ,8170,68% Liczba umów – 135 Liczba projektów zakończonych –

53 Priorytet 10 Pomoc Techniczna Priorytet 10LiczbaDofinansowanie z EFRR [PLN]% alokacji Umowy o dofinansowanie ,21102,93% Płatności na rzecz beneficjentów ,7281,43% Projekty zakończone ,3462,36% Alokacja pozostała do zakontraktowania -0,000,00% Stan na r. 53

54 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 54

55 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 55

56 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 56

57 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 57

58 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 58

59 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 59

60 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD 60

61 Dziękuję za uwagę Departament Funduszy Europejskich Wydział Zarządzania RPO 61


Pobierz ppt "Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google